1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
2/11/202050,000IBVCB.1102200290581001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.026
2/11/202060,000IBVCB.1102200818897001.Phan Thi Dao Thon Hong My, Xuan My, Nghi Xuan Ha Tinh MS 2020.026
2/11/2020100,000862926.110220.204139.Ung ho MS 2020.026 chi Phan Thi Dao FT20042557405011
2/11/2020100,000881428.110220.163951.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/11/2020100,000295570.110220.143156.Vietcombank 0011002643148 BUI THI NGA chuyen khoan ung ho MS 2020.026 Chi Phan Thi Dao
2/11/2020100,000IBPS/SE:48304001.DD:110220.SH:10003706.BO:TRAN THI ANH TUYET.UNG HO MS 2020.020(NGUYEN THIKIEU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
2/11/2020100,000867850.110220.133910.Vietcombank 0011002643148 ms 2020.024
2/11/2020100,000MBVCB.339079141.MS 2020.026.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2020100,000Sender:01202001.DD:110220.SHGD:10003140.BO:TRAN THI THUY.995220021154103 UNG HO MS 2020.024 GD CHI XY
2/11/2020100,000IBVCB.1102200216501002.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.024
2/11/2020100,000277927.110220.095008.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.007 be Le Van Thai
2/11/2020100,000IBVCB.1102200473197002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.026(chi Phan Thi Dao)
2/11/2020100,000539065.110220.065939.ung ho MS 2020.026 chi phan thi dao
2/11/2020100,000008752.110220.060606.Chuyen tien tu ViettelPay
2/11/2020180,000MBVCB339176539.ho tro chi tran thi hop( vinh phuc.0385210921).CT tu 0741000660044 NGUYEN VU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2020200,000527100.110220.211839.Ung ho hoan canh MS 2020 026
2/11/2020200,000525854.110220.204010.Ung ho MS 2020026 ung ho chi Phan Thi Dao
2/11/2020200,000MBVCB.339384951.ung ho ms 2020.021 be Le Xuan Duc Thanh.CT tu 0011004058589 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2020200,000MBVCB.339383935.ung ho ms 2020.022 em Lu Phu Loc.CT tu 0011004058589 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2020200,000MBVCB.339383118.ung ho ms 2020.023 be Ho Le Minh Nhut.CT tu 0011004058589 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2020200,000MBVCB.339382484.ung ho ms 2020.024 gia dinh chi Xy.CT tu 0011004058589 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2020200,000MBVCB.339381694.ung ho ms 2020.025 be Ngo Quoc Dao.CT tu 0011004058589 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2020200,000520066.110220.172617.Ung ho MS 2020026 chi Phan Thi Dao
2/11/2020200,000326111.110220.165522.Ung ho ms 2020.020 nguyen thi kieu
2/11/2020200,000517097.110220.153750.Ung ho MS 2020026 Chi Phan Thi Dao
2/11/2020200,000MBVCB339175537.MS 2020026.CT tu 0111000152525 VO MINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2020200,000IBVCB.1102200645995002.Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh MS 2020.026
2/11/2020200,000685275.110220.134938.Ung ho MS 2020.026 chi Phan Thi Dao FT20042030480289
2/11/2020200,000Sender:92204012.DD:110220.SHGD:12552654.BO:LE THI ANH NGUYET.LE THI ANH NGUYET CHUYEN TIENGIUP DO BE NGUYEN THIEN AN
2/11/2020200,000510717.110220.123915.MS 2020026 chi Phan Thi Dao
2/11/2020200,000144950.110220.122539.UNG HO MS 2020.024 (GIA DINH CHI XY)
2/11/2020200,000508779.110220.111721.Ung ho 2020026
2/11/2020200,000Sender:79303003.DD:110220.SHGD:10004751.BO:TRAN THI MONG THU.UNG HO BE HA HOANG THIEN DI
2/11/2020200,000MBVCB338936168.Ung ho MS 2020.006 Be Pham An Binh.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2020200,000496432.110220.095548.ung ho MS 2020.026
2/11/2020200,000MBVCB338927955.Ung ho MS 2020.025 Be Ngo Quoc Dao.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2020200,000MBVCB338909189.Nguyen Thi Hong Nga chuyen tien den Phan Thi Dao ung ho gia dinh dang gap kho khan.CT tu 0181003141314 TRAN TRONG PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2020200,000MBVCB338880270.ung ho ( Chi Phan Thi Dao) MS 2020.026.CT tu 0461000465683 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2020200,000Sender:48304001.DD:110220.SHGD:10000425.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2020.026 ( CHI PHAN THI DAO) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/11/2020200,000441940.110220.083031.Chuyen tien ung ho MS2020.026
2/11/2020200,000IBVCB.1102201033011001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.026 (chi Phan Thi Dao)
2/11/2020200,000IBVCB.1102201019127001.NGUYEN HIEN BUU TRAN.Ung ho MS 20203148 Phan thi dao
2/11/2020300,000IBVCB.1102200537645001.DINH MANH TAN.ung ho MS 2020.026 (chi Phan Thi Dao)
2/11/2020300,000IBVCB.1102200699771001.PHAM NGOC TUNG.Pham Ngoc Tung & gia dinh Ung ho MS 2020.026 (chi Phan Thi Dao)
2/11/2020300,000541939.110220.110214.Ung ho MS 2020.011 Nguyen Viet Anh
2/11/2020300,000788928.110220.100449.UNG HO MS 2920.026 ( CHI PHAN THI DAO )-110220-10:03:34
2/11/2020300,000421799.110220.074824.ung ho ms 2020.025 be nquoc dao o long an
2/11/2020400,000IBVCB.1102200595293001.Do Xuan Han Nguyen Thi Kieu, xom 11 Trai Tuan, xa Huong Vinh, hoan canh ung ho
2/11/2020400,000Sender:01310001.DD:110220.SHGD:10010456.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.026 CHI DAO
2/11/2020500,000871197.110220.221300.UNG HO MS 2020 022 LU PHU LOC
2/11/2020500,000MBVCB339499088.MS 2020.026.CT tu 0071001308858 LE NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/2020500,000223680.110220.172002.ck bes Vu Hoang Phuc, 15 tuoi, dia chi 114/32 duong quang trung, p5, tp Ca Mau
2/11/2020500,000853032.110220.143053.ung ho MS 2020026 Chi Phan Thi Dao
2/11/2020500,000IBVCB.1102200779245001.NGUYEN THI CAM TU.Ung ho MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu
2/11/2020500,000532364.110220.104400.UNG HO MS 2020.024 GIA DINH CHI XY
2/11/2020500,000Sender:79310001.DD:110220.SHGD:10005601.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.025 BE NGO QUOC DAO
2/11/2020500,000Sender:01310005.DD:110220.SHGD:10006642.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.026 CHI PHANTHI DAO
2/11/2020500,000855363.110220.092045.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.26 - Phan Thi Dao
2/11/2020500,000Sender:79303003.DD:110220.SHGD:10002055.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE LE VAN THAI
2/11/2020500,000Sender:79303003.DD:110220.SHGD:10002034.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE PHAMAN BINH
2/11/2020500,000Sender:79303003.DD:110220.SHGD:10002029.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE HUYNHLE NHA PHUONG
2/11/2020500,000MBVCB.338838595.ung ho ms 2020.026.CT tu 0041000326869 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/11/2020500,000MBVCB338832933.UH MS 2020.022 em Lu Phu Loc.CT tu 0281000024321 BUI DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/20201,000,000869737.110220.210249.UNG HO MS 2020.026 CHI PHAM THI DAO FT20043082090408
2/11/20201,000,000793250.110220.172814.Ung ho be nguyen thien an Ms 2020018 FT20042132071913
2/11/20201,000,000Sender:79307005.DD:110220.SHGD:10009512.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.025 (BE NGO QUOC DAO)
2/11/20201,000,000684165.110220.134704.Ung ho MS 2020.026 chi Phan Thi Dao FT20042592105701
2/11/20201,000,000Sender:79303003.DD:110220.SHGD:10004305.BO:TANG THI VAN.UNG HO MS 2020.021 BE LE XUAN DUCTHANH 500K. MS 2020.024 GD CHI XY 500K
2/11/20201,000,000IBVCB.1102200340537001.MAI HOANG BICH NGOC.ung ho MS2020.026- CHI PHAN THI DAO
2/11/20201,000,000Sender:79303003.DD:110220.SHGD:10002899.BO:TRAN PHAM THI THUY DUONG.TANG CHO CHI NGUYEN THI HUONG MS 2020019
2/11/20201,000,000MBVCB338806753.ung ho MS 2020.025(be Ngo Quoc Dao).CT tu 0541000176267 DAO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/11/20202,000,000Sender:79303003.DD:110220.SHGD:10009844.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO T NGOC THUY UNG HO MS2020.024 (GIA DINH CHI XY)
2/11/20202,000,000IBVCB.1102200816881001.PHAM VAN NINH.Ung ho MS 2020.026 (chi Phan Thi Dao)
2/11/20203,000,000Sender:01202001.DD:110220.SHGD:10004007.BO:LAI XUAN THANH.995220021155310 UNG HO MS 2020.026
2/11/20203,000,000MBVCB.338929742.ung ho ms 2020.026, chi Phan Thi Dao.CT tu 0561000539114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/202050,000IBVCB.1202200726857001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2020. 023 ung ho em HO LE VIET HUNG
2/12/202050,000MBVCB340067471.ung ho MS 2020.026.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/202050,000IBVCB.1202200483597003.Nguyen Nhat Minh Kp6, Phuong TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.022 (em Lu Phú Loc)
2/12/202050,000IBVCB.1202200119885002.Nguyen Nhat Minh Kp6, Phuong TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.017 (em Nguyen Hong ?inh)
2/12/202050,000IBVCB.1202200952221001.Nguyen Nhat Minh Kp6, Phuong TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.027 (bé Lê Van Gia Huy)
2/12/202050,000IBVCB.1202200076425003.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.027
2/12/202050,000064536.120220.091749.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 025
2/12/2020100,000371056.120220.203930.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Mong be Gia Huy manh khoe MS 2020.027
2/12/2020100,000472724.120220.180412.ung ho MS.2020.025 be Ngo quoc dao
2/12/2020100,000472482.120220.180143.ung ho MS.2020.018 be Thien An
2/12/2020100,000472111.120220.175756.ung ho MS.2020.023 be Nhut
2/12/2020100,000471979.120220.175639.ung ho MS.2020.020 chi Kieu
2/12/2020100,000471781.120220.175419.ung ho MS.2020.019 chi Huong
2/12/2020100,000IBVCB.1202200807839008.TRAN DUC HIEN.ung ho Ms 2020.018 (be nguyen thien An)
2/12/2020100,000MBVCB339968981.Ung ho Ms 2020.027.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2020100,000127464.120220.150305.Chuyen tien ung ho MS 2020.027
2/12/2020100,000982194.120220.100602.ung ho MS 2020.027 be Le Van Gia Huy
2/12/2020100,000525968.120220.085922.ung ho maso 2020 020 chi nguyen thi kieu
2/12/2020100,000901328.120220.075955.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020.023
2/12/2020100,000900889.120220.075503.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020.027
2/12/2020100,000IBVCB.1202200097787003.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2020.027 be Le Van Gia Huy
2/12/2020100,000904015.120220.054928.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 027 be Le Van Gia Huy
2/12/2020100,000098839.120220.001853.Ung ho MS 2020.026 chi Phan Thi dao
2/12/2020150,000525884.120220.220600.Ms 2020027 be Le van gia huy
2/12/2020200,000MBVCB340285587.uh be nguyen quoc vinh . ms 2019.125 . Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0031000358489 DO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2020200,000PT.VNN.10600503.037512.20200212.205846.9704366601704178012.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.GD:76 CACH MANG THANG 8 P.6,HCM VN
2/12/2020200,000IBVCB.1202200381303005.vc MInh sg q12 Ung ho MS 2019.414 (ung ho em Quan)
2/12/2020200,000IBVCB.1202200505775004.vc Minh SG Q12 Ung ho MS 2020.012 (gia dinh chi Hoa)
2/12/2020200,000IBVCB.1202200032859002.Vc Minh SG Q12 Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/12/2020200,000MBVCB339812126.ung ho MS 2020027 be le van gia huy.CT tu 0491001959102 LE VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2020200,000315434.120220.104951.MS 2020.027 Khanh Ha chuc be mau binh phuc
2/12/2020200,000278357.120220.093429.200212000011276 MS2020.027 Be Le Van Gia Huy ZP5M2TUIDJDF
2/12/2020200,000277889.120220.092904.200212000009999 MS 2020.027 ung ho be Le Van Gia Huy ZP5M2TUIDEBI
2/12/2020200,000945755.120220.092132.Ung ho MS 2020.023 be Ho Le Minh Nhut FT20043172342806
2/12/2020200,000MBVCB339666778.MS 2020.027 le van gia huy.CT tu 0011002344578 NGUYEN BAO TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2020200,000IBVCB.1202200080749001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.027 (be Le Van Gia Huy)
2/12/2020250,000MBVCB.340244562.benh ung thu nao .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2020300,000227188.120220.205533.Ung ho ma so 2020.027 LE VAN GIA HUY FT20044085396788
2/12/2020300,000392405.120220.174540.VIETTEL 400300 LIENNH 200212 200212046307946 400201 ho tro chau
2/12/2020300,000IBVCB.1202200469485001.THAI VU THAI.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/12/2020300,000550144.120220.134534.2020.027 Le van gia Huy FT20043295528138
2/12/2020300,000MBVCB339891486.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy) thong qua bao Vietnamnet .CT tu 0511000457078 NGUYEN VAN CAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/12/2020300,000IBVCB.1202200064317003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.025 cho be Ngo Quoc Dao
2/12/2020300,000IBVCB.1202200233825001.Be Ha My, Ha Nguyen Ung ho be Le Van Gia Huy MS 2020.027 Ung ho be Le Van Gia Huy MS 2020.027
2/12/2020300,000MBVCB.339642117.chau le van gia huy.CT tu 0011002786262 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/2020400,000IBVCB.1202200231557001.HUYNH HONG PHUONG.giup do 2 ma so: 2020.025+027(moi ma so 200k). Nam Mo A Di Da Phat.
2/12/2020500,000948893.120220.213311.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.024-gd chi Xy
2/12/2020500,000IBVCB.1202200380155001.LE THU HA.Ung ho MS2020-27 (be Le Gia Huy)
2/12/2020500,000793505.120220.210230.Ung ho MS 2020 027 be Le Van Gia Huy
2/12/2020500,000234320.120220.203124.ung ho chau luong gia huy
2/12/2020500,000IBVCB.1202200477613008.PHAM THI TRUC MAI.ung ho MS 2020.018 be Nguyen thien an
2/12/2020500,000613394.120220.164451.Ung ho MS 2020.018 be Nguen Thien An
2/12/2020500,000011417.120220.132534.MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU-120220-13:25:32
2/12/2020500,000IBVCB.1202201027545005.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.026 cho chi Phan Thi Dao
2/12/2020500,000IBVCB.1202200293165001.HOANG THI NHAN.Ung ho ms 2020.027 be Le van Gia Huy
2/12/2020500,000Sender:01310012.DD:120220.SHGD:10004646.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.027 BE LE VAN GIA HUY
2/12/2020500,000903099.120220.084048.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.027 be Le Van Gia Huy
2/12/2020500,000516050.120220.075158.Ung ho ma so 2020-027 ( be Le Van Gia Huy)
2/12/2020500,000929763.120220.064200.UNG HO MS 2020.027 ( BE LE VAN GIA HUY)-120220-06:41:59
2/12/2020500,000MBVCB.339615458.MS 2020.27 le van gia huy.CT tu 0071000803733 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/12/20201,000,000IBPS/SE:92204012.DD:120220.SH:12591832.BO:DIEP HOANG ANH.UNG HO MS2020.024GD CHI XY
2/12/20201,000,000IBVCB.1202200148537001.NGUYEN KIM LOAN.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/12/20203,000,000Sender:48304001.DD:120220.SHGD:10000635.BO:LE QUOC HIEU.GIUP BE NGO QUOC DAO. MS 2020.025TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
2/13/202050,000IBVCB.1302200505525001.Nguyen Nhat Minh Kp6, Phuong TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.028 (gia ?ình anh Thao)
2/13/202050,000377154.130220.121927.Ung ho chau Duc Kiet va Bao Nghi FT20044797101402
2/13/202086,800532855.130220.081912.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.022
2/13/2020100,000586383.130220.212739.Ms 2020.028 FT20045075356608
2/13/2020100,000MBVCB.340734389.MS 2020.028 (gia dinh anh Thao).CT tu 0251002668456 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/2020100,000IBVCB.1302200691991001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.028
2/13/2020100,000501666.130220.120047.ung ho ma so 2020.028
2/13/2020100,000271982.130220.115103.VU THI THANH PHUONG Chuyen tien ung hoo ms 2020.18. Nguyen thien an
2/13/2020100,000459660.130220.104710.Chuyen tien ung ho MS 2020.028 gd anh Thao
2/13/2020100,000IBVCB.1302200985505002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.028( gia dinh anh Thao)
2/13/2020100,000952600.130220.060147.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 028 gia dinh anh Thao
2/13/2020200,000328831.130220.205529.UNG HO MS 2020.027-130220-20:55:00
2/13/2020200,000462130.130220.154940.Ung ho MS.2020.028 gia dinh anh Thao FT20044860302804
2/13/2020200,000Sender:79307005.DD:130220.SHGD:10009847.BO:VO THI HONG SUONG.IBMS 2020.028 (GD ANH THAO)
2/13/2020200,000MBVCB340597109.ung ho MS 2020028.CT tu 0371000499220 CAO LAM DAT DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2020200,000354512.130220.112055.Ung ho gd anh Thao 2020.028 FT20044041334573
2/13/2020200,000803429.130220.094730.ung ho MS 2020.028 (gia dinh anh Thao)
2/13/2020200,000Sender:01310005.DD:130220.SHGD:10003221.BO:HOANG HAI.UNG HO MS 2020.027, 2020.025
2/13/2020200,000IBVCB.1302200955099002.HA DUC MINH.Ghi ro ung ho MS 2020.028 (gia Dinh anh Thao)
2/13/2020200,000366509.130220.074753.Ung ho MS 2020.027 be Le Van Gia Huy
2/13/2020200,000246055.130220.054411.Ung ho MS2020.028 (gia dinh anh Thao)
2/13/2020231,700MBVCB340333677.ms 2020 028, ung ho anh Thao.CT tu 0061371174676 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/2020300,000485958.130220.163910.Ung ho MS2020.024 gia dinh chi Xy FT20044108705653
2/13/2020300,000IBVCB.1302200271789002.HO THI DIEP.Ghi ro ung ho MS 2020.026 (chi Phan Thi Dao),tru thon Hong My, xa Xuan My, huyen Nghi Xuan, Ha Tinh. SDT: 0392804579
2/13/2020300,000IBVCB.1302200363401001.HO THI DIEP.ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao) Sinh nam 2012, Long AN. Dia chi: Ap Hung Thaun, xa Hung Dien B, Huyen Tan Hung, Tinh Long An
2/13/2020300,000IBVCB.1302200990175001.TRAN HUYEN TRANG.ung ho MS 2020.028 (gia dinh anh Thao)
2/13/2020300,000Sender:79334001.DD:130220.SHGD:10000405.BO:CUNG DINH MINH0880987.UNG HO MS 2020.028 ( GIADINH A THAO) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/13/2020300,000033844.130220.082715.MS 2020028 UH gd anh Thao
2/13/2020300,000380420.130220.082542.Ung ho ms 2020.028 gia dinh anh Thao
2/13/2020300,000367694.130220.075214.ung ho ms 2020.027 be le van gia huy o phu tho
2/13/2020500,000772283.130220.210937.MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
2/13/2020500,000510284.130220.173412.Ung ho MS 2020.028 gia dinh anh Thao FT20044781223509
2/13/2020500,000516225.130220.154229.CK tu 001986330007 den 0011002643148. ND:RM ungho MS 2020.016 Minh Thuy Eban
2/13/2020500,000IBVCB.1302200501741006.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/13/2020500,000IBVCB.1302200175501004.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao)
2/13/2020500,000348444.130220.110710.Ung ho Ms 2020.028 FT20044039912601
2/13/2020500,000Sender:79307005.DD:130220.SHGD:10005906.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.026 ( CHI PHAN THI DAO )
2/13/2020500,000Sender:01310001.DD:130220.SHGD:10004399.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.028 GIA DINHANH THAO
2/13/2020500,000550452.130220.092018.UNG HO MS 2020 028 ( gia dinh anh thao)
2/13/2020500,000MBVCB.340374669.giup do ms 2020.028.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/13/2020500,000873061.130220.081437.ung ho MS 2020028
2/13/2020700,000MBVCB340483848.MS 2020.028 GD ANH THAO.CT tu 0071001120348 NGUYEN THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/13/20201,000,000516163.130220.154053.CK tu 001986330007 den 0011002643148. ND:RM ung ho MS 2020.006 Pham An Binh
2/13/20201,000,000IBVCB.1302200302257005.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/13/20201,000,000714239.130220.145818.Ung ho MS 2020.024 Gia nh chi Xy
2/13/20201,000,000IBVCB.1302200521853003.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2020.027 (be Le Van Gia Huy)
2/13/20201,000,000960208.130220.081304.Vietcombank 0011002643148 ung ho Ngo Quoc Dao, Ms 2020025
2/13/20201,000,000532084.130220.081624.4753037865 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2020028 gia dinh anh Thao
2/13/20201,000,000273389.130220.062232.MS2020.028 FT20044209052807
2/13/20201,000,000352314.130220.060012.Chuyen tien MS 2020.028 gia dinh anh Thao
2/13/20201,800,000296815.130220.174350.UNG HO MA 2020.025,026,027,028,029,030 MOI TRUONG HOP 300.000-130220-17:43:48
2/13/20202,000,000080958.130220.080958.Ung ho MS 2020.028 gia dinh anh Thao
2/13/20202,000,000373136.130220.080818.Vo T Phuong Mai ctien ung ho ms2020.018 be Nguyen Thien An
2/13/202010,000,000544036.130220.190910.Cac chau Do Huu Minh Theo, Do Ky Truc Thalia, Chan Uy Chu Carter bang California, Hoa Ky ung ho MS 2
2/14/202050,000050796.140220.170335.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020.029 be Ha Gia An
2/14/202050,000MBVCB341501426.giup do cac benh nhi ung thu.CT tu 0721000584406 DOAN KHUU DIEM NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/202050,000599030.140220.154903.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/14/202050,000IBVCB.1402200186781001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.029
2/14/2020100,000319054.140220.222548.MS 2020.025 ung ho be NGO QUOC DAO
2/14/2020100,000961365.140220.212609.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20046687272504
2/14/2020100,000470801.140220.185335.MS 2020.028
2/14/2020100,000188887.140220.165859.Chuyen tien ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An
2/14/2020100,000509397.140220.162613.UNG HO MS 2020.029 (BE GIA AN)-140220-16:26:11
2/14/2020100,000320400.140220.153604.Ung ho MS2020 029 be Ha Gia An
2/14/2020100,000IBVCB.1402200246317003.VU VAN HUY.MS 2020.029 (be Ha Gia An)
2/14/2020100,000156877.140220.112541.mong chau chua khoi
2/14/2020100,000Sender:01310005.DD:140220.SHGD:10008160.BO:TRUONG THI HANG.UNG HO MS 2020.029 BE HA GIA AN
2/14/2020100,000Sender:01310012.DD:140220.SHGD:10007445.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2020.028
2/14/2020100,000228647.140220.101514.ung ho MS 2020.029 (be Ha Gia An)
2/14/2020100,000918263.140220.101326.Ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An
2/14/2020100,000913832.140220.100321.Lam Viet ung ho ma so 2020.029
2/14/2020100,000680647.140220.093409.UNG HO MS2020.029 BE HA GIA AN
2/14/2020100,000MBVCB.341089281.?MS 2020.029.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2020100,000IBVCB.1402200096177003.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.029(be Ha Gia An)
2/14/2020100,000235719.140220.060705.Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.029
2/14/2020175,000ATM_FTF.10800545.258384.20200214.134359.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
2/14/2020200,000IBVCB.1402200645315002.Vu Dinh An Ha Noi ung ho MS 2020.026 (chi Phan Thi ?ào)
2/14/2020200,000MBVCB341769830.MS 2020.029 (be Ha Gia An).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2020200,000MBVCB341768430.MS 2020.028 (gia dinh anh Thao).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2020200,000IBVCB.1402200548849004.VUONG THI HAI.Ung ho MS 2020.028 gia dinh anh Thao
2/14/2020200,000557217.140220.202217.MS 2020.028 (UNG HO GIA DINH ANH THAO)-140220-20:22:15
2/14/2020200,000513229.140220.194934.MS 2020 029
2/14/2020200,000897504.140220.181219.Ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an FT20045825200786
2/14/2020200,000MBVCB.341566136.MS 2020.029.CT tu 0011002477544 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2020200,000164601.140220.164601.ung ho MS 2020.029
2/14/2020200,000Sender:01202021.DD:140220.SHGD:10006369.BO:LE THI THU.995220021456417 UNG HO MS 2020.029BE HA GIA AN
2/14/2020200,000Sender:01310001.DD:140220.SHGD:10016634.BO:NGUYEN THI THAO.UNG HO MS 2020.29
2/14/2020200,000IBVCB.1402200631809001.HOANG THI NGAN.MS 2020.029 (be Ha Gia An)
2/14/2020200,000784821.140220.143119.Ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An FT20045873809830
2/14/2020200,000790120.140220.140816.Ms 2020.029 (be Ha Gia An)
2/14/2020200,000Sender:01310001.DD:140220.SHGD:10013043.BO:HOANG THANH MINH.UNG HO MS 2020.029 BE HA GIAAN
2/14/2020200,000017990.140220.135359.IBFTA 200214000031415 ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An
2/14/2020200,000Sender:48304001.DD:140220.SHGD:10003346.BO:NGUYEN THI VIET.UNG HO MS 2019.417 BE TRAN NGOMINH LAM TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/14/2020200,000IBVCB.1402200090225001.THAI VU THAI.Ca nha cua Thai Vu Thai ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao)
2/14/2020200,000723730.140220.115319.Bug ho MS2019 125 Nguyen quoc vinh FT20045077432730
2/14/2020200,000766903.140220.112645.ung ho?MS 2020 029?be Ha Gia An
2/14/2020200,000709969.140220.112212.2020.029 be ha gia an FT20045811523964
2/14/2020200,000925957.140220.103731.ung ho MS 2020 029
2/14/2020200,000664104.140220.094409.Ung ho MS 2020.029 be Ha Gia Han FT20045080023212
2/14/2020200,000900325.140220.094334.ung ho MS 2020.018 thay Hung
2/14/2020200,000895731.140220.093636.ung ho MS 2020.029
2/14/2020200,000MBVCB341148815.MS 2020.029 (be HA GIA AN).CT tu 0441000689912 PHAM THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2020200,000400642.140220.093623.UNG HO BE HA GIA AN MS 2020 029-140220-09:36:22
2/14/2020200,000IBPS/SE:01310012.DD:140220.SH:10003813.BO:DO HUU HUNG.MS 2020.029
2/14/2020200,000Sender:79310001.DD:140220.SHGD:10002668.BO:TRAN HONG HOA.UNG HO MS 2020.028 GIA DINH ANH THAO TINH BINH THUAN
2/14/2020200,000646776.140220.090000.MS 2020.029 FT20045479887960
2/14/2020200,000IBVCB.1402200150195001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.029 (be Ha Gia An)
2/14/2020200,000675100.140220.073436.ung ho ms2020.029 be ha gia an
2/14/2020200,000MBVCB.341069385.MS 2020 029.CT tu 0181002477356 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2020250,000879201.140220.172841.MS 2020 029 be Ha Gia An FT20045001152030
2/14/2020300,000954398.140220.210140.Ung ho MS 2020.027 FT20046058026054
2/14/2020300,000MBVCB.341762364.MS : 2020.026( chi phan thi dao ) .CT tu 0461000449900 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2020300,000544814.140220.151435.Ung ho quy
2/14/2020300,000035051.140220.144738.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020.029 be Ha Gia An
2/14/2020300,000965544.140220.112017.ung ho MS 2020.029
2/14/2020300,000694092.140220.104913.Ung ho MS 2020 029 be Ha Gia An FT20045015407196
2/14/2020300,000691631.140220.104408.Ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An FT20045716651601
2/14/2020300,000IBVCB.1402200691727001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.028 (gia dinh anh Thao)
2/14/2020300,000581418.140220.090632.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/14/2020300,000832607.140220.073029.ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An
2/14/2020300,000MBVCB.341062605.ms 2020.029 be gia An.CT tu 0121001517273 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2020400,000751540.140220.163827.IBFT ung ho ms 2020.029 be Ha Gia An
2/14/2020500,000MBVCB341745376.MS 2020.018 (be NGUYEN THIEN AN).CT tu 0111000276780 TRAN NGUYEN THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2020500,000480008.140220.194437.Vietcombank 0011002643148 LE QUANG LIEM chuyen khoan MS 2020.029 be Ha Gia An
2/14/2020500,000IBVCB.1402200851451002.Ung Ho MS 2020.029 Be Ha Gia An - Nam Dinh Bi ung thu tinh hoan
2/14/2020500,000908634.140220.184426.MS 2020026 chi Phan Thi Dao FT20045208050241
2/14/2020500,000MBVCB341535668.MS 2020.029(Be Ha Gia An).CT tu 0811000013056 LE NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2020500,000102392.140220.152316.ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An
2/14/2020500,000Sender:01310005.DD:140220.SHGD:10013821.BO:PHAM THI MINH.UNG HO MS 2020.029 (BE HA GIA AN)
2/14/2020500,000IBPS/SE:01310001.DD:140220.SH:10011267.BO:NGUYEN XUAN HOANG.UNG HO BE HO GIA AN. MS2020.029
2/14/2020500,000MBVCB341361401.ung ho MS 2020.022 (em Lu Phu Loc).CT tu 0531002569241 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2020500,000IBVCB.1402200072567001.hoang thi dieu linh hoa lac-phu ly- ha nam MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/14/2020500,000MBVCB341287866.ung ho MS 2020.024 (gd chi Xy).CT tu 0531002569241 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/14/2020500,000Sender:79202002.DD:140220.SHGD:10001830.BO:TRAN THI HA.995220021452485 UNG HO MS 2020.028 GIA DINH ANH THAO
2/14/2020500,000442598.140220.095302.Pham Thi Thu Hien va Pham Tung Chi ung ho gia dinh chi Xy MS 020.024
2/14/2020500,000Sender:01310005.DD:140220.SHGD:10004418.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.029 BE HA GIA AN
2/14/2020500,000190429.140220.092348.Ung Ho MS 2020.29 (be Ha Gia An)
2/14/2020500,000MBVCB.341131955.giup do ms 2020.029.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2020500,000017027.140220.090105.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TO THI VUI ung ho ms 2020.029
2/14/2020500,000MBVCB.341107312.be Ha Gia An benh ung thu.CT tu 0071000853269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2020500,000636282.140220.082326.MS 2020.029 be Ha Gia An chuc con mau het benh FT20045126542316
2/14/2020500,000MBVCB.341089076.ung ho ms 2020.029.CT tu 0041000326869 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/14/2020500,000580039.140220.081353.Ung ho MS 2020.029 ( be Ha Gia An)
2/14/2020500,000836118.140220.074358.ung ho MS 2020.021 be Le Xuan Duc Thanh
2/14/2020500,000835634.140220.074213.ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/14/2020500,000834997.140220.073958.ung ho MS 2020.029 Be Ha Gia An
2/14/2020500,000625679.140220.070115.Ung ho be Ha Gia An MS 2020.029 FT20045055007199
2/14/20201,000,000251874.140220.222642.ms 2020 029 be Ha Gia An
2/14/20201,000,000IBVCB.1402200580563006.NGUYEN THI NGOC DOAN.ung ho MS2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/14/20201,000,000933165.140220.103208.Ung ho MS 2020.028
2/14/20201,000,000IBVCB.1402200633785001.Ung ho MS 2020.029 (be Ha Gia An) TT Quat la,, H Giao thuy, Nam dinh Be Gia An
2/14/20201,000,000Sender:79334001.DD:140220.SHGD:10000842.BO:BUI THI THANH TUYEN0065296.UNG HO MS 2020.028 (GIA DINH ANH THAO ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/14/20201,000,000656243.140220.092505.Ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An FT20045245067444
2/14/20201,000,000012725.140220.091305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.029 be Ha Gia An
2/14/20201,000,000436796.140220.090453.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2020 029 be Ha Gia An
2/14/20201,000,000436560.140220.085713.Tran Thi Thu Huong 0909339135 ung ho MS 2020.028 gia dinh nha anh Thao
2/14/20202,000,000894931.140220.180520.MS 2020.029 beHa Gia An FT20045011869089
2/14/20203,000,000106384.140220.131603.Ntd Ung ho MS 2020.028 (gia dinh anh Thao)
2/14/20203,000,000105921.140220.130847.Ntd Ung ho MS 2020.029 (be Ha Gia An)
2/15/202050,000021014.150220.073936.ung ho cho MS2020 030 be Hoang Duy Duc
2/15/2020100,000644349.150220.143410.Chuyen tien ung ho MS 2020.030
2/15/2020100,000MBVCB.342171717.MS 2020.030.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/2020100,000186900.150220.110114.Ung ho ms 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/15/2020100,000544216.150220.101244.Ung ho MS 2020029 be gia han FT20046402690013
2/15/2020100,000IBVCB.1502200384903001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.030(be Hoang Duc Duy)
2/15/2020100,000549738.150220.061016.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 030 be Hoang Duc Duy
2/15/2020100,000464990.150220.002906.200215000000319 Ung ho ms2020.029 be Ha Gia An ZP5M30NV8O0L
2/15/2020150,000MBVCB341990652.ung ho ma so MS 2020.030 be Hoang Duc Duy.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2020200,000IBVCB.1502200505873001.Trieu Thi Tram thon 3, xa Muong Lai, huyen Luc Yen, tinh Yen Bai MS 2020.030 (be Hoang Duc Duy)
2/15/2020200,000738557.150220.181546.MS 2019.125-150220-18:15:44
2/15/2020200,000IBVCB.1502200554653001.TRAN NGUYEN HAN.Ung ho MS 2020.030 be Hoang Duc Duy
2/15/2020200,000709575.150220.141202.Vietcombank 0011002643148 ung ho Ms 2020.030 be hoang duc duy
2/15/2020200,000151801.150220.111317.MS 2020 030
2/15/2020200,000MBVCB342034211.MS 2020030.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2020200,000ATM_FTF.06300003.037774.20200215.101322.9704366805579012012.FrAcc:0631000394000.ToAcc:0011002643148.GD:LONG AN NH NHA NUOC LONGAN VN
2/15/2020200,000880443.150220.100516.bac Nguyen Thi San ct MS 2020030 Be Hoang Duc Duy
2/15/2020200,000879957.150220.095726.Bac Nguyen Thi San ct Ma so 2020029 be Ha Gia An
2/15/2020200,000510079.150220.083121.Ung ho MS 2020030 Be Hoang Duc Duy FT20046886113612
2/15/2020200,000MBVCB341929742.Ung ho MS 2020.030 ( be Hoang Duc Duy ).CT tu 0021001646487 MAI ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2020200,000MBVCB341917208.ms 2020.030.CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2020200,000458939.150220.080634.ung ho MS2020 be Hoang Duc Duy
2/15/2020200,000503361.150220.075423.Ung ho MS 2020.030. Be Hoang Duc Duy FT20046129032019
2/15/2020200,000999171.150220.070850.Ung ho MS 2020.030 FT20046006150891
2/15/2020200,000MBVCB341887177.ung ho MS 2020.030 (be Hoang Duc Duy).CT tu 0991000024401 NGUYEN MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2020200,000IBVCB.1502200530033004.NGUYEN THI LUYEN.Ung ho MS 2020.28 gia dinh anh Thao
2/15/2020200,000IBVCB.1502200563645002.NGUYEN THI LUYEN.Ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An
2/15/2020250,000IBVCB.1502200258343002.BUI DUC THIEN.ung ho MS 2020.030 (be Hoang Duc Duy)
2/15/2020300,000MBVCB342126058.Ung ho MS 2020.030(be Hoang Duc Duy).CT tu 0421000479081 LE NGUYEN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2020300,000MBVCB342112083.ung ho MS2020.030 be Hoang Duc Duy.CT tu 0031000269917 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2020300,000156993.150220.123342.CHI KHANH LINH, MINH HA-DVONG-CG-HN UNG HO MS 2020.029 (be Ha Gia An). CHUC EM CHONG KHOI BENH.
2/15/2020300,000880135.150220.100051.Bac LeMaiHien ct MS 2020029 be Ha Gia An
2/15/2020300,000514850.150220.095040.ung ho MS2020.030 hoang duc duy
2/15/2020300,000IBVCB.1502200742079001.PHAM VAN KHANH.Ung ho be Hoang Duc Duy. MS 2020.030
2/15/2020300,000IBVCB.1502200843899001.TRUONG CONG LOC.Ung ho ms 2020.030 be Hoang Duc Duy
2/15/2020500,000MBVCB342199510.ung ho ma so 2020.030 hoang duc duy.CT tu 0251002726644 DINH THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/2020500,000957750.150220.130952.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO THUY ANH chuyen khoan UH MS 2020.029 be Ha G
2/15/2020500,000957614.150220.130629.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO THUY ANH chuyen khoan UH MS 2020.030 be Hoan
2/15/2020500,000559783.150220.111116.ung ho MS 2020.030
2/15/2020500,000621246.150220.110047.Ung ho MS 2020.030 (be Hoang Duc Duy)
2/15/2020500,000IBVCB.1502200174081002.LE NGUYEN DIEN HAO.Ung ho MS 2020.030 (Be Hoang Duc Duy)
2/15/2020500,000788060.150220.085622.IBFT Ung ho MS 2020.030
2/15/2020500,000262766.150220.083229.Ung ho ma so 2020 030 be Hoang Duc Duy
2/15/2020500,000501860.150220.074145.Nguyen Gia Huy ung ho be Hoang Duc Duy MS 2020.030 FT20046684504329
2/15/2020500,000013538.150220.065615.ung ho MS 2020 30 be hoang duc duy
2/15/2020500,000MBVCB.341893242.t2.CT tu 0011001456392 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/2020500,000MBVCB341885278.MS 2020.030 (be Hoang Duc Duy).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/20201,000,000MBVCB.341936442.dieu tri benh.CT tu 0331000426143 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/15/20201,000,000MBVCB341924884.Ung ho MS 2020.029 ( be Ha Gia An).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/20201,000,000MBVCB341923098.Ung ho MS 2020.030 (be Hoang Duc Duy).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/15/20201,000,000IBVCB.1502200508773001.VO MINH TRUNG.Ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An
2/15/20202,000,000MBVCB342325789.ung ho MS 2020.030 ( Be Hoang Duc Duy).CT tu 0251002749439 BUI THUY THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/16/202050,000015585.160220.073537.ungho MS 2020 018 beNguyenThienAn
2/16/2020100,000066492.160220.164710.ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
2/16/2020100,000MBVCB.342514670.be bi ung thu vong mac.CT tu 0181003584198 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/16/2020101,000MBVCB.342767876.MS 2020.030.CT tu 0011004241809 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/16/2020200,000IBVCB.1602200563491001.TRAN HAI NAM.Ung ho MS 2020.029 (be Ha Gia An)
2/16/2020200,000401420.160220.134245.Ung ho Ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh FT20048060043643
2/16/2020200,000602323.160220.090756.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2020029 Ha Gia An
2/16/2020200,000906750.160220.085516.MS2020.030
2/16/2020292,300991325.160220.124912.MS 2019.125 ung ho be Nguyen Quoc Vinh
2/16/2020300,000388912.160220.125050.Ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An FT20048768680832
2/16/2020500,000854841.150220.224615.Chuyen tien ungho MS 2020.030
2/16/2020500,000296279.150220.223722.Ung ho ms 2020.026 chi phan thi dao FT20048577821593
2/16/20203,000,000256827.160220.075356.GIUP DO BE PHAM BINH AN MS 2020 006
2/17/202020,000Sender:01310001.DD:170220.SHGD:10028440.BO:NGUYEN TRONG DUNG.MS 2020031 BE MAI TUNG ANH
2/17/202050,000IBVCB.1702201046007001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.030
2/17/2020100,000917320.170220.220124.Ung ho MS 2020.030 Be HOANG DUC DUY FT20049695060367
2/17/2020100,000VCBPAY343642360.Ung ho ms 2020.031.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
2/17/2020100,000MBVCB.343419566.chua benh.CT tu 0181000659251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2020100,000050807.170220.142051.Vietcombank 0011002643148 MS 2020.031
2/17/2020100,000205718.170220.135802.MS 2020.029 (be Ha Gia An)
2/17/2020100,000292970.170220.114305.ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh
2/17/2020100,000642863.170220.094113.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020.031
2/17/2020100,000IBVCB.1702200836815002.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.031
2/17/2020100,000IBVCB.1702200288757001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.031(be Mai Tung Anh)
2/17/2020100,000558348.170220.053654.MS 2020.031 FT20048202097336
2/17/2020200,000490278.170220.192759.MS2020020 chi Nguyen Thi Kieu
2/17/2020200,000381339.170220.161922.Ung ho MS 2020 031 be Mai Tung Anh
2/17/2020200,000273454.170220.142306.Ung ho hoan canh MS 2020 029 be Ha Gia An
2/17/2020200,000MBVCB343369561.Thanh Loan ung ho be Mai Tung Anh MS 2020.031.CT tu 0711000214994 TRAN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2020200,000IBVCB.1702200300297001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2020.006 be Pham An Binh
2/17/2020200,000IBVCB.1702200012711001.PHAM THI HONG YEN.Pham Thi Hong Yen, Ung Ho MS 2020.025(Be Ngo Quoc Dao)
2/17/2020200,000572431.170220.082922.Ung ho Ms 2020024 gia dinh chi Xy FT20048420531963
2/17/2020200,000IBVCB.1702200419539001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.031 (be Mai Tung Anh)
2/17/2020200,000562974.170220.075451.200217000003580 ung ho MS 2020.031 be Mai Tung Anh ZP5M32JIMJGQ
2/17/2020250,000MBVCB.343183514.benh ung thu phan mem.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2020300,000MBVCB343725966.ung ho ms 2020.031 (be Mai Tung Anh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/17/2020300,000IBVCB.1702200221131005.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.027 cho be Le Van Gia Huy dieu tri benh
2/17/2020300,000Sender:01310005.DD:170220.SHGD:10007837.BO:LE THU HANG.MS 2020.030 BE HOANG DUC DUY
2/17/2020400,000Sender:01310001.DD:170220.SHGD:10007454.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.30 BE HOANG DUCDUY
2/17/2020500,000Sender:01307001.DD:170220.SHGD:10011160.BO:NGUYEN THI MINH THUY.IBUNG HO MS 2020.030 ( BEHOANG DUC DUY )
2/17/2020500,000753178.170220.152615.Ung ho MS2020.031 be Mai Tung Anh FT20048610139803
2/17/2020500,000448562.170220.142345.ung ho 100 cho moi ma so 2020 027 va 028 va 029 va 030 va 031
2/17/2020500,000Sender:01310001.DD:170220.SHGD:10024876.BO:LE BINH PHUONG.UNG HO MS 2020.031
2/17/2020500,000Sender:79307006.DD:170220.SHGD:10009921.BO:VO THI MAI CHI.UNG HO MS 2020.024(GIA DINH CHIPHAM THI XY HAI DUONG)
2/17/2020500,000MBVCB.343304577.giup do 2020.031.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/17/2020500,000Sender:01310012.DD:170220.SHGD:10015035.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.031 BE MAI TUNG ANH
2/17/2020500,000Sender:79310001.DD:170220.SHGD:10004951.BO:LIEU QUOC BAO.UNG HO MS2020.030, BE HOANG DUC DUY
2/17/2020500,000Sender:01310001.DD:170220.SHGD:10003463.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.029 BE HA GIA AN
2/17/2020500,000046456.170220.084712.Ung ho MS 2020 031
2/17/2020500,000512409.170220.081044.Khuong Vu ung ho MS 2020.029 be Ha Gia An
2/17/2020500,000IBVCB.1702200647453003.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2020.030 be HOANG DUC DUY, tinh Yen Bai.
2/17/20201,000,000833601.170220.175411.Ung ho MS 2019.125 FT20048754370004
2/17/20201,000,000Sender:01310012.DD:170220.SHGD:10002342.BO:TRAN GIA NAM.MS 2020.028 GIA DINH ANH THAO VA MS 2020.025 BE NGO QUOC DAO
2/17/20203,000,000IBVCB.1602200073871001.NGUYEN DINH ANH TUAN.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/17/20204,000,000CASH DEPOSITUNG HO MS 2020.031 (BE MAI TUNG ANH) VA MS 2020.028 (GD ANH THAO)
2/17/20206,000,000194872.170220.152213.Ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh
2/18/202020,000Sender:01310005.DD:180220.SHGD:10009204.BO:NGUYEN TRONG DUNG.MS 2020032 LE NGUYEN THUY DUONG
2/18/202050,000550525.180220.121726.Ung ho chau Thuy Duong FT20049610535533
2/18/202050,000090127.180220.095032.Ung ho be Le Nguyen Thuy Duong MS 2020 032
2/18/2020100,000792264.180220.203203.MS 2020.032 Be Le Nguyen Thuy Duong
2/18/2020100,000MBVCB.344443837.?MS 2020.032.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2020100,000IBVCB.1802200512037002.NGUYEN DANG KHOA.Ung Ho MS 2020.032 (be Le Nguyen Thuy Duong)
2/18/2020100,000932043.180220.134309.Ms 2020 032 thuy duong
2/18/2020100,000IBVCB.1802200009563001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.032
2/18/2020100,000045933.180220.091336.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI HUYEN ung ho be Ha Gia Han
2/18/2020100,000IBVCB.1802201035873003.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.032(be Le Nguyen Thuy Duong)
2/18/2020150,000392054.180220.000040.MS 2020.031 be Mai Tung Ann
2/18/2020200,000177855.170220.235929.UNG HO MS 2020.031-170220-23:59:17
2/18/2020200,000180003.180220.171336.Ung ho MS 2020.031 be Mai Tung Anh FT20049510175053
2/18/2020200,000178931.180220.171016.Ung ho MS 2020.032 be Nguyen Le Thuy Duong FT20049664660010
2/18/2020200,000063608.180220.135223.Vietcombank 0011002643148 ct ung ho be Le nguyen thuy duong. ms 2020.032
2/18/2020200,000IBVCB.1802200472601001.NGUYEN THI LAN.UNG HO MS 2020.032
2/18/2020200,000IBVCB.1802200142649001.THAI VU THAI.Gia dinh cua Thai vu Thai ung ho MS 2020.027 (be Le Van Gia Huy)
2/18/2020200,000IBVCB.1802200433185003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.032 (be Le Nguyen Thuy Duong)
2/18/2020200,000IBVCB.1802200782789002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.031 (be Mai Tung Anh)
2/18/2020200,000IBVCB.1802200519653003.HOANG THI NHAN.Ung ho ms 2020.032 be Le Nguyen Thuy Duong
2/18/2020200,000973715.180220.085624.le thi nh nguyet ck ung ho ms 2020 032 be nguyen thuy duong
2/18/2020200,000MBVCB.343911532.ung ho MS 2020.032 chau Thuy Duong .CT tu 0071000077320 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2020200,000IBVCB.1802200822547001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.032 (be Le Nguyen Thuy Duong)
2/18/2020200,000023814.180220.075801.Ms 2020 032 Chuc con mau khoe
2/18/2020200,000491365.180220.073838.Vietcombank 0011002643148 Ngo Quoc Dao , Ms 2020025
2/18/2020200,000838896.180220.065111.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho ms 2020.016 be H Minh Thuy Eban xin cam o
2/18/2020300,000617416.170220.224753.Ung ho MS 2019 125 be NGUYEN QUOC VINH
2/18/2020300,000275593.180220.222554.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh FT20050200787041
2/18/2020300,000IBVCB.1802200211959001.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2020.032 (be Le Nguyen Thuy Duong), GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
2/18/2020300,000MBVCB344046912.MS 2020.028 Anh Thao.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2020300,000MBVCB344045845.MS 2020.027 Le van Gia Huy.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2020300,000MBVCB344044634.MS 2020.026 phan thi dao.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2020300,000MBVCB343888612.ung ho MS 2020.032 ( be Le Nguyen Thuy Duong ).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/2020300,000IBVCB.1802200239331001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.032 be Le Nguyen Thuy Duong
2/18/2020300,000741074.180220.075438.Chuyen tien ung ho ms 2020.032 be le nguyen thuy duong o quang ngai
2/18/2020400,000260139.180220.211702.Ba Hong Anh, Thao ung ho MS 2020.031 be Mai Tung Anh FT20050003269655
2/18/2020500,000860756.170220.235037.ung ho MS 2020.031 (be Mai Tung Anh)
2/18/2020500,000MBVCB.344209603.MS 2020.032 (be Le Nguyen Thuy Duong).CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/18/2020500,000236271.180220.135047.Ung ho MS 2020 024 gia dinh chi Xy
2/18/2020500,000235278.180220.134917.Ung ho MS 2020 029 be Ha Gia An
2/18/2020500,000966092.180220.084912.Ung ho MS 2020.20 chi nguyen thi kieu FT20049623539118
2/18/2020500,000409289.180220.071450.MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh
2/18/2020500,000946366.180220.063826.Ung ho ma so 2020.032 FT20049070539497
2/18/2020500,000MBVCB343851213.Ung ho ma so 2020032 Be Le Nguyen Thuy Duong.CT tu 0361000321986 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/18/20201,000,000QUACH TIEU PHAN NTUNG HO MS 2020.031BE MAI TUNG ANH
2/18/20201,000,000251667.180220.105752.UNG HO MS 2020 020 (NGUYEN THI KIEU)-180220-10:57:51
2/18/20201,000,000Sender:01310005.DD:180220.SHGD:10008136.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2020.032 ( BE LE NGUYEN THUY DUONG )
2/19/202020,000MBVCB.344927158.ung thu.CT tu 0971000021440 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/202050,000MBVCB344585806.ung ho ms 2020.032 ( be Le Nguyen Thuy Duong ) .CT tu 0071003498826 TA DUC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/202050,000245579.190220.202219.MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/19/2020100,000MBVCB344585443. MS 2020.032 ung ho be le nguyen thuy duong.CT tu 0351001075619 NGUYEN QUANG DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2020100,000MBVCB.345234822.?MS 2020.033.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2020100,000586981.190220.181345.Vietcombank 0011002643148 BUI THI GAM chuyen khoan MS2020.018 be Nguyen Thien An
2/19/2020100,000499328.190220.160132.Ung ho MS 2020.033 - chi Pham Thi Hong FT20050632385636
2/19/2020100,000Sender:79310001.DD:190220.SHGD:10011920.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.18 UNG HO CHAU THIEN AN
2/19/2020100,000179560.190220.120817.Ung ho MS2020 033
2/19/2020100,000IBVCB.1902200823779001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.033
2/19/2020100,000104734.190220.111444.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI NHAN chuyen khoan ung ho Ms 2020.032 be nguyen le thuy duong
2/19/2020100,000MBVCB344757360.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.033 (PHAM THI HONG).CT tu 0331000409117 DINH VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2020100,000547452.190220.080248.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020.33
2/19/2020100,000IBVCB.1902200942137002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.033 (chi Pham Thi Hong)
2/19/2020100,000500508.190220.063629.MS2020032 le nguyen Thuy duong
2/19/2020100,000757224.190220.055429.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 033 chi Pham Thi Hong
2/19/2020200,000MBVCB345253925.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An ).CT tu 0641000027288 LUU CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2020200,000608954.190220.203745.Ung ho MS 2020.018 FT20050956720214
2/19/2020200,000228446.190220.185325.THAN VAN LE Chuyen tien ung ho MS2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/19/2020200,000MBVCB345006683.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0061000070967 TRAN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2020200,000570664.190220.142104.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020.018
2/19/2020200,000410496.190220.141343.MS 2020.018 ung ho be Thien An
2/19/2020200,000MBVCB344924330.Ung ho MS 2020.030 (be Hoang Duc Duy).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2020200,000261764.190220.131444.UNG HO MS 2020.018.BE THIEN AN
2/19/2020200,000645006.190220.131020.2020018
2/19/2020200,000Sender:01310012.DD:190220.SHGD:10011471.BO:NGUYEN THI ANH DAO.UNG HO MS 2020 018 NGUYEN THIEN AN
2/19/2020200,000IBVCB.1902200626775002.THAI VU THAI.vo chong Thai Vu Thai ung ho MS 2020.029 (be Ha Gia An)
2/19/2020200,000IBVCB.1902200545459001.THAI VU THAI.Dai gia dinh cua Thai Vu Thai ung ho MS 2020.028 (gia dinh anh Thao)
2/19/2020200,000366382.190220.104510.Ung ho ms 2020.033 chi Pham Thi Hong FT20050207244921
2/19/2020200,000901947.190220.093832.Vietcombank 0011002643148 ung ho chi pham thi Hong. ms 2020.033
2/19/2020200,000052283.190220.093600.ISL20200219093600470-MS2020033 chi PHAM THI HONG ung ho
2/19/2020200,000MBVCB.344705165.Ung ho 2 ong chau bi ung thu xuong.CT tu 0071005505076 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2020300,000670066.190220.162515.Ung ho MS 2020031 Be Mai Tung Anh
2/19/2020300,000669660.190220.162212.Ung ho MS 2020025 Be Ngo Quoc Dao
2/19/2020300,000669273.190220.161354.Ung ho MS 2020028 gia dinh anh Thao
2/19/2020300,000668912.190220.161650.Ung ho MS 2020033 Chi Pham Thi Hong
2/19/2020300,000318586.190220.155352.VIETTEL 400300 LIENNH 200219 200219055464420 400201 ung ho gd chi xy ms2020024
2/19/2020300,000MBVCB344930174.ung ho ms 2020031 be mai tung anh.CT tu 0931004180585 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2020300,000MBVCB.344919010.MS 2020.018 ( Be Ng Thien An).CT tu 0041000940175 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/19/2020300,000IBVCB.1902200604175003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.032 cho be Le Nguyen Thuy Duong dieu tri benh
2/19/2020300,000996377.190220.101852.Ung ho quy
2/19/2020300,000Sender:01310005.DD:190220.SHGD:10005672.BO:NGUYEN PHUONG UYEN.UNG HO MS 2020.033 CHI PHAMTHI HONG
2/19/2020300,000326882.190220.091247.UNG HO MS 2020.033 PHAM THI HONG FT20050301594001
2/19/2020300,000MBVCB344636783.Hung ung ho MS 2020.032 ( be Le Nguyen Thuy Duong).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/19/2020350,000095929.190220.090951.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI TAM ung ho be HA GIA AN- MS 0202.029
2/19/2020400,000GIUP DO MS: 2020.023, 2020.24MOI GIA DINH 200.000DTRANTHI HIEN NOP TIEN
2/19/2020400,000148015.190220.145311.UNG HO MS 2020.024 (GIA DINH CHI XY)
2/19/2020500,000IBVCB.1902200805587002.BUI THI THANH.Thanh ung ho MS2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/19/2020500,000142393.190220.134229.Ung ho MS 2020.018 (be NGUYEN THIEN AN)
2/19/2020500,000373309.190220.105955.MS2020.033 chi Pham Thi Hong FT20050341310948
2/19/2020500,000IBVCB.1902200277103001.Nguyen Thi Hong Ly Da Nang MS2020.031-be Mai Tung Anh
2/19/2020500,000Sender:01310012.DD:190220.SHGD:10005595.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.033 CHI PHAMTHI HONG
2/19/20201,000,000585375.190220.195635.UNG HO: MS 2020.018-190220-19:55:56
2/19/20201,000,000513763.190220.162936.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20050105406451
2/19/20201,000,000534190.190220.155906.UNG HO MS 2020.031 (BE MAI TUNG ANH)-190220-15:59:03
2/19/20201,000,000533603.190220.155704.UNG HO MS 2020.030 (BE HOANG DUC DUY)-190220-15:57:03
2/19/20201,000,000533133.190220.155523.UNG HO MS 2020.029 (BE HA GIA AN)-190220-15:55:22
2/19/20202,000,000Sender:79303003.DD:190220.SHGD:10000163.BO:TRAN VAN TRUYEN.GIA DINH SAU TRUYEN UNG HO MS 2020.032
2/19/202010,000,000MBVCB344965661.Ung ho MS 2020.033 ( Chi Pham Thi Hong).CT tu 0891000627183 NGUYEN THANH DAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/202020,000Sender:01310005.DD:200220.SHGD:10005434.BO:NGUYEN TRONG DUNG.MS 2020034 GIA DINH EM HUY
2/20/202020,000Sender:01310001.DD:200220.SHGD:10002246.BO:NGUYEN TRONG DUNG.MS 2020033 PHAM THI HONG
2/20/202020,000MBVCB.345359910.me u nao ,con mau kho dong.CT tu 0971000021440 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/202050,000282984.200220.131938.DO VIET tro duyen chi PHAM THI HONG MS 2020.033
2/20/202050,000282791.200220.131720.VIET DO tro duyen be NGUYEN THIEN AN
2/20/202050,000IBVCB.2002200648645001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.034
2/20/202050,000616006.200220.093104.MoMo 0947597819 ungho MS 2020 18 Be Nguyen Thien An 970436 4833054618
2/20/2020100,000506394.200220.223732.Ung ho MS 2020.034 FT20052515025196
2/20/2020100,000MBVCB345296872.ung ho MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0371000475373 TRINH TU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020100,000501473.200220.221146.Ung ho ma so 2020. 032 be le thuy duong FT20052907462604
2/20/2020100,000986571.200220.211240.Ung ho MS2020.018 be Ng Thien An FT20052470401682
2/20/2020100,000870512.200220.160810.Ung ho MS 2020034 gia dinh em Huy FT20051130810269
2/20/2020100,000915316.200220.150116.Chuyen tien MS 2020 034 giup gd em Huy
2/20/2020100,000732518.200220.105322.MS 2020.018 FT20051902195931
2/20/2020100,000008772.200220.105313.IBFTA 200220000014790 Ung ho gia dinh em Huy MS 2020.034
2/20/2020100,000939158.200220.104332.UNG HO MS2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/20/2020100,000MBVCB345427763.ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0351000643949 CHU MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020100,000729468.200220.091539.unghochau
2/20/2020100,000682383.200220.085614.Ung ho MS 2020.034 FT20051400081038
2/20/2020100,000296285.200220.085300.ung ho ms2020.340 gia dinh em huy
2/20/2020100,000680627.200220.085104.Ung ho MS 2020.018 FT20051820303558
2/20/2020100,000672375.200220.082006.Ung ho MS 2020.034 FT20051888479958
2/20/2020100,000088871.200220.081818.IBFT ms 2020.034 gia dinh em huy
2/20/2020100,000IBVCB.2002200199871002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.034 (gia dinh em Huy)
2/20/2020100,000811649.200220.060638.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 034 gia dinh em Huy
2/20/2020100,000MBVCB.345332203.2020 018 . nguyen thien an de chau xa tri cuu mat.CT tu 1161007207576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020130,000332755.200220.083635.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/20/2020150,000078893.200220.204939.MS 2020.034
2/20/2020150,000704862.200220.083254.Ung ho MS 2020.034 gia dinh em Huy
2/20/2020170,000818587.200220.114241.ung ho MS 2020.018
2/20/2020200,000505217.200220.223104.Ung ho MS 2020.034 gia dinh em huy FT20052160030554
2/20/2020200,000994630.200220.214149.Ung ho ma so MS 2020.034 gia dinh em Huy FT20052501975187
2/20/2020200,000117728.200220.213708.Ung ho gia dinh em Huy MS 2020.034
2/20/2020200,000990416.200220.212554.Ung ho nguyen van thang FT20052690041365
2/20/2020200,000648328.200220.200550.Vietcombank 0011002643148 TRAN VAN HIEU UH MS 2020.034
2/20/2020200,000436069.200220.175901.Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
2/20/2020200,000MBVCB345858443.MS 2020.018.CT tu 0491000036921 HOANG DUC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020200,000783512.200220.163958.200220000041371 MS 2020.018 be Nguyen Thien An ZP5M35D05S3R
2/20/2020200,000MBVCB.345791604.benh tat.CT tu 0201000567883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020200,000203330.200220.160026.Le Xuan Liem chuyen tien ung ho ms 2020.034
2/20/2020200,000665474.200220.155049.Ung ho MS 2020.034 ( gia dinh em huy )
2/20/2020200,000938308.200220.153545.ung ho ma so 2020.018
2/20/2020200,000295582.200220.150535.MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/20/2020200,000346762.200220.140848.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/20/2020200,000624051.200220.140033.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.033 gd em huy
2/20/2020200,000798850.200220.134952.MS 2020.018 FT20051311527020
2/20/2020200,000782621.200220.130510.UH MS 2020.033 FT20051004308038
2/20/2020200,000846220.200220.124547.Chuyen tien ung ho MS 2020.034 gia dinh em Huy
2/20/2020200,000825201.200220.115613.ung ho MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH
2/20/2020200,000IBVCB.2002200942083003.DUONG THAT DUNG.MS 2020.034 (gia dinh em Huy)
2/20/2020200,000741159.200220.111227.MS 2020.034 gd e Huy FT20051613903020
2/20/2020200,000HUYNH THI NHU CUC UNG HOMS2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/20/2020200,000137004.200220.105742.ung ho MS 2020 34 gia dinh em Huy
2/20/2020200,000939472.200220.104742.HUONG TRA UNG HO MS 2020.029 BE HA GIA AN
2/20/2020200,000939165.200220.104300.HUONG TRA UNG HO MS 2020.034 GIA DINH EM HUY
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10006303.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.025 (BE NGO QUOC DAO)
2/20/2020200,000117967.200220.103155.MS2020 018 Be Thien An
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10006275.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.026 (CHI PHANTHI DAO)
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10006211.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.027 (BE LE VANGIA HUY)
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10006169.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.028 (GIA DINHANH THAO)
2/20/2020200,000721022.200220.102752.Ung ho em Tuan Huy o Vu Quang, Ha Tinh.Ma so 2020.034. FT20051959675821
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10006089.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.029 (BE HA GIAAN)
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10006059.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.030 (BE HOANGDUC DUY)
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10006026.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.031 (BE MAI TUNG ANH)
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10005985.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HU MS 2020.033 (CHI PHAMTHI HONG)
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10005986.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.032 (BE LE NGUYEN THUY DUONG)
2/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200220.SHGD:10005868.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HU MS 2020.034 (GIA DINHEM HUY)
2/20/2020200,000905110.200220.102119.MS 2020.034 ung ho cho gia dinh em Huy FT20051614024610
2/20/2020200,000MBVCB345478968.ung ho MS 2020.034 gia dinh chau huy.CT tu 0141000088020 NGUYEN NGOC LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020200,000Sender:01310001.DD:200220.SHGD:10006231.BO:TRAN KIEU HOA.MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/20/2020200,000182671.200220.100432.ung ho MS 2020034 (gia dinh em HUY)
2/20/2020200,000724255.200220.095902.Ung ho ms 2020 034
2/20/2020200,000087392.200220.094941.ms 2020 034 gd em Huy
2/20/2020200,000670407.200220.094835.UNG HO MS 2002.034 (GIA DINH E HUY)-200220-09:48:34
2/20/2020200,000698721.200220.093815.MS 2020.034 FT20051041695044
2/20/2020200,000695544.200220.092952.Ung ho MS 2020.18 be Nguyen Thien An. Chuc con manh me va khoe manh FT20051890906092
2/20/2020200,000309951.200220.092155.4832975283 Chuyen qua MoMo MS 2020034 Gia dinh em Huy o thon Dang xa Tho Dien huyen Vu Quang Ha Tinh
2/20/2020200,000MBVCB345395944.ung ho gia dinh em Huy.CT tu 0721000606489 NGUYEN THI CAM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020200,000696201.200220.081549.MS 2020.034 gia dinh em Huy
2/20/2020200,000Sender:01202002.DD:200220.SHGD:10000066.BO:LE KIEU TRANG.995220022036062 UNG HO GIA DINHEM HUY MS 2020.034
2/20/2020200,000146436.200220.080630.Vietcombank 011002643148 ms 2020.034 gd em Huy
2/20/2020200,000MBVCB.345378979.MS 2020.034 (gia dinh em Huy) o Ha Tinh.CT tu 0321000763971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020200,000MBVCB.345377800.ung ho MS: 2020.034 ( gia dinh chau Huy ) .CT tu 0071000077320 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020200,000023493.200220.075429.Ms 2020 034
2/20/2020200,000MBVCB345370732.ung ho MS2020.018 be NGUYEN THIEN AN.CT tu 0111000276561 LE THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020200,000MBVCB345362486.ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0101001077800 NGUYEN NU THANH NGHE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020200,000664650.200220.072957.Ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an FT20051718851873
2/20/2020200,000144730.200220.071652.Vietcombank 0011002643148 Ung Ho MS 2020.034 gia dinh em Huy
2/20/2020200,000MBVCB.345358940.MS 2020-034 (gia dinh em Huy).CT tu 0071001129968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020200,000662534.200220.070505.Ung ho gd e Huy con a Thang Tho. O ha tinh FT20051903940016
2/20/2020200,000MBVCB345353349.Ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0181003640440 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020200,000269859.200220.064703.MS 2020.034 UNG HO GIA DINH EM HUY
2/20/2020200,000011859.200220.064326.Ung ho gia dinh em Huy MS2020 034
2/20/2020200,000MBVCB345349550.Ung ho MS 2020.027 (Be Le Van Gia Huy).CT tu 0011003667471 NGUYEN THI LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020300,000146781.190220.224109.Vietcombank 0011002643148 BUI NHU QUYNH chuyen khoan. Ung ho MS 2020.018. Be Nguyen Thien An. SN 20
2/20/2020300,000MBVCB346052262.giup be Nguyen Thien An.CT tu 0031000196373 DAO TRUONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020300,000MBVCB.346045305.MS 2020.034 ( gia dinh em Huy).CT tu 0121000296886 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020300,000199554.200220.205244.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/20/2020300,000IBVCB.2002200954619001.Huy Quan 1 Ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy)
2/20/2020300,000IBVCB.2002200771197002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.034 (gia dinh em Huy)
2/20/2020300,000IBVCB.2002200120009003.VO LE QUYEN.ung ho MS 2020.018 (Be Nguyen Thien An)
2/20/2020300,000MBVCB345646533.ung ho be nguyen thien an ma so 2020018.CT tu 0581000697297 NGUYEN THI HUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020300,000IBVCB.2002200205133004.PHAM THI THANH HUYEN.Ung ho MS2020.034(gia dinh em Huy)
2/20/2020300,000MBVCB.345600230.MS 2020.034.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020300,000758491.200220.115448.Ung ho Quoc Vinh FT20051281207172
2/20/2020300,000Sender:48304001.DD:200220.SHGD:10001466.BO:MAI NGOC HANH.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
2/20/2020300,000693760.200220.092631.Ung ho MS 2020 034 gia dinh em Huy FT20051680600547
2/20/2020300,000MBVCB345415755.Ung ho gia dinh em Huy - MS 2020.034.CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020300,000MBVCB.345410084.Ung ho MS.2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0291000265434 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020300,000MBVCB345402800.ung ho MS 2020.034( gia dinh Em Huy).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020300,000676039.200220.083449.Ung ho MS 2020.034 FT20051380937770
2/20/2020300,000674415.200220.082933.Ung ho hoan canh MS 2020.034 FT20051284987659
2/20/2020300,000MBVCB345358084.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0111001177713 NGUYEN NHAT AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020300,000IBVCB.2002200806839001.NGUYEN MINH HOANG.Ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy)
2/20/2020300,000662828.200220.070859.Ung ho MS 2020.034 gia dinh em Huy FT20051767500806
2/20/2020300,000MBVCB.345354758.Gia dinh anh Huy .CT tu 0331000491239 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020300,000239717.200220.053557.ung ho gd em Huy MS 2020.034
2/20/2020400,000MBVCB345368658.ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0441000792720 HUYNH THI YEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020500,000508642.200220.225020.Ma so 2020.034 gia dinh em Huy FT20052461954031
2/20/2020500,000842830.200220.223818.UNG HO MS2020.034 (GIA DINH EM HUY)-200220-22:38:16
2/20/2020500,000977107.200220.204137.MS 2020.018 be Thien An FT20052821742331
2/20/2020500,000076643.200220.202743.ung ho MS 2020 018 be nguyen thien An
2/20/2020500,000794441.200220.182441.MS.2019.125 Nguyen Quoc Vinh
2/20/2020500,000794048.200220.181404.MS 2020. 034 ( gia dinh em Huy)
2/20/2020500,000IBVCB.2002200250313001.HOANG THIEN HUONG.MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/20/2020500,000MBVCB345778075.ung ho MS. 2020.033 chi Pham Thi Hong.CT tu 0071001008400 HO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020500,000347077.200220.161031.Ung ho ms 2020 034
2/20/2020500,000944943.200220.154539.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/20/2020500,000927210.200220.151925.MS 2020.034 gia dinh em Huy. Xuan Hong ung ho
2/20/2020500,000IBVCB.2002201024773001.LE THI HUONG.Ung ho MS 2020.018 Be Nguyen Thien An
2/20/2020500,000IBVCB.2002200680873001.BUI THI MAI XOAN.Giup be Huy bi mau khong dong
2/20/2020500,000IBVCB.2002200629657002.THAI MINH TU.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
2/20/2020500,000Sender:79310001.DD:200220.SHGD:10009575.BO:BUI HUONG GIANG.QM UNG HO MS 2020.034, GIA DINHEM HUY
2/20/2020500,000IBVCB.2002200973275002.LE THI HUONG LY.Ung ho ma so 2020.034
2/20/2020500,000742022.200220.111520.TT Tue Tri gui ung ho ms 2020.034 gia dinh em Huy FT20051283693754
2/20/2020500,000MBVCB345523708.MS 2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020500,000MBVCB.345498350.Gui chau Huy - MS 2020.034 .CT tu 0421000422025 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020500,000992994.200220.103844.Ung ho MS 2020.018
2/20/2020500,000MBVCB345485621.ung ho MS 2020.033 (chi Pham Thi Hong).CT tu 0701000449996 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020500,000MBVCB345477154.Ung ho gia dinh em Huy. MS 2020.034 .CT tu 0081000254369 NGUYEN THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020500,000819821.200220.094427.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.034 gia dinh em Huy
2/20/2020500,000504248.200220.094217.Ung ho MS 2020018 be Nguyen Thien An
2/20/2020500,000Sender:01310001.DD:200220.SHGD:10003823.BO:VU THI HIEN.UNG HO MS 2020.034 GIA DINH EM HUY
2/20/2020500,000093331.200220.092433.MS 2020.018 Nguyen Thien An
2/20/2020500,000685817.200220.090510.NGUYEN NGOC TRAM ANH UNG HO MS 2020.034 GIA DINH EM HUY FT20051067173930
2/20/2020500,000658445.200220.090258.UNG HO MS 2020.034 ( GIA DINH EM HUY)-200220-09:02:58
2/20/2020500,000MBVCB345383363.ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020500,000IBVCB.2002200573747001.LE THI QUYNH.Quynh Chi ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy)
2/20/2020500,000MBVCB345372252.ung ho MS 2020.034 ( gia dinh em Huy).CT tu 0191000311600 NGUYEN TA MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020500,000249842.200220.072736.Ung ho 2020.034 (gia dinh em Huy)
2/20/2020500,000MBVCB.345357605.MS 2020. 034 (gia dinh em Huy).CT tu 0071001203087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/20/2020500,000IBVCB.2002200202591001.LE THANH TUAN.Ung ho ma so 2020.033 pham thi hong
2/20/2020500,000766436.200220.070649.Ung ho MS 2020.034 ( gia dinh em Huy)
2/20/2020500,000IBVCB.2002200113947001.PHAM TIEN SI.Ung Ho MS 2020.034 ( gia dinh e Huy)
2/20/2020500,000MBVCB345335768.ung ho MS 2020. 018 ( be Nguyen Thien An ) .CT tu 0881000461503 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/2020600,000986468.200220.211217.2020034 gia dinh be huy FT20052014900403
2/20/2020700,000Sender:79305001.DD:200220.SHGD:10000063.BO:NGUYEN VAN LUOT.GD A THANG
2/20/20201,000,000807031.200220.215521.ung ho MS 2020 034 gia dinh em Huy
2/20/20201,000,000IBVCB.2002200789863001.LE THI KIM CHI.MS2020.018 ung ho be Nguyen Thien An chua benh
2/20/20201,000,000CASH DEPOSITUNG HO MA SO 2020.034 (GIA DINH EM HUY)
2/20/20201,000,000Sender:01310012.DD:200220.SHGD:10008426.BO:NGUYEN THI HOA.UNG HO MS 2020.034 GIA DINH EM HUY
2/20/20201,000,000835026.200220.134105.Vietcombank 0011002643148 ms 2020.018 Be Thien An
2/20/20201,000,000769565.200220.131958.200220000025580 Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An ZP5M35D00EFL
2/20/20201,000,000IBVCB.2002200983507001.NGUYEN THI QUOC THAI.Giup be Thien An, MS 2020.018
2/20/20201,000,000Sender:79307006.DD:200220.SHGD:10002998.BO:LE MINH TRI.MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/20/20201,000,000707404.200220.095726.Gui em Huy FT20051919910500
2/20/20201,000,000819320.200220.093734.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020 034 gd em Huy
2/20/20201,000,000Sender:48304001.DD:200220.SHGD:10001209.BO:NGUYEN THI THANH VAN.UNG HO GIA DINH EM HUY:MS2020.034
2/20/20201,000,000MBVCB345393168.ung ho MS 2020.018 ( be nguyen thien an).CT tu 0421000420518 VU THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20201,000,000MBVCB345390940.chuyen tien ung ho gia dinh em Huy, MS 2020034.CT tu 0081000159773 HOANG MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20201,000,000668231.200220.075926.MS2020.034 gia dinh em huy FT20051649091021
2/20/20201,000,000087150.200220.074853.IBFT UNG HO MS 2020.034 GIA DINH E HUY
2/20/20201,000,000MBVCB345360684.ung ho ma so 2020 034 ( gia dinh em Huy).CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20201,000,000661386.200220.064429.MS2020034 GIA DINH EM HUY FT20051258504485
2/20/20201,000,000MBVCB345343910.ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0331000447109 TA XUAN CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20201,000,000143720.200220.052924.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020034 gia dinh e huy
2/20/20201,000,000MBVCB345331651.?ung ho?MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0071001029547 PHAM TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20201,000,000MBVCB345327135.Ung ho MS 2020.18 ( Be Thien An).CT tu 0011002334936 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20201,500,000172925.200220.045414.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/20/20202,000,000502860.200220.221853.Ung ho MS 2020.034 gia dinh em Huy FT20052400698289
2/20/20202,000,000CASH DEPOSITDANG THI PHUONGbt: 2020: 034: 1000000d, 2020: 033: 1000000d
2/20/20202,000,000155625.200220.092643.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms2020 034 gia dinh em Huy
2/20/20202,000,000MBVCB345369501.MS 2020.018( be nguyen thien an) .CT tu 0421000420518 VU THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20202,000,000MBVCB345349728.Ung ho MS 2020.034 (gia dinh em Huy).CT tu 0071004338756 PHAM CHI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/20/20202,284,417//Ref:TFMI315436090219{//}VAL:200219EUR92, /33B:EUR100, /Tlx:SW2002199841 /Pmnt:MS 2020.028 (GIA DINH ANH THAO) /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIVN
2/20/20205,000,000CASH DEPOSITHO TUNG LAM UNG HO MS2020.034 (GIA DINH EM HUY)

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-01-2020 00:51:05100,000CT DEN:001100810120 MS 2020.007 FT20011749158743
11-01-2020 06:35:531,000,000CT DEN:110043822634 Ung ho Do Thi Minh Phuong MS 2020 009
11-01-2020 06:50:30500,000Ung ho MS 2020.008 (be Duy Duong)
11-01-2020 06:54:04500,000Ung ho MS 2020.007 (be Le Van Thai)
11-01-2020 07:29:2850,000ung ho MS 2020.009 e Do Thi Minh Phuong
11-01-2020 09:16:56500,000Ung ho MS 2020.009 ( em Do Thi Minh Phuong )
11-01-2020 09:34:111,000,000CT DEN:001109697911 Chuyen tien ung ho MS 2020.008 be Duy Duong
11-01-2020 09:37:581,000,000CT DEN:001109700262 Chuyen tien ung ho MS 2020.009 em Do Thi Minh Phuong
11-01-2020 09:43:071,000,000CT DEN:001109703523 Chuyen tien ung ho MS 2020.007 be Le Van Thai
11-01-2020 11:59:33200,000Le Duc Anh chuyen tien
11-01-2020 15:28:17100,000CT DEN:152322548682 CAO THAI DUONG
11-01-2020 17:09:38100,000CT DEN:110043888830 Co nhung chuc con nhanh khoe
11-01-2020 19:20:27500,000Ung ho MS 2020.004 (be Huynh Le Nha Phuong)
11-01-2020 21:53:4350,000LPT ung ho MS 2020008 be Duy Duong
12-01-2020 11:54:041,000,000ung ho MS 2020.009 ( em Do Thi Minh Phuong)
13-01-2020 06:29:46500,000ung ho MS 2020.010 be Duong Thanh Danh
13-01-2020 08:55:181,000,000CT DEN:130043999875 Ung ho be duong thanh danh MS 2020 010
13-01-2020 09:01:10500,000So GD goc: 10002634 NGUYEN THI THAO UNG HO BE TRAN NGO MINH LAM
13-01-2020 09:01:19500,000So GD goc: 10002664 NGUYEN THI THAO UNG HO CHI HA THI HUAN
13-01-2020 09:23:17100,000Le Duc Anh chuyen tien
13-01-2020 09:48:08200,000CT DEN:001302685533 MS 2020.010 be Duong Thanh Danh
13-01-2020 11:11:13200,000ung ho MS 2020010
13-01-2020 11:31:3210,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.009,2020.110
13-01-2020 14:40:45500,000MS 2020.009 em do thi minh phuong
13-01-2020 15:20:05500,000NGUYEN THANH TRONG HIEU Chuyen tien
13-01-2020 18:05:58100,000LPT ung ho MS 2020010  be Duong Thanh Danh
13-01-2020 18:11:26500,000ung ho ma so 2020.010 be duong thanh danh
13-01-2020 18:14:44500,000ung ho ma so 2019.420
14-01-2020 06:29:46100,000ung ho MS 2020.011 ( Nguyen Viet Anh )
14-01-2020 07:00:22100,000CT DEN:001400265346 MS 2020.011
14-01-2020 07:06:09500,000CT DEN:001400265990 ungr hoo chauz vieet anh beenh nhaangheof
14-01-2020 07:48:421,000,000Ung ho MS2020011 be Nguyen Viet Anh
14-01-2020 08:53:48200,000ung hoMS 2020.011(be Nguyen Viet Anh)
14-01-2020 09:07:43100,000MS 2020.011 (be Nguyen Viet Anh)
14-01-2020 11:03:595,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.011
14-01-2020 12:25:411,000,000So GD goc: 10004724 Ung ho MS2020 011 be nguyen viet anh
14-01-2020 13:40:35200,000Bich Ngoc ung ho MS 2020.010 Duong Thanh Danh
14-01-2020 14:00:3050,000CT DEN:001414316209 ung ho MS 2020 011
14-01-2020 15:49:54100,000Le Duc Anh chuyen tien
14-01-2020 19:02:29500,000ung ho MS 2020.001 be Nguyen Viet Anh
14-01-2020 19:43:53200,000Nguyen Thi Phuong Hoa chuyen tien cho chau Nguyen viet Anh MS 2020.011
14-01-2020 21:07:47700,000CT DEN:140044249810 Ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020 011
15-01-2020 05:53:03200,000ung ho ms 2020.012
15-01-2020 06:04:32500,000CT DEN:001506786190 Ung ho MS 2020.012 gia dinh chi Hoa
15-01-2020 06:11:44300,000Tran Hoai Phuong chuyen tien ung ho gia dinh chi Hoa ms 2020 012
15-01-2020 06:50:19200,000ung ho MS 2020 012  gia dinh chi Hoa.
