Các dự thảo văn kiện lần này gồm có: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025;  dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong bốn dự thảo báo cáo này, dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng là báo cáo trung tâm của Đại hội XIII.

Trong số các nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị cần lấy ý kiến của nhân dân có, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển: Quan điểm chỉ đạo; mục tiêu phát triển tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030; Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế.

Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII lấy ý kiến nhân dân
Mục tiêu phát triển được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII

Ngoài ra, nhân dân góp ý về định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đối với những nội dung cơ bản xin ý kiến góp ý nhân dân về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 gồm có: đánh giá bối cảnh trong nước và thế giới trước và sau Đại hội XI (2011); những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020.

Các quan điểm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; về mục tiêu phát triển; về các đột phá chiến lược; những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử dụng đất…cũng là những nội dung cần sự góp ý của nhân dân.

Ngoài ta, nhân dân có thể góp ý về những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội; các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ… 

 

Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, những nội dung cơ bản xin ý kiến góp ý nhân dân gồm có: đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII (2016); những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020…

Về công tác xây dựng Đảng nhân dân có thể góp ý về: đánh giá ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá.

Nội dung liên quan đến thi hành Điều lệ Đảng, nhân dân góp ý về nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng…

Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội (khai mạc hôm nay), các ĐBQH cũng dành thời gian góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII. Cụ thể, chiều 10/11, các ĐBQH sẽ thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Hằng

Chủ đề của Đại hội XIII: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”

Chủ đề của Đại hội XIII: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”

 Phát biểu tại tọa đàm, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương nói rằng, Đại hội XIII sẽ xoay quanh tám từ "Khát vọng, "Phát triển", "Đổi mới", "Sáng tạo".