Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
31/07/2019300,000.00Sender:48304001.DD:310719.SHGD:10000733.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2019.172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
31/07/2019300,000.00Sender:79202002.DD:310719.SHGD:10000286.BO:TRAN NGUYEN NGOC QUYEN.995219073150778 UNG HO MS 2019.172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO
31/07/2019100,000.00Sender:01202002.DD:310719.SHGD:10000049.BO:VU QUANG THANG.995219073150535 HO TRO CHI PHI BE HA HAI YEN. MS 2019.170.
31/07/2019500,000.00IBPS/SE:79310001.DD:310719.SH:10005266.BO:DUONG ANH SON.2019.172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO
31/07/2019300,000.00206405.310719.215233.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2019 170 be Hai Yen
31/07/2019100,000.00365068.310719.212055.Ung ho MS2019 170 Be Ha Hai Yen
31/07/20191,000,000.00438205.310719.164930.BE HA HAI YEN MS2019170-310719-16:48:52
31/07/2019400,000.00213135.310719.161849.3021048667 Chuyen qua MoMo Ung ho ms 2019 172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
31/07/2019400,000.00171830.310719.144406.Nguyen Trong Luan Ung ho MS 2019 169 be Dong Xuan Lam
31/07/2019300,000.00054578.310719.135518.Ung ho ma so 2019.172 em nguyen nu tuyet giao
31/07/2019100,000.00126346.310719.123627.Ung MS2019 170 be Ha Hai Yen
31/07/2019100,000.00125763.310719.123409.Ung ho MS2019 172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
31/07/2019190,000.00341865.310719.111714.ung ho MS 2019.171
31/07/20191,000,000.00766949.310719.111432.Ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
31/07/20191,000,000.00994721.310719.111121.Ung ho ms 2019170 be Ha Hai Yen
31/07/2019500,000.00064532.310719.110326.xuan an van an ung ho MS 2019.162 be tran gia huy
31/07/2019200,000.00391389.310719.110423.MS 2019.127 be Vo Thi Que. A DI Da Phat
31/07/2019200,000.00103156.310719.110246.Ung ho ms 2019.172 be nguyen nu tuyet giao FT19212393354922
31/07/2019200,000.00506394.310719.101849.Ung ho 2019170 em Ha Hai Yen
31/07/20191,000,000.00257366.310719.080533.cty cp thien ly hung ung ho chau ha hai yen ms. 2019.170
31/07/2019500,000.00330245.310719.080033.Ms 2019. 172
31/07/2019200,000.00882165.310719.064139.ung ho ms2019.172 nguyen nu tuyet giao
31/07/2019500,000.00338909.300719.234744.UNG HO MS 2019.167 BE VU HOANG PHUC-300719-23:47:42
31/07/20191,000,000.00338836.300719.234443.UNG HO MA SO 2019.170 BE HA HAI YEN-300719-23:44:42
31/07/2019200,000.00020344.300719.230503.UNG HO MS 2019 170 be Ha Hai Yen
31/07/20191,000,000.00017969.300719.223514.MS2019 170
31/07/20191,000,000.00IBVCB.3107190148423001.PHAM VAN HAI.Ung ho MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen )
31/07/2019200,000.00IBVCB.3107190393633001.PHAM THI THU HOAI.Ung ho MS 2019.169 (be Dong Xuan Lam)
31/07/2019500,000.00IBVCB.3107190168952003.Tran Dinh Cuong Cong ty Tuan Khai MS 2019.170 ( Bé Hà H?i Y?n )
31/07/2019500,000.00IBVCB.3107190196764001.DAO QUANG HUE.Ung ho MS 2019.171
31/07/2019250,000.00IBVCB.3107190115810001.VU DINH KHUONG.MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
31/07/2019300,000.00IBVCB.3107190104468001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao Hanoi MS.2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
31/07/2019500,000.00IBVCB.3107190804342001.BUI TINH VAN ANH.MS 2019.170(beHaHaiYen)
31/07/2019200,000.00IBVCB.3107191022265002.TRAN NGOC MAI.MS2019.168 be Khoa
31/07/2019200,000.00IBVCB.3107190823377001.TRAN NGOC MAI.giup MS2019.172 be Giao
31/07/2019200,000.00IBVCB.3107190031967002.MS : 2019.172 Be Nguyen Nu Tuyet Giao KP.13,thonMy Nghiep,TT.P Dan,H.NinhPhuoc,NinhThuan bi u nao
31/07/2019200,000.00IBVCB.3107190448681001.LU TRONG HIEU.Ung ho MS 2019.170 Be Ha Hai Yen
31/07/2019500,000.00IBVCB.3107190029787001.LE THI MONG HONG.Ung ho MS 2019.170 (Be Hai Yen)
31/07/2019200,000.00IBVCB.3107190339381001.THIEN THI HANG.ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
31/07/2019100,000.00IBVCB.3107190787537001.TRAN THI HONG NHUNG.ung ho MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen )
31/07/2019100,000.00IBVCB.3107190085701002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.172
31/07/201950,000.00IBVCB.3107190327143002.LE TAT THANG.ung ho MS 2019.170 Be Ha Hai Yen
31/07/20191,000.00IBVCB.3007190558765001.asd qwe qwe
31/07/2019500,000.00MBVCB.211581810.giup do ms 2019.172.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/07/20191,000,000.00MBVCB211554538.ung ho ms 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/20191,000,000.00MBVCB211553365.ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao.CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/2019200,000.00MBVCB.211502766.bi bong nang.CT tu MS 2019.170 _ Be Ha Hai Yen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/07/2019500,000.00MBVCB.211377563.be Nguyen Nu Tuyet Giao.CT tu Bui Hong Tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/07/2019200,000.00MBVCB.211254446.ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu tran thanh binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/07/2019100,000.00MBVCB211237409.ung ho MS 2019.172 be nguyen nu tuyet giao.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/2019500,000.00MBVCB211136032.Ung ho MS 2019.172 Nguyen Nu Tuyet Giao.CT tu 0011002257579 PHAM THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/2019200,000.00MBVCB.211134505.ung ho MS2019.171 a nguyen van cua, phong 7, Q9.CT tu Phong Han Thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/07/2019200,000.00MBVCB211097233.ma 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao.CT tu 0071000799402 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/2019500,000.00MBVCB211028792.ung ho MS 2019.171.CT tu 0161000164566 DINH QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/2019100,000.00MBVCB211020076.ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/2019500,000.00MBVCB211017348.Ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/2019200,000.00MBVCB211016682.ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao.CT tu 0061000369292 CU PHUOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/07/2019300,000.00MBVCB.211015894.MS 2019.172 NGUYEN NU TUYET GIAO.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/07/2019500,000.00Sender:79310001.DD:310719.SHGD:10006109.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.172 BE NGUYE N NU TUYET GIAO
31/07/2019250,000.00Sender:01309001.DD:310719.SHGD:10001608.BO:NGUYEN HUU HOANG.UNG HO MS 2019169 BE DONG XUAN LAM
31/07/2019200,000.00Sender:01323001.DD:310719.SHGD:10000059.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE NGUYEN NU TUYET GIAO 2019/172
31/07/2019500,000.00PHAM THI PHUONG. UNG HO MS 2019.171 GD TIEN MAT
31/07/2019300,000.00NGUYEN PHI VU//NGUYEN NHU HUNG//UNG HO MS 2019.172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO GD TIEN MAT
31/07/201950,000.00DAO THI BICH TRAM UNG HO MA SO 2019171 GD TIEN MAT
31/07/2019300,000.00Sender:01310005.DD:310719.SHGD:10005458.BO:LE THI MINH PHUONG.QUY DUC MINH UNG HO MS 20191 72 BE NGUYEN NU TUYET GIAO BAO VIETNAMNET
31/07/2019200,000.00Sender:01310005.DD:310719.SHGD:10004594.BO:NGUYEN VAN QUAN.GIUP DO MS 2019.172 BE NGUYEN N U TUYET GIAO
31/07/2019500,000.00Sender:01307001.DD:310719.SHGD:10005153.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.172 BE NG UYEN NU TUYET GIAO
30/07/2019200,000.00IBVCB.3007190005662001.VU DINH AN.ung ho MS 2019.166 ( Anh em Nga va Thang ),thon 3, xa Quynh Doi, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An
30/07/2019200,000.00IBVCB.3007190959366001.DO THI CHUYEN.Ung ho MS 2019.170 Be Ha Hai Yen
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190686013002.PHAM QUYNH GIAO.Ung ho MS 2019.170 ( Be: Ha Hai Yen ) Son La, Bi bong nang
30/07/20192,500,000.00IBVCB.3007190584687002.NGUYEN THANH NGOC TUYEN.NTNT, NTN UH Anh Nguyen Van Cua, Phong tro so 7, nha tro ba Nam bo doi. So 1, duong so 4, phuong Long Truong, quan 9. TP.HCM MS:2019.171
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190477455001.PHAM HONG MINH.Thu
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190832973002.DANG THI NGOC QUY.TieuMy - TieuNhu - TuanKiet ung ho: MS 2019.171 Anh Nguyen Van Cua, Phong tro so 7, nha tro ba Nam bo doi.
30/07/2019200,000.00IBVCB.3007190270069001.Luu Thanh Tam 249a thuy khue, ha noi Ung ho MS 2019.170 be Hai Yen / Moc Chau, Son La
30/07/2019100,000.00IBVCB.3007190783001001.NGUYEN VO NGOC TRANG.ung ho MS 2019.171
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190488355001.NGUYEN THI NGOC TUYEN.UNG HO BA CON ANH NGUYEN VAN CUA
30/07/2019300,000.00IBVCB.3007190961175006.Tran Minh Luan Giup MS2019.171 Anh Nguyen Van Cua
30/07/201950,000.00IBVCB.3007190446457003.NGUYEN THANG LONG.Ghi ro ung ho MS 2019.169 ( be Dong Xuan Lam)
30/07/2019300,000.00IBVCB.3007190664465002.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2019.170 Be Ha Hai Yen
30/07/2019400,000.00IBVCB.3007191023491001.Huy Quan 1 Ung ho MS 2019.171
30/07/2019300,000.00IBVCB.3007190056885001.PHUNG MAI HUONG.ung ho MS 2019.171
30/07/2019100,000.00IBVCB.3007191001553001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.170
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190614117001.NGUYEN THI THU HIEN.UNG HO MS 2019.171 - NGUYEN VAN CUA - QUAN 9-TPHCM
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190651502001.PHAM THI MAI HOA.Ung ho ma so 2019.170 be ha hai yen
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190751190001.LE THI THANH.Ung ho ma so 2019.170 be Ha Hai Yen
30/07/2019500,000.00DO DUC NAM UNG HO MA SO 2019.170 (HA HAI YEN) GD TIEN MAT
30/07/20191,000,000.00MBVCB.210924638.MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu Phan thi Ai Phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019200,000.00MBVCB210917076.MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019100,000.00MBVCB210891640.ung ho ms 2019.170 em Ha Hai Yen.CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019200,000.00MBVCB.210828252.ung ho MS2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu Trinh Huyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019500,000.00MBVCB.210826477.ung ho ms 2019.170.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019100,000.00MBVCB210822859.MS 2019170.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019200,000.00MBVCB210815954.ung ho MS 2019.170( Be Ha Hai Yen).CT tu 0451001899699 PHAM BA TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019200,000.00MBVCB.210811197.hoanf canh kho khan.CT tu ha hai yen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019300,000.00MBVCB210797163.Tam Huynh ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu 0701000431615 HUYNH NGUYET KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/20191,000,000.00MBVCB210790788.ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen). cau mong be som tai qua nan khoi. NM DTVBT..CT tu 0011000335590 PHAM NGOC NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019500,000.00MBVCB210774475.ung ho be Ha Hai Yen MS 2019170.CT tu 0121000808943 MAI THI KIM SA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019250,000.00MBVCB210770143.ung ho MS 2019.158 (chi Dinh Thi Que o Nam Dinh). Chuc chi mau khoe de con trai yen long..CT tu 0011000335590 PHAM NGOC NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019250,000.00MBVCB210768071.ung ho MS 2019.157 be Nguyen Thi Thuy Tien. Mong con mau khoe nhe..CT tu 0011000335590 PHAM NGOC NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/20191,000,000.00MBVCB210760583.ung ho chau Ha Hai Yen , Ban Na Bo xa Muong Sang , huyen Moc Chau Son La.CT tu 0011001172670 NGUYEN NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019100,000.00MBVCB210717709.Loan ung ho MS 2019 170 (Be Ha Hai Yen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019100,000.00MBVCB210714779.Chi Lien ung ho MS 2019 170 (Be Ha Hai Yen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/20191,000,000.00MBVCB210684143.ung ho MS 2019.170 (Be Ha Hai Yen).CT tu 0011001688688 HOANG ANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/201950,000.00MBVCB.210676690.kho khan.CT tu ung ho MS 2019.167 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/201950,000.00MBVCB.210675580.kho khan.CT tu ung ho MS 2019.170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019100,000.00MBVCB210673560.ung ho MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019300,000.00MBVCB210644948.ung ho be ha hai yen son la.CT tu 0051000490659 MAI VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019500,000.00MBVCB210641835.UNG HO MS 2019.170 (BE HA HAI YEN).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019200,000.00MBVCB.210619992.Lam cong nhan.CT tu Doan Ngoc Trung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/20191,000,000.00MBVCB210614518.ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu 0011000239669 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019200,000.00MBVCB210574724.ms 2019.171.CT tu 0721000545487 HA THI HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019300,000.00MBVCB.210568025.Truong hop anh Nguyen Van Cua dang nuoi 2 con nho .CT tu Dang Anh Phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019100,000.00MBVCB.210512873.2 be mo coi me.CT tu MS 2019 171 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019300,000.00MBVCB210509595.ung ho a Nguyen Van Cua quan 9, TPHCM dt:0708585932.CT tu 0331000469779 NGUYEN THI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019400,000.00MBVCB210507459.ung ho MS 2019.170 (Be Ha Hai Yen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019300,000.00MBVCB210468998.Ung ho MS 2019.171.CT tu 0451001758247 NGUYEN XUAN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019200,000.00MBVCB.210468151.me mat ung thu be con qua nho.CT tu ms 2019171 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019500,000.00MBVCB210458061.Ung ho gia dinh a NGUYEN VAN CUA Phuong Long Truong Q9 TPHCM.CT tu 0081001041760 NGO NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/2019200,000.00MBVCB210453323. Ung ho MS 2019.171.CT tu 0071001757278 HUYNH QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/07/20191,000,000.00MBVCB.210447538.Anh Cua nuoi 2 chau nhi.CT tu MS 2019171 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019100,000.00MBVCB.210438510.vo chet 2 con nbo ms2019 171.CT tu nguyen van cua toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019250,000.00MBVCB.210415605.benh ung thu .CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 2019.168 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019250,000.00MBVCB.210415199.bi benh ung thu.CT tu Bui Nguyen Dong Phong giup ms 2019.167 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/07/2019500,000.00Sender:79204017.DD:300719.SHGD:17066228.BO:VU CONG THOA.UNG HO EM PHAM TIEN NAM MS 2019 16 3
30/07/2019500,000.00Sender:01309001.DD:300719.SHGD:10003745.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO 2019166 VA 167 VA 1 68 VA 169VA 170
30/07/2019500,000.00Sender:01309001.DD:300719.SHGD:10003797.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO 2019165 BE TRAN NGU YEN BAOTRAN
30/07/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:300719.SHGD:10003617.BO:NGUYEN NGOC CANH.UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI Y EN
30/07/2019500,000.00Sender:01310001.DD:300719.SHGD:10008090.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YEN
30/07/2019300,000.00Sender:79310001.DD:300719.SHGD:10005701.BO:NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO MS 2019.171
30/07/2019500,000.00Sender:79310001.DD:300719.SHGD:10004577.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.UNG HO MS 2019.171
30/07/2019500,000.00LAI THU TRANG UNG HO MS 2019.158 CO DINH THI QUE O NAM DINH GD TIEN MAT
30/07/2019200,000.00739902.300719.150630.ung ho MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen )
30/07/20191,000,000.00868307.300719.141821.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 170
30/07/2019200,000.00226521.300719.141803.Ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
30/07/2019100,000.00512100.300719.140534.UNG HO MS 2019 170 BE HA HAI YEN
30/07/2019200,000.00677630.300719.135443.Chuyen tien
30/07/20191,000,000.00473751.300719.135155.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
30/07/2019300,000.00619534.300719.134148.Ung ho MS 2019.169 ( be Dong Xuan Lam)
30/07/2019300,000.00618921.300719.133547.Ung ho MS 2019.170 ( be Ha Hai Yen)
30/07/2019200,000.00193386.300719.131427.Ung ho MS 2019.171
30/07/2019200,000.00864796.300719.124553.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 170 be Ha Hai Yen
30/07/2019100,000.00864173.300719.123307.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em Ha Hai Yen ms 2019 170
30/07/2019300,000.00396466.300719.121834.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho MS 2019 171
