Chương trình Đại hội XIII được rút ngắn 1 ngày, sẽ bế mạc vào ngày 1/2 thay vì ngày 2/2.

Đầu giờ sáng nay, thay vì làm việc tại đoàn, các đại biểu đã tới hội trường để họp toàn thể với nội dung biểu quyết rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội quyết định việc rút ngắn thời gian làm việc, các đại biểu biểu quyết bằng thẻ đảng viên.

Đại hội bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Chiều nay, các đại biểu nghe hướng dẫn ghi phiếu bầu cử và ngay sau đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố trước Đại hội ngay trong hôm nay.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Nội dung này đã được Đại hội thông qua ngày 28/1.

Tại họp báo trước Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, các ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên.

 

Trong đó, số ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Ứng viên để bầu  Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10 – 15%. Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%.

Ngày mai, 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII họp phiên thứ nhất bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 1/2.

Thu Hằng - Trần Thường - Phạm Hải

Xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương XIII

Xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương XIII

Chiều nay, 29/1, Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.