Số cân nặng và thân hình quá khổ cũng không cho phép cô di chuyển được. Vì vậy, mọi sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của cô phải nhờ sự hỗ trợ của người khác.

 
QK