30/07/2019300,000.00396281.300719.121415.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho chau Dong Xuan Lam
30/07/2019200,000.00558077.300719.114847.MS 2019.170( BE HA HAI YEN)
30/07/2019200,000.00981619.300719.112842.Bao Luu Tran ung ho MS 2019.170 Ha Hai Yen
30/07/20191,000,000.00244240.300719.111626.UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YEN-300719-11:16:26
30/07/2019200,000.00309827.300719.104020.UNG HO ANH NGUYEN VAN CUA MS 2019.171
30/07/2019200,000.00853921.300719.102213.Khoa ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19211574635120
30/07/2019300,000.00838043.300719.092826.Ung ho ms 2019.170 be Ha Hai Yen FT19211057530975
30/07/2019100,000.00710358.300719.091506.Ung ho MS 2019170 Be Ha Hai Yen
30/07/2019200,000.00091052.300719.091052.Ung ho MS 2019.171
30/07/2019300,000.00218823.300719.090336.UNG HO MS 2019.171-300719-09:03:35
30/07/2019500,000.00830936.300719.090135.Ung ho Be Ha Hai Yen dang dieu tri o vien bong quoc gia, ma so 2019.170 FT19211301428415
30/07/2019200,000.00830878.300719.090121.MS 2019 170 Ha Hai Yen FT19211226080709
30/07/20191,000,000.00586081.300719.085408.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI HANG NGA ung ho MS 2019 171
30/07/2019500,000.00642743.300719.084219.3013479770 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 171
30/07/20191,000,000.00215621.300719.084217.UNG HO MS 2019 . 170 BE HA HAI YEN-300719-08:42:15
30/07/2019500,000.00585898.300719.083651.ung ho ms 2019.171 a nguyen van cua
30/07/2019500,000.00852283.300719.083059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 171
30/07/2019200,000.00851844.300719.082805.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 171
30/07/2019300,000.00066705.300719.082828.Ung ho MS2019 171
30/07/2019300,000.00584813.300719.082427.Ho tro : anh Cua, ma so 2019.171
30/07/20191,000,000.00212649.300719.081845.UNG HO MS 2019.171-300719-08:18:45
30/07/201950,000.00850730.300719.080156.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 170 Be Ha Hai Yen
30/07/2019500,000.00537178.300719.080433.HUGO MICKEY GIUP DO EM HA HAI YEN MS 2019.170
30/07/2019200,000.00442966.300719.080425.ung ho MS 2019.171
30/07/2019200,000.00819982.300719.080302.2019.170 be Ha Hai Yen FT19211308078859
30/07/2019200,000.00383261.300719.075616.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019170 be Ha Hai Yen
30/07/20192,000,000.00534164.300719.075447.Ung ho em ha hai yen. MS 2019. 170
30/07/2019200,000.00500803.300719.075156.CK tu 000800679999 den 0011002643148. ND:ung ho MS 2019.170 (Be Ha Hai Yen)
30/07/2019300,000.00205012.300719.075141.Ung ho MS 2019.171
30/07/2019100,000.00681322.300719.074907.Ung ho MS 2019 171
30/07/20191,000,000.00678142.300719.073043.Ung ho MS 2019 170
30/07/2019200,000.00838337.300719.070552.Ung ho MS 2019 171
30/07/2019500,000.00359032.300719.070145.Ung ho MS 2019.171 - Anh Nguyen Van Cua
30/07/2019100,000.00814606.300719.064303.Ung ho MS2019.170 Ha Hai Yen FT19211013515440
30/07/2019150,000.00882975.300719.011636.UNG HO MS.2019.169 ( be DONG XUAN LAM)
30/07/2019400,000.00950187.300719.213738.UNG HO MS 2019.170
30/07/2019100,000.00844818.300719.205502.Chuyen tien ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
30/07/20193,000,000.00917015.300719.203146.ung ho MS 2019170 be Ha Hai Yen FT19211653724854
30/07/2019300,000.00035701.300719.201449.IBFTA 190730000031116 ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
30/07/20191,000,000.00412263.300719.172416.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 170
30/07/2019100,000.00917594.300719.171343.Gia dinh PTH Ung ho cac Ma so 165 168
30/07/2019100,000.00916973.300719.171232.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 164 169
30/07/20191,000,000.00123814.300719.161720.BAC LE VAN VAN UNG HO CHAU HA HAI YEN MS 2019 170
30/07/20194,000,000.00IBVCB.3007190035195006.VO THI LAN ANH.Kieu Huong ung ho MS 2019.166 (Anh em Nga va Thang). Nho quy toa bao chuyen giup. Xin chan thanh cam on
30/07/2019100,000.00IBVCB.3007190131173002.LE THI NGOC TIM.Ung ho 2019.171
30/07/2019300,000.00IBVCB.3007191037225002.DANG THI MINH AN.Tung Khanh ung ho ms 2019.170 Ha Hai Yen
30/07/2019300,000.00IBVCB.3007191024584001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen ), Son La
30/07/20191,000,000.00IBVCB.3007190428656001.Dong Xuan Lam Hau Loc, Thanh Hoa ung ho MS 2019.169 ( be Dong Xuan Lam)
30/07/2019300,000.00IBVCB.3007190975806003.PHAM MY HANH.MS 2019.170 (be Ha Hai Yen)
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190509362001.Huong Pham 55 Truong Chinh MS 2019.71 (anh Nguyen Van Cua)
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190884592002.HOANG THU HA.ung ho MS 2019.170 (Be Ha Hai Yen)
30/07/2019500,000.00IBVCB.3007190603884005.BUI NGOC THANH.Ung ho MS2019.171
30/07/20192,000,000.00Sender:79303008.DD:300719.SHGD:10027479.BO:LUONG THI TUYET TRINH.CHUYEN TIEN: DO THI NGOC THUY UNG HO 2 CON ANH NGUYEN VAN CUA MSI: 2019.171
30/07/2019500,000.00Sender:79303008.DD:300719.SHGD:10021239.BO:VU BACH VAN.UNG HO BE HA HAI YEN MS 2019.170
30/07/201950,000.00Sender:48304001.DD:300719.SHGD:10004263.BO:NGUYEN PHUC NHU QUYNH.UNG HO MS 2019.170 ( BE H A HAI YEN ) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
30/07/2019300,000.00Sender:79307005.DD:300719.SHGD:10010102.BO:HUYNH KIM NHAN.IBUNG HO MS 2019.170 (BE HA HAI YEN)
30/07/2019500,000.00Sender:79305001.DD:300719.SHGD:10003422.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY CHUYEN KHOAN UNG HO M S2019.171
30/07/2019500,000.00Sender:01202021.DD:300719.SHGD:10001637.BO:VU CAM THU.995219073052480 UNG HO MS 2019171
30/07/2019100,000.00Sender:01360002.DD:300719.SHGD:10000987.BO:DO THI LOI.UNG HO MS 2019.171
30/07/20191,000,000.00Sender:01201003.DD:300719.SHGD:10010355.BO:NGUYEN THI NHIN.UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YE N
30/07/2019300,000.00Sender:79333001.DD:300719.SHGD:10001673.BO:VU THI KIM DUNG.UNG HO MS 2019.170 ( BE HA HAI YEN)
30/07/2019200,000.00Sender:48304001.DD:300719.SHGD:10000772.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.170 ( BE HA HAI YEN ) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
30/07/2019500,000.00948492.300719.155700.Ung ho Ms 2019.170 be HA HAI YEN FT19211252402000
30/07/2019500,000.00137474.300719.150419.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 170 be Ha Hai Yen
29/07/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:290719.SHGD:10012245.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.169 ( BE DONG XUAN LAM )
29/07/2019300,000.00Sender:48304001.DD:290719.SHGD:10001403.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.169 ( BE DONG X UAN LAM) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
29/07/2019200,000.00Sender:79307005.DD:290719.SHGD:10006103.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.168 BE PHAM MINH KHOA
29/07/2019150,000.00Sender:79307005.DD:290719.SHGD:10004661.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.166 ANH EM NGA V A THANG
29/07/2019150,000.00Sender:79307005.DD:290719.SHGD:10004667.BO:NGO VIET TUAN.IBMS 2019.167 BE VU HOANG PHUC
29/07/201950,000.00VCBVT.84972447736.CT tu 0781000423298.LE DUC LINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190729236902877.VNVT20190729825258.Ung ho MS 2019.169 be Dong Xuan Lam
29/07/2019500,000.00646585.290719.210825.Ung ho MS 2019 169 be Dong Xuan Lam
29/07/2019200,000.00568971.290719.164057.Vietcombank 0011002643148 DO TRUNG QUOC chuyen khoan Be Dong Xuan Lam MS 2019169
29/07/2019500,000.00018251.290719.141941.MS 2019 169 BE DONG XUAN LAM PHEP MAU SE DEN
29/07/2019100,000.00313833.290719.140815.Chuyen tien ung ho MS 2019.169 be Dong Xuan Lam
29/07/2019100,000.00129872.290719.132833.MS 2019.169-290719-13:28:33
29/07/2019100,000.00428319.290719.125921.Ung ho Ms2019 168 be Pham Minh Khoa
29/07/2019100,000.00427779.290719.125706.Ung ho MS2019 164 be Dong Xuan Lam
29/07/20191,000,000.00001280.290719.111511.BAC LE VAN VAN UNG HO CHAU DONG XUAN LAM MS 2019 169
29/07/2019100,000.00080640.290719.101124.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 169 be dong xuan lam
29/07/2019900,000.00603704.290719.093649.Ung ho MS 2019.164 be Le Nguyen Kim Yen 300.000, MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran 300.000, MS 201
29/07/2019300,000.00153558.290719.075613.Ung ho ma so 2019.168 be pham minh khoa o nam dinh
29/07/2019100,000.00IBVCB.2907190538566006.DINH NGOC LINH.Ung ho MS 2019.168 be Pham Minh Khoa
29/07/2019200,000.00IBVCB.2907190380738004.DINH NGOC LINH.Ung ho MS 2019.169 be Dong Xuan Lam
29/07/20192,500,000.00IBVCB.2907190916568001.HUYNH HONG PHUONG.giup do 5 ma so: 2019.165+166+167+168+169(moi ms 500k). Nam Mo A Di Da Phat.
29/07/2019100,000.00IBVCB.2907190180139001.TRINH THI HOA.ung ho MS 2019.169 ( be Dong Xuan Lam)
29/07/2019400,000.00IBVCB.2907190691239002.HUYNH KIM THANH.ung ho MS 2019.166 (anh em Nga va Thang)
29/07/2019250,000.00IBVCB.2907190725563003.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.168 ( Be Pham Minh Khoa )
29/07/2019250,000.00IBVCB.2907190797347002.PHAN HUY CHUNG.MS 2019.169 ( be Dong Xuan Lam)
29/07/2019100,000.00IBVCB.2907190747778003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.169
29/07/2019100,000.00IBVCB.2907190940754001.PHO BICH PHUONG.Ung ho ma so MS 2019.169 (be Dong Xuan Lam)
29/07/2019500,000.00MBVCB210394595.UNG HO MS 2019.169 (BE DONG XUAN LAM).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/07/2019500,000.00MBVCB210223638.ung ho ms 2019.162(be Tran Gia Huy). Chuc con mau khoe nhe..CT tu 0011000335590 PHAM NGOC NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/07/2019100,000.00MBVCB210061686.ung ho MS 2019.169 (be Dong Xuan Lam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/07/2019100,000.00MBVCB210060081.ung ho MS 2019.168 (Be Pham Minh Khoa).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/07/201950,000.00MBVCB209949792.ung hoMS 2019.169 ( be Dong Xuan Lam).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/07/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:290719.SHGD:10005606.BO:NGO THANH TUAN.(CKRMNO: 040219072989315)UNG HO MS 2019.166 ( ANH EM NGA VA THANG ) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
29/07/20193,000,000.00Sender:79302001.DD:290719.SHGD:10005647.BO:NGO THANH TUAN.(CKRMNO: 040219072989321)UNG HO MS 2019.164 BE LE NGUYEN KIM YEN (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
29/07/20195,000,000.00Sender:79302001.DD:290719.SHGD:10005555.BO:NGO THANH TUAN.(CKRMNO: 040219072989302)UNG HO MS 2019.169 ( BE DONG XUAN LAM) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
29/07/2019200,000.00Sender:79305001.DD:290719.SHGD:10004243.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.165 TRAN NGUYEN BAO TRAN
29/07/2019200,000.00Sender:79305001.DD:290719.SHGD:10004332.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.164 LE NGUYEN K IM YEN
29/07/2019200,000.00Sender:79305001.DD:290719.SHGD:10003437.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.167 VU HOANG P HUC
29/07/2019100,000.00Sender:79310001.DD:290719.SHGD:10008255.BO:PHAN THI LINH HUONG.UNG HO MS 2019.166
29/07/2019500,000.00Sender:79310001.DD:290719.SHGD:10011543.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.168 BE PHAM MINH KHOA
29/07/2019500,000.00Sender:01310012.DD:290719.SHGD:10003853.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.167 BE VU HOANG P HUC
29/07/2019200,000.00Sender:79201001.DD:290719.SHGD:10006071.BO:LUU CONG CHINH.UNG HO MS 2019.166
29/07/2019500,000.00Sender:79334001.DD:290719.SHGD:10001383.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP EM PHAM DANG KHOA MS 168 ( 2019 ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
29/07/2019500,000.00DOAN ANH QUANG; UNG HO MS 2019.151 (NGUYEN THI DAO GD TIEN MAT
29/07/2019500,000.00DOAN ANH QUANG; UNG HO MS 2019.158 (CO DONG THI QUE) GD TIEN MAT
29/07/2019500,000.00DOAN ANH QUANG; UNG HO MS 2019.121 (BE GIANG THI NGOC) GD TIEN MAT
29/07/2019500,000.00DOAN ANH QUANG; UNG HO MS 2019.118 (DUONG HA BICH NHUNG) GD TIEN MAT
29/07/2019500,000.00DOAN ANH QUANG; UNG HO MS 2019.162 (TRAN GIA HUY) GD TIEN MAT
28/07/2019500,000.00IBVCB.2807190948091002.DO QUANG CUONG.Ung ho MS 2019.167 be Vu Hoang Phuc ,15 tuoi o 114/23 duong Quang Trung, phuong 5, TP Ca Mau
28/07/2019100,000.00232955.280719.124159.Ung ho MS 2019.168 Be PHAM MINH KHOA
28/07/2019300,000.00519572.280719.095916.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms2019 168 be pham minh khoa
28/07/20191,000,000.00097174.280719.084111.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
28/07/2019500,000.00IBVCB.2807190876462003.DO THI THUY NGA.Ung ho MS2019.167 be Vu Hoang Phuc o Ca Mau
28/07/2019200,000.00559697.280719.210302.Ung ho ms 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran FT19210407593052
28/07/2019500,000.00IBVCB.2807190706863001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.167 be VU HOANG PHUC, P.5, TP. Ca Mau.
28/07/2019100,000.00IBVCB.2807190140335002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.168
28/07/2019100,000.00MBVCB209819997.ung ho MS 2019.167 (be Vu Hoang Phuc ,15 tuoi o 114/23 duong Quang Trung, phuong 5, TP Ca Mau).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/07/2019100,000.00MBVCB.209582972.MS 2019.168 Be Pham Minh Khoa.CT tu Nguyen Thi Anh Dong 69T toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/07/2019200,000.00MBVCB209550660.ung ho MS 2019.168(be Pham Minh Khoa).CT tu 1021000013138 LE VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/07/2019500,000.00MBVCB.209150656.ung ho ms 2019.167.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/07/2019100,000.00432669.270719.204644.Ung ho MS 2019.167 FT19210385560994
27/07/2019200,000.00385260.270719.161101.Ms 2019.162 -tran gia huy FT19208457369965
27/07/2019100,000.00385211.270719.161044.2019 167 Be Vu Hoang Phuc FT19208976966029
27/07/2019200,000.00828957.270719.160939.Chuyen tienMS2019.162TranGiaHuy
27/07/2019300,000.00509097.270719.154927.TRAN THI THUY QUYNH UH MS 2019166
27/07/2019100,000.00885730.270719.121848.VuHoangPhuc
27/07/2019500,000.00720629.270719.093744.Ung ho MS 2019.167 be Vu Hoang Phuc
27/07/2019400,000.00753090.270719.080140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 166 anh em Nga va Thang
27/07/2019500,000.00308377.270719.074756.Ung ho MS 2019.167 (be Vu Hoang Phuc 15 tuoi o 114/23 duong Quang Trung, phuong 5, TP Ca Mau)
27/07/2019300,000.00284683.270719.072843.Ung ho MS 2019 167 be Vu Hoang Phuc FT19208476519138
27/07/2019300,000.00753364.270719.070853.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2019 167
27/07/20191,000,000.00678637.270719.071028.Ung ho Ms2019.167 be Vu Hoang Phuc 114/13 Quang trung, ca mau
27/07/2019150,000.00IBVCB.2707190141718001.PHAM THI NGOC HUYEN.Ms 2019.167 be vu hoang phuc 15 tuoi o P5. Ca Mau
27/07/2019100,000.00IBVCB.2707190705654001.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.167
27/07/20192,000,000.00IBVCB.2707190911292001.MS 2019.167 Vu Hoang phuc 15t 114/23 duong Quang Trung, phuong 5, TP Ca Mau Be bi ung thu mau gia dinh kho khan can ho tro
27/07/2019100,000.00IBVCB.2707190570382001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.167
27/07/201950,000.00MBVCB.209462338.MS 2019.167 Vu Hoang Phuc.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/07/2019500,000.00MBVCB209385894.UNG HO MS 2019.167 (BE VU HOANG PHUC, CA MAU).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/07/2019100,000.00MBVCB209350903.ung ho MS 2019.167 (be Vu Hoang Phuc, 15 tuoi o 114/23 duong Quang Trung, phuong 5, TP Ca Mau).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/07/2019200,000.00MBVCB.209337060.ms 2019.167 be Vu Hoang Phuc.CT tu Nguyen Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/07/2019200,000.00MBVCB.209336205.ms 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran.CT tu Nguyen Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/07/2019200,000.00MBVCB209189593.ung ho ms 2019.166 (anh em Nga va Thang).CT tu 0271000837362 HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/07/2019100,000.00433273.270719.205117.Ung ho MS 2019.166 FT19210979931526
27/07/2019200,000.00MBVCB209118089.ung ho be vu hoang phuc.CT tu 0081000640479 VO THUY BICH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:260719.SHGD:10003523.BO:TRAN VAN PHUOC.UNG HO MS 2019.166 ANH EM NGA VA THANG
