Bạn đọc
>>

Hồi âm

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020
icon
Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách pháp luật mới quy định đối với công chức, viên chức có hiệu lực.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị