Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
10/6/2019400,000.00IBVCB.1006191048405001.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.122 be Nguyen Thien Huong
10/6/2019100,000.00IBVCB.1006190035091002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.122
10/6/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:100619.SHGD:10012946.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.122 ( BE NGUYEN THIEN HUONG )
10/6/2019500,000.00Sender:48304001.DD:100619.SHGD:10002842.BO:NGUYEN DUC MINH.UNG HO MS.2019.121 TAI NGOAI TH UONG VIET NAM CN HA NOI
10/6/20191,000,000.00Sender:01201003.DD:100619.SHGD:10017397.BO:DO THI THANH VAN.UNG HO MS 2019.102 BE NGUYEN XUAN TRUONG
10/6/2019100,000.00Sender:01202001.DD:100619.SHGD:10000345.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219061020468 MS 2019.1 21
10/6/20191,000,000.00886869.100619.142953.Vietcombank 0011002643148 MS 2019 117 ung ho em Trac Quoc Khanh
10/6/2019200,000.00276840.100619.104328.Do Phuc Thang ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
10/6/2019100,000.00341451.100619.100701.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019122
10/6/2019200,000.00000193.100619.085444.mpay MPAY:ung ho MS 2019.122 be Nguyen Thien Huong
10/6/2019300,000.00487389.100619.083459.ung ho MS 2019.122 be Nguyen Thien Huong
10/6/2019100,000.00524519.100619.061901.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 122 be Nguyen Thien Huong
10/6/2019300,000.00080997.090619.225043.Ung ho ms2019121
10/6/2019500,000.00590651.100619.171505.UNG HO MS 2019-117 EM TRAC QUOC KHANH
10/6/2019500,000.00971353.100619.162205.NGO THI HAI UNG HO MS 2019.115 BE MAI QUOC HUY
10/6/201950,000.00IBVCB.1006190011479001.Ung ho MS 2019.121 be Giang thi Ngoc o Ha Giang
10/6/2019300,000.00IBVCB.1006190168043002.Luong Bao Nam so 14 ngach 102/20 PDL, DD, HN MS 2019.082 + MS 2019.121 + MS 2019.118
10/6/201950,000.00IBVCB.1006190068501001.ung ho MS 2019.122 be Nguyen Thien Huong
10/6/2019200,000.00IBVCB.1006190156443001.ung ho MS 2019.122 be Nguyen Thien Huong
10/6/20191,000,000.00IBVCB.1006190567483001.nguyen van hung quan 9 ung ho MS 2019.122 (be Nguyen Thien Huong)
10/6/2019500,000.00IBVCB.1006190056181003.Ung ho MS2019.117 em Trac Quoc Khanh
10/6/2019300,000.00IBVCB.1006190069408002.ung ho MS 2019.115 (be Mai Quoc Huy) tu 0908084147
10/6/2019100,000.00IBVCB.1006190404734004.ungho MS2019.120 ( BE PHAM THUY DUNG)
10/6/2019100,000.00IBVCB.1006190665214003.ungho MS2019.121 ( BE GIANG THI NGOC,O HA GIANG)
10/6/2019100,000.00IBVCB.1006190526658002.ung ho MS2019.122 ( BE NGUYEN THIEN HUONG)
10/6/2019300,000.00IBVCB.1006190331973001.Lam Ngoc Bich TPHCM ung ho MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang)
10/6/2019400,000.00IBVCB.1006190508693002.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.121 be Giang Thi Ngoc o Ha Giang
10/6/2019400,000.00Sender:79303008.DD:100619.SHGD:10008971.BO:DO DUY BAC.UNG HO MS 2019.121 (BE GIANG THI NGO C O HA GIANG) DO DUY BAC
10/6/2019100,000.00MBVCB.185679423.2019.120 pham thuy duong.CT tu pham van nam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/6/2019100,000.00MBVCB.185677417.2019.122 nguyen thien huong.CT tu vu Thi hong sam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/6/2019200,000.00MBVCB185356747.Chi Thu ung ho MS 2019.119 - gia dinh ba Loi.CT tu 0291002380433 DANG THUY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/6/20191,000,000.00MBVCB185305001.ung ho MS 2019.122 be Nguyen Thien Huong.CT tu 0011004188645 BUI DUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/6/201950,000.00MBVCB.185210916.1.CT tu 1 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/6/2019200,000.00MBVCB185089078.ho tro be Giang Thi Ngoc, Ha Giang.CT tu 0891000625500 NGUYEN TRA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/6/2019100,000.00Sender:79310001.DD:100619.SHGD:10023907.BO:TRAN LE KHUYEN.MS 2019.122 NGUYEN THIEN HUONG
10/6/2019500,000.00Sender:01310001.DD:100619.SHGD:10012177.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.122 BE NGUYE N THIEN HUONG
10/6/2019500,000.00Sender:01310005.DD:100619.SHGD:10010672.BO:NGUYEN BAO NGUYEN.UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VA N DAT
10/6/2019500,000.00Sender:79310001.DD:100619.SHGD:10013482.BO:LUU DUC HIEP.UNG HO MS 2019.122 BE NGUYEN THIEN HUONG
10/6/2019500,000.00Sender:01310005.DD:100619.SHGD:10009233.BO:TRAN THANH THUY.UNG HO MS 2019.121 BE GIANG THI NGOC O HA GIANG
10/6/2019500,000.00Sender:79334001.DD:100619.SHGD:10001524.BO:TRAN THI HOANG ANH0856949.MS 2019.121 ( BE GIAN G THI NGOC O HA GIANG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/6/2019500,000.00Sender:01310001.DD:100619.SHGD:10004121.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.121 BE GIANG THI NGOC O HA GIANG
10/6/2019500,000.00Sender:79310001.DD:100619.SHGD:10003988.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.121 BE GIANG THI NGOC
9/6/2019200,000.00055938.090619.212008.Chuyen tien ung ho MS 2019.121. be giang thi ngoc
9/6/2019500,000.00067984.090619.204700.Ung ho MS 2019 117 Em Trac Quoc Khanh
9/6/20191,000,000.00931347.090619.194551.Ung ho be Giang Thi Ngoc - MS 2019.121 FT19161006495002
9/6/2019500,000.00957842.090619.105411.Ms 2019 . 121 ung ho be giang thi ngoc FT19161762233534
9/6/20191,000,000.00900488.090619.075318.MS 2019 121 be GIANG THI NGOC o HA GIANG
9/6/2019500,000.00461817.090619.075029.Ung ho Ms 2019.116 be Tran van vu luan
9/6/20191,000,000.00896174.090619.072300.Ung ho MS 2019.121 be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang
9/6/201950,000.00IBVCB.0906190230947002.Pham Thuy Dung Hai Duong MS 2019.120
9/6/201950,000.00IBVCB.0906190084899001.Giang Thi Ngoc Ha Giang MS 2019.121
9/6/2019100,000.00IBVCB.0906190066313003.MS 2019.121 Giang Thi Ngoc ban Pho, Minh Tan, Vi Xuyen, Ha Giang be gai dan toc bi phong dien toan than
9/6/2019100,000.00IBVCB.0906190061848001.ung ho MS 2019.121 be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang
9/6/20191,000,000.00IBVCB.0806190239352002.Ung ho Ms 2019.121 be Giang Thi Ngoc
9/6/2019300,000.00IBVCB.0806190290340001.Ung ho MS 2019.091 ba Le Thi Binh
9/6/2019500,000.00MBVCB184908330.UNG HO MS 2019.121 (BE GIANG THI NGOC, O HA GIANG).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/6/2019200,000.00MBVCB.184797726.UNG HO QUY.CT tu DAO NGOC TUYEN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/6/2019500,000.00008952.080619.190653.MS 2019.073 EM LE VAN VU
8/6/2019100,000.00793650.080619.160545.Chuyen tien ung ho MS 2019.121 be Giang Thi Ngoc o Ha Giang
8/6/2019100,000.00751576.080619.160303.ung ho ms 2019121 be giang thi ngoc o ha giang
8/6/2019500,000.00167924.080619.152623.UNG HO MS 2019.121 (BE GIANG THI NGOC, O HA GIANG)-080619-15:25:58
8/6/2019200,000.00952087.080619.151941.nhom Kim cuong Hanh phuc tu tam K3 ung ho be Gia Bao FT19159230688802
8/6/2019500,000.00406573.080619.125721.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 121 Giang Thi Ngoc
8/6/2019500,000.00422721.080619.114319.Vietcombank 0011002643148 ung ho?MS 2019121 be Giang Thi Ngoc o Ha Giang
8/6/2019300,000.00728234.080619.113733.Ung ho MS 2019.121 be Giang Thi Ngoc
8/6/20191,000,000.00138183.080619.103400.UNG HO MS 2019.121 ( BE GIANG THI NGOC, O HA GIANG )
8/6/2019500,000.00203856.080619.095121.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN NGOC PHAN chuyen khoan cho be Giang Thi N
8/6/2019200,000.00987223.080619.055022.Ung ho chau Giang Thi Ngoc MS 2019 -121 FT19159244953603
8/6/2019100,000.00IBVCB.0806190692372004.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
8/6/2019100,000.00IBVCB.0806190312696003.Ung ho be Duong Ha Bich Nhung
8/6/2019100,000.00IBVCB.0806190438072001.Ung ho MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang)
8/6/2019200,000.00IBVCB.0806190595773003.ms: 2019.121 ung ho be Giang Thi Ngoc
8/6/2019300,000.00IBVCB.0806190679745001.Ung ho MS 2019.121 be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang
8/6/2019300,000.00IBVCB.0806190650641001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.121 be Giang Thi Ngoc, Ha Giang
8/6/2019500,000.00IBVCB.0806190557001005.A.Khoa Nam Q7; Ung ho MS 2019.109 be Truong Hoang Ngoc
8/6/2019500,000.00IBVCB.0806190346925001.MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, Ha Giang). Chuc con som khoe lai
8/6/2019200,000.00IBVCB.0806191006683001.HLH Xuan La Ha Noi ung ho MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang)
8/6/2019500,000.00IBVCB.0806190147913001.ho MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang)
8/6/2019100,000.00IBVCB.0806190557828003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.121
8/6/2019200,000.00IBVCB.0806190095978001.Ung ho MS 2019 121 be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang
8/6/2019250,000.00IBVCB.0806190013318002.ung ho MS 2019.120 be Pham Thuy Dung.
8/6/2019250,000.00IBVCB.0806190390374001.ung ho MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang)
8/6/2019200,000.00IBVCB.0806190862414002.Pham Do Thuc Anh / Pham Minh Quan / Pham Quoc Bao Hai Phong Ung ho MS 2019. 121
8/6/2019500,000.00IBVCB.0706190703744001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.119 gia dinh ba MAI THI LOI, T. Quang Binh
8/6/2019100,000.00IBVCB.0706190657336003.ung ho MS 2019.120 be Pham Thuy Dung
8/6/2019300,000.00MBVCB184475881.ung hoMS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, o Ha Giang).CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/6/20193,000,000.00MBVCB184425301.Ung ho MS 2019.121 (be Giang Thi Ngoc, Ha Giang, bi bong dien).CT tu 0451000258938 NGUYEN THUC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/6/2019100,000.00MBVCB184420102.MS 2019.121( Giang Thi Ngoc - Ha Giang).CT tu 0451000376035 TRAN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/6/2019200,000.00MBVCB184418505.MS 2019.121 tang be Giang Thi Ngoc.CT tu 0441000624739 HUYNH PHUONG TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/6/2019500,000.00MBVCB184733199.ung ho ma so 2019.117,em trac quoc khanh .CT tu 0121002061954 PHAN VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/6/20193,690,389.00//Ref:EM0506003298192I{//}VAL:190607EUR140, /33B:EUR140, /Tlx:SW1906061962 /Pmnt:UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH /71A:OUR /B.O:/NL06ABNA06106318451/D.T. TRAN2/SPINETSTRAAT 263/NL/4876 XS ETTEN-LEUR /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWS
7/6/2019100,000.00Sender:79202002.DD:070619.SHGD:10003421.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219060730005 2019.120
7/6/2019300,000.00Sender:01604001.DD:070619.SHGD:10000640.BO:NGUYEN THI HANH.UNG HO MS 2019 117EM TRAC QUOC KHAN H CHARGEDETAILS OUR
7/6/2019200,000.00588653.070619.191004.Ung Ho be Tran Van Dat. MS 2019.097
7/6/2019500,000.00003504.070619.141001.ung ho MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
7/6/2019200,000.00124281.070619.140015.BE TRAC QUOC KHANH
7/6/2019200,000.00431815.070619.132808.Chuyen tien ung ho em trac quoc khanh
7/6/20191,000,000.00918530.070619.132627.Ung ho MS 2019.120 - Be Pham Thuy Dung FT19158114814638
7/6/2019500,000.00476568.070619.102856.ung ho MS2019.118 be Duong ha Bich Nhung
7/6/2019500,000.00476545.070619.102609.ung ho MS2019.120 be Pham thuy Dung
7/6/20193,000,000.00816084.070619.101140.UNG HO MS2019.114 BE TRUONG LE HOANG FT19158062111364
7/6/20193,000,000.00806354.070619.100747.UNG HO MS2019.117, EM TRAC QUOC KHANH FT19158188442807
7/6/20193,000,000.00806353.070619.100301.UNG HO MS2019.119, GIA DINH BA LOI FT19158301440000
7/6/20191,500,000.00359460.070619.095911.Chuyen tien ung ho em Trac Quoc Khanh ms 2019.117
7/6/2019300,000.00163465.070619.091756.NGUYEN THANH LOAN CT UNG HO MS 2019.119 GIA DINH BA LOI
7/6/2019300,000.00955530.070619.090438.MS 2019.097 be Tran Phat Dat FT19158205040368
7/6/2019200,000.00326818.070619.084704.Ms 2019.120 be Pham Thuy Dung
7/6/20191,000,000.00108513.070619.083151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Nhom ban doc o long thanh dong nai ung ho MS 201
7/6/2019200,000.00374836.070619.082714.Ung ho MS 2019 120 be Pham Thuy Dung
7/6/2019200,000.00105906.070619.080333.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2019 120 be pham thuy dung hai duong
7/6/2019400,000.00476749.070619.075600.Ung ho MS 2019 120 be Pham Thuy Dung
7/6/2019300,000.00964020.060619.234634.UNG HO MS 2019.097 Be Tran Van Dat FT19158200064456
7/6/20191,000,000.00IBVCB.0706190637222002.MS 2019.117, em TRAC QUOC KHANH
7/6/20192,000.00IBVCB.0706190169269001.asds asfas asfasf
7/6/2019200,000.00IBVCB.0706190650139002.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
7/6/20191,000,000.00IBVCB.0706190105289002.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
7/6/2019200,000.00IBVCB.0706190351338002.MS 2019.118
7/6/2019500,000.00IBVCB.0706190198248001.Ung ho MS 2019.120 Be Pham Thuy Dung
7/6/2019100,000.00IBVCB.0706190997076002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.120
7/6/2019200,000.00FTF_CN:4283100004091607 .FrAcc:0701000417691.ToAcc:0011002643148
7/6/20192,000,000.00MBVCB184367530.MS2019.117 Trac Quoc Khanh.CT tu 0511003806288 TO GIA KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/6/2019250,000.00MBVCB184077988.ung ho ma so MS 2019.120 be Pham Thuy Dung.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/6/20191,000,000.00MBVCB.184039601.MS 2019.120 be Pham Thuy Dung.CT tu Tran Tuan Anh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/6/2019500,000.00MBVCB184022360.MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0511000461410 BUI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/6/20191,000,000.00MBVCB183901759.ung ho be tran van dat MS 2019.097.CT tu 0071000681972 PHAN DANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/6/20191,000,000.00MBVCB183897133.MS 2019.089 (me con chi Hue).CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/6/20191,000,000.00MBVCB183896892.MS 2019.117 (giup em Trac Quoc Khanh).CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/6/2019500,000.00MBVCB.183871236.MS 2019.118 Duong Ha Bich Nhung.CT tu Style Viet Travel toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/6/2019200,000.00Sender:79356001.DD:070619.SHGD:10000700.BO:NGUYEN THI NGOC HUYEN.NGUYEN THI NGOC HUYEN KY NGOC BICH UNG HO MS 2019.117 TRAC QUOC KHANH, HOI HUONG CONG DUC CHO DUONG QUANG NHUT SN 28/9/02 NHAM NGO 18T
7/6/2019200,000.00Sender:79356001.DD:070619.SHGD:10000543.BO:NGUYEN THI NGOC HUYEN.NGUYEN THI NGOC HUYEN CT DI VCB TRAN QUANG KHAI, KY NGOC BICH UNG HO MS 2019.097, BE TRAN VAN DAT (9T), HOI HUONG CONG DUC CHO DUONG QUANG NHU
7/6/2019200,000.00Sender:01323001.DD:070619.SHGD:10000446.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE PHAM THUY DUNG M S 120/2019
7/6/2019500,000.00Sender:01310012.DD:070619.SHGD:10003694.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.120 BE PHAM THUY DUNG
7/6/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
6/6/2019500,000.00Sender:79202002.DD:060619.SHGD:10000378.BO:NGUYEN DAC HUY.995219060651112 CHUYEN TIEN
6/6/20193,000,000.00Sender:79307001.DD:060619.SHGD:10001023.BO:NGUYEN THAI PHUONG.IBUNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
6/6/2019300,000.00Sender:01202021.DD:060619.SHGD:10002801.BO:HA GIANG THANH.995219060627704 UNG HO MS 2019 . 119 GIA DINH BA LOI
6/6/2019200,000.00Sender:01604002.DD:060619.SHGD:10000916.BO:DO KHANH VAN.01UNG HO MS 2019 097 BE TRAN VAN D A T CHARGEDETAILS OUR
6/6/2019500,000.00Sender:01201011.DD:060619.SHGD:10001868.BO:NGO PHUONG DUNG.UNG HO BE TRAN VAN VU LUAN
6/6/2019500,000.00PHAM THI PHUONG - UNG HO MS 2019.117 TRAC QUOC KHANH GD TIEN MAT
6/6/2019200,000.00026785.060619.095602.Chuyen tien MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
6/6/2019200,000.00974286.060619.092910.Ung ho MS 2019.117 FT19157992886081
6/6/2019500,000.00104353.060619.091645.Ung ho ma so 2019 119 gia dinh ba Loi
6/6/2019100,000.00000573.060619.090638.NGUYEN HUY HUYNH MAI UNG HO MS 2019.097 ( BE TRAN VAN DAT )
6/6/2019300,000.00992370.060619.083701.MS 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung
6/6/20191,000,000.00568992.060619.062038.Vietcombank 0011002643148 Son ung ho MS 2019 119 gia dinh ba Loi
6/6/2019500,000.00205542.060619.061624.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HA QUOC HUY dak lak ung ho MS2019 117 em Trac Qu
6/6/2019200,000.00435939.050619.230745.Ung ho MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan)
6/6/2019200,000.00486966.050619.223136.MS 2019.097 (TRAN VAN DAT)
6/6/2019500,000.00067116.060619.175923.Ung ho tre em
6/6/2019100,000.00189165.060619.165816.Chuyen tien ung ho MS2019.119 gia dinh ba Loi
6/6/2019300,000.00179015.060619.163501.Ung ho MS 2019.097
6/6/2019200,000.00932479.060619.161709.Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh FT19157855861018
6/6/2019300,000.00109699.060619.161334.MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
6/6/2019100,000.00288167.060619.160105.Vietcombank 0011002643148 ung ho
6/6/2019500,000.00232010.060619.155108.Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
6/6/2019200,000.00471555.060619.151459.ung ho Ms 2019.117 - em Trac Quoc Khanh
6/6/2019500,000.00132045.060619.145410.UH MS 2019.119 gd ba Loi
6/6/2019500,000.00638419.060619.145106.MS 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung
6/6/2019400,000.00601999.060619.131337.Ung ho ms 2019.117 em trac quoc khanh
6/6/2019200,000.00985662.060619.123951.Ung ho MS 2019.119 gia dinh Ba Loi FT19157808328885
6/6/2019500,000.00971515.060619.122135.MS 2019. 119 ung ho gd ba loi FT19157495664558
6/6/20192,500,000.00102456.060619.113519.Ntd Ung ho MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan)
6/6/20192,500,000.00102314.060619.112950.Ntd Ung ho MS 2019.112 (em Tran Tuong Vy)
6/6/20195,000,000.00102198.060619.112532.Ntd Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
6/6/2019300,000.00145546.060619.110511.Ung ho gd ba Mai thi Loi tinh Quang Binh MS 2019 19
6/6/2019500,000.00263776.060619.102744.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 119 gia dinh ba Loi
6/6/2019200,000.00208248.060619.101956.ung ho MS2019.117 em Trac Quoc Khanh
6/6/20192,000,000.00IBVCB.0506190717867001.CONG TY HUYNH NGOC Ung ho MS 2019.097 (Be TRAN VAN DAT)
6/6/2019150,000.00IBVCB.0606190300798001.Duong ha bich nhung Ung ho MS 2019.118
6/6/2019500,000.00IBVCB.0606190330627006.Ung ho MS 2019.097 Tran Van Dat
6/6/2019200,000.00IBVCB.0606190785827002.Uh ms 2019.107
6/6/2019150,000.00IBVCB.0606190708575002.ung ho MS 2019. 119 (gia Dinh ba Loi)
6/6/2019500,000.00IBVCB.0606190020823002.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
6/6/2019200,000.00IBVCB.0606190759303001.MS 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung
6/6/2019100,000.00IBVCB.0606190968720003.ung ho MS2019.117 ( EM TRAC QUOC KHANH)
6/6/2019100,000.00IBVCB.0606190817552002.ungho MS2019.118 ( BE DUONG HA BICH NHUNG)
6/6/2019100,000.00IBVCB.0606190831236001.UNG HO MS2019.119 ( GIA DINH BA LOI)
6/6/2019200,000.00IBVCB.0606190668632001.ung ho MS 2019. 119 (gia dinh ba Loi)
6/6/2019100,000.00IBVCB.0606190415844001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
6/6/2019150,000.00IBVCB.0606190867572006.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)
6/6/2019200,000.00IBVCB.0606190161558003.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc Bao Hai Phong Ung ho MS 2019.118
6/6/2019300,000.00IBVCB.0606190275320001.MS2019.119 gia dinh ba Loi
6/6/2019500,000.00IBVCB.0606190286796001.Ung ho MS 2019.119 (Gia dinh ba Loi, thon 2 Thanh Lang, xa Thanh Hoa, huyen Tuyen Hoa, Quang Binh)
6/6/2019300,000.00IBVCB.0606190278282008.Lam Ngoc Bich TPHCM Ung ho MS 2019.110 (be Nguyen Minh Tam)
6/6/2019300,000.00IBVCB.0606191018538007.Lam Ngoc Bich TPHCM Ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy)
6/6/2019500,000.00IBVCB.0606190210326006.Tram Thi Phuong Tay Ninh Ung ho MS 2019.118 be Duong Ha Bich Nhung
6/6/2019300,000.00IBVCB.0606190230410005.Tram Thi Phuong Tay Ninh Ung ho MS 2019.114 (be Truong Le Hoang)
6/6/2019100,000.00IBVCB.0606190896094002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.119
6/6/2019200,000.00IBVCB.0506190267143004.Do Thanh Viet + be Ti Quan 2 Me con chi Hue 2019.089
6/6/2019450,000.00IBVCB.0506190111999005.Do Ngoc Thach+ Do thanh Xuan Phuong Quan 10 Be Vy2019.112+be Hang2019.105+ba Binh2019.091
6/6/2019500,000.00IBVCB.0506190482571003.Le le Hoa+ Huynh thi Mai Quan 10 Be Eban 2019.099+ chi Nhu Y 2019.092
6/6/2019600,000.00IBVCB.0506190244155002.Do thanh Huy Phong& be Viet Phuc Quan Binh Thanh Be Nhi2019.106+be Ngoc2019.109+chi Hien2019.101
6/6/2019600,000.00IBVCB.0506190452583001.Do Thanh My+ Do Thanh Viet Quan Binh Thanh Be Duy2019.111+be Tam2019.110+be Tri2019.107
6/6/201930,000,000.00VU NGOC VAN;ID:132129188(0977322202);chi nguyen thi song ha so 19 c7 KDT NAM THANG LONG UN G HO MA 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH; GD TIEN MAT
6/6/2019100,000.00MBVCB183836977.ung ho MS 2019.117 em trac quoc khanh.CT tu 0141000514687 TRAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/6/2019200,000.00MBVCB183510368.Ung ho MS 2019. 119(gia dinh ba Loi).CT tu 0951000018118 VU THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/6/20191,000,000.00MBVCB183441417.ung ho MS 2019.119 ( gia dinh ba Loi).CT tu 0251001068648 PHAM THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/6/20193,000,000.00MBVCB.183407425.Trac Quoc Khanh.CT tu nguyen ngoc cao son toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/6/2019200,000.00MBVCB.183394129.ca gia dinh tam than.CT tu gia dinh ba loi toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/6/2019500,000.00Sender:92204012.DD:060619.SHGD:12368905.BO:DIEP HOANG ANH.UNG HO MA SO 2019117 EM TRAC QUO C KHANH
6/6/2019500,000.00Sender:92204012.DD:060619.SHGD:12347039.BO:LE THI ANH NGUYET.LE THI ANH NGUYET CT UNG HO M S 2019.117. EM TRAC QUOC KHANH . NHAN CN TRAN QUANG KHAI HA NOI
6/6/2019100,000.00Sender:79307005.DD:060619.SHGD:10005363.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2019.118 (BE DU ONG HA BICH NHUNG)
6/6/2019300,000.00Sender:79334001.DD:060619.SHGD:10000288.BO:MAI DAN ANH0821652.UNG HO MS2019.116 TRAN VAN V U LUAN (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/6/2019300,000.00Sender:79334001.DD:060619.SHGD:10000461.BO:MAI DAN ANH0821652.UNG HO MS2019.117 TRAC QUOC KHANH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/6/2019100,000.00Sender:01360002.DD:060619.SHGD:10000071.BO:DO THI MINH PHUONG.MS 2019.118 UNG HO BE DUONG HA BICHNHUNG
6/6/2019210,000,000.00/Ref:PA_TTM90JWSW{//}/Ref:PA_TTM90JWSW{//}TT VNM90JWSW N 0026167951PAYMENT FOR INVOICESL10 NQ70519 DVC:CTY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIET NAM/SAMSUNG ELECTRONICS VN CO.,LTD
5/6/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:050619.SHGD:10010612.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG H O MS2019.117 TRAC QUOC KHANH
5/6/2019500,000.00Sender:79303001.DD:050619.SHGD:10001400.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE MAI Q UOC HUY
5/6/2019200,000.00Sender:79202002.DD:050619.SHGD:10003311.BO:PHAM MANH HUNG.995219060555539 CHUYEN TIEN UN G HO MA SO 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
5/6/201950,000.00Sender:01202021.DD:050619.SHGD:10002569.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219060522785 2019.118
5/6/2019500,000.00Sender:48304001.DD:050619.SHGD:10001307.BO:HUYNH NGUYEN CAM TU.UNG HO MS 2019.096(BE DINH MINH PHUONG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/6/2019500,000.00Sender:48304001.DD:050619.SHGD:10001329.BO:HUYNH NGUYEN CAM TU.UNG HO MS 2019.097(BE TRAN VAN DAT) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/6/2019500,000.00Sender:79201001.DD:050619.SHGD:10002852.BO:VU THI SON TRINH.UNG HO MS 2019 117, EM TRAC QU OC KHANH
5/6/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
5/6/20191,000,000.00/Ref:P3059156966Y19{//}/Ref:P3059156966Y19{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2019.117 TRAC QUOC KHANH DVC:LE THI MINH TAM 84/11 TRAN DINH XU
5/6/2019200,000.00IBPS/SE:01310001.DD:050619.SH:10009086.BO:VO THI KHANH LAN.UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT
5/6/2019300,000.00IBPS/SE:01310005.DD:050619.SH:10008036.BO:HUYNH THANH TUNG.UNG HO MS 2019.17, EM A TRAC QU OC KHANH
5/6/20193,503,250.00//Ref:156348092{//}VAL:190605USD150,00 /33B:USD150,00 /Tlx:SW1906055124 /Pmnt:MS 2019.118 UNG HO BE DUONG HA BICH NHUNG /71A:SHA /B.O:/835269895833CUAMR DANG NGOC MINHFLAT 6, 6/F, BLK A, PEARL COURT, 13 BELCHERS STREET, KENNEDY TOWN HK,HON
5/6/2019300,000.00954941.050619.204017.MS 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung FT19156501341667
5/6/2019100,000.00941165.050619.202116.ms 2019.117 em trac quoc khanh FT19156633604744
5/6/2019400,000.00931977.050619.200835.Ung ho ms 2019.117 em tran quoc khanh FT19156339960577
5/6/2019200,000.00111404.050619.164415.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019200,000.00796962.050619.150003.Ung ho MS.2019.097 be Tran Van Dat
5/6/2019200,000.00949356.050619.145401.Ho tro be Tran Van Dat. MS 2019.097 Nguyen cho be mau khoe tro lai FT19156698279936
5/6/2019500,000.00926804.050619.143755.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19156587070745
5/6/2019300,000.00171053.050619.141855.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 118 be Duong Ha Bich Nhung
5/6/2019800,000.00994171.050619.141354.MS 2019.118 ung ho be Duong ha bich Nhung FT19156062474206
5/6/2019500,000.00764431.050619.134129.Chuyen tien ung ho MS 2019.117,em Trac Quoc Khanh
5/6/2019100,000.00507507.050619.124500.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HOA chuyen khoan MS 2019 118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung
5/6/2019200,000.00807107.050619.115849.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
5/6/2019200,000.00182927.050619.115733.ung ho MS 2019.112 ( be Tran Tuong Vy )
5/6/2019500,000.00943324.050619.115025.Ung ho ma so 2019 117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019100,000.00044349.050619.110124.MS 2019.118 UNG HO BE DUONG HA BICH NHUNG
5/6/20191,000,000.00168932.050619.102045.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2019117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019300,000.00684801.050619.095502.Chuyen tien ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019200,000.00164043.050619.094451.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019300,000.00092834.050619.092834.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
5/6/2019200,000.00000886.050619.092616.Uh ms 2019 117 em trac quoc khanh
5/6/2019200,000.00009051.050619.091339.MS 2019.116 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019300,000.00661257.050619.090449.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019200,000.00997563.050619.085413.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019200,000.00642742.050619.081723.Ms2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung
5/6/2019200,000.00778158.050619.080659.MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019200,000.00989269.050619.064311.MS 2019.116 be Vu Luan. Van Tuyen Q5 ung ho. FT19156807300489
5/6/2019200,000.00988751.050619.063934.MS 2019.117 em Quoc Khanh. Van Tuyen Q5 ung ho. FT19156510961205
5/6/2019200,000.00988406.050619.063653.MS 2019.118 be Bich Nhung. Van Tuyen Q5 ung ho. FT19156807274045
5/6/20191,000,000.00766394.050619.060335.Ung ho MS2019117 em Trac Quoc Tuan
5/6/2019300,000.00618344.050619.054135.Chuyen tien ung ho MS 2019.118 be duong ha bich nhung
5/6/2019500,000.00971496.050619.004633.2019.117 Em Trac Quoc Khanh FT19156235510149
5/6/20191,000,000.00290992.050619.001339.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019500,000.00591426.050619.000125.Ung ho MS 209117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019500,000.00591482.050619.000037.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
5/6/20191,000,000.00140876.040619.224820.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 ?ng h? MS 2019 117 em Tr?c Qu?c Kh?nh
5/6/2019800,000.00IBVCB.0506190647997003.ho tro em TRAC QUOC KHANH
5/6/2019300,000.00IBVCB.0506191046878002.aaa aaa aaa
5/6/20192,000,000.00IBVCB.0506190751394006.ung ho MS 2019.117 (em Trac Quoc Khanh)
5/6/2019500,000.00IBVCB.0506190363138001.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)
5/6/20193,000,000.00IBVCB.0506191020696005.ung ho MS 2019.115 (be Mai Quoc Huy)
5/6/20191,000,000.00IBVCB.0506190222084001.Ung ho ma so 2019.117 Truc Quoc Khanh
5/6/2019500,000.00IBVCB.0506190112680001.Ung Ho MS 2019.116 be Tran Van Vu Luan
5/6/2019100,000.00IBVCB.0506190959204001.Be tran van dat Ms 2019.097 Ms 2019.097
5/6/20191,000,000.00IBVCB.0506190681447002.ung ho MS 2019.113 (chi Pham Thi Dep)
5/6/20191,000,000.00IBVCB.0506190173051001.ung ho MS 2019.114 (be Truong Le Hoang)
5/6/2019500,000.00IBVCB.0506190151979001.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
5/6/2019300,000.00IBVCB.0506190780395001.Ung ho Ms 2019.112 be Tran Tuong Vy
5/6/2019200,000.00IBVCB.0506190889289001.MS : 2019.117 Tran Quoc Khanh Ap Phuoc Hoi, Xa Phuoc Thanh, H.Go Dau, Tay Ninh bi tai nan giao thong
5/6/2019100,000.00IBVCB.0506190066631001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.118
5/6/2019200,000.00IBVCB.0506190180107001.Le Bich Hoan 67 tran hung dao ha noi MS 2019.097 Be Tran Van Dat
5/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190564161001.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
5/6/2019500,000.00PT._.20190605.070804.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.
5/6/20191,000,000.00MBVCB182921679.ung ho MS:2019.097( be tran van dat).CT tu 0421000420518 VU THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019300,000.00MBVCB182895008.MS 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019500,000.00MBVCB.182874304.ung ho ms 2019.118.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019500,000.00MBVCB182866930.Ung ho MS 2019.117 em TRAC QUOC KHANH.CT tu 0111000230173 VAN NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019300,000.00MBVCB182862140.MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019500,000.00MBVCB.182836904.ung ho MS 2019.117.CT tu Trac Quoc Khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019500,000.00MBVCB182830767.ck cho benh nhan Trac Quoc Khanh.CT tu 0541000245162 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183333575.benh.CT tu MS 2019.089 me con chi Hue toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183333199.benh.CT tu MS 2019.061 be Nguyen Minh Hieu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183332871.benh.CT tu MS 2019.066 em Le Thi Tham toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183332489.benh.CT tu MS 2019 070 Hai chi em Tuyet Anh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183332033.benh.CT tu MS 2019.072 be Nguyen Ngoc Mai toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183331531.benh.CT tu MS 2019.073 em Le Van Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183330830.benh.CT tu MS 2019.075 be Tran Hung Manh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183330421.benh.CT tu MS 2019.079 be Doan Nguyen Thao Nguyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183329931.benh.CT tu MS 2019.084 chi Tao Thi Hang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183329262.benh.CT tu MS 2019.093 be Ly Thanh Gia Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183328703.benh.CT tu MS 2019.099 be Thuy Eban toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183328245.kho khan.CT tu MS 2019.101 gia dinh Chi Hien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183327816.benh.CT tu MS 2019.105 be Nguyen Thi Thuy Hang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183327458.benh.CT tu MS 2019.110 be Nguyen Minh Tam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183326968.benh.CT tu MS 2019.116 be Tran Van Vu Linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019200,000.00MBVCB.183326423.benh.CT tu MS 2019.117 Trac Quoc Khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019300,000.00MBVCB183287886.ung ho MS 2019.111( be Tran Khanh Duy).CT tu 0911000048343 PHAN THI KIM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019500,000.00MBVCB183285483.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH.CT tu 0731000682888 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/20191,000,000.00MBVCB183282781.ung ho em Trac Quoc Khanh MS 2019.117.CT tu 0061000110153 HUYNH THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019500,000.00MBVCB.183214914.Ma so 2019.118.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019500,000.00MBVCB.183115886.ung ho be Duong Ha Bich Nhung.CT tu Bui Hong Tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019500,000.00MBVCB183077681.MS. 2019.097 (be Tran Van Dat) .CT tu 0251002686216 CAO MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019100,000.00MBVCB183029222.ung ho ms 2019.097( be tran van dat).CT tu 0051000558232 NGUYEN THI NGOC NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019500,000.00MBVCB.182969017.hoan canh kho khan.CT tu giau ten toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019100,000.00MBVCB.182959009.ung ho em Trac Quoc Khanh MS 2019.117.CT tu Nguyen Xuan Phi Anh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/6/2019500,000.00MBVCB182939414.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0381000501335 NGUYEN THANH NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/6/2019200,000.00Sender:01360002.DD:050619.SHGD:10000826.BO:NGUYEN THI TAN XAY.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC Q UOC KHANH
5/6/2019100,000.00Sender:01310012.DD:050619.SHGD:10010286.BO:LE VAN VIET.UNG HO EM TRAC QUOC KHANH
5/6/2019200,000.00Sender:79310001.DD:050619.SHGD:10007476.BO:NGUYEN THI PHUONG UYEN.UNG HO MS 2019.117,EM TR AC QUOC KHANH
5/6/2019500,000.00Sender:01310001.DD:050619.SHGD:10005135.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.118 BE DUONG HA BICH NHUNG
5/6/2019500,000.00Sender:01310005.DD:050619.SHGD:10004358.BO:DANG VIET HA.UNG HO MS 2019 117 EM TRAC QUOC KH ANH
5/6/2019200,000.00Sender:01359001.DD:050619.SHGD:10000074.BO:DANG BICH LIEN.BCIN:FT1915692810:UNG HO MS 2019 .117 EM TRAC QUOC KHANH
5/6/2019100,000.00Sender:01309001.DD:050619.SHGD:10000832.BO:NGUYEN TRUNG QUAN.MS 2019 097 TRAN VAN DAT
5/6/2019500,000.00Sender:79202002.DD:050619.SHGD:10000112.BO:NGO VAN DOAN.995219060536527 DOAN CK
5/6/20191,000,000.00/Ref:PALPM90CECR{//}/Ref:PALPM90CECR{//}LP VNM90CECR UNG HO MS 2019.117EM TRAC QUOC KHANH DVC:MRS NGUYEN THI DIEM PHUONG
5/6/2019200,000.00IBPS/SE:79310001.DD:050619.SH:10007157.BO:LOI VIEN THANG.CHUC BE MAU LANH BENH
4/6/2019500,000.00Sender:01310012.DD:040619.SHGD:10010657.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/20191,000,000.00Sender:01202002.DD:040619.SHGD:10002022.BO:LAM TUAN HAI.TUAN HAI QUAN 11 UNG MS 2019.117 E M TRAC QUOC KHANH
4/6/201920,000,000.00Sender:01360002.DD:040619.SHGD:10001060.BO:VAN TIEN THANH.MS2019.117 TRAC QUOC KHANH
4/6/2019300,000.00Sender:48304001.DD:040619.SHGD:10009572.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC Q UOC KHANH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
4/6/20191,000,000.00Sender:48204018.DD:040619.SHGD:18254751.BO:HUYNH THI BAO TRAN.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC Q UOC KHANH
4/6/2019500,000.00Sender:79307005.DD:040619.SHGD:10002504.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.115 ( BE MAI Q UOC HUY)
4/6/2019100,000.00Sender:79202002.DD:040619.SHGD:10005945.BO:LE KIEU TRANG.995219060429970 UNG HO TRAC QUO C KHANH
4/6/2019150,000.00Sender:01202001.DD:040619.SHGD:10005782.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.995219060458287 UNG HO 33 62,3363,3364
4/6/2019200,000.00Sender:01202002.DD:040619.SHGD:10005729.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.995219060458274 UNG HO 20 19.111,112,114,115
4/6/20191,000,000.00Sender:48304001.DD:040619.SHGD:10009619.BO:NGUYEN THI LOC.UNG HO MS 2019.117EM TRAC QUOC K HANH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
4/6/2019200,000.00Sender:79307005.DD:040619.SHGD:10010909.BO:VU THI THAO MAY.IBUNG HO MS2019.097 (BE TRAN VA N DAT)
4/6/20193,000,000.00Sender:79303008.DD:040619.SHGD:10008102.BO:NGUYEN THI HOA.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00Sender:79201001.DD:040619.SHGD:10005720.BO:NGUYEN TOAN THANG.MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHAN H
4/6/20191,000,000.00Sender:01202021.DD:040619.SHGD:10002597.BO:NGUYEN THI LE TRINH.995219060454563 CHUYEN TI EN UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00Sender:79303008.DD:040619.SHGD:10006182.BO:BUI XUAN THUONG.UNG HO 2019097/UNG HO MS2019097
4/6/201950,000.00Sender:01202001.DD:040619.SHGD:10001895.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219060420683 2019.117
4/6/2019500,000.00Sender:79321001.DD:040619.SHGD:10000731.BO:NGUYEN THI KIM ANH.UNG HO MS:2019.17
4/6/20191,000,000.00Sender:79202002.DD:040619.SHGD:10001523.BO:TRAN THI Y NHI.995219060452944 UNG HO MS 2019 .117 EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019300,000.00Sender:01352002.DD:040619.SHGD:10000145.BO:KHUU MOC PHUONG.MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00IBPS/SE:01202002.DD:040619.SH:10003384.BO:QUACH THI TO LOAN.995219060456318 - CHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00TRAN THI HUONG;UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH; GD TIEN MAT
4/6/2019300,000.00IBPS/SE:01310012.DD:040619.SH:10011913.BO:NGUYEN THI HAI YEN.UNG HO MS 2019.117, EM TRAC Q UOC KHANH
4/6/2019500,000.00IBPS/SE:01201003.DD:040619.SH:10004371.BO:DO VAN TRI.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019100,000.00VCBVT.84983040865.CT tu 0611001604532.LE BINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190604215060843.VNVT20190604923862.MS2019117 em tran quoc khanh
4/6/2019300,000.00756037.040619.223919.VIETTEL 400300 LIENNH 190604 190604686841118 400201 gui em trac quoc khanh
4/6/2019300,000.00140073.040619.221244.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00954532.040619.220447.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00925673.040619.220116.Ung ho MS2019.097 be Tran Van Dat FT19156914403673
4/6/20191,000,000.00922731.040619.215545.Ung ho ms2019.117 trac quoc khanh FT19156140691009
4/6/20193,000,000.00182240.040619.214416.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH -040619-21:44:03
4/6/2019500,000.00045662.040619.212505.IBFTA 190604000027424 Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00584213.040619.203926.MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00178657.040619.203038.UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH-040619-20:30:37
4/6/20191,000,000.00178522.040619.202817.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH-040619-20:28:16
4/6/2019200,000.00948593.040619.195924.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19155170988216
4/6/2019500,000.00571769.040619.194701.Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00569076.040619.193624.ung ho MS 2019.097
4/6/2019300,000.00920688.040619.191927.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19155586900903
4/6/2019500,000.00919461.040619.191737.Ung ho ms 2019.117 em trac quoc khanh FT19155312010039
4/6/2019500,000.00962654.040619.180617.Ung ho em trac quoc khanh FT19155782730610
4/6/2019300,000.00897137.040619.175303.Ung ho em Trac quoc khanh
4/6/2019700,000.00531491.040619.172349.Ung ho ma so 2019.117 embtrac quoc khanh
4/6/2019500,000.00941296.040619.170719.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 Ch? Tr?n Tu?n Anh o Gia C?m Vi?t Tr? Ph? Th? ?ng
4/6/2019500,000.00496895.040619.161115.Giup em Trac Quoc Khanh Ms 2019.117
4/6/2019500,000.00493902.040619.160346.ung ho em Trac quoc tuan MS 2019.117
4/6/2019300,000.00493622.040619.160418.Chuyen tien ung ho em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00125037.040619.155332.Vietcombank 0011002643148 BUI NHU QUYNH chuyen khoan cho e Trac Quoc Khanh MS 2019 117
4/6/2019200,000.00765074.040619.154511.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00944001.040619.153128.Ung ho MS 2091.117 Tran Quoc Khanh FT19155006370706
4/6/2019200,000.00123141.040619.152211.Vietcombank 0011002643148 LE DANH LUYEN chuyen khoan ung ho ms 2019117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00165467.040619.151641.ung ho ms 2019 117 chau khanh
4/6/2019100,000.00511688.040619.151546.Ung ho 2019 117 em trac quoc khanh
4/6/20191,000,000.00146953.040619.150846.UNG HO EM TRAC QUOC KHANH. MS: 2019.117-040619-15:08:13
4/6/2019200,000.00609535.040619.150517.UNG HO MS 2019 117 EM TRAC QUOC THANG
4/6/2019100,000.00416049.040619.145949.Vietcombank 0011002643148 ung ho Ms 2019117 Trac Quoc Minh
4/6/2019500,000.00992950.040619.145438.2019.117 ung ho e trac quoc khanh FT19155721970308
4/6/2019100,000.00460758.040619.145150.ung ho em Trac Quoc Khanh. MS 2019.117
4/6/2019500,000.00990072.040619.145224.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19155451367987
4/6/2019100,000.00985624.040619.144852.Ung ho MS 2019 117 em trac quoc khanh FT19155142758047
4/6/2019500,000.00589195.040619.141009.Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00042212.040619.140538.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00138602.040619.140311.UNG HO MA SO 2019.097 BE TRAN VAN DAT-040619-14:03:01
4/6/2019300,000.00925624.040619.135926.MS 2019117 em Trac quoc khanh FT19155536145870
4/6/2019500,000.00438623.040619.135837.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh, con chi Thanh
4/6/2019200,000.00085215.040619.135438.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00442189.040619.135748.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00041034.040619.135349.ung ho ms 2019.117 em trac quoc khanh
4/6/2019500,000.00432937.040619.134312.Chuyen tien
4/6/2019500,000.00136313.040619.134155.UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC BAO-040619-13:41:55
4/6/2019200,000.00162215.040619.134047.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00379476.040619.133927.Le Thap ung ho em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00135376.040619.133303.THE 1582 CK 0011002643148 BAO VIETNAMNET-040619 133226 MS 2019.117, E TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00797850.040619.133204.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00863041.040619.132636.MS 2019 117 em trac quoc khanh
4/6/20191,000,000.00575531.040619.131918.ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00406624.040619.131257.Vietcombank 0011002643148 LUU ANH TUAN chuyen khoan
4/6/2019200,000.00979180.040619.130803.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19155215809559
4/6/2019500,000.00420782.040619.125652.Dao thichi chuyenchoem tracquockhanh ms 2019117
4/6/20191,000,000.00860523.040619.125332.Ung ho MS 2019 117 Em TRAC QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00964144.040619.124754.Ung ho MS 2019.117 em Trac quoc khanh FT19155240305342
4/6/20191,000,000.00419888.040619.124642.Ung Ho MS 2019.117 Em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00860004.040619.124629.Ung ho ms 2019 117 em Trac quoc khanh
4/6/2019500,000.00961847.040619.124455.MS 2019.117 ung ho em Trac Quoc Khanh FT19155932091738
4/6/2019200,000.00131324.040619.124128.UNG HO MA SO 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH-040619-12:41:28
4/6/2019200,000.00416549.040619.123633.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00567011.040619.123234.ung ho MS 2019 117 em trac quoc khanh
4/6/20191,500,000.00130610.040619.123113.UNG HO MS 2019.097 ( BE TRAN VAN DAT)-040619-12:31:13
4/6/2019200,000.00858327.040619.122850.Ung ho em Tran Van Dat MS 2019 097
4/6/20191,000,000.00925508.040619.122115.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00413429.040619.122350.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00925367.040619.121754.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN QUANG VINH chuyen khoan
4/6/2019100,000.00411345.040619.121716.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/20191,000,000.00936978.040619.121340.Ung ho MS 2019.117 em Trac quoc Khanh FT19155215906212
4/6/2019100,000.00113144.040619.120647.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN DUC MINH chuyen khoan cho em trac quoc khanh ms 2019117
4/6/2019200,000.00561986.040619.120854.ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00410127.040619.120657.ung ho Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00405101.040619.115537.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00109074.040619.114724.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI TUYET HANG chuyen khoan
4/6/2019200,000.00556182.040619.114614.MS 2019 117 em trac quoc khanh
4/6/2019500,000.00908192.040619.114412.Giup do chau Trac Quoc Khanh FT19155159019457
4/6/20192,000,000.00017730.040619.114059.IBFTA 190604000011235 Ung Ho MS 2019.102 Be Nguyen Xuan Truong
4/6/2019500,000.00900292.040619.113706.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19155200276741
4/6/2019200,000.00999331.040619.113616.ung ho MS 2019.117 e trac quoc khanh FT19155215762739
4/6/2019200,000.00982171.040619.113204.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00740239.040619.113142.Ung ho MS 2019.117_Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00784961.040619.112801.NGUYEN THI VAN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho Ms 2019.117 em TRAC QUOC KHANH. Mong e nhanh binh
4/6/20191,000,000.00551338.040619.112856.Gui e Trac Quoc Khanh
4/6/20191,000,000.00394264.040619.112345.Chuyen tien ung ho Trac Quoc Khanh MS 2019.117
4/6/2019200,000.00739238.040619.112253.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00392901.040619.112019.Chuyen tien ung ho chau Trac Quoc Khanh ma so 2019.117
4/6/2019100,000.00391055.040619.111532.Ung ho ms 2019.117 ung ho em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00390261.040619.110825.Ung ho Ms 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00957549.040619.110241.Ung ho MS. 2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19155914143524
4/6/2019200,000.00002441.040619.110038.Ung ho ms 2019.117
4/6/20191,000,000.00796103.040619.105650.MS 2019117 Em Trac Quoc Khanh
4/6/2019400,000.00382743.040619.104902.Ms 2019.117
4/6/2019300,000.00920017.040619.103946.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/20195,000,000.00931337.040619.104136.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19155224839018
4/6/2019200,000.00018008.040619.103932.IBFTA 190604000008338 ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00104733.040619.102815.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00908175.040619.102310.Ung ho MS 2019.117 Em Trac Quoc Khanh FT19155244045395
4/6/20191,000,000.00907154.040619.102222.Ung ho ms 2019.117 em trac quoc khanh FT19155347944214
4/6/2019500,000.00980029.040619.102056.Ung ho em Trac Quoc Khanh. MS 2019-117 dang dieu tri Tran thuong so nao tai BV Cho Ray, TP. Ho Chi
4/6/2019500,000.00526635.040619.101629.UNG HO MS 2019 117 TRAC QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00363724.040619.101209.Chuyen tien ung ho em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00067359.040619.100912.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019117 em Tac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00893935.040619.101153.UH MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19155066909509
4/6/2019200,000.00990697.040619.100907.uh ms 2019.117 trac quoc khanh FT19155072667412
4/6/2019200,000.00504539.040619.100822.Ung ho ma so 2019117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00986125.040619.100518.ung ho em Trac Quoc Khanh.ma so 2019,117 FT19155329002328
4/6/2019500,000.00113566.040619.100505.UNG HO CHAU TRAC QUOC KHANH MS 2019.117 BI TAI NAN-040619-10:04:08
4/6/2019500,000.00980307.040619.100027.MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH FT19155994049004
4/6/2019150,000.00356369.040619.095705.ung ho ma so 2019.117 em trac quoc khanh
4/6/2019300,000.00112448.040619.095624.CHUYEN TIEN UNG HO MA SO MS 2019.117 TRAC QUOC KHANH-040619-09:55:49
4/6/201920,000.00839271.040619.095602.unghoMS20019117TracQuocKhanh
4/6/2019200,000.00389899.040619.095547.IBFT ung ho MS 2019 117 em Trac EWX0013
4/6/2019200,000.00064841.040619.094848.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 117em TRAC QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00971284.040619.095248.Ung ho MS 2019.117 TRAC QUOC KHANH FT19155386633163
4/6/2019200,000.00095031.040619.095031.Giup do em Trac Quoc Khanh 2019117
4/6/2019100,000.00834222.040619.095036.Ung ho MS 2019.117, em Trac QuocKhanh FT19155510087719
4/6/20192,000,000.00513753.040619.094044.Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00978707.040619.093742.Ung ho MS 2019.116 be Tran Van Vu Luan
4/6/2019200,000.00104214.040619.093307.Vietcombank 0011002643148 ung ho e TRAC QUOC KHANH MS 2019 117
4/6/2019300,000.00008371.040619.093508.IBFTA 190604000005132 Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00946264.040619.093147.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19155006272993
4/6/2019300,000.00101112.040619.092615.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2019117 em trac quoc khanh
4/6/2019300,000.00724751.040619.092339.Ung ho MS2019.117 (em Trac Quoc Khanh)
4/6/2019200,000.00103300.040619.091748.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00384541.040619.091729.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2019117 Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00337937.040619.091606.Chuyen tien ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00833744.040619.091208.MS 2019117 em TRAN QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00330952.040619.090027.MS 2019.117, Em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00722265.040619.090053.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/20192,000,000.00085928.040619.085928.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00330251.040619.085956.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00329720.040619.085739.Chuyen tien ms 2019.117 ung ho em trac quoc khanh
4/6/2019100,000.00328511.040619.085616.ung ho MS 2019.117, e Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00503126.040619.085544.Ung ho Ms 2019 117 Nguyen Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00907345.040619.085457.Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh FT19155072393128
4/6/2019200,000.00155030.040619.085417.Ung ho chau Trac Quoc Khanh MS 2019/117
4/6/2019500,000.00104760.040619.085411.UNG HO MS:2019.117 EM TRAC QUOC KHANH DANG MO NAO. THANKS 0905.358.889-040619-08:53:14
4/6/2019500,000.00831533.040619.085151.MS 2019117 TRAC QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00318537.040619.083112.MS 2019.117. Trac Quoc Khanh
4/6/2019180,000.00097457.040619.082525.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Tran Kieu Hung UH MS 2019 117 Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00315936.040619.082516.Ung ho ma so 2019.117 em trac quoc khanh
4/6/2019100,000.00982926.040619.082532.Ung ho ms 2019.117 FT19155450022107
4/6/2019300,000.00315970.040619.082521.Ung ho MS 2019.117 em trac quoc khanh
4/6/2019500,000.00376602.040619.081415.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 ?ng h? MS 2019 117 em Trac Qu?c Kh?nh
4/6/2019500,000.00007031.040619.081651.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00971124.040619.080551.Ho tro em trac quoc khanh FT19155386235206
4/6/2019500,000.00793110.040619.080143.Giup em MS 2019.117- TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00489600.040619.075537.Ung ho MS 2019 116 be Tran Van Vu Luan
4/6/2019500,000.00713869.040619.075445.UNG HO MS 2019.117 - em TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00049124.040619.073747.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HA THI LUY chuyen khoan ung ho MS 2019117 em Tra
4/6/2019300,000.00486052.040619.073318.Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00301070.040619.073233.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00299593.040619.072324.ung ho e trac quoc khanh ma so 2019 117
4/6/2019300,000.00485048.040619.072424.Ung ho ms 2019 117 em trac quoc khanh
4/6/2019300,000.00098479.040619.072120.UNG HO MS 2019 117 EM TRAC QUOC KHANH-040619-07:21:21
4/6/2019500,000.00953884.040619.071701.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19155386055129
4/6/2019200,000.00484260.040619.071555.Ung ho em Trac Quoc Khanh Ms 2019 117
4/6/2019500,000.00953273.040619.071429.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19155072011500
4/6/2019500,000.00952395.040619.071036.Ungho2019.117TracquocKhanh FT19155512203651
4/6/2019100,000.00483023.040619.070112.MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00975872.040619.064654.ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy)
4/6/2019500,000.00975881.040619.064440.ung ho MS 2019.114 (be Truong Le Hoang)
4/6/2019300,000.00947657.040619.064346.Ung ho MS 2019 114 be Truong Le Hoang FT19155077560630
4/6/2019100,000.00045745.040619.063930.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00293677.040619.064118.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/20191,000,000.00975833.040619.064042.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00947145.040619.064012.Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh FT19155400000951
4/6/2019200,000.00946881.040619.063815.MS 2019.117 em trac quoc khanh FT19155136218900
4/6/2019500,000.00293153.040619.063600.Chuyen tien ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00317930.040619.062559.2779841238 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh
4/6/20191,000,000.00945619.040619.062815.Ung ho qua bao Vietnamnet Ms2019.117 em Trac quoc Khanh FT19155385975309
4/6/201950,000.00291984.040619.062205.Chuyen tien ung ho MS 209.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00291936.040619.062225.Chuyen tien giup be Khanh
4/6/20191,000,000.00975782.040619.060339.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00943005.040619.060227.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh FT19155005595518
4/6/2019200,000.00091338.040619.055810.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM THI NHUNG ung ho e Trac Quoc Khanh ms 2019.
4/6/2019200,000.00942029.040619.054735.UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH FT19155450535010
4/6/2019500,000.00773608.040619.054108.TRAN MINH PHUNG ung ho ms 2019.117 trac quoc khanh
4/6/2019200,000.00941755.040619.054144.Ung ho ms 2019.117 em Trac Quoc Khanh. Chuc em som khoe va luon binh an ben me FT19155511970236
4/6/2019200,000.00451205.040619.021313.2019.097 ( be Tran Vab Dat)
4/6/2019300,000.00475691.030619.231209.Ung hi MS2019116
4/6/2019300,000.00IBVCB.0406190232715010.Ms 2019.117 trac quoc khanh
4/6/20192,000,000.00IBVCB.0406190218033001.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406190299046002.Ung ho MS 2019117
4/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190720834003.Anh Chi Dung ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190254246002.Huong Ha Gui ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190215888001.MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190445694001.MS2019 giup em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190074984002.Ung ho 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00IBVCB.0406190728796001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/20193,000,000.00IBVCB.0406190843340001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190588172001.Ung ho MS 2019.117
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190792138002.UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/201970,000.00IBVCB.0406190449358001.NGUYEN THANH DUC(0522088887) K24 PHUNG HUNG, PHUONG THUAN THANH, THANH PHO HUE UNG HO MS 2019.117
4/6/2019197,800.00IBVCB.0406190744220001.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406191033258001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/20192,000,000.00IBVCB.0406190762964001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00IBVCB.0406190749944001.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406190335580001.ung ho MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan)
4/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190607908001.Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh
4/6/2019600,000.00IBVCB.0406190722833001.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/20193,000,000.00IBVCB.0406190585393001.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190134971001.ung ho MS 2019.117, em TRAC QUOC KHANH
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406190167957001.Ung ho MS2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/20192,000,000.00IBVCB.0406190990509001.Ung Ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190647213001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/20195,000,000.00IBVCB.0406190212897001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019250,000.00IBVCB.0406190887185001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190370181001.MS. 2019.097 - be Tran Van Dat
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190854817001.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019300,000.00IBVCB.0406190426123001.ung ho MS 2019.117 Em Trac quoc Khanh. Mong em nhanh vuot qua hoan nan, duc phat gia ho em
4/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190660471001.UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190039083001.Ung ho em trac quoc khanh ms 2019117
4/6/2019300,000.00IBVCB.0406190823917001.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190074203001.Pham Viet Cuong SDT 0934455669- Q Cau Giay - Ha Noi MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406191014067001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190193371001.ung ho : MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190406335001.Ung ho em Trac Quoc Khanh, MS 2019.117
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190235213002.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406191015313002.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190420809002.Ung ho em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00IBVCB.0406190036437001.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406190369577002.UNG HO MS 2919.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406190955073001.Hieu Hung Yen MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406190062413001.Ung ho em Trac Quoc Khanh
4/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190141831001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190287615001.Em Trac Quoc Khanh MS 2019.117 Tai nan
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190736007001.Ung ho chau Trac Quoc Khanh MS 2019.117
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190452415004.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190710947003.ung ho MS 2019.115 (be Mai Quoc Huy)
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190651983001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190613063002.ung ho MS 2019.114 (be Truong Le Hoang)
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190313527002.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406191017023001.Ung ho MS 2019.117 - Em TRAC QUOC KHANH. Mong nhung dieu tot dep nhat se den voi em va gia dinh.
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406191022849001.ung ho MS 2019.113 (chi Pham Thi Dep)
4/6/2019700,000.00IBVCB.0406190299433001.Ms 2019117 trac quoc khanh
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190563463001.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190579407001.ung ho MS 2019.112 (Be Tran Tuong Vy)
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190735435001.MS 2019.117, em trac quoc khanh
4/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190606159001.Ungho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/20192,000,000.00IBVCB.0406190800779001.Ung ho ms 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406190885987001.U.H MS 2019.117 Tran Quoc Khanh
4/6/2019100,000.00IBVCB.0406190167187001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.117
4/6/20195,000,000.00IBVCB.0406190906567001.Ung ho MS2019.117, Em Trac Quoc Khanh
4/6/2019300,000.00IBVCB.0406190039423001.Ung ho giup do em Trac Quoc Khanh
4/6/20191,000,000.00IBVCB.0406190436095001.Ung ho MS 2019.116 em Trac Quoc Khanh Bv Cho Ray Phau thuat
4/6/20195,000,000.00IBVCB.0406190171072001.Ung ho ma so 2019.117 em Trac Quoc Khanh
4/6/2019200,000.00IBVCB.0406190613884001.Ung ho MS 2019.117 em TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00IBVCB.0406190281316001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.116 be TRAN VAN VU LUAN, tinh Dong Thap.
4/6/2019200,000.00MBVCB182818036.ung ho MS 2019.097( ung ho be Tran Van Dat).CT tu 0491001847145 TA THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182812338.chuyen ung ho em khanh.CT tu 0381002294778 VU THI GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB.182809203.giup do ms 2019.117.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/2019500,000.00MBVCB182804275.ms 2019.117.CT tu 0501000153000 DANG BA DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/201910,000,000.00MBVCB182796766.doan phong lan ung ho. MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0611001508069 TRAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB.182791461.MS 2019.117, e Trac Quoc Khanh.CT tu pham thoa toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/2019300,000.00MBVCB182787050.ung ho em trac quoc khanh ms 2019.117.CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB.182783447.em bi tai nan tu mau nao.CT tu Pham Thi Quynh Hoa toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/2019700,000.00MBVCB182770693.ung ho MS 2019.117,em trac quoc khanh .CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182528628.ung ho MS 2019.117. Em Trac Quoc Khanh.CT tu 0071000992994 TRAN THI HOANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20192,000,000.00MBVCB182496969.ung ho em MS 2019.117 em trac quoc khanh.CT tu 0071001665958 LU QUOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182484602.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0061001062559 VO THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019150,000.00MBVCB182477982.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0561000612938 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182476635.ung ho ms 2019.117, Trac quoc khanh.CT tu 0611001951551 LE NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20192,000,000.00MBVCB182473161.Ung ho MS2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0061000324922 VU THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019800,000.00MBVCB182468946.Ung ho MS 2019.117 - em Trac Quoc Khanh.CT tu 0281000438482 NGUYEN THI HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182465172.Ung ho em Tran Quoc Khanh MS2019.117.CT tu 0061000298082 LE MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182460092.ung ho Trac Quoc Khanh ms 2019.177.CT tu 0701000395158 NGUYEN THI NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182457998.2019.117, Trac Quoc Khanh.CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182456122.Ung ho em Trac Quoc Khanh, MS 2009.177.CT tu 0611001902004 LE THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019700,000.00MBVCB182454603.ung ho MS2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0071000886287 TRINH QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB.182444297.MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu nga toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/2019300,000.00MBVCB182439147.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0061000168087 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182436992.ung ho MS 2019-117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0071002998918 LE THI MINH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182428086.ung ho e Trac Quoc Khanh. MS 2019.117.CT tu 0191000308562 TRUONG CHI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182426201.Ung ho em Trac Quoc Khanh, MS 2019.117.CT tu 0721000539455 LE THI HA HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182420006.gi.CT tu 0011001180405 NGUYEN ANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182416187.Ms 2018.030( em Nguyen Van Bang).CT tu 0371000472135 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019300,000.00MBVCB182414742.ung ho em Trac Quoc Khanh MS2019.117.CT tu 0011002422452 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182410961.ung ho MS 2019.117.CT tu 0181003548224 NGUYEN THI HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182409418.mong cho em khanh khoe lai.CT tu 0011003104238 BUI DUC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182407041.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0071000616927 HOANG VU THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019300,000.00MBVCB182395369.ung ho ms 2019117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0421000532591 NGUYEN THI LIEN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182394386.ung ho ms 2019.117, em trac quoc khanh.CT tu 0101000498268 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182389357.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH DANG NAM VIEN .CT tu 0301000354346 DINH THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB.182385931.MS2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/2019200,000.00MBVCB182381814.MS2019.117 ung ho em trac quoc khanh.CT tu 0431000248316 THAI THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182377139.Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0071001813422 NGUYEN THIEN TU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20195,000,000.00MBVCB182372735.LUU THI GIAU UNG HO MS 2019.117, em TRAC QUOC KHANH.CT tu 0401000852852 DONG THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182370084.ung ho MS 2019.117, Em Trac Quoc Khanh.CT tu 0071004604597 DANG THAI HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182359589.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0281000393919 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182355592.Thu Ha chuyen ung ho em Trac Quoc Khanh ms 2019.117.CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182355491.2019.117 Trac Quoc Khanh.CT tu 0021001737307 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019300,000.00MBVCB182353558.Ung ho MS 2019.117- Trac Quoc Khanh.CT tu 0301000303688 HOANG BA HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182352225.giup Trac Quoc Khanh MS 2019.117.CT tu 0071004464748 PHAN THI MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB.182348878.2019.117 trac quoc khanh.CT tu ly toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/2019130,000.00MBVCB182346611.MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0721000570631 BUI THE BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182345201.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0371000470937 NGUYEN BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182344459.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0011004036868 THAI THI NHI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182343693.ung ho em khanh.CT tu 0221000013280 VU TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB.182342927.MS 2019.117 em TRAC QUOC KHANH.CT tu My Van toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/20195,000,000.00MBVCB182340347.ung ho ms 2019.097( be tran van dat).CT tu 0281000456698 LE THI LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182339538.Ung ho MS 2019.117, e Trac Quoc Khanh.CT tu 0451000482694 DO THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182336181.MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0721005141787 NGUYEN PHI HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182332438.ung ho MS 2019.117 .trac quoc khanh.CT tu 0011004348259 NGUYEN QUANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182324724.ung ho MS 2019-117.CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182323984.ung ho ms 2019.117, e Trac Quoc Khanh.CT tu 0011001179452 HOANG CONG TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182313267.ung ho ms 2019.117 e khanh.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182311800.ung ho em Trac Quoc Khanh, ms 2019.117.CT tu 0821000016588 TRIEU THI BICH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182310505.ma so 2019.117 Trac Quoc Khanh.CT tu 0751000010205 NGUYEN THI LAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182310598.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0021001757017 DAO HOANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182307974.ck ung ho e trac quoc khanh.CT tu 0161001641726 HO PHAN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182307624.Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0451000223043 NGUYEN THI SAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182306525.MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0501000175297 VU DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182304186.ung ho qua bao Vietnamnet: MS: 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0061000224790 NGUYEN XUAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182301928.ung ho ms 2019.117.CT tu 0111000255384 HUYNH HOAI NGOC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182296913.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0451001873516 TA THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182294419.ung ho ms 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0451000213771 PHAM XUAN CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182293405.ung ho MS 2019117 em TRAN QUOC KHANH.CT tu 0441000751977 TRUONG TRAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182292896.ung ho ms 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0031000160326 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182292884.ung ho MS 2010.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0771000800040 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20195,000,000.00MBVCB182281459.Nha hang Ktan ( Bien Hoa) ung ho MS 2019.117 , em Trac Quoc Khanh .- bi cham thuong so nao.CT tu 0121002701627 NGUYEN DUC TANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182280293.ung ho MS 2019.117 , em Trac Quoc Khanh.CT tu 0021000649426 LE THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00MBVCB.182277999.MS 2019.100 be Cao Huy Thanh.CT tu Cao Huy Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/20192,000,000.00MBVCB.182276701.MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu Trac Quoc Khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/2019300,000.00MBVCB182274071.Ms 2019.116 (Tran Van Vu Luan).CT tu 0251001750513 NGUYEN TAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182271856.ung ho e Trac Quoc Khanh . MS 2019 117.CT tu 0761002343597 HA THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019300,000.00MBVCB182271555.ung ho em Trac Quoc Khanh, ma so 2019.117.CT tu 0791000033082 TRAN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB182271150.ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0021002260439 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019300,000.00MBVCB182268769.Ung ho MS2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0291000280732 LE THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182268101.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019300,000.00MBVCB182267399.ung ho ma so 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0011000932495 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019100,000.00MBVCB182265911.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0051000416232 PHAM QUOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB182265100.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0021001784675 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB.182261646.ton thuong nao nhiem trung.CT tu trac quoc khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/2019200,000.00MBVCB182260468.ung ho ms 2019.117 em Trac Quoc Khanh.CT tu 0451000324077 NGUYEN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019200,000.00MBVCB.182260296.chau Trac Quoc Khanh bi tai nan dt gd 0966242915.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182256527.MS 2019.117 , em Trac Quoc Khanh.CT tu 0071003114443 PHAN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019500,000.00MBVCB.182253599.Tai nan giao thong, chan thuong so nao.CT tu Trac Quoc Khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/20191,000,000.00MBVCB.182249464.Bi tai nan giao thong.CT tu Ms 2019117 em Trac Quoc Khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/6/20191,000,000.00MBVCB182248952.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0011000419690 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20193,000,000.00MBVCB182246107.giup em Trac Quoc Khanh ma so 2019.117.CT tu 0381002553469 PHAM THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/2019300,000.00MBVCB182223751.MS 2019.116(be Tran Van Vu Luan).CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/6/20191,000,000.00DOAN HAI DANG -UNG HO MS: 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH GD TIEN MAT
4/6/20191,000,000.00Sender:79360001.DD:040619.SHGD:10000306.BO:TON NU THI BICH NGOC.UNG HO MS 2019.117, EM TRA C QUOCKHANH
4/6/20195,500,000.00Sender:79204017.DD:040619.SHGD:17286333.BO:TRAN KIM NGOC.UNG HO EM TRAC QUOC KHANH MS:2019 117
4/6/2019100,000.00Sender:92204012.DD:040619.SHGD:12285226.BO:NGUYEN THI MONG THU.UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/20191,200,000.00Sender:79204017.DD:040619.SHGD:17278372.BO:NGUYEN THI TUNG LOC.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00Sender:01309001.DD:040619.SHGD:10004423.BO:PHAM VAN DUC.GIUP MS 2019 117
4/6/2019200,000.00Sender:01309001.DD:040619.SHGD:10003683.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO 2019112 BE TRAN TUO NG VY
4/6/2019500,000.00Sender:01310001.DD:040619.SHGD:10011833.BO:LY BICH LAN.UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHA NH
4/6/2019500,000.00Sender:79334001.DD:040619.SHGD:10001969.BO:LE THI KIEU LINH0459363.UNG HO MS 2019.117 (VCB ) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
4/6/20191,000,000.00Sender:01201004.DD:040619.SHGD:10004691.BO:NGUYEN THI NGOC BICH.MS 2019.117 HO TRO EM TRAC QUOC KHANH CHUA BENH
4/6/20192,000,000.00Sender:01202002.DD:040619.SHGD:10002260.BO:53007 NGUYEN THI THANH.150 NGUYEN THI THANH U NG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019300,000.00Sender:79310001.DD:040619.SHGD:10007471.BO:TRUONG KHANH HUNG.MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHA NH
4/6/2019200,000.00Sender:01310012.DD:040619.SHGD:10007002.BO:NGUYEN DUC TRUNG.UNG HO MS 2019.117 , TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00Sender:01202002.DD:040619.SHGD:10001691.BO:NGUYEN KIM THINH.MS2019.116 BE TRAN VAN VU LUAN
4/6/20191,000,000.00Sender:79502001.DD:040619.SHGD:10000227.BO:PHAM THI ANH NGUYET.BE VY TUYEN, TUAN NGUYEN, G IA DI UNG HO MS2019.117 TRAC QUOC KHANH BAO VIETNAMNET
4/6/2019300,000.00Sender:01310005.DD:040619.SHGD:10005822.BO:TRAN THI HONG HOA.UNG HO MS 2019.117,EM TRAC QU OC KHANH
4/6/2019200,000.00Sender:79334001.DD:040619.SHGD:10000876.BO:VO THI THU TRANG0004389.UNG HO MS2019.117, EM T RAC QUOC KHANH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SO GIAO DICH
4/6/2019200,000.00Sender:79310001.DD:040619.SHGD:10004889.BO:HUYNH QUOC VIET.MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019500,000.00Sender:79334001.DD:040619.SHGD:10000669.BO:TRAN THI LE NGA0927901.UNG HO MS 2019.117,EM TR AC QUOC KHANH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
4/6/2019500,000.00Sender:79302001.DD:040619.SHGD:10000475.BO:TIEU THANH TUAN.(CKRMNO: 070219060483201)UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
4/6/2019300,000.00Sender:79310001.DD:040619.SHGD:10004632.BO:NGUYEN THI MY NGOC.UNG HO MS 2019.117, TRAC QUO C KHANH
4/6/2019200,000.00Sender:79310001.DD:040619.SHGD:10003717.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS2019.117 TRAC QUOC KHANH
4/6/2019150,000.00Sender:79310001.DD:040619.SHGD:10003150.BO:HA MANH CUONG.UNG HO MS2019.102 BE NGUYEN XUAN TRUONG
4/6/2019500,000.00Sender:79310001.DD:040619.SHGD:10003145.BO:CHU THI THUY.UNG HO BE TRAN VAN DAT. MS 2019097
4/6/2019200,000.00Sender:01310001.DD:040619.SHGD:10003939.BO:PHAM VAN THANH.UNG HO MS 2019.117, EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019300,000.00Sender:01310005.DD:040619.SHGD:10001372.BO:NGUYEN TUAN ANH.UNG HO MA SO 2019 116 BE TRAN V AN VU LUAN
4/6/2019200,000.00Sender:01307001.DD:040619.SHGD:10001156.BO:NGO THI BICH NGOC.IBUNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH
4/6/2019200,000.00BUI TUAN THANH;DT;UNG HO MS2019.117 EM TRAC QUOC KHANH NHO BAO VIETNAM NET CHUYEN HO;
4/6/2019200,000.00LAM LOI PHAT NT- UNG HO BE TRAN VAN VU GD TIEN MAT
4/6/20192,500,000.00LA DUC VINH;TIEN UNG HO MS2019.117 EM TRAC QUOC KHANH;
4/6/2019300,000.00DANG THI THU TRANG;194 TRUONG CHINH NAM DINH;UNG HO MS 2019.115 BE MAI QUOC HUY SDT 039317 9964; GD TIEN MAT
3/6/2019500,000.00Sender:79307005.DD:030619.SHGD:10013541.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.116 BE TR AN VAN VU LUAN
3/6/2019500,000.00Sender:79303008.DD:030619.SHGD:10024049.BO:LAM THANH TRANG.MS 2019 116 BE TRAN VAN VU LUAN
3/6/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:030619.SHGD:10015832.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.116 ( BE TRAN VAN VU L UAN )
3/6/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:030619.SHGD:10004212.BO:TRAN THI HIEN.MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT
3/6/2019500,000.00Sender:01307001.DD:030619.SHGD:10003341.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.115 ( BE MAI Q UOC HUY)
3/6/2019500,000.00Sender:79307005.DD:030619.SHGD:10002955.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.111 BE TR AN KHANH DUY
3/6/2019500,000.00Sender:79307005.DD:030619.SHGD:10002957.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.112 BE TR AN TUONG VY
3/6/2019500,000.00Sender:79307005.DD:030619.SHGD:10002956.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.110 BE NG UYEN MINH TAM
3/6/2019500,000.00Sender:79307005.DD:030619.SHGD:10003271.BO:TAO THI LY NA.IBUNG HO MS 2019.116 BE TRAN VAN VU LUAN
3/6/2019200,000.00Sender:79307005.DD:030619.SHGD:10005002.BO:NGUYEN KIM PHU.IB2019.097 UNG HO BE DAT
3/6/201950,000.00Sender:01202021.DD:030619.SHGD:10007360.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219060330384 2019.116
3/6/2019300,000.00Sender:01202002.DD:030619.SHGD:10002176.BO:DO THI LAN HUONG.995219060355619 UNG HO MA SO 2019.116 BE TRAN VAN VU LUAN
3/6/2019200,000.00Sender:79201001.DD:030619.SHGD:10006538.BO:NGO TRAN LINH PHUONG.UNG HO MS 2019.097
3/6/2019900,000.00Sender:01201003.DD:030619.SHGD:10004585.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.DOC GIA NGUYEN THI THUY UNG HO MS2019.097 (BE TRAN VAN DAT)
3/6/20191,000,000.00Sender:79307005.DD:030619.SHGD:10006983.BO:VU THI LAN PHUONG.IBMS 2019.112 (BE TRAN TUONG VY)
3/6/201950,000.00Sender:01202001.DD:030619.SHGD:10000239.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219060334561 2019.114
3/6/201950,000.00Sender:01202021.DD:030619.SHGD:10000238.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219060334441 2019.115
3/6/2019600,000.00/Ref:P1302519{//}/Ref:P1302519{//}Ung ho Ms 2019.115 200k, 2019.114 200k, 2019.111 200k, c huc cac cac be mau khoe DVC:NGUYEN NGOC DUY
3/6/2019550,000.00DANG THI HOAI; 0988634766; UNG HO MS2019.112 (BE TRAN TUONG VY) GD TIEN MAT
3/6/2019400,000.00269960.030619.214456.MS 2019.097 ung ho be Tran Van Dat
3/6/20191,000,000.00466341.030619.212237.Ung ho MS2019 097 Be Tran Van Dat
3/6/20191,000,000.00090625.030619.212102.UNG HO MS2019.079 BE TRAN VAN DAT-030619-21:21:00
3/6/20192,000,000.00967707.030619.212003.ung ho MS 2019.097 be tran van dat FT19155620009133
3/6/2019200,000.00261067.030619.205434.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat
3/6/2019100,000.00987142.030619.190821.MS 2019.097 be Tran Van Dat FT19154927005452
3/6/2019300,000.00613045.030619.183243.MS2019.097 be Tran Van Dat
3/6/20191,000,000.00244816.030619.173505.Ung ho MS 2019.058 em Tran Thi Nhu Quynh
3/6/2019200,000.00008917.030619.152226.MS2019.097
3/6/2019100,000.00049728.030619.133906.UNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT) -030619-13:38:37
3/6/2019200,000.00044931.030619.124737.UNG HO MS 2019 115 ( BE MAI QUOC HUY )-030619-12:46:23
3/6/2019300,000.00513258.030619.123138.Mai Thi Huong Giang ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat
3/6/2019500,000.00311247.030619.122043.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2019 102 be Nguyen Xuan Truong
3/6/2019100,000.00099378.030619.120827.ung ho?MS 2019.116?be Tran Van Vu Luan
3/6/2019200,000.00054999.030619.102857.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THU THAO ung ho be TRAN VAN DAT MS 2019097
3/6/2019500,000.00983659.030619.091742.MS 2019.116 FT19154078309921
3/6/2019300,000.00371112.030619.084929.IBFT Duyen Uh MS 2019.097 EWX001371112
3/6/2019300,000.00229574.030619.083207.Ms 2019 116
3/6/2019100,000.00981968.030619.071438.Chuyen tien ung ho chau tran van vu luan
3/6/2019200,000.00855988.030619.070524.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 116 be tran van vu luan
3/6/2019200,000.00133778.030619.065930.ung ho MS2019.097(be Tran Van Dat)
3/6/2019300,000.00744757.030619.064856.MS 2019116 be Tran Van Vu Luan
3/6/2019200,000.00042757.030619.063239.Vietcombank 0011002643148 MS 2019 116 be Tran Van Vu Luan
3/6/2019200,000.00219335.030619.054156.Ung ho MS 2019.116 be Tran Van Vu Luan
3/6/2019200,000.00209306.030619.011206.Ung ho MS 2019 097 be Tran Van Dat
3/6/2019200,000.00218355.020619.231140.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat
3/6/2019300,000.00976481.020619.230842.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat FT19154489297263
3/6/2019500,000.00028258.020619.222541.ung ho ms 2019.115 be mai quoc huy
3/6/2019150,000.00IBVCB.0306190864306001.Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy 100.000 dong. Ung ho MS 2019.115 be Mai Quoc Huy 50.000 dong.
