Sức mạnh lớn nhất của thời gian là có thể thay đổi mọi thứ. Đừng bao giờ đau khổ khi bị phản bội. Thành công sẽ là cách trả thù tốt nhất.

 
QK