Nhưng do gia đình không biết nên vẫn mua, vậy mẹ tôi có được hoàn lại tiền đã mua bảo hiểm y tế từ năm 2012 không?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định tại Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng: Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Muốn được hoàn lại tiền do đóng nhầm BHYT
Ảnh minh hoạ

Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017 như sau:

“1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

1.2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

1.3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.”

 

Theo quy định pháp luật, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định. Trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm mới nay báo giảm giá trị sử dụng đã cấp trước đó; được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng; bị chết trước khi thẻ có giá trị sử dụng thì được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế.

Như thông tin bạn trình bày, mẹ bạn thuộc 2 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là nhóm thân nhân người có công với cách mạng và nhóm hộ gia đình.

Khoản 2 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017 như sau:

“2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.

2.2. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này.

2.3. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này.”

Theo quy định pháp luật, trường hợp mẹ bạn thuộc đối tượng được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế thì số tiền hoàn trả tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

Tin vui cho người bệnh tham gia BHYT từ 1/7/2019

Tin vui cho người bệnh tham gia BHYT từ 1/7/2019

Từ ngày 1/7/2019, số tiền thanh toán trực tiếp BHYT được điều chỉnh tăng cho phù hợp với mức lương cơ sở mới theo khoản 2, điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP.