Nhiều người lợi dụng sự đau khổ, khó khăn của người khác để dở trò mê tín dị đoan nhằm kiếm lợi bất chính. Câu chuyện dưới đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai còn tin vào những điều mê tín dị đoan

 
QK