Không lý gì mà không vượt lên

Một trong những việc quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, cá nhân ông kỳ vọng gì ở Ban Chấp hành mới?

Tôi hoàn toàn đặt niềm tin bởi đã thấy quá trình xây dựng báo cáo chính trị cũng như việc xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.  

Tôi nghĩ rằng, chưa lúc nào đất nước ta phát triển như bây giờ, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tôi tin Ban Chấp hành mới sẽ đưa đất nước vào chặng đường mới phát triển tốt.

Điểm mới của công tác chuẩn bị nhân sự là thực hiện quy trình chặt chẽ theo 5 bước (thay vì 3 bước như trước đây), theo ông điều này có ý nghĩa như thế nào trong lựa chọn đội ngũ cán bộ khóa mới?

Quy trình 5 bước thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đảng về quản lý con người. Khía cạnh thứ hai, con người đó phải được đặt trong tổ chức, sự giám sát và phải thể hiện năng lực và uy tín cụ thể.  

Năm bước cũng tạo ra góc nhìn đa dạng và đầy đủ hơn khi đánh giá về một con người . Cần chọn lọc nhân tố tài năng, những người có đủ tâm, đủ tầm.

Trung ương khóa XIII sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới
Ông Phan Nguyễn Như Khuê trả lời phỏng vấn chiều nay.

Trước những khó khăn thách thức của giai đoạn mới, theo ông trọng trách của đội ngũ lãnh đạo quản lý phải như thế nào?

Tôi mong rằng báo cáo chính trị thể hiện được tầm vóc của một chính Đảng lớn. Đội ngũ được giao trọng trách không lý gì mà không vượt lên được những khó khăn thách thức. 

Để phát triển đất nước, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo, vấn đề phòng chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực cũng là nội dung cần được quan tâm?

Chúng ta vẫn tiếp tục phát huy mạnh mẽ việc kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng, và vấn đề làm lũng đoạn đất nước, làm đất nước suy yếu.

Trong ngày khai mạc, đoàn TP.HCM được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày báo cáo tổng hợp các văn kiện trình Đại hội và chiều nay thảo luận về nội dung này, chúng tôi đã rút ra được nhiều điều khá thú vị.

 

Điều đầu tiên, Trung ương đã đánh giá xác thực được tình hình đất nước. Thứ hai, Đảng ta đưa ra được một số quan điểm không chỉ là sự tổng kết mà còn là sự phát triển cả về mặt lý luận.

Ví dụ về xây dựng Đảng, văn kiện đề cập nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố đạo đức. Như vậy, rõ ràng không chỉ tư tưởng mà vấn đề đạo đức cũng rất quan trọng. 

Đạo đức với ai? Theo tôi là với chính Đảng của mình và với nhân dân. Đạo đức ấy gắn với một ngọn cờ lý tưởng mà mình đang theo đuổi, bảo vệ.

Chuyển kinh tế đất nước sang một giai đoạn mới

Đối với các nội dung trong dự thảo văn kiện Đại hội lần này, ông còn quan tâm đến những nội dung nào?

Điểm mà tôi quan tâm nữa là vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm và từ xa. Phát triển kinh tế nhưng cũng phải tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế qua con đường ngoại giao, văn hóa. Nâng tầm vị thế của đất nước nhưng cũng bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc.

Điểm nữa, tôi thấy thú vị, qua tổng kết một nhiệm kỳ, Trung ương đã nhận thấy kinh tế dân doanh phát triển nhưng vững vàng hay chưa thì cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. 

Do vậy, sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là cấp thiết để làm sao chuyển kinh tế đất nước sang một giai đoạn mới. Đó là thời kỳ hội nhập sâu, một nền kinh tế số, một xã hội số và kinh tế chia sẻ.

Ngoài ra, tôi quan tâm đến việc, chúng ta phát huy tinh thần “lấy dân làm gốc”. Tức là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  Lần này, Trung ương phát triển tiếp về mặt tư duy, bổ sung thêm “dân giám sát, dân thụ hưởng, dân phản biện”.

Tôi nghĩ rằng trong một văn kiện, tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân được hòa quyện trên một nguyên lý khoa học của Chủ nghĩa Mác thì chắc chắn Đảng sẽ dẫn dắt dân tộc vượt qua mọi thách thức.

Thu Hằng - Trần Thường

Chọn những lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Chọn những lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Nhiều đại biểu kỳ vọng Đại hội XIII sẽ chọn được một đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, uy tín, năng lực và đặc biệt luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết.