Chúng ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của mình, lắng nghe mọi thứ bằng đôi tai của mình và thường đánh giá mọi thứ bằng nhận định của mình. Nhưng dù tai nghe mắt thấy thì suy nghĩ của bạn cũng chưa chắc đã đúng.

 

Lê Nguyễn