Đôi khi, chọn cách yêu thầm lặng một người không phải là không có đủ dũng khí mà là sợ không đem lại hạnh phúc cho người đó mà thôi.


 QK (Gãy TV)