26/07/20191,000,000.00Sender:79305001.DD:260719.SHGD:10005141.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY UNG HO MS2019.166 AN H EM NGA VA THANG
26/07/2019300,000.00Sender:01201004.DD:260719.SHGD:10004836.BO:NGUYEN THO VIET ANH.MS 2019.166 (ANH EM NGA VA THANG)
26/07/201950,000.00Sender:01202002.DD:260719.SHGD:10000212.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219072636241 MS 2019.1 64
26/07/2019300,000.00IBPS/SE:01310001.DD:260719.SH:10014741.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MS 2019.162, CHAU TRAN HUY
26/07/20192,000,000.00IBPS/SE:92204012.DD:260719.SH:12948210.BO:NGUYEN THI BINH.UNG HO MS2019.166- ANH EM NGA TH ANG
26/07/2019500,000.00015772.260719.160953.Ung ho Ma so 2019166. Anh em Nga va Thang Nghe An
26/07/2019200,000.00370345.260719.145639.PHAM HUNG SON CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2019.166 anh em Nga va Thang
26/07/20195,000,000.00158380.260719.144209.Vu quan ly ngoai hoi nhn ung ho ms 2019.166 anh em nga va thang FT19207770400785
26/07/20192,000,000.00329949.260719.122744.MS 2019.166 ( Anh em Nga va Thang )
26/07/2019150,000.00488634.260719.105139.Ung ho ms 2019 166
26/07/201950,000.00628282.260719.103116.2997639367 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 163 be Nam
26/07/2019500,000.00327430.260719.103022.ung ho ms2019166 anh em nga va thang
26/07/2019200,000.00324649.260719.090107.Chuyen tien MS2019.157 nguyen t thuy tien
26/07/2019200,000.00321703.260719.085502.Chuyen tien Ms 2019.155 Tran Van Nho
26/07/2019100,000.00447644.260719.084551.Vietcombank 0011002643148 Ung ho 2 em Nga va Thang MS 2019166
26/07/2019100,000.00813397.260719.081413.CHUYEN KHOAN-260719-08:14:12
26/07/2019300,000.00291122.260719.074544.Ung ho ma so 2019.166 hai em nga va thang o quynh luu nghe an
26/07/2019100,000.00955467.260719.073943.Ung ho ms 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran FT19207047503850
26/07/2019100,000.00242114.260719.061334.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019166 anh em Nga va Thang
26/07/2019200,000.00976651.260719.060405.Vietcombank 0011002643148 ung ho e nga va thang
26/07/20191,000,000.00273410.260719.060352.Chuyen tien ung ho MS 2019.166 Anh Em Nga va Thang
26/07/2019200,000.00945411.250719.234528.Ms 2019.162 be tran gia huy FT19207200487047
26/07/2019200,000.00805696.250719.223328.ung ho MS 2019161 nguyen ngoc anh duong le thi hong chuyen
26/07/2019200,000.00754672.260719.213930.Ung ho MS 2019 166 Anh em Nga va Thang
26/07/2019200,000.00303413.260719.180855.NGUYEN THI BICH LAN UNG HO MA 2019.166
26/07/2019300,000.00IBVCB.2607190670649001.TRAN DINH CHUNG.MS 2019.155 be tran van nho
26/07/2019200,000.00IBVCB.2607190244127001.NGUYEN TRONG HAI.Ghi ro ung ho MS 2019.166 ( Anh em Nga va Thang
26/07/2019100,000.00IBVCB.2607190138791002.NGUYEN THI LE THUY.Ung ho Ms 2019.166: Anh em.Nga va Thang
26/07/2019200,000.00IBVCB.2607190279931002.NGUYEN THI VAN ANH.Ung ho MS 2019.166ae Nga Thang
26/07/2019100,000.00IBVCB.2607190801789001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.166
26/07/2019200,000.00MBVCB.208999775.kho khan.CT tu anh em Nga va Thang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/07/2019500,000.00MBVCB208910698.ung ho ms 2019.166 (anh em Nga va Thang).CT tu 0011001387771 DO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/2019500,000.00MBVCB208813824.Ung ho MS 2019.157 (be Nguyen Thi Thuy Tien).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/2019500,000.00MBVCB208804888.Ung ho MS 2019.156 (chi Vu Thi Giang).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/20191,000,000.00MBVCB208757459.Ung ho MS 2019.165 be TRAN NGUYEN BAO TRAN 1tr dong.CT tu 0441000614992 PHAM THUY HANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/2019100,000.00MBVCB.208737267.ung ho be Huy va gd! chuc gd som vuot qua kho khan.CT tu ung ho Ms 2019 162 be Tran Gia Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/07/2019200,000.00MBVCB208703861.ung hoMS 2019.166 ( Anh em Nga va Thang ).CT tu 0201000695789 NGUYEN TRONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/2019500,000.00MBVCB208662234.Ung ho MS 2019.166 anh em Nga va Thang.CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/20192,000,000.00MBVCB.208658109.ung ho MS 2019.166 (anh em Nga va Thang).CT tu Tuong Van toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/07/20191,000,000.00MBVCB208638380.ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho.CT tu 0021002198791 TRUONG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/2019100,000.00MBVCB208620455.ung ho MS 2019.167 (Anh em Nga va Thang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/2019500,000.00MBVCB.208594684.ms 2019.165 tran nguyen bao tran.CT tu vu thi nha toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/07/2019400,000.00MBVCB208568554.MS 2019.166 anh em nga va thang.CT tu 0481000896808 NGUYEN MINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/2019200,000.00MBVCB.208558115.mu bam sinh.CT tu hai rm thang nga toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/07/2019100,000.00MBVCB208557055.ung ho ms 2019.166 anh em ng va thang.CT tu 0361000257052 PHAN NGUYET QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/201990,000.00MBVCB.208552850.mu bo me mat.CT tu Ms2019 166 em Nga va Thang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/07/20191,000,000.00MBVCB208551163.ung ho MS 2019.166 (Anh em Nga va Thang ).CT tu 0181003605376 LUONG NGOC VAN DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/07/2019500,000.00MBVCB.208550965.Hai em Nga, Thang 2019/166.CT tu Le thanh Hang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/07/2019500,000.00Sender:79302001.DD:260719.SHGD:10004002.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219072682293)UNG HO MS 2019.163 ( EM PHAM TIEN NAM) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
26/07/2019500,000.00Sender:01310001.DD:260719.SHGD:10003855.BO:LIEU QUOC BAO.UNG HO MS 2019.165 BE TRAN NGUYEN BAO TRAN
26/07/20192,000,000.00Sender:79303008.DD:260719.SHGD:10020159.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO T. NGOC THUY UNG HO MS 2019.166 (ANH EM NGA VA THANG)
26/07/2019500,000.00Sender:01310005.DD:260719.SHGD:10003737.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.165 BE TRAN NGUYEN BAO TRAN
25/07/2019Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
25/07/2019100,000.00158133.250719.115933.Ung ho MS2019 165 be Tran Nguyen Bao Tran
25/07/2019200,000.00864613.250719.103809.Ung ho MS 2019.161 be nguyen ngoc anh duong FT19206096313704
25/07/20196,800,000.00250902.250719.084252.MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
25/07/2019300,000.00894671.250719.075634.Unh ho ms 2019.165 be tran nguyen bao tran
25/07/2019200,000.00825676.250719.075253.Ms2019.149 nguyen Ngoc an nhien FT19206734339475
25/07/2019100,000.00IBVCB.2507190490944002.NGUYEN VO NGOC TRANG.ung ho MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran
25/07/2019500,000.00IBVCB.2507191028804003.NGUYEN THI LE THU.Ung ho MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran
25/07/2019150,000.00IBVCB.2507190232933001.Huy Quan 1 Ung ho MS 2019.164 be Le Nguyen Kim Yen
25/07/2019300,000.00IBVCB.2507191045447003.Nguyen Ba Kim 502/37/46 Huynh Tan Phat, p. Binh Thuan, Q7 ung ho MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran
25/07/2019200,000.00IBVCB.2507191039283001.NGUYEN TIEN NAM.Ung ho MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran
25/07/2019100,000.00IBVCB.2507190937655004.phan ngoc hung Giup ma so: 2018.165
25/07/2019500,000.00IBVCB.2507190073013001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.163 em PHAM TIEN NAM, tinh Nghe An.
