M.B(Theo Bloomberg Quicktake)

Cách mạng AI giúp gì những bệnh nhân giữa đại dịch Covid-19?

Cách mạng AI giúp gì những bệnh nhân giữa đại dịch Covid-19?

Một cuộc cách mạng AI trong lĩnh vực y tế đang được đẩy mạnh giữa đại dịch Covid-19.