Đàn ông, nếu đã không bao bọc được cho phụ nữ thì cũng không nên làm cho họ bị tổn thương.

 
QK