25/07/2019100,000.00MBVCB208025110.ung ho MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/07/2019300,000.00MBVCB207990072.ung ho ms 2019156 be Tran Bao Tran.CT tu 0901000098713 HOANG VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/07/2019200,000.00MBVCB.207989138.ung ho MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran.CT tu Hao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/07/20191,000,000.00MBVCB207988207.ung ho MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/07/2019200,000.00MBVCB.208092659.ngheo kho.CT tu MS 2019.162 ( Tran Gia Huy) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/07/2019200,000.00MBVCB208090882.ung ho MS2019.163.CT tu 0011004308482 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/07/2019100,000.00158659.250719.120116.Ung ho MS2019 164 be Le Nguyen Kim Yen
25/07/201999,697.00Tra lai tien gui/Interest paid
24/07/2019200,000.00Sender:01310005.DD:240719.SHGD:10003652.BO:DO DUC BINH.MS 2019.164 BE LE NGUYEN KIM YEN
24/07/2019500,000.00016928.240719.195438.Ung ho MS 2019 161 be Nguyen Ngoc Anh Duong
24/07/2019500,000.00745846.240719.165310.A Huy va c Hue ung ho ms 2019 158 co Dinh Thi Que FT19205923458301
24/07/2019200,000.00103298.240719.154954.ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
24/07/2019200,000.00794110.240719.134851.ung ho ms 2019.162
24/07/2019500,000.00029243.240719.131019.UNG HO MS 2019.148 NGUYEN THANH TUYEN
24/07/2019500,000.00124332.240719.124332.MS2019.163
24/07/2019500,000.00499253.240719.084411.Vietcombank 0011002643148 MS 2019 139 EM CHU THANH DAT
24/07/2019500,000.00498686.240719.083932.Vietcombank 0011002643148 MS 2019 142 BE NGUYEN THIEN NHAN
24/07/2019500,000.00529224.240719.083750.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2019 143 em Tran Thi Thuy Linh
24/07/201950,000.00IBVCB.2407190140581001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.163 ( em Ph?m Ti?n Nam)
24/07/20192,500,000.00IBVCB.2407190754964001.HUYNH HONG PHUONG.giup do 5 ms:2019.160+161+162+163+164(moi ms 500k). Nam Mo A Di Da Phat
24/07/2019500,000.00IBVCB.2407190926470004.TRUONG MINH VIET.ung ho MS 2019.162 be Tran Gia Huy
24/07/2019500,000.00IBVCB.2407190649402002.TRUONG MINH VIET.ung ho ms 2019.160 be TRan Hoang Quan
24/07/2019100,000.00IBVCB.2407190620404001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.164
24/07/201950,000.00IBVCB.2407190715742001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.164 ung ho be LE NGUYEN KIM YEN
24/07/2019100,000.00MBVCB.207930851.UNG HO MS 2019.162 be Tran Gia Huy.CT tu NGA toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/07/20192,000,000.00MBVCB.207686106.MS 2019.164 be Le Nguyen Kim Yen.CT tu Le Nguyen Kim Yen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/07/2019100,000.00MBVCB207495873.ung ho MS 2019.164 be Le Nguyen Kim Yen.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/07/2019500,000.00Sender:01310001.DD:240719.SHGD:10006378.BO:BUI HUONG GIANG.UNG HO MS 2019.164 BE LE NGUYEN KIM YEN
24/07/2019500,000.00844509.240719.230730.MS 2019 149 nguyen ngoc an nhien
24/07/2019500,000.00Sender:01310012.DD:240719.SHGD:10003122.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.164 BE LE NG UYEN KIM YEN
23/07/2019300,000.00MBVCB.206934758.MS 2019.161 Nguyen Ngoc Anh Duong.CT tu Linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/07/201980,000.00Sender:01202001.DD:230719.SHGD:10001471.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219072323556 MS 2019.1 63
23/07/2019500,000.00Sender:48304001.DD:230719.SHGD:10001769.BO:HUYNH NGUYEN CAM TU.UNG HO MA SO 2019.154 BE BA CH NGOC TIEU VI TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
23/07/20191,000,000.00Sender:48304001.DD:230719.SHGD:10001800.BO:HUYNH NGUYEN CAM TU.UNG HO MA SO 2019.155 BE TR AN VAN NHO TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
23/07/2019500,000.00Sender:48304001.DD:230719.SHGD:10001770.BO:HUYNH NGUYEN CAM TU.UNG HO MA SO 2019.152 BE PH AN VAN NAM TRIEU TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
23/07/2019300,000.00203264.230719.094106.Ung ho ma so 2019.163 be pham tien nam o nghe an
23/07/2019500,000.00148233.230719.082338.Ung ho MS 2019.163 ( em Pham Tien Nam)
23/07/2019200,000.00680115.230719.001035.Ung ho ms2019.117 be Trac Quoc Khanh
23/07/2019300,000.00679949.230719.000847.ung ho ms2019.162 be Tran Gia Huy
23/07/2019300,000.00392091.220719.222700.Ung ho ma so MS 2019 162 be tran gia huy
23/07/2019300,000.00587022.230719.155424.Ung ho Ms 2019 163 Pham Tien Nam
23/07/2019500,000.00183497.230719.155159.LE NGUYEN THUY NHUNG UNG HO MS 2019.162 (BE TRAN GIA HUY)
23/07/2019100,000.00500933.230719.154622.Ung ho MS 2019.163 em Pham Tien Nam FT19204795380900
23/07/2019500,000.00415284.230719.123819.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019162 be Tran Gia Huy
23/07/2019100,000.00473651.230719.104422.Ung ho MS2019 161 be Nguyen Ngoc Anh Duong
23/07/2019100,000.00472400.230719.104146.Ung ho MS2019 161 be Nguyen Ngoc Anh Duong
23/07/2019500,000.00418136.230719.103758.Giup co dinh thi que FT19204646015399
23/07/2019100,000.00470799.230719.103719.Ung ho MS2019 162 be Tran Gia Huy
23/07/2019100,000.00469757.230719.103456.Ung ho MS 2018 163 em Pham Tien Nam
23/07/201950,000.00651467.230719.102728.2984266355 Chuyen qua MoMo Ung ho MS2019162be Tran Gia Huy
23/07/2019300,000.00IBVCB.2307190658034005.Dang Huy TPHCM ung ho MS 2019.159 anh Bui Minh Son
23/07/2019300,000.00IBVCB.2307190417114004.Dang Huy TPHCM ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
23/07/2019300,000.00IBVCB.2307190651982003.Dang Huy TPHCM ung ho MS 2019.161 be Nguyen Ngoc Anh Duong
23/07/2019300,000.00IBVCB.2307190541702002.ung ho MS 2019.162 ( be Tran Gia Huy) TPHCM ung ho MS 2019.162 ( be Tran Gia Huy)
23/07/2019300,000.00IBVCB.2307190680422001.Dang Huy TPHCM ung ho MS 2019.163 ( em Pham Tien Nam)
23/07/2019500,000.00IBVCB.2307190241573003.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.163 em Pham Tien Nam
23/07/2019500,000.00IBVCB.2307190583199001.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.162 be Tran Gia Huy
23/07/2019200,000.00IBVCB.2307190605147006.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.163 ( em Pham Tien Nam)
23/07/2019200,000.00IBVCB.2307190338265004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.162 ( be Tran Gia Huy)
23/07/2019200,000.00IBVCB.2307190396105003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.161 be Nguyen Ngoc Anh Duong
23/07/2019200,000.00IBVCB.2307190926265002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
23/07/2019300,000.00IBVCB.2307190361674002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.162 be Tran Gia Huy
23/07/2019300,000.00IBVCB.2307190813182001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.163 em Pham Tien Nam, Nghe An
23/07/2019100,000.00IBVCB.2307190626686001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.163
23/07/20191,000.00IBVCB.2307190557002001.asd as qwe
23/07/20191,000.00IBVCB.2207190020632001.ad asd asq
23/07/20191,000.00IBVCB.2207190884956001.asd asd asd
23/07/2019100,000.00MBVCB207113556.ung ho MS 2019.162 be Tran Gia Huy.CT tu 0971000001564 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/07/2019300,000.00Sender:01314007.DD:230719.SHGD:10000485.BO:VU THI TO LOAN.CHAU NGUYEN KHAI GIA UONG BI QUA NG NINH UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
23/07/2019100,000.00MBVCB206909946.ung ho MS 2019.163 (em Pham Tien Nam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/07/20191,000,000.00LE THI TUYET;DA NANG;UNG HO MS 2019.151 CHI NGUYEN THI DAO;
22/07/2019200,000.00Sender:01307001.DD:220719.SHGD:10006497.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.161 BE NGUYEN NG OC ANH DUONG
22/07/2019100,000.00Sender:01202021.DD:220719.SHGD:10003050.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219072225402 MS 2019.1 62
22/07/2019100,000.00Sender:79202002.DD:220719.SHGD:10000222.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219072238939 MS 2019.1 60
22/07/2019100,000.00338743.220719.195434.Ms 2019.162 FT19203030264055
22/07/2019300,000.00336208.220719.194125.Ung ho be Tran Gia Huy 2019.162 FT19203609055699
22/07/2019300,000.00296909.220719.170151.Dang Thu Trang 194 Truong Chinh Nam Dinh ung ho ma so 2019.155 be Tran Van Nho FT19203002509789
22/07/2019200,000.00291161.220719.164707.Ung ho MS 2019.162 be Tran Gia Huy FT19203771003257
22/07/2019100,000.00284923.220719.163032.Ung ho MS 2019.162 Be Tran Gia Huy FT19203044337734
22/07/2019300,000.00335023.220719.162120.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 162 be Tran Gia Huy
22/07/2019100,000.00236401.220719.142159.2019 162 be Tran Gia Huy FT19203150311044
22/07/2019200,000.00922384.220719.140016.ms 2019160 tran hoang quan
22/07/2019200,000.00921061.220719.135718.ms 2019161 nguyen ngoc anh duong
22/07/20191,000,000.00309205.220719.125310.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019 162 be Tran Gia Huy
22/07/2019300,000.00163005.220719.121942.Ung ho qua bao vietnamnet
22/07/2019200,000.00814929.220719.095834.Ung ho MS 2019.162 be Tran Gia Huy
22/07/2019200,000.00474678.220719.082219.Vietcombank 0011002643148 MS 2019162 be Tran Gia Huy
22/07/2019300,000.00750351.220719.081435.Ung ho ma so 2019.162 be tran gia huy o ha noi
22/07/2019150,000.00049743.220719.065047.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 156 160 162
22/07/2019300,000.00IBVCB.2207190981955002.PHAM VAN MANH.Ghi ro ung ho MS 2019.162 ( be Tran Gia Huy)
22/07/2019200,000.00IBVCB.2207190851261002.Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho MS 2019.162 Tran Gia Huy
22/07/201950,000.00IBVCB.2207190622685002.NGUYEN THI THUY TIEN TAY NINH MS 2019.157
22/07/201950,000.00IBVCB.2207190718505001.Tran Gia Huy Gia Lam MS 2019.162
22/07/2019150,000.00IBVCB.2207190209289006.PHAN THI THANH HANG.Phan Thi Thanh Hang ung ho MS 2019.155 be Tran Van Nho
22/07/2019100,000.00IBVCB.2207190209997003.PHAN THI THANH HANG.Phan Thi Thanh Hang ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
22/07/2019150,000.00IBVCB.2207190445333002.PHAN THI THANH HANG.Phan Thi Thanh Hang ung ho MS 2019.162 ( be Tran Gia Huy)
22/07/2019100,000.00IBVCB.2207190137921001.PHAN THI THANH HANG.Phan Thi Thanh hang ung ho MS 2019.156 ( Chi Vu Thi Giang)
22/07/2019500,000.00IBVCB.2207190578896002.BUI THI NGOC QUYEN.chuyen MS 2019.146 (Nguyen Ha Nha Tran)
22/07/2019100,000.00IBVCB.2207190703002003.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.162 ( be Tran Gia Huy)
22/07/2019500,000.00IBVCB.2207190188667001.FARITA ALLY.Ung ho MS2019.123 be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen
22/07/2019100,000.00IBVCB.2207190859791003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.162
22/07/20191,000.00IBVCB.2207190327851001.ASD QWE QWE
22/07/20191,000.00IBVCB.2207190533363001.sad we q3
22/07/20191,000.00IBVCB.2207190106415001.asd qwe wqe
22/07/2019200,000.00MBVCB206790698.ung ho M 2019.158 Dinh thi Que , o Nam Dinh.CT tu 0911000048343 PHAN THI KIM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/07/2019200,000.00MBVCB206758591.ung ho ms 2019.162.CT tu 0021002124151 VO THI LE NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/07/2019390,000.00MBVCB206556343.MS 2019.162 be tran gia huy.CT tu 0481000896808 NGUYEN MINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/07/2019200,000.00MBVCB206515538.ung ho vien phi cho be Nguyen Ngoc Anh Duong.CT tu 0011004308482 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/07/2019500,000.00MBVCB206489031.ung ho ms2019.129 be Duong Thanh.CT tu 0071000689003 NGUYEN TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/07/2019200,000.00MBVCB206413579.Ung ho MS 2019.123(Be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen).CT tu 0511000399262 DO VU TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/07/2019100,000.00MBVCB206341245.ung ho MS 2019.162.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/07/2019300,000.00Sender:01310005.DD:220719.SHGD:10023443.BO:LE HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.162 BE TRAN GIA HU Y
22/07/2019500,000.00Sender:01309001.DD:220719.SHGD:10006699.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO 2019153 VA 156 VA 1 62 VA 161VA 160
22/07/2019500,000.00Sender:01310012.DD:220719.SHGD:10012251.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.162 BE TRAN GIA HUY
22/07/2019500,000.00Sender:01310005.DD:220719.SHGD:10004715.BO:LE CAM TU.MS 2019.158 CO DINH THI QUE, NAM DINH
22/07/2019100,000.00Sender:01201003.DD:220719.SHGD:10008265.BO:NGUYEN THI NGOC QUYEN.UNG HO MS 2019.157 BE NGU YEN THI THUY TIEN
22/07/2019200,000.00Sender:01323001.DD:220719.SHGD:10000006.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE TRAN GIA HUY MS2 019/162
22/07/2019300,000.00Sender:79334001.DD:220719.SHGD:10000650.BO:NGUYEN THI DIEU HIEN0567348.UNG HO MS 2019.158 (CO DINH THI QUE, O NAM DINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
22/07/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:220719.SHGD:10012522.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.162 ( BE TRAN GIA HUY )
22/07/20191,000,000.00LE THI TUYET;DA NANG;UNG HO MS 2019.156 CHI VU THI NGOC GIANG;
21/07/20193,000,000.00471129.200719.221536.Vietcombank 0011002643148 VC Hien Ngan ung ho MS 2019 161 be Nguyen Ngoc Anh Duong
21/07/2019200,000.00505365.210719.172449.Ms 2019158 co Dinh Thi Que Nam Dinh
21/07/20191,000,000.00112863.200719.234500.Ung ho MS 2019.158 (Co Dinh Thi Que, o Nam Dinh)
21/07/20192,000,000.00147771.200719.224559.Vietcombank 0011002643148 VC Hien Ngan giup do MS 2019 146 Be Nguyen Ha Nha Tran
21/07/20191,000,000.00147012.200719.223028.Vietcombank 0011002643148 VC Hien Ngan ung ho MS 2019 158 co Dinh Thi Que o Nam Dinh
21/07/20193,000,000.00146867.200719.222732.Vietcombank 0011002643148 VC Hien Ngan ung ho MS 2019 be Tran Hoang Quan
21/07/2019200,000.00682785.210719.205508.ung ho 2019.156, chi Vu Thi Giang
21/07/2019200,000.00IBVCB.2107190788842001.Le Bich Hoan 67 Tran Hung Dao MS 2019.158 Co Dinh Thi Que
21/07/20191,000.00IBVCB.2007190878432001.asd QWE qwe123123
21/07/20191,000.00IBVCB.2007190481016001.assd qwe qwe
21/07/20191,000.00IBVCB.2007190854292002.asd qwe wqe
21/07/20191,000.00IBVCB.2007190505352001.asd 1 qwe123123qwe12
Tổng số215,660,697.00

Ủng  hộ qua Ngân hàng Vietinbank:

Ngày giao dịchMô tả giao dịchCó / Credit
31-07-2019 18:33:45CT DEN:921218533514 PHAM TRONG NHAN ung ho be Tuyet Giao MS 2019.172150,000.00
31-07-2019 16:01:50UNG HO MS 2019165 TRAN NGUYEN BAO TRAN200,000.00
31-07-2019 14:46:07So GD: 126A1971FVUNJK13 CHUYEN TIEN TU VIETINBANK SANG VCB0.00
31-07-2019 14:46:07So GD: 126A1971FVUNJK13 CHUYEN TIEN TU VIETINBANK SANG VCB0.00
31-07-2019 13:54:55TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.1705,000.00
31-07-2019 13:54:43Uh10,000.00
31-07-2019 13:22:06CT DEN:921213513987 NGUYEN THI DIEU HUONG UNG HO MS.2019.172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO500,000.00
31-07-2019 13:20:54CT DEN:921213513938 NGUYEN THI DIEU HUONG UNG HO MS.2019.169 BE DONG XUAN LAM500,000.00
31-07-2019 11:49:40Ung ho 2 chau MS 2017.17170,000.00
31-07-2019 11:44:09Uh50,000.00
31-07-2019 10:33:17ung ho MS 2019172 be Nguyen Nu Tuyet Giao50,000.00
31-07-2019 10:26:32MS 2019.170; be HA HAI YEN100,000.00
31-07-2019 09:02:37Ung ho MS2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao100,000.00
31-07-2019 08:57:33So GD goc: 10001250 Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai ung ho MS 2019.169 be Dong Xuan Lam100,000.00
31-07-2019 08:53:01So GD goc: 10003465 TC:VNCN056914.GUI BE HAI YEN (MOC CHAU, TINH SON LA)300,000.00
31-07-2019 08:52:05So GD goc: 995219073136076 995219073136076 - MS 2019.172 NGUYEN NU TUYET GIAO200,000.00
31-07-2019 08:06:38CT DEN:921201019092 VIETTEL 400300 LIENNH 190731 190731699078049 400201 chuyentien100,000.00
31-07-2019 08:04:12MS 2019172 be Nguyen Nu Tuyet Giao200,000.00
31-07-2019 01:50:05Tra lai tai khoan DDA53,669.00
30-07-2019 21:10:44ck cho chau Ha Hai Yen. dieu tri bong700,000.00
30-07-2019 18:28:18ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen5,000,000.00
30-07-2019 17:22:39ung ho MS 2019.161 be Nguyen Ngoc anh Duong100,000.00
30-07-2019 17:20:38ung ho MS 2019.162 be Tran Gia Huy100,000.00
30-07-2019 17:18:40ung ho MS 2019.163 em Pham Tien Nam100,000.00
30-07-2019 17:15:59ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan100,000.00
30-07-2019 17:14:37UNG HO MS 2019.171200,000.00
30-07-2019 17:13:04ung ho MS 2019.164 be Le Nguyen Kim Yen100,000.00
30-07-2019 17:10:33ung ho MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran100,000.00
30-07-2019 16:37:48CT DEN:921116163729 Ung ho MS 2019.170. be Ha Hai Yen300,000.00
30-07-2019 15:34:42TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.1695,000.00
30-07-2019 15:32:04CT DEN:921115939444 Ung ho MS 2019. 170 Be Ha Hai Yen FT19211021952057200,000.00
30-07-2019 15:05:41CT DEN:150132870875 Vietinbank 114000161718 co chu thanh hanh chuyen khoan tang MS2019 171300,000.00
30-07-2019 13:33:58Ung ho MS 2019170 be Ha Hai Yen200,000.00
30-07-2019 12:57:28MS 2019170  Be Ha Hai Yen200,000.00
30-07-2019 11:43:33CT DEN:921104012961 IBFTA 190730000011668 Huong gui ms 2019.170300,000.00
30-07-2019 11:20:54Ung ho ma so 2019-171500,000.00
30-07-2019 11:09:10So GD goc: 10015606 TC:MBVP433328.MBVCB210556622.Ung ho MS 2019.171.CT tu 0071003268693 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)500,000.00
30-07-2019 11:00:32CT DEN:921111110004 Giup do anh Cua MS 2019171200,000.00
30-07-2019 10:56:03CT DEN:921103240065 UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YEN 300719 10 56 01200,000.00
30-07-2019 10:41:51Chi anh Thu - Ha Dong chuyen cho Be Hai Yen- ban Na Bo100,000.00
30-07-2019 10:39:08Ung ho MS2019.170200,000.00
30-07-2019 10:13:52So GD goc: 10001912 Ung ho MS 2019.171 tai CONG THUONG VN CN DONG DA500,000.00
30-07-2019 10:12:53ung ho MS 2019. 170  be HA HAI YEN500,000.00
30-07-2019 10:01:42ung ho MS 2019170  Be Ha Hai Yen50,000.00
30-07-2019 09:39:502019.171 Nguyen Van Cua300,000.00
30-07-2019 09:38:13MS2019169 Dong Xuan Lam10,000,000.00
30-07-2019 09:31:09CT DEN:921109463468 HUYNH NHUNG CK UNG HO MS 2019.171 NGUYEN VAN CUA200,000.00
30-07-2019 09:24:02Uh50,000.00
30-07-2019 09:15:22So GD goc: 10008440 Giup ms2019.170300,000.00
30-07-2019 09:03:01Ung ho Ms 2019.171500,000.00
30-07-2019 08:08:55CT DEN:300028065341 Ung ho MS 2019 179 be Ha Hai Yen200,000.00
30-07-2019 08:08:01So GD goc: 10000016 Ung ho MS 2019.169  be Dong Xuan Lam200,000.00
30-07-2019 07:38:10ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen)200,000.00
30-07-2019 05:41:59CT DEN:921122671762 Hoang oanh gia lai ung ho MS 2019 171100,000.00
29-07-2019 21:25:03ung ho MS 2019169  be Dong Xuan Lam50,000.00
29-07-2019 16:29:48ung ho ms 2019.169; be Dong Xuan Lam100,000.00
29-07-2019 11:33:25CT DEN:921011639593 Ung ho MS 2019.169 be Dong Xuan Lam FT19210507630247300,000.00
29-07-2019 09:11:56Uh50,000.00
29-07-2019 08:22:04Ung ho MS 2019.169 Be Dong Xuan Lam2,000,000.00
29-07-2019 08:15:26TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2019.167; 2019.16810,000.00
29-07-2019 08:10:18MS 2019169  be Dong Xuan Lam200,000.00
28-07-2019 10:04:19ung ho MS 2019168 Be Pham Minh Khoa50,000.00
28-07-2019 09:32:36Uh50,000.00
28-07-2019 08:30:31Ung ho MS 2019.168 be Pham Minh Khoa100,000.00
28-07-2019 08:06:07MS 2019168  Be Pham Minh Khoa200,000.00
27-07-2019 21:32:13CT DEN:920814062061 Ung ho ms 2019 166 anh em nga va thang50,000.00
27-07-2019 19:34:40ung hoMS 2019.167 be Vu Hoang Phuc50,000.00
27-07-2019 16:28:19Ung ho be Vu Hoang Phuc ma so 2019.167200,000.00
27-07-2019 16:16:38Uh20,000.00
27-07-2019 15:31:51ung ho MS 2019.166 . Anh em Nga Thang200,000.00
27-07-2019 12:07:40MS 2019167 be Vu Hoang Phuc 15 tuoi o 114/23 duong Quang Trung phuong 5 TP Ca Mau200,000.00
27-07-2019 10:11:20ung ho MS 2019167 be Vu Hoang Phuc50,000.00
27-07-2019 10:09:30ung ho MS 2019166  Anh em Nga va Thang50,000.00
27-07-2019 07:33:20ung ho MS 2019.167 be Vu Hoang Phuc 15 tuoi o114-23 duong quang trung phuong 5 TP Ca Mau2,000,000.00
27-07-2019 02:16:27VAT CTF PLAN0.00
27-07-2019 02:16:27IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 07/20190.00
26-07-2019 16:26:40MS 2019166  Anh em Nga va Thang300,000.00
26-07-2019 15:21:32Uh50,000.00
26-07-2019 13:30:49TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.1665,000.00
26-07-2019 10:11:19Uh50,000.00
26-07-2019 08:26:43MS 2019166  Anh em Nga va Thang200,000.00
26-07-2019 07:29:04chuyenkhoan100,000.00
25-07-2019 18:26:38MS 2019.164 be Le Nguyen Kim Yen300,000.00
25-07-2019 18:25:17MS 2019.165 be Tran Nguyen Bao Tran300,000.00
25-07-2019 16:28:54TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.1655,000.00
25-07-2019 16:12:54ung ho MS 2019165 be Tran Nguyen Bao Tran50,000.00
25-07-2019 16:11:41ung ho MS 2019164 be Le Nguyen Kim Yen50,000.00
25-07-2019 11:33:34Uh50,000.00
25-07-2019 11:07:49ung ho MS 2019165 be Tran Nguyen Bao Tran50,000.00
25-07-2019 08:38:11MS 2019165 be Tran Nguyen Bao Tran200,000.00
25-07-2019 06:18:29CT DEN:920623060297 Ung ho ms 2019 164 be le nguyen kim yen50,000.00
24-07-2019 13:59:12ung ho MS 2019164 be Le Nguyen Kim Yen50,000.00
24-07-2019 10:14:37Chuyen khoan bao vietnamnet; ung ho ma so 2019.157 be nguyen thi thuy tien300,000.00
24-07-2019 09:52:25TRA XUAN BINH UNG HO 3MS: 2019.162; 2019.163; 2019.16415,000.00
24-07-2019 09:01:30Uh100,000.00
24-07-2019 08:40:55MS 2019164 be Le Nguyen Kim Yen200,000.00
24-07-2019 06:29:16ung ho MS 2019.164 be Le Nguyen Kim Yen3,000,000.00
23-07-2019 18:42:52MS 2019.163 Pham Tien Nam100,000.00
23-07-2019 16:55:54MS 2019163  em Pham Tien Nam200,000.00
23-07-2019 15:44:57Uh50,000.00
23-07-2019 10:39:55ung ho MS 2019163 em Pham Tien Nam50,000.00
23-07-2019 10:00:21ung ho ma so 2019163 em Pham Tien Nam rang len em thuong em lam2,000,000.00
23-07-2019 09:33:21So GD goc: 10007501 TC:MBVP386317.MBVCB206768771.ung ho MS 2019.162 ( be Tran Gia Huy ).CT tu 0511000426863 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000.00
23-07-2019 09:15:48Uh10,000.00
22-07-2019 14:52:50UNG HO MS 2019.158 (CO DINH THI QUE O NAM DINH)600,000.00
22-07-2019 14:49:06Uh50,000.00
22-07-2019 14:13:37TRAN NGOC GIAO UNG HO BE TRAN GIA HUY MS 2019.162500,000.00
22-07-2019 13:44:00So GD goc: 10030819 TC:MBVP128769.MBVCB206256155.Ung ho ma so 2019.162 (be Tran Gia Huy).CT tu 0071003268693 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)1,000,000.00
22-07-2019 08:51:28TRA XUAN BINH UONG HO 2 MS: 2019.160,2019.16110,000.00
22-07-2019 08:46:39So GD goc: 10003129 IBUNG HO MS 2019.156 (CHI VU THI GIANG)200,000.00
22-07-2019 08:36:44ung ho MS 2019162 be Tran Gia Huy50,000.00
22-07-2019 08:21:39MS 2019162  be Tran Gia Huy200,000.00
21-07-2019 16:48:09Uh20,000.00
41,988,669.00
 

Ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn:

Ngày  Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
29/7/19Bạn đọc    2,000,0002019.168(500.000),2019.159 (1.500.000 đ)
30/7/19Đỗ Thanh Huy Phong, Đỗ Thanh Mỹ    4,800,0002019.137,141,145,153,158,165,130,125,085,092,100,102,105,112
31/7/19Bạn đọc    1,000,0002019.172
    7,800,000

Ban Bạn đọc

Danh sách ủng hộ 10 ngày giữa tháng 7/2019

Danh sách ủng hộ 10 ngày giữa tháng 7/2019

Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 212.122.800 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày giữa tháng 7/2019.