ĐOÀN KẾT DIỆT COVID-19
ĐOÀN KẾT DIỆT COVID-19

Dịch covid lại gia tăng
Vừa nguy hiểm vừa khó khăn chống, phòng
Cả nước quyết chí đồng lòng
Quyết liệt chống dịch đánh tong nó tèo
Không để lây nhiễm tăng theo
Lan ra nhiều tỉnh lây leo khó lường
Nhanh chóng dập, diệt, chặn đường
Không cho phát tác nhiễu nhương mọi người
Diệt xong covid vui cười
Hân hoan chiến thắng sáng ngời non sông
Giữ vững truyền thống Lạc Hồng
Giặc nào cũng đánh thắng không sợ chi
Khi đất nước bị lâm nguy
Đảng - Dân đoàn kết việc gì cũng xong

 


Trần Minh

6h58’ ngày 10/5/2021