Trình bày tham luận trong phiên thảo luận tại hội trường Đại hội XIII của Đảng hôm nay (27/1), Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn.

Đại tướng Tô Lâm: Quyết tâm xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh
Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an T.Ư đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân (CAND) triển khai toàn diện các mặt công tác, quyết liệt đổi mới, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những kết quả, thành tựu quan trọng được Bộ trưởng Công an nhắc tới như: Tiếp tục đổi mới mọi mặt công tác công an, nhận diện đúng đối tượng, đối tác, tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

Làm tốt chức năng tham mưu với Đảng trong việc huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tham gia đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; từng bước kiềm chế gia tăng tội phạm, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước.  

Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; triển khai nhiều giải pháp mang tính “đột phá”, “cách mạng” trong xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, được coi là “điểm sáng” của Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua… 

Xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm mà lực lượng CAND tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh con người, trật tự an toàn xã hội.

Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước. Giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. 

Nghiên cứu cụ thể hóa và có giải pháp thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ an ninh con người”, “bảo vệ an ninh chính quyền”, “an ninh Nhà nước”, “an ninh chế độ”, trong đó, phải coi trọng và lấy thước đo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hạnh phúc của mỗi con người làm tiêu chí, hiệu quả của công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT).

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ trương “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh”; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an…

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới phải tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về ANTT; phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân”.

Ngoài ra, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm ANTT tại cơ sở, theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại", Đại tướng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng khẳng định việc quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thể hiện ý chí, trách nhiệm của toàn lực lượng về khát vọng và niềm tin xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân Việt Nam được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thanh bình. 

Thượng tướng Phan Văn Giang: Quân đội chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Thượng tướng Phan Văn Giang: Quân đội chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

"Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, tạo tiền đề để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại"- Thượng tướng Phan Văn Giang nói. 

Trần Thường - Hương Quỳnh - Thu Hằng - Phạm Hải