3/6/2019300,000.00IBVCB.0306190992718001.Ung ho MS 2019.116 ( be Tran Van Vu Luan ) , Cau mong duc phat gia ho cho chau
3/6/2019500,000.00IBVCB.0306190845566001.Uh ms 2019.097 be dat
3/6/2019200,000.00IBVCB.0306190037850001.giau ten giau ten Ung ho MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan)
3/6/2019300,000.00IBVCB.0306190708236003.TieuMy - TieuNhu - TuanKiet ung ho : MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan).
3/6/2019500,000.00IBVCB.0306190112047001.MS. 2019.097 (be Tran Van Dat)
3/6/2019200,000.00IBVCB.0306190193073002.MS 2009.097
3/6/2019400,000.00IBVCB.0306190864737001.Huy Quan 1 Ung ho MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan
3/6/2019500,000.00IBVCB.0306190822689001.Ung ho MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan)
3/6/2019100,000.00IBVCB.0306190041621005.UNG HO MS2019.113 ( chi NGUYEN THI DEP)
3/6/2019100,000.00IBVCB.0306190690953004.ung ho MS2019.114 ( be TRUONG LE HOANG)
3/6/2019100,000.00IBVCB.0306190838225003.ung ho MS2019.115 ( be MAI QUOC HUY)
3/6/2019100,000.00IBVCB.0306190993505002.ung ho MS2019.110 ( be NGUYEN MINH TAM)
3/6/2019100,000.00IBVCB.0306190383533001.ung ho MS2019.116 (TRAN VAN VU LUAN)
3/6/20191,000,000.00IBVCB.0306190137207001.Ms 2019.115 . Be Mai Quoc Huy
3/6/2019300,000.00IBVCB.0306190574929001.MS 2019.097( be Tran Van Dat)
3/6/2019500,000.00IBVCB.0306190513234002.Ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)
3/6/2019200,000.00IBVCB.0306190761396001.Tran Thanh Loan ung ho be Tran Van Vu Luan MS 2019.116
3/6/2019500,000.00IBVCB.0306190716808001.Ung ho MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan)
3/6/2019400,000.00IBVCB.0306190217592002.Ung ho MS 2019.116 be TRAN VAN VU LUAN
3/6/2019200,000.00IBVCB.0306190890968001.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc Bao Hai Phong Ung ho MS 2019.116
3/6/2019200,000.00IBVCB.0306191028996002. Chi Dinh Thi Thu Diem 311/13 ap Ha,xa Tan Quoi, thanh binh, dong thap MS 2019.116
3/6/2019100,000.00IBVCB.0306190781944001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.116
3/6/2019500,000.00IBVCB.0306191030292001.Ung ho MS 2019.116 be Tran Van Vu Luan
3/6/2019500,000.00MBVCB182198222.Han ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0071000933643 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019500,000.00MBVCB182144689.ung hoMS 2019.116(be Tran Van Vu Luan).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019300,000.00MBVCB182107638.Ung ho MS 2019.097 ( be Tran Van Dat ).CT tu 0971000024349 PHAM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019300,000.00MBVCB182106219.mr2019.097.CT tu 0101001212345 HO SY THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019100,000.00MBVCB181886444.ung ho MS 2019 116(be Tran Van Vu Luan).CT tu 0011001634615 NGUYEN XUAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019100,000.00MBVCB.181875730.MS 2019.116.CT tu TRAN VAN VU LUAN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019200,000.00MBVCB181866591.ung ho ms 2019.116 be Vu Luan bi ung thu mau.CT tu 0881000454052 DO LE VINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019200,000.00MBVCB.181858515.ung ho MS 2019.112 be Tran Tuong Vy.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019200,000.00MBVCB.181857743.ung ho MS 2019.114 be Truong Le Hoang.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019200,000.00MBVCB.181857103.ung ho MS 2019.115 be Mai Quoc Huy.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019200,000.00MBVCB.181856467.ung ho MS 2019.116 be Tran Van Vu Luan.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019100,000.00MBVCB.181855466.ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019500,000.00MBVCB181854335.MS 2019.097.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019500,000.00MBVCB181823738.ung ho MS 2019.116 be tran vu luan.CT tu 0151000561596 NGUYEN THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019500,000.00MBVCB.181809105.MS 2019.116(be tran van vu luan).CT tu sang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019500,000.00MBVCB181795418.Ung ho MS 2019.116 (be Tran Van Vu Luan).CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019200,000.00MBVCB.181793444.ung thu mau.CT tu be tran van vu luan ms 2019116 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019200,000.00MBVCB.181785950.Ung ho MS 2019.115_be Mai Quoc Huy.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019200,000.00MBVCB.181785565.Ung ho MS 2019.110_be Nhuyen Minh Tam.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019200,000.00MBVCB.181785276.Ung ho MS 2019.116_be Tran Van Vu Luan.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019500,000.00MBVCB181780942.Ung ho MS 2019.116( Be Tran Van Vu Luan).CT tu 0061000506878 DO THI KIM NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/201920,000.00MBVCB.181772546.MS 2019.116 , nam mo duoc su luu ly quang vuong ph.CT tu toi den hebisu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/6/2019200,000.00MBVCB181752480.MS 2019.097.CT tu 0421000523294 BUI NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/20191,000,000.00MBVCB181749197.ung ho MS 2019.115 ( be Mai Quoc Huy ).CT tu 0011004188645 BUI DUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/6/2019500,000.00Sender:01204001.DD:030619.SHGD:11244749.BO:NGUYEN THI VAN HA.NGUYEN THI VAN HA UNG HO BE T RAN VAN VU LUAN, MS 2019.116
3/6/201950,000.00Sender:01310012.DD:030619.SHGD:10024416.BO:NGUYEN XUAN TRA.UNG HO MS 2019.116 BE TRAN VAN VU LUAN
3/6/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:030619.SHGD:10005584.BO:NGO THANH TUAN.(CKRMNO: 040219060386182)UNG HO MS 2019.115 (BE MAI QUOC HUY) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
3/6/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:030619.SHGD:10005597.BO:NGO THANH TUAN.(CKRMNO: 040219060386183)UNG HO MS 2019.116 (BE TRAN VAN VU LUAN) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
3/6/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:030619.SHGD:10005595.BO:NGO THANH TUAN.(CKRMNO: 040219060386185)UNG HO MS 2019.114 (BE TRUONG LE HOANG) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
3/6/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:030619.SHGD:10005605.BO:NGO THANH TUAN.(CKRMNO: 040219060386186)UNG HO MS 2019.112 (BE TRAN TUONG VY) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
3/6/2019200,000.00Sender:01201011.DD:030619.SHGD:10011059.BO:NGUYEN VAN THAT.UNG HO MS 2019.097 ( BE TRAN V AN DAT )
3/6/2019500,000.00Sender:01310005.DD:030619.SHGD:10015212.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.116 BE TRAN VAN VU LUAN
3/6/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:030619.SHGD:10015978.BO:NGUYEN TIEU MY.UNG HO MS 2019 116 BE TRAN VAN V U LUAN
3/6/2019300,000.00Sender:01310012.DD:030619.SHGD:10015251.BO:DAO KHAC THUAN.UNG HO MS 2019.116 TRAN VAN VU L UAN
3/6/2019200,000.00Sender:01310012.DD:030619.SHGD:10015364.BO:THAN THUY TRANG.MS 2019.116
3/6/20191,000,000.00Sender:01310001.DD:030619.SHGD:10010762.BO:THAI HUYEN TRAN.UNG HO MS 2019.115 BE MAI QUO C HUY
3/6/2019500,000.00Sender:01310005.DD:030619.SHGD:10008890.BO:LE ANH TUAN.UNG HO MS 2019 097 BE TRAN VAN DAT
3/6/2019100,000.00Sender:79201001.DD:030619.SHGD:10007065.BO:DOAN THI XUAN HUYEN.UNG HO MS 2019.115(BE MAI Q UOC HUY)
3/6/2019200,000.00Sender:01201003.DD:030619.SHGD:10006520.BO:NGUYEN THI BICH PHUONG.UNG HO BE TRAN VAN DAT
3/6/2019200,000.00Sender:01310012.DD:030619.SHGD:10004046.BO:NGUYEN HIEN CHI.UNG HO MS 2019.112 BE TRAN TUON G VY
3/6/2019500,000.00Sender:79334001.DD:030619.SHGD:10000624.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP BENH NHAN MS 2019 115 (BE MAI QUOC HUY ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
3/6/2019200,000.00Sender:01201011.DD:030619.SHGD:10006443.BO:HOANG THI THUONG.MS 2019.097(BE TRAN VAN DAT)
3/6/2019200,000.00HOANG HUONG UNG HO MS 2019.097- BE TRAN VAN DAT GD TIEN MAT
3/6/20192,000,000.00F/O BAO VIETNAMNET B/O NGUYEN XUAN CUONG // CT
2/6/2019200,000.00VCBVT.84988678085.CT tu 0731000810997.HOANG THI THU sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190602233185551.VNVT20190602897534.Ms 2019 097
2/6/20191,000,000.00442006.020619.211232.ung ho MS 2019.097 ( be Tran Van Dat)
2/6/2019200,000.00739970.020619.200048.UNG HO MS 2019.115 BE MAI QUOC HUY
2/6/2019400,000.00007069.020619.191336.2775431327 Chuyen qua MoMo ung ho be Tran Van Dat ms 2019097
2/6/2019300,000.00147367.020619.174414.Ung ho ms 2019 097 tran van dat
2/6/2019200,000.00991240.020619.171223.MS 2019.097-020619-17:12:22
2/6/2019200,000.00506233.020619.165541.ung ho MS 2019115 be Mai Quoc Huy
2/6/2019300,000.00892331.020619.164654.ung ho MS 2019.097 Tran Van Dat
2/6/2019300,000.00989703.020619.163709.UNG HO BE TRAN VAN DAT MA SO 2019.097-020619-16:37:08
2/6/2019200,000.00847040.020619.124923.Chuyen tien MS 2019.097
2/6/2019200,000.00718832.020619.100219.ung ho be Tran Van Dat
2/6/20191,000,000.00986071.020619.070013.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019097 be Tran Van Dat
2/6/2019100,000.00IBVCB.0206190380501002.Man Da nang Ung ho be Hoang ms2019.114
2/6/2019200,000.00IBVCB.0106190599651003.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat
2/6/20191,000,000.00IBVCB.0206190565702003.Gia dinh be Tran Hieu Thien Phu Nhuan TPHCM MS 2019.097
2/6/20191,000,000.00IBVCB.0206190004434002.Ung ho MS 2019.092 chi Phan Hoang Nhu Y
2/6/2019200,000.00IBVCB.0206190580216001.ung ho MS 2019.115 -Be Mai Quoc Huy
2/6/2019500,000.00IBVCB.0206190288336001.Ung ho MS 2019.097 - be TRAN VAN DAT
2/6/201950,000.00IBVCB.0206191038300001.Ung ho MS2019.097
2/6/2019200,000.00MBVCB181602894.Ung ho ms 2019.115 Mai Quoc Huy.CT tu 0111000220592 TRAN VIET NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/6/2019500,000.00MBVCB181600680.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/6/2019500,000.00MBVCB181566842.Ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy).CT tu 0441000643483 NGUYEN THUY TUYET NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/6/2019400,000.00MBVCB181554576.ung ho ms 2019097( be Tran van Dat) o can tho.CT tu 0071001357539 NGUYEN THI THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/6/2019500,000.00MBVCB.181544504.ung ho ms 2019.097.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/6/2019200,000.00MBVCB.181530347.Ung ho Ms 2019.112 (be tran tuong vy), binh chanh.CT tu kieu han thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/6/2019300,000.00MBVCB181500934.Ung Ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0441000640508 DANG DUY MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/6/20191,000,000.00MBVCB181460293.Ho tro em Tran Van Dat - Can Tho.CT tu 0061001050504 DOAN THI BICH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/6/2019200,000.00MBVCB181422699.Giup chau Tran Van Dat, MS 2019.097.CT tu 0071001917517 HOANG THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019200,000.00VCBVT.84972663161.CT tu 0351001069359.NGUYEN DUC HAI sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190601230524273.VNVT20190601885428.Ung ho be dat phau thuat
1/6/20191,000,000.00639362.010619.205838.2019-115 be mai quoc huy
1/6/2019500,000.00018164.010619.202317.MS 2019 115 uh be Mai Quoc Huy
1/6/201950,000.00954218.010619.200234.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat FT19154842359505
1/6/2019500,000.00728030.010619.193943.ung ho ms 2019115 mai quoc huy
1/6/20192,000,000.00879821.010619.192036.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat
1/6/2019100,000.00015194.010619.184348.UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT
1/6/201950,000.00946721.010619.175909.Ung ho ms 2019097
1/6/2019500,000.00290691.010619.164405.2019097 be Tran Van Dat
1/6/2019150,000.00305457.010619.163822.tu thien (ms 2019 114 be truong le hoang)
1/6/2019500,000.00896502.010619.132130.Ung ho MS 2019 112 BE TRAN TUONG VY
1/6/2019400,000.00799934.010619.124144.2771188841 Chuyen qua MoMo Ung ho Ms 2019097 be tran van dat
1/6/20191,000,000.00758338.010619.121944.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Tran Van Dat MS 2019 097
1/6/2019200,000.00648841.010619.115444.MS 2019.115- BE MAI QUOC HUY
1/6/20191,000,000.00859587.010619.112557.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019115 be Mai Quoc Huy
1/6/2019500,000.00941197.010619.103352.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Mai Quoc Huy
1/6/201945,000.00349021.010619.102954.MS 2019.097 EWS001349021
1/6/2019100,000.00753477.010619.095900.ung ho nguoi ngheo
1/6/2019200,000.00292268.010619.095401.Ung ho MS 2019 097 be Tran Van Dat
1/6/2019200,000.00568078.010619.094159.Ung ho MS 2019097 be Tran Van Dat
1/6/2019100,000.00562598.010619.093046.Ung Ho MS 2019.115
1/6/2019500,000.00301352.010619.092110.MS 2019.097 be Tran Van Dat
1/6/2019100,000.00927050.010619.091410.MS 2019.097 ung ho be Tran Van Dat FT19152704457003
1/6/2019400,000.00921334.010619.090715.UNG HO MS 2019.097 FT19152069004131
1/6/2019300,000.00910887.010619.085326.gui e tran van dat. mong e mau khoe FT19152704381592
1/6/2019100,000.00821895.010619.085230.VIETTEL 400300 LIENNH 190601 190601666041434 400201 ung ho be mai quoc huy
1/6/2019200,000.00649753.010619.084521.Ung ho MS 2019097 be Tran Van Dat
1/6/2019200,000.00902190.010619.084032.MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT FT19152064190643
1/6/2019200,000.00536673.010619.081923.Chuyen tien UNG HO MS 2019.115 BE MAI QUOC HUY
1/6/20191,000,000.00524219.010619.072951.Chuyen tien
1/6/2019300,000.00645734.010619.072342.Ms 2019 115 be Mai Quoc Huy
1/6/2019100,000.00893867.010619.063012.UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT-010619-06:30:10
1/6/2019100,000.00959093.010619.062709.Ms2019 097 be Tran Van Dat FT19152602506354
1/6/2019100,000.00000424.010619.062704.IBFTA 190601000000529 MS 2019 097
1/6/2019100,000.00838209.010619.055033.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN KIM NAM chuyen khoan ung ho?MS 2019 097?be Tran Van Dat chuc con m
1/6/2019100,000.00952751.010619.041037.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat FT19152626690162
1/6/2019200,000.00952392.010619.035759.Ms 2019.112 be tran tuong vi FT19152036098770
1/6/2019200,000.00892611.010619.031248.UNG HO BE MS 2019.097(BE TRAN VAN DAT)-010619-03:12:47
1/6/2019200,000.00921574.310519.231006.Ms 2019.097 FT19152723925900
1/6/2019500,000.00920536.310519.230716.MS 2019.097 Be Tran Van Dat mau khoe nha chau FT19152855493000
1/6/2019200,000.00906198.310519.223341.Ung ho MS 2019.112 tran tiong vy FT19152113200960
1/6/20191,000,000.00IBVCB.0106191048361001.Ms2019.097 be tran van dat
1/6/2019300,000.00IBVCB.0106190108525001.Ung ho MS 2019.115 be Mai Quoc Huy
1/6/2019200,000.00IBVCB.0106190316955001.MS 2019.097 be Tran Van Dat
1/6/20191,000,000.00IBVCB.0106190602066001.MS 2019.097 (be Tran Van Dat)
1/6/2019500,000.00IBVCB.0106190413090001.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)
1/6/20191,000,000.00IBVCB.0106190562262001.( Ung ho MS 2019.097 Be Tran Van Dat )
1/6/20191,000,000.00IBVCB.0106190703516007.MS 2019.113 (chi Pham Thi Dep)
1/6/20191,000,000.00IBVCB.0106190292800006.MS 2019.114
1/6/20191,000,000.00IBVCB.0106190050232005.MS 2019.115 (be Mai Quoc Huy)
1/6/2019150,000.00IBVCB.0106190309004002.Ung ho MS 2019.097 Tran Van Dat
1/6/20192,000,000.00IBVCB.0106190001153001.Ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)
1/6/20191,000,000.00IBVCB.0106190391389001.Ung ho MS 2019.115 be Mai Quoc Huy
1/6/2019100,000.00IBVCB.0106190785537001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.115
1/6/20195,000,000.00IBVCB.0106190111677001.Ung ho MS 2019.297 , be Tran Van Dat
1/6/2019200,000.00MBVCB181006137.ms 2019.097(be tran van dat ).CT tu 0301000396039 PHAM VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019300,000.00MBVCB180995908.MS 2019.114(be Truong Le Hoang).CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019100,000.00MBVCB180994509.MS 2019.097 ( be Tran Van Dat).CT tu 0201000668483 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019500,000.00MBVCB180986122.ung ho MS 2019.097 ( be Tran Van Dat ).CT tu 0721000647307 TRAN VAN KIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019200,000.00MBVCB180985594.Ung ho be Tran Van Dat.CT tu 0371000437593 LE NGOC PHUONG HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019200,000.00MBVCB180963099.ung ho 2019.097.CT tu 0331003677741 NGUYEN TRAN PHUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/20191,000,000.00MBVCB181299289.be Tran Van Dat.CT tu 0021000265886 PHUNG TUAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/20191,000,000.00MBVCB181252376.Ung ho MS 2019.097 ( be Tran Van Dat ).CT tu 0361000282815 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/201950,000.00MBVCB181192340.ung ho ms 2019.097.CT tu 0711000299574 PHAM HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019200,000.00MBVCB181178080.Ung ho MS 2019.097( be Tran van dat).CT tu 0071001889633 TON NU THUC DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019200,000.00MBVCB181165721.ung ho ms 2019.097 be Tran Van Dat.CT tu 0071000890014 LE NGOC MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019200,000.00MBVCB181156890.ung ho 2019.097 ( be Tran Van Dat).CT tu 0061000584533 PHAM THAO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019200,000.00MBVCB181143910.ung ho 2019.108(duong thi lieu).CT tu 0291000268520 LE THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019500,000.00MBVCB181129835.ung ho be dat ms 2019.097.CT tu 0441000727574 NGUYEN THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019500,000.00MBVCB181128388.ung ho be vy ms 2019.112.CT tu 0441000727574 NGUYEN THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/6/2019500,000.00MBVCB.181115259.ung ho be dat benh vien cho ray.CT tu nguyen thu thuy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/6/2019500,000.00MBVCB181077164.Ho tro be Huy.CT tu 0071002918426 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
Tổng số743,933,439.00

Ủng hộ qua Ngân hàng Vietinbank

 
Ngày giao dịchMô tả giao dịchCó 
10-06-2019 17:22:37ung ho ms 2019.122 be nguyen thien huong100,000.00
10-06-2019 13:41:00So GD goc: 10019216 Ung ho MS 2019.122 be NGUYEN THIEN HUONG200,000.00
10-06-2019 12:43:42Ung ho ma so 2019122 be Nguyen Thien Huong co len2,000,000.00
10-06-2019 12:17:40So GD goc: 10015871 TC:MBVP978905.MBVCB184594537.ung ho em Trac Quoc Khanh MS 2019.117.CT tu 0071001293055 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000.00
10-06-2019 10:40:10So GD goc: 10000121 UNG HO MS 2019.121 BE  GIANG THI NGOC - HA GIANG200,000.00
10-06-2019 10:35:48UNG HO 3MS 2019.120;2019.121;2019.12215,000.00
10-06-2019 10:16:40So GD goc: 10001365 (CKRmNo: 041219060887552)Ung ho ms 2019.121  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)500,000.00
10-06-2019 10:16:39So GD goc: 10001363 (CKRmNo: 041219060887551)Ung ho ms 2019.120  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)500,000.00
10-06-2019 09:48:34CT DEN:916102803384 ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh200,000.00
10-06-2019 08:28:28CT DEN:610158632475 ung ho be Tran Van Dai MS 2019.097500,000.00
10-06-2019 08:12:09MS 2019122 be Nguyen Thien Huong200,000.00
10-06-2019 08:05:28Uh50,000.00
09-06-2019 10:10:23Uh50,000.00
08-06-2019 16:38:11Ung ho MS 2019.121 ( be Giang Thi Ngoc; o Ha Giang )500,000.00
08-06-2019 15:44:24Ung ho ma so 2019121be Giang Thi Ngoc thuong be lam2,000,000.00
08-06-2019 09:23:19CT DEN:092313917060 Chuyen tien lien ngan hang100,000.00
07-06-2019 19:39:20Giup do em Khanh (Tay Ninh) bi chan thuong so nao200,000.00
07-06-2019 12:42:17CT DEN:915812985383 Ung ho MS 2019.120 be Pham Thuy Dung FT191585271100971,000,000.00
07-06-2019 12:05:00CT DEN:915812955739 MS 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung FT19158149528205500,000.00
07-06-2019 10:37:26CT DEN:915800702514 MBVCB184004429.ung ho ms 2019.117 trac quoc khanh.CT tu 0701000432651 VO NGUYEN MAI TRAM toi 1140001200,000.00
07-06-2019 08:09:36Uh100,000.00
06-06-2019 16:13:02UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH2,000,000.00
06-06-2019 15:04:13UNG HO 2 MS 2019.118;2019.11910,000.00
06-06-2019 11:13:19ung ho MS 2019. 119 gia dinh ba Loi300,000.00
06-06-2019 09:51:30ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh300,000.00
06-06-2019 08:37:57ung ho 2019.119200,000.00
06-06-2019 08:33:46CT DEN:915701897673 MS2019119 gia dinh ba Loi500,000.00
06-06-2019 08:18:18Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh200,000.00
06-06-2019 08:05:01Uh100,000.00
06-06-2019 07:56:47CT DEN:075252211174 Vietinbank 114000161718 HO XUAN HUY chuyen khoan200,000.00
06-06-2019 05:40:01CT DEN:915722070295 Tran thanh tu dong thap Ung ho ms 2019 119 gia dinh ba loi50,000.00
06-06-2019 01:58:00CT DEN:915700625120 MBVCB183386998.MS 2019097 be tran van dat .CT tu 0231000604156 LE THI THUY PHONG toi 114000161718 B350,000.00
05-06-2019 15:52:27CT DEN:605227290359 ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat50,000.00
05-06-2019 15:28:56CT DEN:915615810669 2019.118 ung ho be duong ha bich nhung200,000.00
05-06-2019 15:08:36UNG HO MS 2019117 EM TRAC QUOC KHANH300,000.00
05-06-2019 14:11:28CT DEN:915614990980 Ung ho MS2019.118 be Duong Ha Bich Nhung FT19156394799177300,000.00
05-06-2019 14:03:09So GD goc: 10004356 MS 2019.117 ung ho em Trac Quoc Khanh tai CONG THUONG VN CN DONG DA500,000.00
05-06-2019 11:13:01CT DEN:915604672558 2784054925 Chuyen qua MoMo Chuyentien100,000.00
05-06-2019 10:05:40So GD goc: 10001977 Ung ho MS 2019.117. Em Trac Quoc Khanh tai CONG THUONG VN CN DONG DA500,000.00
05-06-2019 10:04:40So GD goc: 10005436 Ms 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung200,000.00
05-06-2019 09:24:14ung ho ms 2019118 be Duong ha bich Nhung100,000.00
05-06-2019 09:19:17Nguyen Hoang Son ung ho MS 2018.135 be Tran Dang Truong Giang300,000.00
05-06-2019 09:12:43Ung ho Ms 2019.117; em Trac Quoc Khanh1,000,000.00
05-06-2019 09:11:46CT DEN:915609091106 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Hiep Que Son Quang Nam500,000.00
05-06-2019 08:48:17MS 2019.091500,000.00
05-06-2019 08:46:25MS 2019.092500,000.00
05-06-2019 08:42:10So GD goc: 10001315 Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh500,000.00
05-06-2019 08:20:29So GD goc: 10001264 Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh500,000.00
05-06-2019 08:10:47Uh100,000.00
05-06-2019 07:40:59MS 2019118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung200,000.00
05-06-2019 03:07:24Ung ho ms 2019.117 em Trach Quoc Khanh200,000.00
05-06-2019 01:05:48ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:05/06/2019 00:23:39200,000.00
05-06-2019 01:04:13Ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:04/06/2019 23:46:201,000,000.00
05-06-2019 01:03:17ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:04/06/2019 23:32:30100,000.00
04-06-2019 22:07:03MS2019117 Em Trac Quoc Khanh1,000,000.00
04-06-2019 22:03:30Ung ho ma so 2019.116 ( be Tran Van Vu Luan)200,000.00
04-06-2019 22:02:15CT DEN:915522926159 MS2019.117 em Trac Quoc Khanh FT191560874750491,000,000.00
04-06-2019 21:35:21CT DEN:915514181887 UNG HO MS 2019.114 BE TRUONG LE HOANG 040619 21 35 18200,000.00
04-06-2019 21:33:18CT DEN:915514181779 UNG HOMS 2019.117 EM TRAN QUOC KHANH 040619 21 33 15200,000.00
04-06-2019 21:11:25CT DEN:915521994921 Ngoc Trang ung ho be tran van dat200,000.00
04-06-2019 20:55:56CT DEN:915513397576 Ung ho MS 2019.117 cho em Trac Quoc Khanh1,000,000.00
04-06-2019 19:08:24Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh500,000.00
04-06-2019 17:15:21Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh200,000.00
04-06-2019 16:35:26Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh300,000.00
04-06-2019 16:31:53CT DEN:915516506967 Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat500,000.00
04-06-2019 16:10:10Ung ho ma so 2019.117; em Trac Quoc Khanh500,000.00
