Trong buổi làm việc chốt nội dung đơn, cơ quan giải quyết khiếu nại lần 2 đã bỏ qua một số nội dung ghi trong đơn của tôi và giải thích rằng: Lần 2 chỉ giải quyết lại những nội dung đã có trong quyết định giải quyết lần 1. Các nội dung phát sinh khác không xem xét giải quyết. Tôi xin hỏi Luật sư việc giải thích như vậy có đúng hay không và căn cứ vào quy định nào của pháp luật? 

Phạm vi giải quyết khiếu nại lần 2
Ảnh minh họa

Luật Khiếu nại 2011 tại Điều 38. Xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại. Việc xác minh thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 29 của Luật này.

Điều 40. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

1. Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;

 

d) Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu;

đ) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

e) Kết quả đối thoại;

g) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

h) Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. Trường hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại. Trường hợp kết luận nội dung khiếu nại là sai toàn bộ thì yêu cầu người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghiêm chỉnh quyết định hành chính, hành vi hành chính;

i) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);

k) Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

Như vậy, căn cứ quy định Luật khiếu nại thì nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 dựa trên nội dung khiếu nại; kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu. 

Tham khảo luật khiếu nại tại đây: Luật khiếu nại

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN