1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
2/11/20211,000IBVCB.995004738.gg.CT tu 0911000056483 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202110,000098290.110221.081056.ung ho MS 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu Cau mong van su binh an
2/11/202150,000MBVCB.994961205.Ghi ro ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994960380.Ghi ro ung ho MS 2021.030 (Be Nguyen Le Truc Giang).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994959833.: Ghi ro ung ho MS 2021.031 (Be Le Minh Quan).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994958199.Ghi ro ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994957125.Ghi ro ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994955863.Ghi ro ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994954030.Ghi ro ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994952641.Ghi ro ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994950196.Ghi ro ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994950516.Ghi ro ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000MBVCB.994947029.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011004188250 NGUYEN MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/202150,000773661.110221.081851.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
2/11/202170,000244048.110221.205331.ung ho NCHCCCL LUONG THI THUY 0398134457
2/11/2021100,000934036.110221.204936.Ung ho ms 2021036 be truong the hung dt 0338685998 FT21048398605433
2/11/2021100,000IBVCB.995251745.MS 2021.036.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2021100,000IBVCB.995229668.MS 2021.037.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2021100,000168631.110221.143426.UNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT-110221-14:34:15 168631
2/11/2021100,000MBVCB.994882949.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021100,000MBVCB.994878964.Ung ho MS 2021.036 (Gd be Truong Pham Hung) - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021100,000238399.110221.123854.Ung ho ma so 2021 033 e Ngoc Tu
2/11/2021100,000MBVCB.994298032.gui em mo num ngockhai ca be ngoc.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021100,000178237.110221.002458.Ung ho ms 2021038 be truong tan phat
2/11/2021150,000440386.110221.114523.ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
2/11/2021200,000033623.110221.222110.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/11/2021200,000MBVCB.995227370.ung ho ms 2021.037.CT tu 0501000070926 TRINH XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021200,000014278.110221.173445.ZP5V5U7VVLP0 210211000138377 ung ho ms2021.021 gia dinh chi Thuy
2/11/2021200,000725427.110221.155239.UNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21048064110822
2/11/2021200,000IBVCB.994615390.MS 2021 038 be Truong Tan Phat.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2021200,000133031.110221.101911.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)-110221-10:19:14 133031
2/11/2021200,000480558.110221.094444.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21048941548058
2/11/2021200,000MBVCB.994487525.HUYNH DUNG chuyen tien MS 2021.038.CT tu 0071002506114 HUYNH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021300,000414184.100221.111307.Ungho MS 2021.038
2/11/2021300,0000200970423021114251020214661510125.98549.142511.UNG HO MS 2021.037 - BE NGOC HIEN
2/11/2021400,000020097042302111427462021a2fc511298.98551.142747.UNG HO MS 2021.036- GD BE TRUONG PHAM HUNG
2/11/2021400,000157570.110221.131038.MS2021.037 (UNG HO BE NGOC HIEN)-110221-13:10:32 157570
2/11/2021500,000600771.110221.194540.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/11/2021500,000001618.110221.115100.Ung ho MS 2021.028 be Vo Phan Que Linh
2/11/2021500,000001611.110221.114918.Ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan
2/11/2021500,000001601.110221.114759.Ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
2/11/2021500,000001589.110221.114632.Ung ho MS 2021.036 be Truong Pham Hung
2/11/2021500,000136560.110221.104201.MS 2021.036 (BE TRUONG PHAM HUNG) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-110221-10:41:51 136560
2/11/2021500,000IBVCB.994540669.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021500,000IBVCB.994536063.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2021500,000089761.110221.075928.MS 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/11/2021500,000087915.110221.075635.Ms 2021 037 be Ngoc Hien
2/11/2021500,000352675.110221.072327.Ung ho MS2021.037 be ngoc hien
2/11/2021500,000049210.110221.063410.MS 2021 038 Truong Tan Phat
2/11/20211,000,000MBVCB.995119211.ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/20211,000,000MBVCB.995117124.ung ho MS 2021.036(gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/20211,000,000MBVCB.995115106.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/20211,000,000MBVCB.995113387.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/20211,000,000MBVCB.994786303.UNG HO MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/20211,000,000111064.110221.072144.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)-110221-07:21:22 111064
2/11/20211,000,000331703.110221.062552.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
2/11/20212,000,000202230.110221.183843.ungho be Hieu ms 2021.035
2/12/20212,000IBVCB.996113012.a.CT tu 1014761768 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/20212,000IBVCB.996111848.a.CT tu 0911000048225 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/202150,000153086.120221.194118.MS 2021.037 .hung.hoai.duc
2/12/202150,000IBVCB.996163487.2021028.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/202150,000IBVCB.996162620.2021038.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021100,000026027.110221.230530.Ung ho ma so 2021.034 be Thao Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048315702062
2/12/2021100,000069672.110221.225525.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/12/2021100,000068504.110221.225425.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/12/2021100,000MBVCB.996498343.MS 2021 019.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021100,000MBVCB.996471582.MS2021.038.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021100,000123282.120221.204451.ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/12/2021100,000103944.120221.184625.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021038?be Truong Tan Phat
2/12/2021100,000MBVCB.996202773.Ung ho MS 2021.007.CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021100,000MBVCB.996200355.Ung ho MS 2021.023.CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021100,000MBVCB.996198645.ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021100,000MBVCB.995895241.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.038 be Truong Tan Phat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021100,000MBVCB.995888056.MS 2021.011.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021100,000472769.120221.003054.MoMoT01672918067T9752439159T970436TMS 2021 038 be Truong Tan Phat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/12/2021108,000MBVCB.996456817.UH MS 2021.038 be Truong Tan Phat, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021150,000IBVCB.996173824.G.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021200,000242405.110221.232258.UNG HO MS 2021.038-110221-23:22:54 242405
2/12/2021200,000MBVCB.995660984.Elon ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0991000031872 VU THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021200,000529919.120221.190836.MoMoT01223695736T9782202016T970436TUng ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/12/2021200,000MBVCB.996300505.MS 2020 333.CT tu 0011004065491 TRAN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021200,000209614.120221.142934.Chuyen tien ung ho MS 2021.037 be ngoc hien
2/12/2021200,000MBVCB.996232799.MS 2021 016 be Tran Trong Hieu.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021200,000MBVCB.996233431.MS 2021 027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021200,000MBVCB.996231960.MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2021200,000174686.120221.092631.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21048649250984
2/12/2021200,000174318.120221.092514.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21048801540384
2/12/2021200,000256265.120221.010539.MS2021.005EM TRIEU THI NGUYEN-120221-01:04:59 256265
2/12/2021215,000083422.120221.063751.MQuan TAnh QBao QDat ung ho MS 2021 038
2/12/2021300,000457194.110221.235852.UNG HO..MS 2020.333 ( BE MO NUM CHAU NGOC KHAI)
2/12/2021300,000291221.120221.174903.Ung ho MS 2021 035 Be Nguyen Thanh Hieu FT21048800330315
2/12/2021300,000110937.120221.103701.MS 2021.035 Phu giup be Nguyen Thanh Hieu o An Giang tri benh
2/12/2021300,000106302.120221.102827.MS 2021.031 Giup do be Le Minh Quan o Thanh Hoa
2/12/2021300,000MBVCB.996024715.ung ho MS 2021.028?(be Vo Phan Que Linh).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021400,000505775.120221.190344.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 038 be Truong Tan Phat
2/12/2021400,000909627.120221.190305.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/12/2021500,000800422.110221.224717.ung ho MS2021.038 be Truong Tan Phat
2/12/2021500,000IBVCB.996221060.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021500,000IBVCB.996219246.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2021500,000208051.120221.112639.Ung ho NCHCCCL little 11111 FT21048998055889
2/12/2021500,000264675.120221.082757.UNG HO MS 2021.038 (BE TRUONG TAN PHAT)-120221-08:27:51 264675
2/12/2021700,000IBVCB.996329190.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/20211,000,000IBVCB.996029845.MS2020 331.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20211,000,000IBVCB.996026113.MS2021 002 be Hoang thi Huyen Trang.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20211,000,000IBVCB.996023023.MS2021 030 be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20211,000,000IBVCB.996020714.MS2021 031 be Le Minh Quan.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20211,000,000IBVCB.996018698.MS 2021 034 be Bao Vy.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20211,000,000IBVCB.996014226.MS 2021 028.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20211,000,000IBVCB.996012478.MS2021 036 Be Truong Pham Hung.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20211,000,000IBVCB.996009597.MS2021 035 Nguyen Thanh Hieu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20211,000,000IBVCB.996006694.MS2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/2021300IBVCB.996878495.hgrhrth.CT tu 1018686644 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/20211,000IBVCB.996912941.ds.CT tu 0531002595700 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/202110,000IBVCB.996886024.gvdg.CT tu 1018544126 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/202150,000361097.120221.232610.MS 2021.035 Be Nguyen Thanh Hieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048781079141
2/13/202150,000360602.120221.232303.MS 2021.036 be Truong Pham Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048084023005
2/13/202150,000360115.120221.231942.MS 2021.037 be Ngoc Hien Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21048300413329
2/13/202150,000358970.120221.231226.MS 2021.038 be truong tan phat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048154380195
2/13/202150,000547334.120221.230747.ms 2021 038 Truong Tan Phat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/13/202150,000114266.130221.182355.Ung ho NCHCCCL Huong 0327674342
2/13/202150,000IBVCB.996957559.ma so 4015 chi VI THI KIM.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/202150,000IBVCB.996951522.ma so 4016 ong Nguyen Thanh Huyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/202150,000IBVCB.996949843.ma so 4017 ong Doan Ngoc Dau.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/2021100,000550180.120221.231701.MS 2021 023
2/13/2021100,000MBVCB.996827827.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.038 be TRUONG TAN PHAT.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021100,000MBVCB.996826009.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.037 be NGOC HIEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021100,000MBVCB.996825113.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.036 gia dinh be TRUONG PHAM HUNG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021100,000MBVCB.996823165.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.035 be NGUYEN THANH HIEU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021100,000MBVCB.996821135.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.034 be BAO VY.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021100,000210523.130221.081629.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/13/2021100,000439851.130221.053430.Ung ho NCHCCCL
2/13/2021200,000MBVCB.996540278.Ung ho maso 2021.036 ( truong pham hung).CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021200,000MBVCB.996635539.ung ho MS 2021.030 be NGUYEN LE TRUC GIANG.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021200,000MBVCB.996632830.ung ho MS 2021.038 be TRUONG TAN PHAT.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021200,000250326.130221.070340.Uh ms 2021037
2/13/2021300,000182514.130221.151954.ung ho ma so 2021034 be Bao Vy
2/13/2021300,000229335.130221.011118.mong 2021 se co nhieu hon nhung cuoc doan vien, chuc tat ca moi nguoi nam moi binh an va hanh phuc.
2/13/2021500,000MBVCB.996793262.DO QUOC DAI chuyen tien.CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2021500,000911027.130221.095418.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/13/2021500,000MBVCB.996694332.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0181003116329 TRUONG THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/20211,060,000551701.130221.212113.quy Sang NSH dong gop chuong trinh NCHCCCL FT21048378701193
2/14/2021100,000886726.140221.145505.Ung ho gia dinh ong An MS2021014
2/14/2021100,000569776.140221.142739.Ung ho NCHCCCL An danh 0918792052
2/14/2021200,000MBVCB.997129843.ung ho ?MS 2021.033.CT tu TRAN MINH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2021200,000102913.140221.155304.Xin giup be Ngoc Hien MS 2021 037
2/14/2021500,000333187.140221.174741.Ung ho MS 2021.036 truong pham hung
2/14/2021500,000MBVCB.997250813.Ung ho MS 2021.028 ( be Que Linh ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2021500,000MBVCB.997249966.Ung ho MS 2021.38 ( be Phat ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/20211,000,000MBVCB.997552202.ung ho cac gia dinh co hoan canh kho khan.CT tu 0961000004868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/20211,000,000MBVCB.997347539.MS.2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/20211,000,000MBVCB.997207785.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0251001293459 TRAN THI BICH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/20211,000,000537968.140221.003519.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Phuong 0967 841 849
2/15/20211,200IBVCB.998342926.asd.CT tu 0381000589322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/20211,200IBVCB.998342646.asd.CT tu 0911000050407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/20211,200IBVCB.998341743.sad.CT tu 0911000057615 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/20212,000IBVCB.997794561.zxf.CT tu 0911000053042 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/202150,000MBVCB.997977097.NCHCCCL Nguyen Thi Yen 0379360872.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2021100,000625264.150221.101718.MS 2021036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/15/2021100,000519687.150221.082213.Ung ho MS 2021.025 chi Truong Thi Hue - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/15/2021200,000681894.150221.211136.Ung ho NCHCCCL Nguyen Duy Uyen 0374793214
2/15/2021200,000889425.150221.182731.ung ho be Vu Dinh Duc MS 2021.024
2/15/2021200,000889328.150221.182429.ung ho be Tho Van Minh MS 2021.023
2/15/2021200,000IBVCB.998201810.Ung ho MS 2021.034.CT tu 0051000034182 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/2021200,000MBVCB.998013356.Giup be truong tan phat MS 2021.038-ngoai huynh thi phuong.CT tu 0151000306530 DUONG THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2021300,000879856.150221.102824.Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy FT21048785904312
2/15/2021400,000889683.150221.183317.Ung ho gia dinh be Truong Pham Hung MS 2021.036
2/15/2021500,000MBVCB.997927094.Ung ho ma so 2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0531002187635 NGUYEN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/20211,000,000815413.140221.232414.Pika Mira ung ho MS2021.031 be Le Minh Quan FT21048418359780
2/15/20211,000,000814771.140221.232015.Pika Mira ung ho MS2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung FT21048253534952
2/15/20211,000,000814291.140221.231709.Pika Mira ung ho MS2021.038 be Truong Tan Phat FT21048489007590
2/15/20211,000,000IBVCB.997777302.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/16/20211,000IBVCB.998777523.re.CT tu 0441000790321 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/16/20211,200IBVCB.999124543.asd .CT tu 0431000274098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/16/20211,200IBVCB.998429512.sad.CT tu 0911000058360 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/16/202190,000320485.160221.185654.NCHCCCL Cao Duy Dat 0978462726 FT21048378398278
2/16/2021100,000492723.150221.234637.ZPBV5V61V6MPVQ 210215000145961 NCHCCCL NGUYEN THI THUY TRANG 0333303535
2/16/2021200,000300825.160221.175955.Ba HA, Thao ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21048208994006
2/16/2021500,000601589.160221.094651.UNG HO MS 2021.023 BE THO VAN MINH
2/16/20211,000,000MBVCB.998618054.Ung ho MS 2021.031 (Be Le Minh Quan).CT tu 0531002475758 TRAN VIET THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/202150,000389324.160221.224008.ISL20210216224007994-ung ho MS 2021.035(be Nguyen Thanh Hieu)
2/17/202150,000389314.160221.223841.ISL20210216223841308-ung ho MS 2021.033(em Ngoc Tu)
2/17/202150,000389296.160221.223621.ISL20210216223621611-ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien)
2/17/202150,000573394.170221.220855.Ung ho chuong trinh
2/17/2021100,000IBVCB.1000187456.ung ho MS 2019.072 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0811000037699 LE TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021100,000476246.170221.132820.T ung ho Nhu y - Diem Phuc MS 2021.020
2/17/2021100,000SHGD:10024037.DD:210217.BO:DO NAM DU.Remark:Ms 2020.333
2/17/2021100,000SHGD:10024042.DD:210217.BO:DO NAM DU.Remark:Ms 2020.271
2/17/2021100,000533982.170221.110418.MS 2021.035 nguyen thanh hieu FT21048865490447
2/17/2021100,000159554.170221.094816.ung ho MS 2020 005 em Trieu thi Nguyen
2/17/2021100,000155452.170221.094450.ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/17/2021100,000153412.170221.094306.ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/17/2021100,000151983.170221.094154.ung ho MS 2021 015 be Le thi thuy Linh
2/17/2021100,000150615.170221.094045.ung ho MS 2021 013 gd ong Ngo trong Tuan
2/17/2021100,000147324.170221.093813.ung ho MS 2020 320 Trieu Hoai Thu
2/17/2021100,000144438.170221.093554.ung ho MS 2020 319 co Pham thi Hang
2/17/2021100,000142738.170221.093437.ung ho MS 2020 317
2/17/2021100,000141479.170221.093334.ung ho MS 2020 305
2/17/2021100,000140058.170221.093224.ung ho MS 2020 307
2/17/2021100,000138807.170221.093118.ung ho MS 2020 302
2/17/2021100,000SHGD:10026304.DD:210217.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021.037 be Ngoc Hien
2/17/2021100,000SHGD:10026215.DD:210217.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021.038. Be Truong Tan Phat
2/17/2021100,000496009.170221.091024.Ung ho MS 2021.036 be Truong Pham Hung
2/17/2021100,000SHGD:10008905.DD:210217.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0915427798
2/17/2021200,000719552.170221.162802.Ung ho MS 2021.020 -Nhu Y - Diem Phuc FT21048607753668
2/17/2021200,000IBVCB.999860188.Ung ho MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021200,000IBVCB.999835458.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2021200,000IBVCB.999769433.MS 2021036 gia dinh be truong pham hung.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2021200,000MBVCB.999702105.Ms 2021.038 ( be Truong Tan Phat).CT tu 0611001434851 NGUYEN VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021200,000167890.170221.133553.Ung ho MS 2021.025 chi Truong Thi Hue
2/17/2021200,000SHGD:10037015.DD:210217.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.028
2/17/2021200,000SHGD:10037323.DD:210217.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.038
2/17/2021200,000SHGD:10037362.DD:210217.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho ms 2021.032
2/17/2021200,000MBVCB.999486839.NGUYEN THI BINH chuyen tien ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung.CT tu 0371000520046 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021200,000SHGD:10016429.DD:210217.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MA 2021 038 ung ho ne Truong Tan Phat
2/17/2021200,000SHGD:10025902.DD:210217.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 037 ung ho be Ngoc Hien bi khiem thi
2/17/2021200,000SHGD:10000226.DD:210217.BO:Mr TA QUOC VUONG.Remark:ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/17/2021200,000SHGD:10000909.DD:210217.BO:NGUYEN PHUONG HUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT
2/17/2021300,000714099.170221.221555.Vietcombank;0011002643148;Hoang Huy 0972045489 ung ho be Truong Tan Phat ma so 2021 038 o Soc Trang
2/17/2021300,000IBVCB.999881942.Ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021300,000IBVCB.999873219.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021300,000IBVCB.999868183.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai). Nam mo Duoc Du Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021300,000IBVCB.999865202.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021300,000793979.170221.145300.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
2/17/2021300,000555661.170221.114038.NCHCCCL Truong Duc Sinh 0908098789 FT21048860509961
2/17/2021300,000975006.170221.103013.Ung ho NCHCCCL
2/17/2021300,000SHGD:10016596.DD:210217.BO:HUYNH DANG BICH VY.Remark:Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
2/17/2021300,000SHGD:10003877.DD:210217.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:MS 2021.037 - be Ngoc Hien
2/17/2021300,000SHGD:10003837.DD:210217.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:MS 2021.038 - be Truong Tan Phat
2/17/2021400,000792621.170221.145122.Ung ho MS 2021.020 Be Nhu Y va Diem Phuc
2/17/2021400,000SHGD:10016642.DD:210217.BO:HUYNH DANG BICH VY.Remark:Ung ho MS 2020.271 be TRAN LUU NHU QUYNH
2/17/2021500,000IBVCB.999877304.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021500,000787612.170221.144521.Ung ho MS 2021.025 Chi Truong Thi Hue
2/17/2021500,000SHGD:10028491.DD:210217.BO:TRAN THI KIM THU.Remark:KIM NGOC MINH CHAU ung ho MASO 2021.034 Be BAO VY bi bong nang
2/17/2021500,000SHGD:10028415.DD:210217.BO:TRAN THI KIM THU.Remark:TRAN PHUONG HA ung ho MASO 2021.031. BE LE MINH QUAN bi ung thu mau
2/17/2021500,000IBVCB.999468757.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0611001894785 TRAN THI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2021500,000SHGD:10028372.DD:210217.BO:TRAN THI KIM THU.Remark:KIM TRUONG GIANG UNG HO MASO 2021.031 BE LE MINH QUAN BI UNG THU MAU
2/17/2021500,000SHGD:10028362.DD:210217.BO:TRAN THI KIM THU.Remark:TRAN DUC HUY ung ho MASO 2021.034 be BAO VY que HOA BINH bi bong
2/17/2021500,000MBVCB.999439325.be truong tan phat ms 2021038.CT tu 0121000725699 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2021500,000SHGD:10006865.DD:210217.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 202.038 be Truong Tan Phat
2/17/2021500,000SHGD:10026163.DD:210217.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.038 be Truong Tan Phat
2/17/2021500,000SHGD:10000067.DD:210217.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/17/2021500,000SHGD:10000068.DD:210217.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/17/2021500,000074442.170221.082647.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/17/2021600,000462799.170221.153410.IBFT Ung ho 2021.038 be truong tan phat
2/17/20211,000,000MBVCB.999633874.MS 202137 be Ngoc Hien.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/20211,000,000IBPS/SE:79307005.DD:170221.SH:10000986.BO:NINH NGOC DU.IBKINH NHO BAO VIETNAMNET CHUYEN GIUP SO TIEN TREN UNG HO MS 2021 038 BE TRUONG TAN PHAT XIN CHAN THANH CAM ON BAO VIETNAMNET
2/17/20211,200,000145513.170221.202453.ung ho MS2021.004-MS2021.022-MS2021.023-MS2021.035-MS2021.036-MS2021.038 moi MS 200k
2/17/20212,000,000SHGD:10000901.DD:210217.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)
2/17/20212,000,000SHGD:10000898.DD:210217.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.036 (BE TRUONG PHAM HUNG)
2/18/20211,000IBVCB.1000899271.dgsg.CT tu 0501000222520 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20212,000IBVCB.1000331381.ast.CT tu 1017681953 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/202110,000IBVCB.1000896391.Ung ho MS 2021 039 Be Quyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/202115,000035062.180221.065324.ung ho MS 2021 039 Be Truong Van Quyen Cau mong van su binh an
2/18/202120,000899076.180221.172845.MS 2021 039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/202130,000MBVCB.1001247433.ms 2021039 Truong Van Quyen.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/202130,000MBVCB.1000894746.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/202150,000932679.180221.221408.U g ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/202150,000MBVCB.1001458164.MS2021.039 (be truong van quyen).CT tu 0611001935762 UNG VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/202150,000234890.180221.210217.MS 2021.039. HUNG.HOAI.DUC
2/18/202150,000MBVCB.1000775196.ung ho Ms 2021.039.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/202150,000IBVCB.1000732535.Giup ma so 2021 039 be Truong Van Quyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/202150,000630118.180221.111559.Ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/202150,000021679.180221.100653.MS 2021.039 Van Quyen FT21049507061130
2/18/202150,000321077.180221.100230.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/202150,000334272.180221.094807.Ms 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000115827.180221.214533.Ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000149039.180221.213002.Chuyen tien ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000MBVCB.1001417671.Ung ho ma so 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0231000126446 NGUYEN THI NHU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000866864.180221.212523.Ung ho NCHCCCL + Nhung + 0977607874
2/18/2021100,000212385.180221.205556.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2021039
2/18/2021100,000MBVCB.1001336946.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.039 be TRUONG VAN QUYEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000379291.180221.200748.MS 2021.039 UH Be Truong Van Quyen FT21049882680314
2/18/2021100,000659112.180221.180331.UNG HO MS 2021.039(BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-18:03:23 659112
2/18/2021100,000269411.180221.165215.MS 2021.039 FT21049980427855
2/18/2021100,000103682.180221.164033.MS 2021.039
2/18/2021100,000637810.180221.164030.MS 2021.039 ( Truong van quyen)
2/18/2021100,000620753.180221.154307.IBFT ms 2021.026 ung ho gd chi Diep
2/18/2021100,000620476.180221.154141.IBFT ms 2021.031 ung ho Le Minh Quan
2/18/2021100,000620257.180221.154040.IBFT Ms 2021.032 ung ho gia dinh a quyen
2/18/2021100,000620027.180221.153926.IBFT MS 2021.036 ung ho Truong Pham Hung
2/18/2021100,000619817.180221.153822.IBFT MS 2021.037 ung ho Ngoc Hien
2/18/2021100,000201510.180221.151501.Ung ho ms 2021.039 FT21049027341801
2/18/2021100,000597559.180221.150308.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/18/2021100,000738518.180221.150128.Vietcombank 0011002643148 ms 2021039 be truong van quyen
2/18/2021100,000MBVCB.1000938266.Ung ho ms 2021.039 be truong van quyen.CT tu 0021000239305 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000nguyen trong duc ung ho ms 2021.038 be truong tan phat
2/18/2021100,000NGUYEN TRONG NGHIA - UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021100,000LE THI BUONG UNG HO MS 2021.036 BE TRUONG PHAM HUNG
2/18/2021100,000MBVCB.1000858232.MS 2021.039.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000IBVCB.1000743320.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0021000236529 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000254700.180221.110710.ungho ms2021 039 tr v quyen
2/18/2021100,000248364.180221.110131.MS 2021039
2/18/2021100,000402849.180221.105605.ms 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000IBVCB.1000636244.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011000985503 LE NGOC LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000143799.180221.104421.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000090886.180221.103606.MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000SHGD:10000322.DD:210218.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000MBVCB.1000601420.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0361000228865 HOANG THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000155644.180221.101540.Ung ho MS 2021.014
2/18/2021100,000MBVCB.1000577774.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000167306.180221.095447.Ung ho MS2021 039 Be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000MBVCB.1000546648.Gia dinh Lymiukico ung ho be Truong Van Quyen ms 2021-039.CT tu 0011000743028 NGUYEN THI LINH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000SHGD:10005783.DD:210218.BO:HA PHUONG THAO.Remark:ung ho ms 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
2/18/2021100,000858305.180221.093523.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021100,000SHGD:10005835.DD:210218.BO:HA PHUONG THAO.Remark:ung ho ms 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/18/2021100,000505109.180221.092721.Kim Thoa chuyen ung ho be Truong Van Quyen MS 2021039
2/18/2021100,000988937.180221.091238.MS2021.039 FT21049001699605
2/18/2021100,000MBVCB.1000486224.TDung ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000299808.180221.090025.Ung ho Ms 2021039
2/18/2021100,000MBVCB.1000477282.PHAM THI NHUNG chuyen tien ung ho MS2021.039( be truong van Quyen).CT tu 0491000050870 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000980081.180221.085554.Ung ho Ms 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049129409989
2/18/2021100,000273435.180221.084656.MS 2021.039
2/18/2021100,000MBVCB.1000457938.Ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0691000339631 DAO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000086904.180221.083936.ung ho Ms 2021 039 truong van quyen
2/18/2021100,000259479.180221.083614.Vietcombank 0011002643148 MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000MBVCB.1000448928.MS 2021-039 ( be Truong Van Quyen).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000249882.180221.081952.ung ho MS 2021.039
2/18/2021100,000964693.180221.081927.MS 2021.039 be Truong van quyen FT21049586273200
2/18/2021100,000009194.180221.080754.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021039 be truong van quyen
2/18/2021100,000025383.180221.080637.Vinh Nam ung ho ms 2021 039 Truong Van Quyen
2/18/2021100,000138613.180221.080441.TTTPhuong ung ho Ms2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000256685.180221.074102.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms2021 039 truong van quyen
2/18/2021100,000MBVCB.1000397843.MS 2021.039 ung be Truong Van Quyen.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000219636.180221.073126.MS2021039 be truong van quyen
2/18/2021100,000217426.180221.072637.Chuyen tien MS 2021039 truong van quyen
2/18/2021100,000MBVCB.1000392453.ung ho MS 2021.039 ( be Truong Van Quyen ).CT tu 0301000334161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000951917.180221.072306.Ung ho 2021.039 FT21049209809342
2/18/2021100,000951530.180221.072039.MS 2021.039 truong van quyen FT21049129272302
2/18/2021100,000MBVCB.1000389823.ung ho MS 2021039.CT tu 0011002434135 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000MBVCB.1000384478.Ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021100,000948079.180221.065108.Ung ho MS 2021.039 FT21049395779668
2/18/2021100,000MBVCB.1000375493.NGUYEN THANH VU chuyen tien ung ho be truong van quyen.CT tu 0151000561596 NGUYEN THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000031638.180221.063142.Ung ho MS 2021 039 Be Truong Van Quyen
2/18/2021100,000946365.180221.063016.ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21049840700006
2/18/2021100,000795716.180221.062123.T ung ho be Truong van Quyen MS 2021.039
2/18/2021100,000MBVCB.1000368258.VO NGOC TRIEU chuyen ung ho MS 2021.039.CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021100,000028415.180221.055443.ung ho truong van quyen ma so 2021 039
2/18/2021100,000028163.180221.055035.Ms 2021 039 ung ho be truong van quyen
2/18/2021150,000056113.180221.105931.Ung ho ms 2021.039 be Truong Van Quyen. Chuc con som chua khoi benh FT21049256503300
2/18/2021150,000MBVCB.1000407018.Ung ho MS 2021.039.CT tu PHAM PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021150,000607865.180221.053717.ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000006995.180221.214624.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021039?be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000MBVCB.1001406370.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0531002470413 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000411590.180221.211430.Ung ho MS 2021039 be truong van quyen FT21050065210678
2/18/2021200,000109472.180221.205651.MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000395490.180221.203955.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21050769065194
2/18/2021200,000MBVCB.1001340584.2020.039 Ung ho be Truong Van Quyen.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1001263408.Ms 2021038 Be Truong Tan Phat.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021200,000IBVCB.1001194049.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0971000005189 LE XUAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000309805.180221.175548.Xuan TheFiveVietNam ung ho MS 2021 039 FT21049364504091
2/18/2021200,000MBVCB.1001158228.Ung ho MS 2021.039 be truong van quyen.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000013221.180221.170313.ZP5V64OJMVVC 210218000132891 ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000MBVCB.1001060792.MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000384592.180221.155750.Ung ho MS 2021.039 (Be Truong Van Quyen)
2/18/2021200,000MBVCB.1001022555.ung ho?MS 2021.039?(be Truong Van Quyen).CT tu 0541001570455 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000252971.180221.154240.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 039 chau Truong Van Quyen
2/18/2021200,000633219.180221.154022.ung ho ms 2021. 039 truong van quyen
2/18/2021200,000197731.180221.153849.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021200,000287351.180221.151048.ung ho 2021.033( em Ngoc Tu)
2/18/2021200,000187710.180221.145516.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho Truong Van Quyen Ms202
2/18/2021200,000164754.180221.141923.Unghoms2021039betruongvanquyen FT21049108006879
2/18/2021200,000MBVCB.1000884904.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1000873727.Tran Thi Thu Thuy ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0591001697390 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000150748.180221.135621.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049909971569
2/18/2021200,000147194.180221.134953.MS 2021.039 - be Truong Van Quyen FT21049881370750
2/18/2021200,000MBVCB.1000836205.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1000834194.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1000831937.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1000828969.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000625468.180221.132850.UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-13:28:44 625468
2/18/2021200,000MBVCB.1000827794.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000SHGD:10000203.DD:210218.BO:DO QUOC HA.Remark:Hdq ung ho be Truong Van Quyen phau thuat tim
2/18/2021200,000MBVCB.1000755750.MS 2021.039_be Truong Van Quyen.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000089900.180221.115535.MS 2021.039be Truong Van Quyen FT21049002207042
2/18/2021200,000MBVCB.1000726199.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0151000458412 LY THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1000724159.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0151000458412 LY THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000167268.180221.113306.MS 2021.039 ( be truong van quyen)
2/18/2021200,000061154.180221.110716.Ung ho MS 2021.039,be Truong Van Quyen FT21049675344872
2/18/2021200,000MBVCB.1000640836.Ung ho MS 2021.039.CT tu 0251002696075 NGUYEN DO CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000185266.180221.104324.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021200,000226223.180221.104215.ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen Con Chi Bui Thi Xuan Dia chi thon 5 xa Quynh Loc thi xa Hoang Mai tinh Nghe An So dien thoai 0961795710
2/18/2021200,000IBVCB.1000625720.MS 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0611001910070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021200,000460689.180221.103846.UNG HO MS 2021.039 be TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021200,000217301.180221.103515.ung ho be Quyen 2021 039
2/18/2021200,000992466.180221.103051.Ung Ho Ma So MS2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000890688.180221.102901.ung ho MS 2021.037(Ngoc Hien)
2/18/2021200,000889599.180221.102730.ung ho MS 2021.036 (Truong Pham Hung)
2/18/2021200,000888549.180221.102559.ung ho MS 2021.035(Nguyen Thanh Hieu)
2/18/2021200,000886825.180221.102331.ung ho MS 2021.025(Truong Thi Hue)
2/18/2021200,000IBVCB.1000596057.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0451000316527 DANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000IBVCB.1000591896.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0021001410597 NGUYEN DUC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000026004.180221.101339.Ung ho MS 2021.039 be truong van quyen FT21049880664940
2/18/2021200,000179313.180221.100510.Luu Thi THuy Nga Goi ma so 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000MBVCB.1000572642.Ung ho MS 2021.039. Chuc be mau khoi benh..CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000350034.180221.100332.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000018462.180221.100155.Ung ho MS 2021.039 be truong van quyen FT21049398290120
2/18/2021200,000601720.180221.100147.UNG HO MS 2021.039( BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-10:01:55 601720
2/18/2021200,000MBVCB.1000553989.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.039.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000IBVCB.1000550994.Ung ho MS 2021.039. be TRUONG VAN QUYEN.CT tu 0071001211150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021200,000065151.180221.094615.Ms 2021 039
2/18/2021200,000MBVCB.1000540000.NGUYEN THANH HIEU ung ho be Quyen (MS 2021.039).CT tu 0021000725858 NGUYEN THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000005712.180221.094122.MS 2021.039 FT21049000134192
2/18/2021200,000003724.180221.093809.MS2021.039 FT21049129786122
2/18/2021200,000MBVCB.1000516084.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu TRAN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000597053.180221.092557.UNG HO MS 2021.039(BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-09:26:01 597053
2/18/2021200,000MBVCB.1000509267.uh MS 2021037 be Ngoc Hien.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1000502015.GD PT Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1000498811.uh MS 2021039 be Truong Van Quyen.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000974101.180221.090959.Ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000163017.180221.090710.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021039 truong van quyen
2/18/2021200,000SHGD:10005424.DD:210218.BO:NGUYEN THI LAM HA.Remark:Ung ho MS 2021.039 - be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000713382.180221.090420.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 10XH2 THPT Gia Dinh Q Binh Thanh HCM ung ho MS 2021 039
2/18/2021200,000978833.180221.085321.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049979845024
2/18/2021200,000297304.180221.084948.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.039
2/18/2021200,000MBVCB.1000446201.MS 2021.039.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000293020.180221.083104.UNG HO MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021200,000IBVCB.1000437696.Ung ho MS 2021.039.CT tu 0011004053969 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000251338.180221.082142.Ho Thi Thuong ung ho MS2021.039 be Truong Xuan Quyen
2/18/2021200,000MBVCB.1000433323.ung ho MS 2021.039 ( be Truong Van Quyen ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000164796.180221.081912.ung ho MS 2021.039( be Truong Van Quyen)
2/18/2021200,000815294.180221.081416.ung ho ms 2021.039 ( be truong van quyen)
2/18/2021200,000224391.180221.080803.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021200,000962522.180221.075710.Ung ho be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000051558.180221.074853.Ung ho MS 2021 39 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000MBVCB.1000403043.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0901000131313 PHAM QUANG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000961457.180221.074335.ung ho be truong van quyen
2/18/2021200,000224656.180221.074145.Ung ho MS 2021.039
2/18/2021200,000MBVCB.1000401205.Ms 2021039 Be truong van quyen .CT tu 0421000403710 NGUYEN THANH KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000220680.180221.073342.Chuyen tien
2/18/2021200,000284600.180221.073111.Ung ho MS 2021.039( Be Truong Van Quyen )
2/18/2021200,000802937.180221.072842.Ung ho MS 2021.039
2/18/2021200,000209228.180221.070639.ung ho chau Truong Van Quyen
2/18/2021200,000MBVCB.1000382049.ung ho ?MS 2021.039.CT tu TRAN MINH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000615560.180221.065439.ung ho ms 2021039 ( be truong van quyen)
2/18/2021200,000MBVCB.1000378241.Ung ho MS:2021-039 chau Truong van Quyen .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000MBVCB.1000376278.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0491001853648 BUI THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000947245.180221.064137.Ung ho MS 2021.039 be Truong van Quyen FT21049209108766
2/18/2021200,000353476.180221.064047.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021200,000197542.180221.062653.Chuyen tien ung ho chau truong van quyen benh tim
2/18/2021200,000255076.180221.061210.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 039 ung ho chau Quyen
2/18/2021200,000945037.180221.060916.MS 2021.039 FT21049192922900
2/18/2021200,000944805.180221.060422.MS 2021.039 FT21049188462217
2/18/2021200,000MBVCB.1000367587.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0631000455554 NGUYEN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021200,000280583.180221.055632.HO MINH CHO Chuyen tien ung ho MS2021.039
2/18/2021200,000027543.180221.054044.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021200,000MBVCB.1000364138.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)Vietnamnet 18/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021250,000867578.180221.132736.Ung ho ms 2021.039 be quyen
2/18/2021295,000MBVCB.1000613698.MS 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021300,000MBVCB.1001448412.Vo thi ngoi ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000675198.180221.214417.IBFT ung ho ms2021.039
2/18/2021300,000269758.180221.213004.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021300,000MBVCB.1001293784.ms 2021 039 uh be Truong Van Quyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021300,000687051.180221.164119.Chuyen tien
2/18/2021300,000MBVCB.1001079592.Ms 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0041000666187 LE NHAT UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000757324.180221.145639.MS 2021.039 (Ung ho Be Truong Van Quyen)
2/18/2021300,000SHGD:10001999.DD:210218.BO:MAC XUAN DUNG.Remark:Ung ho chau Truong Van Quyen ma so2 021.039 chua benh
2/18/2021300,000137169.180221.133140.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21049052360456
2/18/2021300,000MBVCB.1000665724.be truong van quyen.CT tu 0061000960128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021300,000609204.180221.105602.MS 2021039 BE TRUONG VAN QUYEN-180221-10:55:34 609204
2/18/2021300,000051473.180221.105219.Ung ho MS 2021.039 be TRUONG VAN QUYEN FT21049148633277
2/18/2021300,000050130.180221.105014.Ung ho MS 2021.38 be TRUONG TAN PHAT FT21049015066162
2/18/2021300,000SHGD:10007170.DD:210218.BO:DO DUY PHUONG.Remark:UH MS 2021 039 mong moi dieu tot lanh
2/18/2021300,000993922.180221.103704.MS 2021039 mong be Truong Van Quyen mau khoe
2/18/2021300,000988505.180221.101404.MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021300,000MBVCB.1000575726.ung ho MS 2021.039?(be truong van quyen).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000872549.180221.100043.ung ho MS 2021.039(Truong Van Quyen)
2/18/2021300,000015269.180221.095651.Ung ho MS 2021039 be Truon Van Quyen FT21049074171340
2/18/2021300,000Sender:79334001.DD:180221.SHGD:10000858.BO:BUI PHUONG VY0699391.UNG HO MS 2012.039 (BE TRUONG VAN QUYEN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/18/2021300,000853498.180221.092731.Ung ho MS 2021.033.Em Ngoc Tu.Quang Ninh
2/18/2021300,000MBVCB.1000513428.PHAM THI THUY chuyen tien giup MS2021.039.CT tu 0011000949646 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000995016.180221.092338.Ung ho ms 2021.039 be truong van quyen FT21049828277097
2/18/2021300,000MBVCB.1000510427.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu NGO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000714366.180221.091647.Vietcombank 0011002643148 Ung ho be Quyen MS 2021039
2/18/2021300,000000657.180221.085548.CK nhanh - Chuyen tien ung ho be Truong Van Quyen MS 2021.039
2/18/2021300,000401984.180221.083839.ISL20210218083830721-ung ho MS 2021.039-be Truong Van Quyen
2/18/2021300,000MBVCB.1000441865.ung ho MS.2021.039 ( be Truong van Quyen.CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000MBVCB.1000440722.ung ho MS 2021.039 (be TRUONG VAN QUYEN).CT tu 0011001637475 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000967210.180221.082616.Ung ho MS 2001039 be Truong Van Quyen FT21049001519505
2/18/2021300,000IBVCB.1000428786.MS2021039.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021300,000958132.180221.075705.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049062541961
2/18/2021300,000718656.180221.074110.Vietcombank;0011002643148;DO THI HAO chuyen khoan MS 2021039
2/18/2021300,000MBVCB.1000390020.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000205599.180221.065605.chu Tuan ung ho chau truong van quyen ms2021 039
2/18/2021300,000MBVCB.1000375256.Ung ho ms 2021.039 ( bes Truong Van Quyen).CT tu 0031000676090 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021300,000032411.180221.063656.ung ho ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021300,000255317.180221.063527.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021300,000360752.180221.063055.MS 2021.039 be truong van quyen
2/18/2021300,000197562.180221.062656.ung ho ms2021.039
2/18/2021300,000IBVCB.1000368545.Giup MS2021 039 Be Truong Van Quyen.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021310,000001655.180221.131006.Ung ho MS 2020271 (be Tran Luu Nhu Quynh)
2/18/2021400,000IBVCB.1001251049.MS 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021400,000MBVCB.1001125183.Lieu Thi ung ho MS 2021.039(Be TRUONG VAN QUYEN)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021400,000SHGD:17299555.DD:210218.BO:DINH NGOC DUC TRI.Remark:DINH NGOC DUC TRI CT UNG HO MA SO 2021.014 ONG AN
2/18/2021400,000SHGD:10000296.DD:210218.BO:VO THI DIEP ANH.Remark:MS 2021.019 me con chi Hue chuc gd chi binh an
2/18/2021400,000SHGD:10000289.DD:210218.BO:VO THI DIEP ANH.Remark:MS 2021.034 be Bao Vy chuc con mau khoe nhe.
2/18/2021400,000SHGD:10000281.DD:210218.BO:VO THI DIEP ANH.Remark:MS 2021.039 be Truong Van Quyen Chuc con mau khoe nhe.
2/18/2021410,000001644.180221.130827.Ung ho MS 2020333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
2/18/2021410,000001631.180221.130634.Ung ho MS 2021012 (be Nguyen Duy Anh)
2/18/2021410,000001620.180221.130439.Ung ho MS 2021015 (be Le Thi Thuy Linh)
2/18/2021410,000001596.180221.130134.Ung ho MS 2021023 (be Tho Van Minh))
2/18/2021410,000001577.180221.125813.Ung ho MS 2021039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021500,000376887.180221.215718.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2021039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000MBVCB.1001402727.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.039 (Truong Van Quyen).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000MBVCB.1001381261.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0701000434592 MANH THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000MBVCB.1001339481.LE ANH XUAN chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0691000344051 LE ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000002608.180221.190116.Ung ho chau Truong Van Quyen
2/18/2021500,000659556.180221.180855.UNG HO MS 2021.039(BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-18:08:28 659556
2/18/2021500,000640283.180221.174206.IBFT uh ms 2021.039 Be truong van quyen
2/18/2021500,000011171.180221.165803.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGO LANH ho tro 2021039 Truong van Quyen
2/18/2021500,000268970.180221.165136.MS 2021.039 truong van quyen FT21049072508072
2/18/2021500,000MBVCB.1001088978.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0071001270309 CAO THI MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000607871.180221.151359.Chuyen tien MS 2021.039
2/18/2021500,000146186.180221.150605.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000571449.180221.143437.ung ho be Truong Van Quyen MS 2021.039 be
2/18/2021500,000371491.180221.143209.UNG HO MS 2021.039 (be TRUONG VAN QUYEN)
2/18/2021500,000277078.180221.143026.ung ho MS 2021.039(be Truong Van Quyen)
2/18/2021500,000MBVCB.1000901877.PHAM PHUONG HAU chuyen tien ung ho be Truong Van Quyen MS2021.039.CT tu 0011001106744 PHAM PHUONG HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000578221.180221.142740.MS 2021.039 - ung ho be Quyen
2/18/2021500,000MBVCB.1000860641.Ung ho MS 2021.039-be Truong Van Quyen.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000SHGD:10005963.DD:210218.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)
2/18/2021500,000626216.180221.133604.UNG HO MS : 2021.039 ( BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-13:36:34 626216
2/18/2021500,000MBVCB.1000831391.MS2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0011004197326 NGUYEN LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000134990.180221.132732.Ms 2021039 be truong van quyen FT21049307190100
2/18/2021500,000MBVCB.1000826304.MS 2021.039 gui tang be Truong Van Quyen.CT tu 0011004197326 NGUYEN LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000513473.180221.132045.ung ho be Truong Van Quyen MS 2021.039
2/18/2021500,000MBVCB.1000758951.Ung ho MS. 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000013206.180221.120852.2021 039
2/18/2021500,000276343.180221.112620.ung ho chau Ms 2021039 truong van quyen
2/18/2021500,000IBVCB.1000640437.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000214538.180221.103306.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000SHGD:10000772.DD:210218.BO:NGUYEN THI HUE.Remark:995221021829400 - ung ho MS2021.039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000MBVCB.1000612514.MS 2021039 .CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000036079.180221.102902.MS 2021.039 Be Truong Van Quyen FT21049026380683
2/18/2021500,000917985.180221.102754.Ung ho MS 2021 039 Truong Van Quyen
2/18/2021500,000032489.180221.102339.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049354203880
2/18/2021500,000315329.180221.101235.UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021500,000MBVCB.1000584676.MS 2021039.CT tu 0011000922796 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2021500,000IBVCB.1000560458.Ungho beTruongVanQuyen Ms.2021.039 Baodientu.Vietnamnet.CT tu 0011004228301 DO NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000340762.180221.095430.Chuyen tien ung ho be Truong Van Quyen. MS 2021.039 chua benh tim. Cau Chuc con mau khoe.
2/18/2021500,000SHGD:10005914.DD:210218.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:QM gui Ms 2021.039, be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000560270.180221.093913.IBFT Ung ho MS 2021 039 Truong van Quyen
2/18/2021500,000421109.180221.093712.Ung ho MS 2021- 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000002745.180221.093630.MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049690020620
2/18/2021500,000999631.180221.093113.Ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen FT21049442349940
2/18/2021500,000MBVCB.1000513157.NGUYEN HAi Yen ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000147023.180221.091957.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021500,000304702.180221.091850.Chuyen tien ung ho MS 2021.039 Be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000MBVCB.1000502075.Chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011001712663 NGUYEN BA TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000MBVCB.1000495549.Ung ho MS 2021.039 (Ung ho Be Truong Van Quyen).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000985641.180221.090633.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049955719903
2/18/2021500,000722050.180221.085813.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000862435.180221.085205.ung ho MS2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000972890.180221.084037.Ung ho MS 2021.039 FT21049501454502
2/18/2021500,000MBVCB.1000449169.Dochoinhgao ung ho MS 2021.15 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000345355.180221.083425.Ung ho MS 2021.39 (Be Truong Van Quyen).