04-06-2019 16:04:10UNG HO MS 2019.1175,000.00
04-06-2019 16:02:56Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh100,000.00
04-06-2019 15:51:26CT DEN:915508491118 MS 2019.117500,000.00
04-06-2019 15:38:38CT DEN:915508151143 UNG HO EM TRAC QUOC KHANH MS 2019.117 040619 15 38 16500,000.00
04-06-2019 15:17:45CT DEN:151405418038 Vietinbank 114000161718 HOANG DAI NGHIA chuyen khoan ung ho e Trac quoc Khanh200,000.00
04-06-2019 14:48:29Ung ho e Khanh500,000.00
04-06-2019 13:53:20So GD goc: 10001848 UNG HO MS2019.117 EM TRAC QUOC KHAN H100,000.00
04-06-2019 13:37:50So GD goc: 10016893 TC:MBVP814563.MBVCB182445008.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0121000824186 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)500,000.00
04-06-2019 13:14:36CT DEN:131052082265 Vietinbank 114000161718 LE HUNG DUNG chuyen khoan200,000.00
04-06-2019 13:13:352010.117 Trac quoc khanh200,000.00
04-06-2019 13:07:48CT DEN:915513423042 MS 2019.117 Trac Quoc Khanh500,000.00
04-06-2019 12:41:14Ung ho MS 209.117 ban Trac Quoc Khanh2,000,000.00
04-06-2019 12:36:452019.117 em trac quoc khanh1,000,000.00
04-06-2019 12:25:24ung ho em Trac Quoc Khanh MS 2019117500,000.00
04-06-2019 12:22:26CT DEN:121834403738 Vietinbank 114000161718 UNG HO MS 2019117 em TRAC QUOC KHANH200,000.00
04-06-2019 12:14:04CT DEN:915512410342 Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh42,300.00
04-06-2019 12:09:20Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh200,000.00
04-06-2019 11:59:36CT DEN:115554402310 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE ANH DUC chuyen khoa1,000,000.00
04-06-2019 11:53:19CT DEN:915500513325 MBVCB182401173.ung ho em Trac Quoc Khanh.CT tu 0511000470128 NGUYEN HONG THAM toi 114000161718 BAO V100,000.00
04-06-2019 11:38:01Tran Viet Thanh ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh200,000.00
04-06-2019 11:35:25CT DEN:113122923105 Vietinbank 114000161718 uung ho gia dinh em Trac quoc khanh go dau tay ninh200,000.00
04-06-2019 11:32:54Ung ho e khanh100,000.00
04-06-2019 11:32:49CT DEN:915511995429 MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19155078535555200,000.00
04-06-2019 11:32:21Ung ho trac quoc khanh200,000.00
04-06-2019 11:26:30ung ho MS 2019.117500,000.00
04-06-2019 11:17:36CT DEN:111348107330 Vietinbank 114000161718 LE NGOC CAM chuyen khoan ung ho Trac quoc Khanh100,000.00
04-06-2019 11:13:31So GD goc: 10013874 TC:VNCN071077.Ung ho MS 2019.097300,000.00
04-06-2019 11:11:09So GD goc: 10002693 (CKRmNo: 041219060486745)Ms 2019.117 . Em Trac Quoc Khanh . ( A Phan Quang Huy , cty go An cuong , Thai hoa ,Tan Uyen ,Tinh Binh Duong . chuc em som khoe manh ,  (NHH: VIETINBANK HA NOI (HN)-)500,000.00
04-06-2019 11:06:49ung ho MS 2019.117; Trac Quoc Khanh1,000,000.00
04-06-2019 11:03:31Ung ho MS 2019-117 em Trac Quoc Khanh500,000.00
04-06-2019 10:41:22So GD goc: 10011147 TC:MBVP751770.MBVCB182333835.gop mot phan nho cho e bi tai nan o Tay Ninh.CT tu 0311008686888 toi 114000161718 bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)300,000.00
04-06-2019 10:37:11CT DEN:103324105025 Ng n h ng TMCP C ng Th ng Vi t Nam 114000161718 ng h em Kh nh100,000.00
04-06-2019 10:33:55Ung ho em Trac Quoc Thang100,000.00
04-06-2019 10:29:12Ung ho qua bao VietNam net Ma so 2019117 em Trac Quoc Khanh500,000.00
04-06-2019 10:24:25ung ho MS 2019-117 em TRAC QUOC KHANH200,000.00
04-06-2019 10:23:48Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh100,000.00
04-06-2019 10:16:40CT DEN:915503370461 Cho chua benh200,000.00
04-06-2019 10:10:19Ck200,000.00
04-06-2019 10:06:12Ms 2019115 mai quoc huy500,000.00
04-06-2019 10:02:14Ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh200,000.00
04-06-2019 10:00:10CT DEN:915510358062 Trac Quoc Khanh giao dich 200k trc Tran Phuc Thinh20,000.00
04-06-2019 09:59:13NH NAM DINH UNG HO MS 2019.117 EM TRUC QUOC KHANH1,000,000.00
04-06-2019 09:56:32CT DEN:915509356111 Tran Phuc Thinh200,000.00
04-06-2019 09:56:06CT DEN:915502728699 Ung ho MS 2019.117 em Trac quoc Khanh200,000.00
04-06-2019 09:51:30Uh10,000.00
04-06-2019 09:44:18Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh1,000,000.00
04-06-2019 09:41:01UH EM TRAC QUOC KHANH300,000.00
04-06-2019 09:37:47ung ho em trac quoc khanh3,000,000.00
04-06-2019 09:34:48ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh500,000.00
04-06-2019 09:30:52CT DEN:915502725560 MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh500,000.00
04-06-2019 09:27:54CT DEN:092349100931 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho e tran quoc khanh MS 2019117500,000.00
04-06-2019 09:27:12PHAN VIET CHUNG UNG HO EM TRAC QUOC KHANH MS 2019.117900,000.00
04-06-2019 09:24:39So GD goc: 10000686 ung ho ma so 2019.117 em Trac Quoc Khanh (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI200,000.00
04-06-2019 09:23:29UNG HO MS 2019117 EM TRAC QUOC KHANH200,000.00
04-06-2019 09:13:39CT DEN:915502509390 VIETTEL 400300 LIENNH 190604 190604682586040 400201 unghoTracQuocKhanh300,000.00
04-06-2019 09:13:30So GD goc: 10001317 Ung ho Ms 2019.117 em Trac Quoc Khanh1,000,000.00
04-06-2019 09:06:36MS 2019.117; Trac Quoc Khanh;mong e nhanh vuot qua hoan nan100,000.00
04-06-2019 09:04:51CT DEN:090106102331 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2019 117 em trac quoc khanh200,000.00
04-06-2019 08:59:52CT DEN:915501367399 Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh100,000.00
04-06-2019 08:50:41CT DEN:915508325844 ung ho em Trac Quoc Khanh400,000.00
04-06-2019 08:45:05CT DEN:915501336273 Ung ho MS 2019.117 em trac quoc Khanh1,000,000.00
04-06-2019 08:42:15CHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH300,000.00
04-06-2019 08:31:25CT DEN:915501332486 Nop cho khai chua benh500,000.00
04-06-2019 08:19:00CT DEN:915508978585 MS 2019 117 EM TRAC QUOC KHANH FT19155512454003200,000.00
04-06-2019 08:13:05CT DEN:915508974995 Ung ho em Trac Quoc Khanh FT19155077897221100,000.00
04-06-2019 08:12:46CT DEN:915500496170 MBVCB182272709.nam mo a di da phat.CT tu 1091000003318 NGUYEN THI QUYNH toi 114000161718 BAO VIETNAM100,000.00
04-06-2019 07:47:33MS2019117 em Trac Quoc Khanh500,000.00
04-06-2019 07:37:23Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh1,000,000.00
04-06-2019 07:20:25CT DEN:915500321061 Ung ho MS 20191172,000,000.00
04-06-2019 07:18:32CT DEN:915500484462 Ung ho MS 2019 117 em trac quoc khanh100,000.00
04-06-2019 07:13:582019.117200,000.00
04-06-2019 06:18:29chuc chau mau khoe. MS 2019.117 em trac quoc khanh200,000.00
03-06-2019 21:28:31CT DEN:212443364663 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TRAN THI THU HA chuyen khoan ung ho MS 2019097 be500,000.00
03-06-2019 16:35:18UNG HO 3MS 2019.114,2019.115;2019.11615,000.00
03-06-2019 16:01:52So GD goc: 995219060359150 995219060359150 - Giup do MS 2019.105200,000.00
03-06-2019 15:23:26Ung ho ms 20190971,000,000.00
03-06-2019 14:53:20Chuyen tien ung ho chau Tran Van Vu Luan con chi Dinh Thi Thu Diem; 311-13 ap Ha; xa Tan Quoi; huyen Thanh Binh; tinh Dong Thap200,000.00
03-06-2019 13:53:01CT DEN:134853064318 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE THI NHUNG ung ho MS2019097 be Tran Van Dat500,000.00
03-06-2019 12:53:10CT DEN:915400454291 MBVCB181950645.ung ho MS2019.097 be Tran Van Dat .CT tu 0091000645757 NGUYEN THAO NGUYEN toi 114000100,000.00
03-06-2019 12:29:51So GD goc: 10015608 TC:MBVP286416.MBVCB181408880.ung ho ms 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0181003498940 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)200,000.00
03-06-2019 11:45:06ung ho chau Tran Van Dat200,000.00
03-06-2019 11:21:36Be dinh minh phuong ms 2019.096100,000.00
03-06-2019 11:15:29So GD goc: 10011220 TC:VNCN012010.Ung Ho ms 2019.097  be tran van dat2,000,000.00
03-06-2019 11:14:34MS 2019 097 TRAN VAN DAT200,000.00
03-06-2019 11:05:42So GD goc: 995219060320746 995219060320746 - NGUYEN THI HONG LOAN KINH UNG HO MS 2019 115150,000.00
03-06-2019 10:24:51So GD goc: 10009093 TC:MBVP129407.MBVCB181089918.ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat - CN  Dong Da.CT tu 0601000101197 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)500,000.00
03-06-2019 09:59:39So GD goc: 10000494 Ung ho ms 2019 097 be tran van dat    ChargeDetails OUR200,000.00
03-06-2019 09:56:57HO THI THU SUONG UNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT)2,000,000.00
03-06-2019 08:54:42MS 2019116 be Tran Van Vu Luan200,000.00
03-06-2019 08:45:49So GD goc: 10004091 IBUNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT)200,000.00
03-06-2019 08:34:10CT DEN:083021962603 Vietinbank 114000161718 MS 2019 116 be Tran Van Vu Luan200,000.00
03-06-2019 08:09:11So GD goc: 10000392 MS 2019 115 BE MAI QUOC HUY100,000.00
03-06-2019 08:07:40Uh25,000.00
03-06-2019 07:37:26Ung ho Ms 2019.116 (be Tran Van Vu Luan)300,000.00
03-06-2019 05:42:58CT DEN:053918955230 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 PHUNG VAN THANH ck be MS 2019 116 tran van vu lua3,000,000.00
03-06-2019 03:29:30CT DEN:032555041724 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Tran Van Dat 9tuoi100,000.00
02-06-2019 16:46:40Uh25,000.00
02-06-2019 16:11:54CT DEN:160818019163 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be mai quoc huy100,000.00
02-06-2019 16:06:44CT DEN:915300417114 MBVCB181610993.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat .CT tu 0181003548824 NGUYEN VAN DAI toi 1140001617200,000.00
02-06-2019 14:56:03MS 2019.097 ( ung ho be Tran Van Dat)200,000.00
01-06-2019 22:48:31CT DEN:010023699965 Ung ho MS 2019 097 be Tran Van Dat200,000.00
01-06-2019 17:25:08CT DEN:915217951665 Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat FT19152923092950300,000.00
01-06-2019 16:31:48CT DEN:915216906024 Ung ho MS 2019.097 FT19152064933290500,000.00
01-06-2019 14:59:42Uh50,000.00
01-06-2019 13:48:58ung ho MS 2019.113 (chi Pham Thi Dep)500,000.00
01-06-2019 11:46:39Ung ho MS2019.097 (be Tran Van Dat)50,000.00
01-06-2019 10:38:41MS 2019.097 ( tran van dat )200,000.00
01-06-2019 09:27:43Baovietnamnet200,000.00
01-06-2019 09:10:44CT DEN:090700173063 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be mai quoc huy200,000.00
01-06-2019 09:00:24MS 2019.097100,000.00
01-06-2019 08:33:20Ho tro e Tran Van Dat200,000.00
01-06-2019 08:25:58Ung ho MS 2019097 BE TRAN VAN DAT 100K100,000.00
01-06-2019 08:03:15CT DEN:915201345994 IBFT Ung ho MS 2019.97 be Tran V EWX0013200,000.00
01-06-2019 07:22:37Ung ho MS 2019115500,000.00
01-06-2019 07:09:21CT DEN:070529737074 Vietinbank 114000161718 AU THU HA chuyen khoan giups chau Huy100,000.00
01-06-2019 07:08:07MS 2019115 be Mai Quoc Huy200,000.00
01-06-2019 07:03:01MS 2019.097 be Tran Van Dat500,000.00
01-06-2019 06:04:09Ms 2019.097 be tran van dat200,000.00
01-06-2019 05:52:10ung ho MS 2019.115100,000.00
01-06-2019 02:43:33CT DEN:915200355173 MBVCB180998025.MS 2019.097.CT tu 0491000110455 DO THI HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG100,000.00
01-06-2019 02:28:00CT DEN:915202702752 HUYNH THANH NHU CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2019.097400,000.00
01-06-2019 01:37:03CT DEN:915116707778 2769695313 Chuyen qua MoMo Ms 2019 097 ung ho be Tran Van Dat; thoi gian GD:31/05/2019 23:30:19100,000.00
Tổng cộng76,167,300.00

Ủng hộ tại tòa soạn

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
3/6/2019Chí Cường        300,0002019.115
3/6/2019Cô Hạnh Q10        900,0002019.116,104,100
3/6/2019Bà Hương        500,0002019.112
4/6/2019Cô Hà Q1     1,000,000 2019.117 
4/6/2019Bạn đọc Q10     1,000,000 2019.117 
4/6/2019Nguyễn Huỳnh Đan Thoại        200,000 2019.117 
4/6/2019Chú Thập        300,0002019.117
4/6/2019Anh Hoàng        500,0002019.117
5/6/2019Nguyễn Bá Tùng        500,000 2019.117 
5/6/2019Nguyễn trần Khánh Tiên        500,000 2019.117 
5/6/2019Trần Thanh Vân     1,000,000 2019.117 
5/6/2019Tô Tú Nga     2,000,000 2019.115 
10/6/2019Nguyễn thị Bảy     1,000,000 2019.121 
10/6/2019Chị Hạnh Q2         50,000 2019.105 
     9,750,000

Ban Bạn đọc