15-01-2020 08:35:5750,000LPT ung ho ms 2020011 be Nguyen Viet Anh
15-01-2020 08:37:1850,000LPT ung ho MS 2020012 gia dinh chi Hoa
15-01-2020 09:02:20400,000CT DEN:001509079116 ung ho gia dinh Chi Tran Thi Hoa tru thon Dong Phong xa Thuong Loc Can Loc Ha Tinh
15-01-2020 09:08:495,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.012
15-01-2020 09:28:5250,000So GD goc: 10004731 ung ho MS 2020.012 (gia dinh chi Hoa)
15-01-2020 09:29:03100,000CT DEN:001502907148 Ung ho Ms 2020.012 Gia dinh chi Hoa
15-01-2020 09:29:45200,000Ung ho MS 2020.012 (gia dinh chi Hoa thon Dong Phong; xa Thuong Loc; Can Loc; Ha Tinh
15-01-2020 09:45:01500,000CT DEN:001509423645 Ung ho MS 2020.012 FT20015785209184
15-01-2020 10:10:532,000,000So GD goc: 995220011531907 995220011531907 - MS 2020.007 be LeVan Thai
15-01-2020 10:23:34200,000DO THI NHINH Chuyen tien ung ho MS 2020.012 gia dinh Chi Hoa
15-01-2020 10:25:392,000,000So GD goc: 10005834 UNG HO GIA DINH C HOA MS 2020.012
15-01-2020 10:27:102,000,000So GD goc: 10005873 UNG HO ANH LE VAN SON - MS 2020.007. BE LE VAN THAI
15-01-2020 10:27:122,000,000So GD goc: 10005872 UNG HO BE NGUYEN HOANG CO ( BAC LIEU ), MS 2019.047
15-01-2020 10:27:402,000,000So GD goc: 10005921 UNG HO BE HUYNH LE NHA PHUONG MS 2020.0004
15-01-2020 10:27:592,000,000So GD goc: 10005936 UNG HO BE PHAN THUY AN, MS 2020.002
15-01-2020 10:30:092,000,000So GD goc: 10005956 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH, MS 2020.011
15-01-2020 10:30:102,000,000So GD goc: 10005977 UNG HO EM DO THI MINH PHUONG MS 2020.009
15-01-2020 10:40:20200,000So GD goc: 10006710 Giup MS2020.012 gia dinh chi Hoa
15-01-2020 11:31:31100,000ung ho ms 2020.006
15-01-2020 14:53:33500,000Bui Huu Tho ung hoMS 2020.012 (gia dinh chi Hoa)
15-01-2020 15:07:35100,000Le Duc Anh chuyen tien
15-01-2020 16:18:10200,000So GD goc: 10025262 Ung ho MS 2020.012 gia dinh chi Hoa - Ha Tinh
15-01-2020 17:12:11100,000Trinh Thi Thin chuyen tien ung ho be Pham An Binh MS 2020007
15-01-2020 17:49:071,000,000Ung ho MS 2020.012(Gia dinh chi Hoa) Le dinh Quang DD 0903785602
15-01-2020 20:22:14100,000CT DEN:201737650201 Vietinbank 114000161718 MS 2020.012
15-01-2020 20:22:16300,000Tran Minh Tai chuyen tien ung ho be Nguyen viet Anh MS 2020.011
15-01-2020 20:53:31200,000CT DEN:150044399619 ung ho MS 2020 012 gia dinh chi Hoa
15-01-2020 22:38:38500,000ung ho ms 2020.012 gia dinh chi Hoa
16-01-2020 00:59:28500,000ms 2020.012 ung ho gia dinh chi Hoa. co gang cho cac con di hoc.; thoi gian GD:15/01/2020 23:21:52
16-01-2020 01:05:10300,000CT DEN:116012354951 ung ho MS 2020.012 gia dinh chi Hoa; thoi gian GD:16/01/2020 00:47:18
16-01-2020 01:47:47200,000CT DEN:116012359441 ms 2020.012 gia dinh chi Hoa
16-01-2020 03:01:37100,000CT DEN:001603861186 Ung ho MS 2020.012 FT20016093100960
16-01-2020 03:09:03300,000ung ho MS 2020012gia dinh chi Hoa
16-01-2020 05:16:02100,000CT DEN:001605863767 ung ho be Ha Hoang Thien Di FT20016846207301
16-01-2020 05:31:27500,000LE DINH HUNG Chuyen tien ung ho MS 2019.013 (ung ho be Ha Hoang Thien Di)
16-01-2020 06:00:40100,000CT DEN:001606514609 Chuyen tien Be Thien Di mo tim
16-01-2020 06:01:28200,000be Thien Di 2019.013  luon manh khoe con nhe
16-01-2020 06:36:03100,000CT DEN:001523880359 200116000002584 gui be Ha Thien Di .chuc chau mau khoi benh ZP5M04HHIHNO
16-01-2020 06:56:4210,000,000CT DEN:065213666293 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2019.013 ung ho be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 06:58:25100,000CT DEN:001523311427 4306235230 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2020012 Gia dinh chi Hoa
16-01-2020 07:08:10200,000Ung ho MS 2019.013 (be Hoang Ha Thien Di)
16-01-2020 07:15:16300,000CT DEN:001600837299 MBVCB321023154.MS 2019.013 ung ho be Ha Hoang Thien Di.CT tu 0071000995306 DUONG VAN NHA toi 1140001
16-01-2020 07:16:36100,000MS 2019.013 (UH be HA HOANG THIEN DI)
16-01-2020 07:17:09200,000CT DEN:001607020809 mo tim
16-01-2020 07:22:15200,000Truong Dat Vinh chuyen tien ung ho be Hoang thien di
16-01-2020 07:25:45200,000ung ho MS 2019.013
16-01-2020 07:46:41500,000MS 2019013 ung ho be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 08:00:29300,000MS 2019.013 ung ho be Ha Hoang Thien Di nho bao ck gjup
16-01-2020 08:01:28200,000CT DEN:001608080056 Ung ho be Thien Di ma so 2019 013 mo tim
16-01-2020 08:09:58200,000MS 2019.013( ung ho be Ha Hoang Thien Di)
16-01-2020 08:12:18100,000ung ho be Ha Hoang Thien Di;ma so 2019.013
16-01-2020 08:16:32100,000MS 2019.013 (Ung ho be Hoang Thien Di)
16-01-2020 08:16:41200,000CT DEN:081054672437 Vietinbank 114000161718 ung ho be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 08:30:43200,000DO LE VINH QUAN ung ho ms 2029.013 be Hoang Thien Di
16-01-2020 08:30:51500,000MS 2019013 ung ho be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 08:33:48200,000MS 2019013 Ung ho be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 08:34:411,000,000ung ho be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 08:38:45200,000CT DEN:001600851355 MBVCB321095375.MS 2019.013 ung ho be Ha Hoang Thien Di .CT tu 0011002522570 NGUYEN DUY TUAN toi 114
16-01-2020 08:39:16200,000CT DEN:083444672562 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020.012
16-01-2020 08:39:49200,000ung ho MS.2019.013 (ung ho be Ha Hoang Thien Di)
16-01-2020 08:45:10200,000ung ho ms2019013
16-01-2020 08:46:25200,000Tong Thi Van chuyen tien ung ho be Ha Thien Di mo tim
16-01-2020 08:46:53100,000ung ho MS 2019.013 be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 08:49:27100,000CT DEN:001608900535 Ung ho be 2 tuoi ruoi mo tim o nghe an FT20016349448530
16-01-2020 08:50:30200,000CT DEN:001608588983 Chuyen tien ung ho ma 2019.013 be HA HOANG THIEN DI
16-01-2020 08:53:02100,000CT DEN:001608008939 MS 2019.013
16-01-2020 08:58:08500,000CT DEN:001608595796 ms 2019013 ung ho be ha hoang thien di
16-01-2020 09:05:15100,000ung ho ms 2020.013; be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 09:08:04200,000MS 2019013 UNG HO  BE HA HOANG THIEN DI
16-01-2020 09:11:11200,000LE THI HANG Chuyen tien ung ho be Ha Hoang Thien Di MS 2019.013
16-01-2020 09:11:39100,000ms 2019.013 (ung ho be Ha Hoang Thien Di)
16-01-2020 09:25:49100,000So GD goc: 10006049 TC:MBVP530965.MBVCB321117620.ung ho be Ha Hoang Thien Di.CT tu 0951004184379 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
16-01-2020 09:35:43200,000CT DEN:116102433737 MS 2019.013 ung ho be Ha Hoang Thien Di
16-01-2020 09:45:271,000,000CT DEN:001609930887 Chu truong ung ho chau nhanh khoi benh FT20016518547234
16-01-2020 09:46:06100,000Le Duc Anh chuyen tien
16-01-2020 09:54:3350,000ung ho be ha hoang thien di
16-01-2020 10:00:26500,000Ung ho MS 2020.012 ( gia dinh chi Hoa )
16-01-2020 10:06:33100,000Dang Manh Tuan chuyen tien MS 2019013
16-01-2020 12:56:08200,000CT DEN:001600913499 MBVCB321434718. MS 2020.012 gia dinh chi Hoa.CT tu 0011004242829 DANG THANH LONG toi 114000161718 BA
16-01-2020 14:34:15500,000So GD goc: 212220011600071 UNG HO MS2020.012 GIA DINH CHAU HOA
16-01-2020 14:42:26500,000Ung ho MS 2020.012
16-01-2020 17:59:131,000,000CT DEN:160044534919 Ung ho gia dinh chi Hoa MS 2020 012
16-01-2020 21:08:2650,000CT DEN:001621689759 Chuyen cho anh tran van nam mo cua bi chet duoi o ha tinh
17-01-2020 07:37:53500,000CT DEN:001707254412 2020.002 be phan thuy an
17-01-2020 08:05:15500,000CT DEN:170044576429 Ung ho gia dinh chi Phuong MS 2020 14
17-01-2020 08:23:10300,000MS 2020.012 (ung ho gd chi Hoa)
17-01-2020 09:12:25100,000Le Duc Anh chuyen tien
17-01-2020 09:12:4750,000LPT ung ho MS 2020014 gia dinh chi Phuong
17-01-2020 09:30:48500,000Ung ho MS 2020.014 (gia dinh chi Phuong)
17-01-2020 09:54:26100,000CT DEN:001709822573 Ung Ho MS 2020.012 gia dinh chiHoa. Mong gia dinh som vuot quanoi dau FT20017010887809
17-01-2020 10:01:57300,000CT DEN:001700177519 MBVCB322317572.MS 2020.012.CT tu 0181003549341 TO ANH DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUO
17-01-2020 10:16:35100,000CT DEN:001703987028 200117000023607 MS 2020.011 be Nguyen Viet Anh ZP5M05FBC47A
17-01-2020 10:35:01200,000So GD goc: 10010307 Ung ho MS 2020012 gia dinh chi Hoa
17-01-2020 11:13:00200,000MS 2020.014 (gia dinh chi Phuong)
17-01-2020 11:30:25200,000ung ho ms 2020014 gia dinh chi phuong
17-01-2020 12:26:16200,000MS 2020014 Ung Ho Gia Dinh Chi Phuong
17-01-2020 12:53:02100,000em Thao ung ho MS 2020012 gia dinh chi Hoa
17-01-2020 14:29:25500,000CHUYEN TIEN UNG HO BE HA HOANG THIEN DI MS 2019013
17-01-2020 14:29:44500,000Ung ho MS 2020.014
17-01-2020 15:54:33300,000chi T-T-Hoa-Thon Dong Phong-Thuong Loc-Can Loc-HTinh
17-01-2020 16:15:09200,000Pham Van Thaoap 2B xa Xuan Bac HXuan Loc Dong Na
17-01-2020 16:20:39200,000Anh Le van SonXom1 Xa Nam Cuong Nam Dan nghe an
17-01-2020 17:23:142,000,000So GD goc: 3200OTT201002526 Tran Thi Quynh CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2020003 BE DAO TIEN THANH
17-01-2020 17:27:03500,000UNG HO CHI PHUONG MS 2020.014
17-01-2020 18:13:34500,000Ung ho MS 2020012 gia dinh chi Hoa
17-01-2020 18:14:05500,000CT DEN:001700954134 Ung ho MS 2020.012 gia dinh chi Hoa
17-01-2020 19:43:28200,000MS 2020.012 (gia dinh chi Hoa)
17-01-2020 19:49:56200,000TRACE380245N01160
17-01-2020 19:52:4750,000CT DEN:001719698071 a
17-01-2020 21:03:13100,000ung ho MS 2020.014 gia dinh chi Phuong
17-01-2020 21:04:14100,000ung ho MS 2020.012 gia dinh chi Hoa
17-01-2020 21:25:06500,000ung ho MS 2020.014 (gia dinh chi Phuong)
17-01-2020 21:31:04500,000ung ho MS 2019.329 (chi Toan)
18-01-2020 07:53:321,000,000CT DEN:180044738346 Ung ho trinh duc anh chung MS 2020 015
18-01-2020 08:18:29500,000CT DEN:001808054200 2020 015 em Trinh Duc Anh Chung
18-01-2020 08:37:06500,000CT DEN:001801460871 PHAM THI THU HUONG UH MS 2020012 GIA DINH CHI HOA 180120 08 36 40
18-01-2020 09:55:55300,000CT DEN:001809140316 ung ho MS2020.015
18-01-2020 10:14:15200,000MS 2020015 Ung Ho Em Trinh Duc Anh Chung
18-01-2020 10:56:301,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.015 cho chi Nguyen Thi Lan
18-01-2020 11:04:2450,000LPT ung ho MS 2020015
18-01-2020 13:27:05500,000ung ho MS 2019.421 gia dinh chi Sen
18-01-2020 14:36:31500,000Ung ho MS 2020.015
18-01-2020 17:14:44300,000CT DEN:001817193184 Ung ho MS 2020.015 FT20018578773009
18-01-2020 20:46:37100,000Le Duc Anh chuyen tien
19-01-2020 07:23:072,000,000CT DEN:001900002426 MBVCB324215133.003332.MS 2020.016 be H Minh Thuy Eban .CT tu 0421000456788 HONG CHOI LINH toi 11400
19-01-2020 07:38:07500,000Le Thi To Quyen chuyen tien ung ho MS 2020.016 be H MINH THUY EBAN
19-01-2020 07:55:06500,000Le Thi To Quyen chuyen tien Ms 2019.403
19-01-2020 07:58:011,500,000CT DEN:001907674468 Chuyen tien ung ho be Minh Thuy eban ma so 2020.016
19-01-2020 09:04:461,000,000CT DEN:190044865695 Ung ho be H minh thuy eban MS 2020 016
19-01-2020 09:20:50600,000Nguyen Thi Le Quyen chuyen tien cho ma so 2019.421 ; Nguyen Thi Sen; xom 7 Phu Gia Huong Khe Ha Tinh
19-01-2020 10:03:41200,000ung ho be H Minh Thuy EBan; Ms 2020.016
19-01-2020 10:25:27500,000Nguyen Thanh Thuy chuyen tien ung ho MS 2020.016( Be H Minh Thuy Eban
19-01-2020 10:49:32200,000So GD goc: 995220011951698 995220011951698 - Chuyen tien
19-01-2020 10:52:33200,000So GD goc: 995220011951723 995220011951723 - ung ho ms 2020.007 be Pham An Binh
19-01-2020 13:19:21500,000Ung ho MS 2020.015
19-01-2020 16:47:44100,000CT DEN:164326737335 CAO THAI DUONG
19-01-2020 16:59:55150,000STA ungho MS 2020.016 (be Minh Thuy Eban)
20-01-2020 05:41:49100,000ung ho ms 2020.017 (em Nguyen Hong Dinh)
20-01-2020 05:55:52300,000CT DEN:002000572847 MBVCB324853072.ung ho chi ha.CT tu 0731000745531 DAO VAN CUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG
20-01-2020 06:39:25500,000Ung ho MS 2020.017
20-01-2020 06:42:10100,000CT DEN:002006011329 Ung ho em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 06:45:59500,000chuyen chau nguyen hon dinh  MS2020.017
20-01-2020 07:17:0650,000ung ho MS 2020017 em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 07:18:5850,000ung ho MS 2020016  be H Minh Thuy Eban
20-01-2020 07:47:31100,000CT DEN:002000103237 4354891180 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020017 em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 07:49:02200,000Bich Ngoc ung ho MS 2020.014 gia dinh chi Phuong
20-01-2020 07:57:26300,000Ngo Thuy Dan Phuong chuyen tien ung ho MS 2020.017 (Nguyen Hong Dinh)
20-01-2020 08:10:04200,000Ung ho MS 2020.017 em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 08:10:52200,000Tang Thi Huyen Trang chuyen tien 2020.017 em nguyen hong dinh.
20-01-2020 08:27:48200,000Nguyen Thi Hong Cam chuyen tien ung ho chau Nguyen Hong Dinh MS 2020. 017 qua bao VietnamNet
20-01-2020 08:33:18300,000CT DEN:200044950075 Ung ho Nguyen Hong Dinh MS 2020 017
20-01-2020 08:36:03500,000CT DEN:002001306041 IBFT Ms2020.017
20-01-2020 08:37:00500,000CT DEN:002001306168 IBFT uh luanthiha
20-01-2020 08:39:54250,000ung ho MS 2020.017 (Nguyen hong Dinh)
20-01-2020 08:54:34200,000Le Duc Anh chuyen tien
20-01-2020 08:57:10500,000So GD goc: 10001557 MS 2020.012 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
20-01-2020 09:18:48100,000ung ho em Nguyen Hong Dinh; Ms 2020.017
20-01-2020 09:19:16150,000DUONG THI QUYEN Chuyen tien ung ho ms 2020.017 ( nguyen hong dinh)
20-01-2020 09:36:40500,000CT DEN:002009827851 Nho bao gui den chi Ha va chau mong hai me con ve que don tet va mau khoe manh
20-01-2020 09:40:13200,000CT DEN:002009093397 em nguyen hong dinh
20-01-2020 09:40:381,000,000ung ho MS 2020.017 (em Nguyen Hong Dinh)
20-01-2020 09:42:20100,000CT DEN:002009245785 Chuyen tien cua it long nhieu toi chi Luan Thi Ha Huu Lung Lang Son.
20-01-2020 09:42:43100,000CT DEN:002009734169 gui e hong dinh FT20020869216234
20-01-2020 09:51:22200,000ung ho MS 2020.017 (em Nguyen Hong Dinh)
20-01-2020 10:03:21500,000CT DEN:002010747939 Ung ho MS2020.017 em Nguyen Hong Dinh FT20020224032690
20-01-2020 10:11:17200,000Tran Viet Thanh chuyen tien ung ho MS 2020.017 (em Nguyen Hong Dinh)
20-01-2020 10:15:32500,000Ung ho MS 2020.017 ( em Nguyen Hong Dinh )
20-01-2020 10:18:10500,000Ung ho MS 2020.016 ( be H Minh Thuy Eban )
20-01-2020 10:24:34300,000Le Thi Minh Trang chuyen tien ung ho c Luan thi ha( ve que an tet)
20-01-2020 10:42:26300,000Ck ung ho MS 2020017 Em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 11:57:55200,000CT DEN:002004168907 ung ho ms 2020017
20-01-2020 12:21:56300,000CT DEN:002012231335 2020 017 em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 12:30:18200,000CT DEN:002012425328 Chuyen tien
20-01-2020 12:57:1850,000CT DEN:002012251084 ung ho MS 2020 017
20-01-2020 13:39:3910,000TRAN XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.015; 2020.016
20-01-2020 13:44:39500,000Ung ho MS 2020.016 (be H Minh Thuy Eban)
20-01-2020 13:57:50500,000So GD goc: 10015726 Ung ho MS 2020.017, em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 14:21:42600,000Le Quyen va My Nhung ung ho ma so 2020.007; anh Le Van Son; xom 1; xa Nam Cuong; Nam Dan;Nghe An
20-01-2020 14:29:1350,000LPT ung ho MS 2020016  be H Minh Thuy Eban
20-01-2020 14:41:2150,000LPT ung ho MS 2020017 em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 14:48:532,000,000Huynh T Xuan Lam Q10 ung ho MS 2020.017 (em NG Hong Dinh)
20-01-2020 15:45:01200,000CT DEN:002015994048 Ung ho MS 2020.017 em Nguyen Hong Dinh FT20020181168538
20-01-2020 16:03:20100,000So GD goc: 10014303 Gui be H Minh Thuy Eban tai CONG THUONG VN CN DONG DA
20-01-2020 16:33:501,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.017 em Nguyen Hong Dinh ; nguoi nha chi luan thi Ha
20-01-2020 17:13:251,500,000CT DEN:002017568692 Nhan vien Best Pacific Viet Nam FT20020350963684
20-01-2020 19:15:2950,000Ung ho MS 2020.017 (em Nguyen Hong Dinh)
20-01-2020 20:35:22300,000LE  BA CAU Chuyen tien ung ho em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 20:43:21200,000CT DEN:002013355483 ung ho MS 2020.017 em Nguyen Hong Dinh
20-01-2020 22:39:10500,000CT DEN:002015713862 ung ho em nguyen hong dinh MS 2020. 017
20-01-2020 22:57:1550,000CT DEN:002022678811 ung Ho em NGUYEN Hong DINH
20-01-2020 23:06:08100,000ung ho MS 2020-017 em Nguyen Hong Dinh

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
13/2/20Nguyễn Thị Tuyết Châu     1,000,000'2020.028
14/2/20Phoenix   11,000,0002020.002,018,020,022,025
14/2/20Hưng +Trực     1,500,000 2020.027,025,026 
17/2/20Đỗ Thanh Huy Phong+ Đỗ Thanh Mỹ     3,000,0002019.388,392,385,391,395,387,389,396,398,400,404,406,411,2020.030,005,007,012,014,016,018,023,028
20/2/20Bạn đọc Q Tân Bình     1,000,000ủng hộ các trường hợp khó khăn

Ban Bạn đọc