Bao niềm tin, kỳ vọng của nhân dân hướng về Đại hội với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước dường như lớn hơn, đặt lên vai mỗi đại biểu và Đại hội trọng trách nặng nề hơn… 

Hôm nay, Đại hội Đảng lần thứ 13 khai mạc tại Hà Nội. 1587 đại biểu đại diện cho trí tuệ, khát vọng, tâm huyết của 5,4 triệu đảng viên và hơn 90 triệu người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài về dự Đại hội. 

Thôi thúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội, ngày 25/1. Ảnh: Phạm Hải

Để chuẩn bị cho Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc xây dựng, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các báo cáo Chính trị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm10 năm và tầm nhìn đến giữa thế kỷ 21…Và những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua đã tạo nên không khí phấn khởi, tự tin cùng bao kỳ vọng phát triển cho một nhiệm kỳ mới. 

Củng cố niềm tin của nhân dân 

Tại đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố tới nhiều hội thảo cấp quốc gia, có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, tất cả đều có sự phân tích, thống nhất trong đánh giá, nhận định về những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12. 

Đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối của nền kinh tế được đảm bảo, tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao. Quy mô và tiềm lực kinh tế tăng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. 

Văn hóa xã hội, con người đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, bước đầu đạt kết quả tích cực. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tự nổi bật. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được củng cố; dân chủ XHCN được phát huy. 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN có nhiều tiến bộ, tổ chức nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đảy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. 

Những con số về tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của nhiệm kỳ đạt 6%; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 3%; Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được nâng cao, hàng loạt vụ án, đối tượng tham nhũng được chỉ đạo xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; hiệu quả của công tác kiểm soát thành công đại dịch Covid- 19, từng bước ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống… đã củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Xin nhắc lại đánh giá của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, và uy tín quốc tế như hôm nay. 

Cạnh đó, với tinh thần phê bình và tự phê bình của người cộng sản, Đại hội cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. 

Đó là việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Đổi mới giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Văn hóa xã hội chưa có nhiều đột phá. Quản lý bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu còn bất cập. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ XHCN có mặt, có nơi chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế. 

Nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”, chúng ta càng vững tin về tính chiến đấu, xây dựng vì tương lai phát triển đất nước, dân tộc của Đảng. 

Kiên định đường lối đổi mới 

Theo dõi nhiều nhiệm kỳ, Đại hội Đảng thường được tổ chức vào đầu mùa xuân, năm mới. Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Bao niềm tin, kỳ vọng của nhân dân hướng về Đại hội với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh, bền vững dường như cũng lớn hơn; đặt lên vai mỗi đại biểu và Đại hội trọng trách nặng nề hơn đối với vận mệnh của Đảng và tương lai phát triển của đất nước. 

Đáp ứng mong mỏi chính đáng ấy, báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khẳng định rõ mục tiêu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN”. 

Trên hành trình vươn tới mục tiêu tổng quát ấy, Đại hội xác định đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới phải giải quyết, xác định mục tiêu phát triển quan trọng, to lớn ấy chính là Đảng đã thể hiện rõ sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. 

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược 

Để đạt được các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn lịch sử ấy, Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. 

Trong đó, Đại hội nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố then chốt; đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam… là nguồn động lực to lớn để đất nước phát triển nhanh, bền vững. 

Và hơn lúc nào hết, Đại hội khẳng định việc tiếp tục tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đó là đội ngũ của những cán bộ đảng viên đứng đầu luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phát, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong đảng, giữa Đảng với nhân dân. 

Từ “hội nghị Diên Hồng” lịch sử này, bao vấn đề cốt tử của đất nước đang nóng lên từ những trái tim chung nhịp đập của khát vọng phát triển dân tộc bằng những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ. Khát vọng về một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc cùng sánh vai với các cường quốc năm châu đã và đang lan tỏa, trở thành niềm tin, sức mạnh lao động sáng tạo và cống hiến từ Đại hội tới mọi người dân nước Việt, tới mọi miền Tổ quốc thân yêu. 

Nguyễn Như Khôi 

Người dân và Đại hội Đảng

Người dân và Đại hội Đảng

Cứ 5 năm lại một lần Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng cho mọi tổ chức đảng và các đảng viên.