Nếu 30 tuổi bạn vẫn chưa thể làm được gì, hãy dừng ngay 8 việc dưới đây để có thể thay đổi cuộc sống.

 
Theo Lê Thẩm Dương