Những quy định tiến bộ trong Bộ Luật Lao động vừa sửa đổi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam khi
thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

 

Các nội dung cốt lõi của Bộ Luật Lao động sửa đổi ngày 19/11/2019 đã tiệm cận với các tiêu chuẩn lao
động quốc tế, là minh chứng sống động cho thấy Việt Nam đang từng bước tuân thủ những cam kết
trong Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và bảo đảm quyền cho người lao động trong Hiệp định Ðối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).