- Nếu có người ăn cắp vặt, mỗi lần ăn cắp dưới 500 ngàn đồng thì có thể bị khởi tố hình sự không?