2/18/2021500,000MBVCB.1000447580.Dochoinhagao ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000MBVCB.1000445324.Dochoinhagao ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000253277.180221.082404.MS 2021.039
2/18/2021500,000963086.180221.081415.Ung ho ms 2021 039 be Truong van quyen FT21049979704760
2/18/2021500,000MBVCB.1000422974.Ung ho MS 2021.039 ( be Quyen ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000MBVCB.1000419154.MS2021.039 UH Chau Truong Van Quyen.CT tu PHAM NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000138600.180221.080359.MS 2021.039 (Be Truong Van Quyen)
2/18/2021500,000158449.180221.075634.Vietcombank 0011002643148 Tang be Truong Van Quyen MS 2021039 thon 5 xa Quynh Loc tx Hoang Mai Nghe
2/18/2021500,000MBVCB.1000395400.Minh Khue Mai Khoi ung ho ms 2021.039 be truong van quyen.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000539604.180221.072613.IBFT MS 2021.039 BE TRUONG Van Quyen
2/18/2021500,000042711.180221.072546.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000MBVCB.1000391854.TRAN THI NGOC LOC chuyen tien MS 2021039 truong van quyen.CT tu 0081000745643 TRAN THI NGOC LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000959523.180221.070750.ung ho be truong van quyen ms 2021 039
2/18/2021500,000248555.180221.070414.ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen tinh Nghe An
2/18/2021500,000IBVCB.1000382145.Ung ho MS2021.039( be Truong Van Quyen).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000829151.180221.063758.Ung ho MS 2021.039, be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000032137.180221.063519.Ma 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/2021500,000822458.180221.063251.UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/2021500,000585589.180221.062024.UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-06:20:54 585589
2/18/2021500,000IBVCB.1000368476.NGUYEN QUOC QUYEN ung ho ms 2021.039.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000MBVCB.1000366896.Ung ho MS 2021.039 ( be truong van quyen).CT tu 0081001177002 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000MBVCB.1000365302.Ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2021500,000135236.180221.054918.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/2021500,000MBVCB.1000364467.Ms 2021.039 be Van Quyen.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000MBVCB.1001369027.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0531002470413 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000MBVCB.1001233541.ung ho MS 2021.039.CT tu 0311000719803 PHAM CHI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000MBVCB.1001116114.LE ANH TUAN chuyen tien Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen). 1 trieu vnd.CT tu LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000IBVCB.1001110927.PHUONG DINH ANH chuyen khoan ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011004114340 PHUONG DINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000381654.180221.151648.UNG HO MS 2021 038 ( BE TRUONG TAN PHAT )
2/18/20211,000,000749813.180221.143456.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/18/20211,000,000437635.180221.142447.UH ma so 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/20211,000,000998775.180221.134141.Ung ho be truong van quyen ms 2021 039- Ma GD:998775. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
2/18/20211,000,000SHGD:10009590.DD:210218.BO:LE THI ANH THU.Remark:Gui ms 2021.039 be truong van quyen
2/18/20211,000,000362416.180221.130616.MS 2021 039 Truong Van Quyen
2/18/20211,000,000MBVCB.1000784418.Ung Ho MS 2021.039 (Be Truong Van Quyen) - Doc Gia Ngo The Cuong.CT tu 0071000044720 NGO THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000MBVCB.1000653996.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021.039(be Truong Van Quyen).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000187786.180221.101127.UNG HO MS 2021 039 TRUONG VAN QUYEN
2/18/20211,000,000178980.180221.100447.Ung ho MS 2021 039 Truong Van Quyen
2/18/20211,000,000208685.180221.093432.ung ho MS 2021.039 ( be truong van quyen )
2/18/20211,000,000252710.180221.093316.Ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen) mot trieu dong.
2/18/20211,000,000MBVCB.1000515192.HO THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2021039( Truong van Quyen).CT tu 0071002521576 HO THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000IBVCB.1000511965.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000IBVCB.1000456872.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0451001774274 HUYNH HAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000MBVCB.1000415009.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.039(be truong van quyen).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000MBVCB.1000385266.Ung ho MS 2021.039( be Truong Van Quyen).CT tu 0421000461371 TRAN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000950032.180221.070953.Ms 2021039 be truong van quyen FT21049226004036
2/18/20211,000,000MBVCB.1000380877.LE NGOC KHOA chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong van quyen).CT tu 0021000484581 LE NGOC KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000MBVCB.1000378870.BUI THANH HUONG chuyen tien ung ho ms 2021.039 ( be truong van quyen ).CT tu 0011000795561 BUI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000MBVCB.1000377862.UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20211,000,000586005.180221.064656.UNG HO MS 2021.039( BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-06:47:12 586005
2/18/20211,000,000224221.180221.064416.Ung ho MS 2021 039 ung ho be Truong Van Quyen
2/18/20211,000,000946517.180221.063233.MS 2021039 be truong van quyen FT21049915334963
2/18/20211,000,000280885.180221.061243.MS 2021.039(be Truong Van Quyen)
2/18/20211,000,000359319.180221.060636.Ung ho MS 2021.039 Be Truong Van Quyen
2/18/20211,000,000189199.180221.054403.Chuyen tien ung ho MS 2021.39 be Truong Van Quyen
2/18/20212,000,000795870.180221.062405.MS 2021.039
2/18/20213,000,000MBVCB.1001438367.Ms 2021.039 be Truong Van Quyen .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20213,000,000SHGD:10013514.DD:210218.BO:NGO THI HANG.Remark:(CKRmNo: 030221021888627)Ung ho MS 2021039( be Truong Van Quyen) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
2/18/20213,000,000142566.180221.134148.MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049257008911
2/18/20213,000,000030853.180221.102110.Ba Nghiep dc 116 Mai Anh Tuan Ha Noi, ho tro chau Truong Van Quyen FT21049034057403
2/18/20213,000,000950723.180221.071444.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049913385022
2/18/20215,000,000IBVCB.1001212777.MS2021039 be Truong Van Quyen.CT tu 0021000312301 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/20215,000,000563995.180221.142628.Ung ho Ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/20215,000,000IBVCB.1000839555.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0511000411648 PHAM THI NHU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20215,000,000SHGD:10000585.DD:210218.BO:NGUYEN THI HIEN.Remark:995221021852005 - ung ho ms 2021.039 Truong Van Quyen
2/18/20215,000,000982985.180221.095001.An Hung Capital ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/18/20215,000,000042321.180221.072431.CONG TY CO PHAN XAY DUNG KHANG HY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/18/20218,750,000172717.180221.110511.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HOANG THI THU LY chuyen khoan Duong Huyen Dieu C
2/18/202110,000,000MBVCB.1001435739.Ung ho NCHCCCL + Huynh Phuoc + 6123272713.CT tu 0911000048243 PHAN NGOC THANH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/202110,000,000MBVCB.1000517094.Ms 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/20212,000IBVCB.1001547299.ast.CT tu 0331000515930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/202110,000IBVCB.1001690436.Ung ho MS 2021 040 Be Le Na.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/202115,000038920.190221.065642.ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na Cau mong van su binh an
2/19/202120,000986978.190221.125759.MS 2021 040 PHAN THI LE NA
2/19/202150,000423061.190221.210356.MS 2021 040 Phan Thi Le Na chuc chau nhanh khoi benh
2/19/202150,000MBVCB.1002413124.ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)-HOALONG-9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/202150,000MBVCB.1002410301.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na) -HOALONG 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/202150,000MBVCB.1002406990.HOALONG9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/202150,000307158.190221.134142.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na
2/19/202150,000SHGD:10005210.DD:210219.BO:HUYNH THI THANH NHA.Remark:MS.2021.039 ung ho be Truong Van Quyen
2/19/202180,000150685.190221.074907.Ung ho be Le Na Ms 2021.040 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
2/19/2021100,000149292.180221.224010.ung ho MS2021.039 be Truong Van Quyen
2/19/2021100,000021182.190221.220247.Ung ho MS 2021.040 be Phan Thi Le Na FT21051046001570
2/19/2021100,000020603.190221.220130.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21051691503018
2/19/2021100,000017864.190221.215500.Ung ho ma so 2021.040 phan thi le na FT21051958289009
2/19/2021100,000IBVCB.1002754708.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021100,000967573.190221.210924.Ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na Gui giup minh cho chau a
2/19/2021100,000829133.190221.204053.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN SON DOAn ung hoMS 2021039be Truong Van Quyen phau thuat tim
2/19/2021100,000289046.190221.203115.Ung ho ma so 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021100,000955351.190221.202332.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021040 phan thi le na
2/19/2021100,000220862.190221.202100.ung ho ms 2021.040 phan thi le Na
2/19/2021100,000824330.190221.201034.IBFT Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021100,000423147.190221.200511.ISL20210219200504287-ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021100,000MBVCB.1002589254.MS 2021039?be Truong Van Quyen.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021100,000440689.190221.180027.Vietcombank 0011002643148 ung ho be truong van quyen ms 2021039
2/19/2021100,000138685.190221.175356.chuong trinh y nghia nhat minh tung xem . chuc mn nam moi manh khoe, hanh phuc
2/19/2021100,000187258.190221.163455.NGUYEN THI THANH QUY
2/19/2021100,000MBVCB.1002339706.Ung ho Maso 2021.040.CT tu 0121000277099 DO XUAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021100,000MBVCB.1002327114.NCHCCCL-0981592824-NguyenthiNinh .CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021100,000IBVCB.1002217426.MS 2021.040.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021100,000IBVCB.1002194698.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA).CT tu 0161001702565 PHAM HOANG THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021100,000594175.190221.104603.Ung ho ms 2021.039 be Truong Van Quyen FT21050962205891
2/19/2021100,000882209.190221.093405.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021100,000MBVCB.1001748021.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021100,000MBVCB.1001732136.DANG THI THUY DUNG ung ho MA2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021100,000514409.190221.084106.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.040 be Phan Thi Le Na. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21050407561941
2/19/2021100,000505129.190221.081832.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.039 be Truong Van Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21050608482126
2/19/2021100,000028000.190221.080819.Vinh Nam ung ho ms 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021100,000MBVCB.1001612138.MS 2021.040.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021100,000MBVCB.1001574556.ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021100,000500732.190221.061941.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021100,000484807.190221.060958.2021.040 phan thi le na FT21050033118062
2/19/2021100,000313983.190221.060405.T ung ho Phan Thi Le Na MS 2021.040
2/19/2021100,000MBVCB.1001561280.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.040 (be Phan Thi Le Na)Vietnamnet 19/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021150,000755658.190221.150205.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21050190266268
2/19/2021150,000SHGD:10005828.DD:210219.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 040 ung ho Phan Thi Le Na
2/19/2021150,000769692.190221.054534.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2021 040 phan le na
2/19/2021150,000683538.190221.054109.ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na
2/19/2021200,000924193.180221.221953.MS 2021.039
2/19/2021200,000382517.190221.213017.GIUP DO EM: PHAN THI LE NA (MS: 2021.040)
2/19/2021200,000380975.190221.211040.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/19/2021200,000MBVCB.1002704500.MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0161000519571 TRAN XUAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000764087.190221.202103.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na)
2/19/2021200,000MBVCB.1002650177.Chuyen tien Ung Ho Ma so 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000277251.190221.200551.MS2021.040 phan thi le na
2/19/2021200,000MBVCB.1002508936.UH MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN).CT tu 0011004012148 BUI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000MBVCB.1002493375.Ms 2021.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021200,000841389.190221.165219.Ms 2021.040 ung ho Phan Thi Le Na FT21050712111006
2/19/2021200,000MBVCB.1002335526.LE THI PHUONG LAN chuyen tien ung ho MS 2021039.CT tu 0491000026978 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000008644.190221.154845.UNG HO MS 2021.039. MONG CON DUOC KHOE MANH
2/19/2021200,000096611.190221.033706.ung ho MS 2021.039
2/19/2021200,000096112.190221.033418.ung ho MS 2021.040
2/19/2021200,000IBVCB.1002246070.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000IBVCB.1002166039.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.039 cho be Truong Van Quyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000MBVCB.1002164404.Ung ho MS 2022.040 ( phan thi le na ).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000479469.190221.135915.Chuyen tien ung ho MS 2021040 phan thi le na
2/19/2021200,000528112.190221.135316.ung ho ms 2021.040 ( phan thi le na)
2/19/2021200,000731968.190221.134645.UNG HO MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN-190221-13:46:25 731968
2/19/2021200,000731815.190221.134532.UNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT-190221-13:44:29 731815
2/19/2021200,000SHGD:10010871.DD:210219.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021200,000678458.190221.130152.MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21050454710292
2/19/2021200,000673379.190221.125211.MS 2021. 040 Phan Thi Le Na FT21050353521329
2/19/2021200,000IBVCB.1001970434.VU TRONG HACH chuyen khoan UNG HO MS: 2021.040.CT tu 0081000298086 VU TRONG HACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000337845.190221.111814.Ung ho MS 2021.040
2/19/2021200,000MBVCB.1001881121.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0011002025436 LE QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000SHGD:10008295.DD:210219.BO:BIEN DINH THUAN.Remark:Ung ho MS2021.039 Be Truong Van Quyen
2/19/2021200,000586729.190221.103545.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050043646577
2/19/2021200,000583856.190221.103152.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21050093086071
2/19/2021200,000SHGD:10000672.DD:210219.BO:le cong bao khanh.Remark:ms 2021.040 pham le na ( quy bao nhan dc xin hoi am de minh luu thong tin )
2/19/2021200,000231491.190221.102444.Vo Van Kich chuyen tien be Phan Thi Le Na ( ms 2021.049)
2/19/2021200,000230206.190221.102022.Vo Van Kich chuyen tien MS 2021.039 ( be truong van quyen)
2/19/2021200,000SHGD:10006960.DD:210219.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.040
2/19/2021200,000545356.190221.093631.Cac Ba Hong Anh , Thao o Ha noi ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050828320080
2/19/2021200,000IBVCB.1001709863.MS 2021 040 Phan Thi Le Na.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021200,000MBVCB.1001686921.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000MBVCB.1001677238.MS 2021.040.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000143457.190221.083543.MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/19/2021200,000054992.190221.074448.MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021200,000MBVCB.1001592006.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.040 (phan thi le na).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000MBVCB.1001571141.ung ho ms 2021.040 Phan Thi Le Na.CT tu 0011004018932 NGUYEN THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000084758.190221.062033.Chuyen tien ung ho MS 2021.040 phan thi le na
2/19/2021200,000MBVCB.1001569501.Ung ho MS 2021.040 chau Phan thi Le Na.CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021200,000466852.190221.003317.MS 2021.039 FT21050014380784
2/19/2021250,000MBVCB.1001935631.2021039 be Truong Van Quyen.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021300,000122978.180221.225220.Ung ho Ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/19/2021300,000005599.190221.212845.Ung ho ma 2021.040 be phan thi Le Na FT21051365197056
2/19/2021300,000MBVCB.1002710346.ms 2021 040 uh Phan Thi Le Na.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021300,000380538.190221.210534.MS 2021.040 (Phan Thi Le Na)
2/19/2021300,000MBVCB.1002662351.MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021300,000839348.190221.164941.Ung ho Ma so 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050108562448
2/19/2021300,000097972.190221.034423.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021300,000841447.190221.143924.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021040
2/19/2021300,000455463.190221.141200.ung ho MS 2021 039
2/19/2021300,000SHGD:10010912.DD:210219.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.039
2/19/2021300,000146862.190221.121210.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021300,000175420.190221.105741.Ung ho MS 2021 040
2/19/2021300,000210136.190221.101913.ung ho MS 2021 040
2/19/2021300,000282744.190221.090125.Linh Br giup MS 2021.039 Be Truong Van Quyen
2/19/2021300,000SHGD:10005516.DD:210219.BO:DAO KHAC THUAN.Remark:Ung ho MS2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021300,000IBVCB.1001676183.DUONG DUY HUNG chuyen ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021300,000149900.190221.081107.Chuyen tien ung ho MS 2021.040 phan thi le na
2/19/2021400,000265485.190221.180838.Ung ho MS 2021 031 be Le Minh Quan va MS 2021 032 gia dinh anh Quyen
2/19/2021500,000217027.180221.225931.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 039 be TRUONG VAN QUYEN
2/19/2021500,000437830.180221.222052.MS 2021 039 be Truong Van Quyen FT21050540135480
2/19/2021500,000MBVCB.1002764483.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0121000747874 NGUYEN NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000446812.190221.214508.Ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na)
2/19/2021500,000IBVCB.1002750735.MS 2021 040 em PHAN THI LE NA TP Da Nang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021500,000IBVCB.1002747492.Ung ho ms 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0381000359534 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000IBVCB.1002747414.MS 2021 039 be TRUONG VAN QUYEN tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2021500,000770658.190221.203431.Ung Ho MS 2021.40 (Phan Thi Le Na)
2/19/2021500,000965641.190221.201300.Ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na FT21050680838276
2/19/2021500,000264975.190221.180605.MS 2021040 Phan Thi Le Na
2/19/2021500,000937911.190221.164354.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/19/2021500,000IBVCB.1002299907.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0071001281595 NGUYEN DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000744434.190221.151236.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA)-190221-15:12:50 744434
2/19/2021500,000MBVCB.1002201808.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na.CT tu 0011003151065 NGUYEN DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000ATM_FTF.10800347.399935.20210219.134800.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
2/19/2021500,000152863.190221.125047.Hua Hien chuyen tien ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/2021500,000IBVCB.1001890990.Ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000001162.190221.103504.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/19/2021500,000054651.190221.103211.MS 2021.039- 300k MS 2021.037- 200k
2/19/2021500,000MBVCB.1001835718.Ung ho MS. 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000703942.190221.100838.UNG HO MS 2021.039 ( BE TRUONG VAN QUYEN)-190221-10:08:22 703942
2/19/2021500,000SHGD:10002984.DD:210219.BO:TRAN THAO NGUYEN.Remark:IBUNG HO MS2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)
2/19/2021500,000523332.190221.085913.Ung ho MS 2021.040 FT21050044903600
2/19/2021500,000SHGD:10005316.DD:210219.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.040 chau Phan Thi Le Na
2/19/2021500,000SHGD:10000397.DD:210219.BO:DINH THI HAI NINH.Remark:IB UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)
2/19/2021500,000MBVCB.1001595153.Ung ho MS 2021.40 (phan thi le na).CT tu 0011001465765 LE ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000036055.190221.064232.MS2021040phanthilena
2/19/2021500,000486913.190221.064120.Co Dao Phuong Linh Ha noi ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050974484567
2/19/2021500,000MBVCB.1001568095.Ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000485153.190221.061606.MS2021.04 Phan thi le Na FT21050266506371
2/19/2021500,000013315.190221.055925.Ung ho MS 2021 040 PHAN THI LE NA
2/19/2021500,000MBVCB.1001564140.ung ho MS2021.040 phan thi le na .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2021500,000283566.190221.000341.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/19/2021800,000090246.190221.063428.chuyen tien ung ho be ms2021.040 phan thi le na
2/19/20211,000,000MBVCB.1001504464.LE THI MINH HA chuyen tien ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0021001806588 LE THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/20211,000,000302267.190221.201115.MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/19/20211,000,000526245.190221.172833.MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/19/20211,000,000DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.038 (TRUONG TAN PHAT)
2/19/20211,000,000DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)
2/19/20211,000,000DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.36 (TRUONG PHAM HUNG)
2/19/20211,000,000DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.035 (NGUYEN THANH HIEU)
2/19/20211,000,000DOAN ANH QUANG UNG HO MS 2021.034 (BAO VY)
2/19/20211,000,000346200.190221.112700.Chuyen tien ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/19/20211,000,000MBVCB.1001915845.UNG HO MS 2021.040 (be Phan Thi Le Na).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/20211,000,000MBVCB.1001906292.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0531002475758 TRAN VIET THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/20211,000,000606689.190221.110324.Ung ho MS 2021.040 FT21050793108062
2/19/20211,000,000MBVCB.1001775421.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen.CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/20211,000,000MBVCB.1001771505.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na.CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/20211,000,000551177.190221.094527.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21050189188987
2/19/20211,000,000MBVCB.1001761921.DUONG THUY NGOC HA chuyen tien ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien).CT tu 0631003880619 DUONG THUY NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/20211,000,000SHGD:10005213.DD:210219.BO:HOANG THI THANH THUY.Remark:Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/19/20211,000,000MBVCB.1001609038.MS 2021.040.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/20211,000,000220394.190221.065414.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2021040 Phan Thi Le Na
2/19/20212,000,000720194.190221.120001.UNG HO MS 2021.039 - TRUONG VAN QUYEN-190221-11:59:57 720194
2/19/20212,000,000447266.190221.112210.Ung ho MS 2021 040 la 1tr MS 2021 038 039 moi ma so 500000
2/19/20215,000,000984027.190221.010156.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/20/20211,000IBVCB.1003381920.ss.CT tu 1017142693 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20211,000IBVCB.1003339258.ab.CT tu 0531002597130 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20211,000IBVCB.1002951671.aa.CT tu 0331000503744 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20211,000IBVCB.1002950202.aa.CT tu 0911000058349 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20211,000IBVCB.1002949636.aa.CT tu 0911000070816 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20211,000IBVCB.1002948552.aa.CT tu 0371000506623 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/202110,000047191.200221.072657.ung ho MS 2021 041 Chu Dinh Van Phuong Cau mong van su binh an
2/20/202150,000466157.190221.234941.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/20/202150,000532755.200221.220618.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 041
2/20/202150,000IBVCB.1003929237.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/202150,000334406.200221.152926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021041 chu Dinh Van Phuong
2/20/202150,000IBVCB.1003349211.Giup ma so 2021 041 chu Dinh Van Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/202150,000MBVCB.1003305872.MS 2021.040.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/202150,000MBVCB.1003304298.MS 2021.039.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/202150,000163023.200221.101648.Ha Thu Quynh ung ho MS2021.038 Truong Tan Phat FT21051004311674
2/20/202150,000162390.200221.101551.Ha Thu Quynh ung ho MS2021.040 Phan Thi Le Na FT21051834265651
2/20/202150,000161199.200221.101405.Ha Thu Quynh ung ho MS2021.039 be Truong Van Quyen FT21051051015050
2/20/202150,000087796.200221.074218.Ung ho MS 2021.041 chu dinh van phuong FT21051350688136
2/20/2021100,000795382.190221.232952.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA)-190221-23:29:44 795382
2/20/2021100,000MBVCB.1003899109.ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong).CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021100,000779536.200221.204037.ung ho ms 2021.040 Phan Thi Le Na. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/20/2021100,000891086.200221.203630.ung ho MS 2021 041 Chu Dinh Van Phuong
2/20/2021100,000516007.200221.195507.Ung ho MS 2021.041 Dinh Van Phuong FT21053612267943
2/20/2021100,000725513.200221.193720.ung ho ms 2021.040 Phan Thi Le Na
2/20/2021100,000674667.200221.171101.Ung ho MS 2021 41Chu Dinh Van Phuong
2/20/2021100,000196963.200221.143301.Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/20/2021100,000MBVCB.1003411676.MS 2021.041.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021100,000MBVCB.1003355279.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.039 be Truong Van Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021100,000MBVCB.1003347711.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu DAO TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021100,000968261.200221.102751.T ung ho chu Dinh van Phuong MS 2021.041
2/20/2021100,000132511.200221.092923.Chuyen tien ung ho chu FT21051641211713
2/20/2021100,000532171.200221.085124.MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/20/2021100,000104960.200221.083418.ung ho ms 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021100,000234599.200221.082449.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 041
2/20/2021100,000078252.200221.082305.Vinh Nam ung ho ms 2021 041 Dinh Van Phuong
2/20/2021100,000MBVCB.1002967439.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong)Vietnamnet 20/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021100,000MBVCB.1002966344.NGUYEN THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021100,000237821.200221.081807.Ung ho MS 2021 041
2/20/2021100,000397251.200221.075205.ung ho MS 2021.041( chu Dinh Van Phuong)
2/20/2021100,000MBVCB.1002939658.MS 2021041 CHU DINH VAN PHUONG.CT tu 0011002754585 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021100,000MBVCB.1002938747.Ung ho MS 2021.041 ( chu Dinh Van Phuong).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021100,000395656.200221.071335.Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/20/2021100,000018437.200221.071117.Ms 2021 041 ung ho chu dinh van phuong
2/20/2021100,000MBVCB.1002914901.mong chu mong khoe.CT tu 0481000920838 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021100,000451544.200221.065507.ung ho MS 2021 .041 ( Chu Dinh Van Phuong)
2/20/2021100,000340192.200221.064406.ung ho Tran van Phuong MS2021.041
2/20/2021100,000838687.200221.064328.Vietcombank 0011002643148 MAI THI TRINH chuyen khoan ung ho MS 2021041chu Dinh Van Phuong
2/20/2021100,000014076.200221.061056.Ung ho MS 2021 041 chu Dinh van phuong
2/20/2021100,000071778.200221.061028.MoMoT0909013808T10021957521T970436TUNG HO MS 2021 041 CHU DINH VAN PHUONG
2/20/2021100,000855108.200221.055331.IBFT MS 2021.041 Chu dinh van phuong
2/20/2021150,000MBVCB.1003471661.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so Ms 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000043461.190221.230952.Ung ho MS 2021.040 phan thi le na FT21051977865615
2/20/2021200,000MBVCB.1002804114.Ung ho MS 2021.40 (PHAN THI LE NA).CT tu 0071003523399 LE THI MINH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000793019.190221.223401.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA)-190221-22:33:59 793019
2/20/2021200,000894345.200221.212312.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021200,000MBVCB.1003922912.LE THI LAM chuyen ung ho MS 2021.039 ( be TRUONG VAN QUYEN ).CT tu 0341007123643 LE THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000597228.200221.211002.ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong)
2/20/2021200,000592980.200221.205346.ung ho MS 2021.040 (phan thi le na)
2/20/2021200,000891405.200221.205308.UNG HO MS 2021.041 (CHU DINH VAN PHUONG)-200221-20:53:35 891405
2/20/2021200,000789693.200221.205243.ung ho MS 2021.040 phan thi le na
2/20/2021200,000MBVCB.1003890015.2021.041 Dinh Van Phuong.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000456654.200221.204416.ung ho MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021200,000MBVCB.1003846756.ung ho MS 2021.041 ( Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0081001172021 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000163128.200221.185017.Chuyen tien ung ho MS2021.041
2/20/2021200,000333428.200221.150623.Ung ho ms 2021040 phan thi le na FT21051987497802
2/20/2021200,000849821.200221.143417.UNG HO MS : 2021.041( CHU DINH VAN PHUONG)-200221-14:34:24 849821
2/20/2021200,000375419.200221.124205.ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/20/2021200,000IBVCB.1003283935.MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021200,000MBVCB.1003264638.MS 2021041 Chu Dinh Van Phuong.CT tu 0251002777971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021200,000318922.200221.120150.Ung ho MS 2021.041
2/20/2021200,000438974.200221.112040.Giup ms 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021200,000985981.200221.105450.ung ho ms 2021.041 ( chu Dinh Van Phuong)
2/20/2021200,000128929.200221.092329.Ung ho chu Dinh van phuong FT21051406065120
2/20/2021200,000176884.200221.081037.Ms 2021041. Dinh van phuong
2/20/2021200,000MBVCB.1002947217.MS 2021. 041.CT tu 0861002321166 LUONG MANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000MBVCB.1002943489.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0361000316602 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000MBVCB.1002941784.MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0361000316602 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000086658.200221.073638.MS 2021.041- chu Dinh Van Phuong FT21051914864430
2/20/2021200,000MBVCB.1002905023.Ung ho MS 2021.041( chu Dinh Van Phuong).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000MBVCB.1002903363.Ung ho MS 2021.041 ( Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0071001608440 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000035411.200221.063852.Chuyen tien ung ho chu dinh van phuong MS2021041
2/20/2021200,000309319.200221.055748.Vietcombank;0011002643148;2021 041
2/20/2021200,000000175.200221.055700.ZP5V66K6QITM 210220000020140 ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021200,000MBVCB.1002889649.TRAN MANH HUNG chuyen tien ms 2021.041 Dinh Van Phuong.CT tu 0451000289873 TRAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021200,000314026.200221.003955.ung ho MS 2021040 phan thi le na
2/20/2021238,748016244.200221.014816.MQuan TAnh QBao QDat ung ho MS 2021 040
2/20/2021250,000665171.200221.182348.ung ho ms 2021.040 Phan Thi Le Na
2/20/2021250,000MBVCB.1003430063.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-040 (chau Phan thi Le Na).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021250,000MBVCB.1002904700.Ung ho Ms 2021.041(Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021300,000MBVCB.1003899466.Nhaahn ung ho ms 2021.041.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021300,000589564.200221.204159.Ung ho MS 2021.041 Dinh Van Phuong chuc chu mau khoe
2/20/2021300,000528279.200221.201710.Ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong FT21053348309096
2/20/2021300,000322310.200221.183519.Ung ho MS 2021 041 chu DINH VAN PHUONG
2/20/2021300,000884073.200221.183432.Vietcombank 0011002643148 MS2021041 ung ho chu dinh van phuong
2/20/2021300,000581297.200221.165459.MS 2021.041, Chu DINH VAN PHUONG
2/20/2021300,000518818.200221.163935.MS 2021.040 ( Phan Thi Le Na)
2/20/2021300,000508685.200221.154705.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na
2/20/2021300,000850187.200221.143748.UNG HO MS : 2021.040 ( BE PHAN THI LE NA)-200221-14:37:22 850187
2/20/2021300,000IBVCB.1003140629.MS 2021 037 Be Ngoc Hien.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021300,000IBVCB.1003103213.Ms 2021 028.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021300,000411172.200221.094708.ung ho dinh van phuong MS2021.041
2/20/2021300,000IBVCB.1003067391.MS 2021 038 Be Truong Tan Phat.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021300,000IBVCB.1003064276.MA 2021 039 Be Truong Van Quyen.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021300,000IBVCB.1003063233.MA2021 040 Phan Thi Le Na.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021300,000MBVCB.1002939759.Ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021300,000039775.200221.070231.Ung ho MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021300,000MBVCB.1002904915.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho chu Dinh Van Phuong MS 2021.041.CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021300,000IBVCB.1002885321.Giup MS2021 040 Phan Thi Le Na.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021300,000015424.200221.014028.Ung ho MS 2021 040 phan thi le na
2/20/2021500,000932980.200221.212511.Gui chau MS 2021039
2/20/2021500,000MBVCB.1003931689.NGUYEN THI MEN chuyen tien ung ho MS 2021.039 ( be Truong Van Quyen).CT tu 0021000241272 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021500,000167937.200221.211016.Ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/20/2021500,000623350.200221.174010.Ung ho MS 2021.040
2/20/2021500,000001888.200221.162422.MS 2021041 DINH VAN PHUONG
2/20/2021500,000124747.200221.152927.ung ho ms 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/20/2021500,000MBVCB.1003305768.ung ho ms 2021.039. mong chau som khoi benh.CT tu 0011003492314 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021500,000233727.200221.120355.Ung ho MS 2021 041 FT21051210383974
2/20/2021500,000IBVCB.1003170662.Ung ho MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0181002122636 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2021500,000426609.200221.100126.ISL20210220100122009-UH MS 2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN
2/20/2021500,000MBVCB.1002967175.ung ho 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0411001043604 TRINH THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021500,000MBVCB.1002935907.TRAN MAI NGA chuyen tien ung ho MS:2021041 ( Dinh van Phuong).CT tu 0341001621182 TRAN MAI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021500,000MBVCB.1002914579.Giup do ms 2021.041.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021500,000855437.200221.060546.IBFT ms 2021041 chu dinh van phuong
2/20/2021500,000IBVCB.1002891843.Giup do MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong.CT tu 0251001317070 TRAN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2021500,000002201.200221.000856.MS 2021 040 Phan Thi Le Na
2/20/20211,000,000190380.200221.141844.Ung ho MS 2021 041 Chu Dinh Van Phuong
2/20/20211,000,000410628.200221.135809.ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
2/20/20211,000,000MBVCB.1003287519.Ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0071000805876 NGUYEN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20211,000,000169502.200221.094954.MS 2021.039
2/20/20211,000,000320020.200221.074008.Ung ho ms 2021.041
2/20/20211,000,000801840.200221.073947.UNG HO MS 2021.041(CHU DINH VAN PHUONG)-200221-07:39:40 801840
2/20/20211,000,000394284.200221.055434.MS 2021.041 .Giup do chu DINH VAN PHUONG
2/20/20212,000,000MBVCB.1003906291.NGUYEN THI MAI HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.041 ( chu Dinh Van Phuong).CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20212,000,000540297.200221.203905.Ung ho MS 2021.039 Be Truong Van Quyen FT21053028450719
2/20/20212,000,000733614.200221.194706.Chuyen tien ung ho MS 2021039
2/20/20212,000,000MBVCB.1003009219.NGUYEN THI OANH chuyen tien MS 2021.041 (dinh van phuong).CT tu 0081000165322 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20212,000,000MBVCB.1002951274.Ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0071001205620 NGUYEN MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20213,000,000892862.200221.211042.UNG HO MS 2021.041 (DINH VAN PHUONG)-200221-21:11:09 892862
2/20/20213,000,000957957.200221.093521.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Tho Van Minh MS 2021023
2/20/20215,000,000MBVCB.1002928905.Le Hai ung ho be Truong Van Quyen MS 2021.039.CT tu 0621000422188 LE VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

11-02-2021 01:34:53100,000CT DEN:104100078066 MBVCB.994205657.092356.NGUYEN VAN LOC chuyen tien ung ho be ngoc hien.CT tu 0101001196211 NGUYEN VAN; thoi gian GD:10/02/2021 23:52:26
11-02-2021 05:18:12200,000CT DEN:104222111496 HTMS 2021.038 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
11-02-2021 07:32:17200,000CT DEN:104207111774 QUANG HUY GIUP MS 2021037(BE NGOC HIEN)-110221-07:32:28 111774
11-02-2021 07:43:47200,000HOANG HONG SON Chuyen tien ho tro em tan phat (2021.038)
11-02-2021 10:27:31500,000CT DEN:104210240067 E tuyen ck nem
11-02-2021 11:43:19200,000CT DEN:114217849881 Vietinbank 114000161718 NGUYEN VAN TRUONG chuyen khoan UH
11-02-2021 15:13:32150,000CT DEN:104208898198 STA ungho ms2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
11-02-2021 15:27:11100,000CT DEN:152634974665 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
11-02-2021 15:31:02200,000Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
11-02-2021 20:18:37500,000Ngoc My ung ho Ma so 2021037 be Ngoc Hien
11-02-2021 22:33:52200,000Ung ho MS 2021.34 (be Bao Vy)
11-02-2021 22:39:00100,000Hoang Hung Anh chuyen tien ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
11-02-2021 22:41:41100,000Hoang Hung Anh chuyen tien ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
11-02-2021 22:43:34100,000Hoang Hung Anh chuyen tien ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong)
11-02-2021 22:47:43100,000Hoang Hung Anh chuyen tien ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen)
12-02-2021 02:21:58200,000Ung ho MS 2021. 014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:12/02/2021 02:08:31
12-02-2021 06:37:13100,000nguyen hoang hai ung ho ms 2021.037
12-02-2021 10:04:201,000,000ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
12-02-2021 12:34:37200,000SDT 0853004427 giup ms 2021.037 (be Ngoc Hien)
13-02-2021 01:12:39500,000TRAN DAC TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2021.036(gia dinh be truong pham hung); thoi gian GD:12/02/2021 22:57:46
13-02-2021 10:40:2720,000Le Duc Anh chuyen tien
13-02-2021 21:26:10200,000Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
14-02-2021 16:17:532,000,000tom C tang MS 2021. 038 be Truong Tan Phat
14-02-2021 16:18:331,000,000tom C tang MS 2020. 037 be NGoc Hien
14-02-2021 16:19:082,000,000tom C tang MS 2020.036 gd Truong Hung
15-02-2021 02:11:1820,000Ung ho MS2021.025 (chi Truong Thi Hue). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/02/2021 00:44:54
15-02-2021 10:49:49200,000CT DEN:104603885437 Ms 2021.036gia dinh be Truong Pham Hung FT21048840562942
15-02-2021 15:32:0520,000Le Duc Anh chuyen tien
16-02-2021 01:25:3220,000CT DEN:104700082488 MBVCB.998435939.063412.ung ho?MS 2021.038?(be Truong Tan Phat).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET H; thoi gian GD:16/02/2021 00:44:19
16-02-2021 01:25:3820,000CT DEN:104700082545 MBVCB.998436533.063487.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG to; thoi gian GD:16/02/2021 00:46:03
16-02-2021 01:25:4220,000CT DEN:104700082591 MBVCB.998436296.063544.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0071001292210 HUYNH T; thoi gian GD:16/02/2021 00:47:38
16-02-2021 01:25:4620,000CT DEN:104700082642 MBVCB.998437492.063602.Ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET; thoi gian GD:16/02/2021 00:49:17
16-02-2021 01:25:5320,000CT DEN:104700082730 MBVCB.998437789.063698.Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HO; thoi gian GD:16/02/2021 00:51:26
16-02-2021 01:25:5820,000CT DEN:104700082788 MBVCB.998437009.063765.Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HON; thoi gian GD:16/02/2021 00:53:13
16-02-2021 01:26:0420,000CT DEN:104700082858 MBVCB.998438297.063859.ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG; thoi gian GD:16/02/2021 00:55:26
16-02-2021 01:26:3620,000CT DEN:104700083221 MBVCB.998440634.064272.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG; thoi gian GD:16/02/2021 01:07:25
16-02-2021 08:43:55100,000MS2021010(em Mai Thi Phuong)
16-02-2021 14:29:31100,000CT DEN:104714190232 Ung ho gd c Thuy (MS 2021.021)
16-02-2021 19:41:35150,000CT DEN:104812181732 STA ungho ms2021.022 (be Tran Nhat Anh)
17-02-2021 07:17:49500,000CT DEN:170106784919 ung ho MS 2021028 be Vo Phan Que Linh
17-02-2021 10:33:20100,000So GD goc: 10009819 MBVCB.993217931.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang.CT tu 0331000474269 toi 114000161718 Bao vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
17-02-2021 16:19:31300,000ung ho ms 2020.327
17-02-2021 16:42:28500,000ung ho chi Truong Thi Hue MS 2020025
17-02-2021 16:51:14500,000ung ho MS 2021037 Be Ngoc Hien
17-02-2021 18:11:5120,000Le Duc Anh chuyen tien
17-02-2021 21:38:32200,000CT DEN:104814884132 Ung ho MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong FT21049612651073
18-02-2021 05:47:25500,000CT DEN:180106957757 ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 06:06:41500,000Ung ho MS 2021.039(Chau Truong Van Quyen)Le Dinh Quang chuyen tien
18-02-2021 06:34:11100,000CT DEN:104906031962 Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 06:43:22400,000CT DEN:104906135736 CT MS 2021. 039(be Truong Van Quyen )
18-02-2021 06:51:49200,000Nguyen Van Hoang ung ho be Truong Van Quyen ms 2021.039
18-02-2021 06:57:04200,000ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 07:43:01200,000ung ho chau tri benh
18-02-2021 08:01:33500,000MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 08:07:25500,000CT DEN:104908997902 Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen- Ma GD:997902. So TK dich:....1718. Ma NH dich:970415
18-02-2021 08:10:43200,000CT DEN:104901242548 Chuyen tienUNG HO MS 2021.039 be TRUONG VAN QUYEN
18-02-2021 08:22:03100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.039
18-02-2021 08:23:44100,000ung ho MS 2021.039 be Quyen
18-02-2021 08:32:28100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.039(be Truong Van Quyen)
18-02-2021 08:34:59500,000CT DEN:104900024566 MBVCB.1000450897.077625.Ung ho MS 2021.039 (be truong van quyen).CT tu 0011001465765 LE ANH TU toi 1
18-02-2021 08:37:00200,000ung ho ms 2021.039 (be truong van quyen)
18-02-2021 08:39:29200,000CT DEN:104901266276 ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 08:53:19100,000CT DEN:104901833252 ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 08:55:37200,000CT DEN:104901979933 Ung ho MS.2021.039 be TRUONG VAN QUYEN FT21049194785076
18-02-2021 09:23:261,000,000Tran Thi Phuong Lan ck ung ho MS 2021.039 (Be Truong Van Quyen)
18-02-2021 09:24:32300,000CT DEN:104902851539 Ung ho MS 2021.039. Be Truong Van Quyen
18-02-2021 09:24:39500,000ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 09:28:39200,000CT DEN:104902314364 MS 2021.039 Truong Van Quyen
18-02-2021 09:37:53300,000ZP5V64OJH2IP 210218000042023 MS 2021.039
18-02-2021 09:43:31500,000ung ho MS 2021.039  be truong van quyen
18-02-2021 09:44:31300,000UNG HO MS 2021.039 Truong Van Quyen
18-02-2021 10:10:47200,000CT DEN:104910077596 NTH ung ho MS 2021 039
18-02-2021 10:12:49100,000CT DEN:180106988211 ung ho ms 2021 039 be truong van quyen
18-02-2021 10:14:001,000,000ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 10:15:34200,000CT DEN:104900055571 MBVCB.1000589080.013905.MS 2021.039 (be truong van quyen).CT tu 0301000305125 LAI VUONG ANH toi 1140
18-02-2021 10:26:132,000,000NGUYEN VAN CUONG CHUYEN TIEN MS 2021.039 TRUONG VAN QUYEN
18-02-2021 10:26:55200,000CT DEN:104903034654 Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21049396483368
18-02-2021 10:28:25100,000CT DEN:104903727589 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 039 Be Quyen
18-02-2021 10:35:15200,000ung ho ma 2021.039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 10:43:22500,000ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 10:45:05100,000vu manh tuan thanh pho bac giang ung ho ms 2021.039 ;be truong van quyen
18-02-2021 10:46:10300,000ung ho ms 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 10:50:53200,000MS 2021.039 ( be Truong Van Quyen)
18-02-2021 10:55:03200,000CT DEN:105448722428 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 PHAN LONG ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 12:10:14100,000LPT ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 12:26:15200,000DO THI THU HANG Chuyen tien
18-02-2021 13:43:35300,000CT DEN:104906529214 Nha chau Tran Quang Hoang Duong ung ho MS 2021.039
18-02-2021 13:51:14300,000CT DEN:104906535143 Nha chau Tran Quang Hoang Duong ung ho MS 2021.037
18-02-2021 13:58:145,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.039
18-02-2021 14:00:3450,000CT DEN:104907145482 Ung ho MS 2021.039
18-02-2021 14:48:531,000,000ung ho ms 2021 039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 14:57:00500,000Chi Tuyet ung ho be Truong Van Quyen ma MS 2021.039
18-02-2021 15:12:25200,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.039 ; be Truong Van Quyen
18-02-2021 15:13:1750,000ms 2021.039 ( be truong van quyen )
18-02-2021 16:09:43200,000CT DEN:104909625535 IBFT ung ho MS 2021.039 beTruongVanQuyen
18-02-2021 16:10:43200,000CT DEN:104916709757 Ung ho MS 2021.039
18-02-2021 16:53:32200,000CT DEN:104909270341 Ung ho MS 2021.039, be Truong Van Quyen FT21049035315115
18-02-2021 16:53:58100,000MS 2021.039 hng ho be Truong Van Quyen
18-02-2021 17:24:051,000,000CT DEN:104910599515 ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
18-02-2021 17:27:37500,000Ung ho be Truong Van Quyen
18-02-2021 19:08:11200,000CT DEN:105012834167 STA ungho ms2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 19:08:22500,000ung ho MS 2021.039 truong van quyen
18-02-2021 19:18:411,000,000Ung ho MS 2021.039 ( Be Truong van Quyen ) Tinh Nghe An.
18-02-2021 20:09:35200,000CT DEN:104900032480 MBVCB.1001336319.020195.Ung ho MS 2021.039.CT tu 0451000303322 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 1140001617
18-02-2021 20:10:56500,000ung ho 2021.039
18-02-2021 21:07:18500,000Vu Thi Hong Luong ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
18-02-2021 21:49:161,000,000CT DEN:104914005314 Nhung le giup do be truong vaen quyen MS 2021.039
18-02-2021 22:11:491,000,000CT DEN:104922679179 UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN)-180221-22:12:01 679179
18-02-2021 22:31:1420,000CT DEN:104900062585 MBVCB.1001470361.055149.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET
18-02-2021 22:47:10100,000CT DEN:104915446305 Ung ho ms 2021039 be truong van quyen FT21050197582744
19-02-2021 06:11:01500,000ung ho MS 2021.040 (phan thi le na)
19-02-2021 06:32:12200,000ung ho MS 2021.040
19-02-2021 06:37:51500,000CT DEN:105023316119 ung ho MS 2021.040 phan thi le Na
19-02-2021 06:50:23200,000ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na
19-02-2021 08:02:44300,000ung ho ms 2021.040 (be phan thi le na)
19-02-2021 08:18:141,000,000ung ho be Truong Tan Phat MS2021.038
19-02-2021 08:20:101,000,000ung ho be Truong Van Quyen MS2021.038
19-02-2021 08:22:25200,000So GD goc: 995221021923760 995221021923760 - Ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen
19-02-2021 08:24:18200,000CT DEN:105000095601 MBVCB.1001651464.093584.MS 2021 040 ( phan thi le Na ).CT tu 0101001223374 CAO THI PHUONG NGA toi 11
19-02-2021 08:43:24200,000ung hoMS 2021.040 Phan Thi Le Na
19-02-2021 09:43:18300,000LPT ung ho MS 2021040 Phan Thi Le Na
19-02-2021 10:19:101,000,000ms 2021.039 ms 2021.040
19-02-2021 10:20:47500,000ms 2021.037 be ngoc hien
19-02-2021 10:21:25200,000MS2021.040(PHAN THI LE NA)
19-02-2021 11:01:045,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.040
19-02-2021 11:24:56100,000CT DEN:105004621837 MS 2021.040 FT21050336007600
19-02-2021 13:09:46200,000CT DEN:105006682579 UH CT NCHCCCL FT21050730420675
19-02-2021 14:03:5320,000Le Duc Anh chuyen tien
19-02-2021 14:06:00300,000ms 2021.040 (phan thi le na)
19-02-2021 14:33:53100,000CT DEN:105014481833 MS 2021 040
19-02-2021 14:51:27300,000CT DEN:145115349758 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ma 2021 040 Phan Thi Le Na
19-02-2021 16:37:51100,000THAI THI NGOC LAN ung ho MS 2021.040 ( PHAN THI LE NA)
19-02-2021 18:50:5950,000ms 2021.040 ( phan thi le na )
19-02-2021 19:45:12150,000ungho ms2021.039 be truong van quyen
19-02-2021 20:10:51100,000CT DEN:105013964459 ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na FT21050133338530
19-02-2021 20:27:12100,000NGUYEN THUY DUONG ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
19-02-2021 21:21:42500,000MS 2021.040
20-02-2021 01:21:31300,000ung ho MS 2021.036 (gd be truong pham hung); thoi gian GD:19/02/2021 23:17:10
20-02-2021 05:59:0750,000ms 2021.041 (chu dinh van phuong )
20-02-2021 06:18:45100,000CT DEN:105106014325 Ung ho Ma so 2021 041
20-02-2021 06:50:49100,000ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong)
20-02-2021 06:53:29200,000CT DEN:105106800336 UNG HO MS 2021.041 (CHU DINH VAN PHUONG)-200221-06:54:04 800336
20-02-2021 06:54:43100,000Ung ho MS 2021.041 ( chu Dinh Van Phuong)
20-02-2021 06:58:20100,000Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
20-02-2021 07:47:53200,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.041
20-02-2021 07:49:49200,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.039
20-02-2021 07:55:42500,000LAM THU HA Chuyen tien ungho MS 2021.041
20-02-2021 09:43:47100,000CT DEN:105109162707 ung ho chu Dinh Van Phuong
20-02-2021 09:44:37500,000CT DEN:105109188788 Ung ho ms 2021.040
20-02-2021 09:45:37500,000CT DEN:105109188949 Ung ho ms 2021.039
20-02-2021 10:35:5550,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.040
20-02-2021 10:36:1750,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.041
20-02-2021 10:37:41100,000LPT ung ho MS 2021041 Chu Dinh Van Phuong
20-02-2021 10:45:23100,000Ung ho  MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong)
20-02-2021 11:24:26500,000ung ho MS 2021.041 (chu Dinh van phuong)
20-02-2021 11:49:51200,000CT DEN:105104225392 Ung ho MS 2021.041, chu Dinh Van Phuong FT21051619012887
20-02-2021 15:35:23200,000CT DEN:105108352363 MS 2021.040 Phan thi le na FT21051611403006
20-02-2021 15:55:10500,000CT DEN:200107406770 ung ho ms 2021 041
20-02-2021 16:29:21200,000Chuyen tien ung ho ms2021.040 phan thi le na
20-02-2021 16:56:34100,000CT DEN:105109407670 Ung ho MS 2021.040 FT21051919374528
20-02-2021 20:48:29200,000Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho chu Dinh Van Phuong; MS.2021.041
20-02-2021 21:00:16500,000MS 2021041 (Chu Dinh Van Phuong)
20-02-2021 22:30:2450,000CT DEN:105122975436 chu dinh van phuong
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
18/2/21Anh Hưng + Trực     1,000,0002020.037,039

Ban Bạn đọc

Mắc ung thư xương, mẹ đau khổ chứng kiến con thơ khát sữa khóc ngặt

Mắc ung thư xương, mẹ đau khổ chứng kiến con thơ khát sữa khóc ngặt

Mới trải qua sinh nở chưa được bao lâu, chị Thư phát hiện mắc bệnh ung thư xương cột sống. Điều đau khổ nhất với chị không phải sự dày vò của bệnh tật, mà là chứng kiến đứa con thơ dại của mình khát sữa khóc ngặt.