Nhưng trong luật doanh nghiệp quy định đối với công ty TNHH MTV thì không đề cập đến vấn đề bổ nhiệm phó GĐ, chỉ nói đến GĐ và Kiểm soát viên. Vậy cho em hỏi công ty có thể làm hợp đồng ủy quyền và bổ nhiệm chức vụ phó GĐ không?

Luật sư tư vấn:

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu như sau:

Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Chức vụ phó Giám đốc của công ty TNHH MTV
Chức vụ phó Giám đốc của công ty TNHH MTV
 

Theo đó, với công ty TNHH 1 thành viên, chủ sở hữu có thể vừa làm chủ tịch công ty kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc, việc muốn bổ nhiệm chức danh phó giám đốc giúp quản lý, điều hành hoạt động của công ty, thì giám đốc hoặc tổng giám đốc có thể ra quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty mình. Trong quyết định cần nêu rõ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Phó giám đốc. Căn cứ theo điểm d khoản điều 81 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 81. Giám đốc, Tổng giám đốc

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

Sau khi bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc, bạn có thể làm hợp đồng ủy quyền cho phó giám đốc để thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch của công ty,…

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc