1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
8/21/20201,000IBVCB.741154746.asd.CT tu 0911000067657 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20202,000IBVCB.740729094.15.CT tu 0601000543973 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/20202,000IBVCB.740715760.15.CT tu 0771000603700 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/202020,000054801.210820.124743.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020204
8/21/202020,000031749.210820.064327.ung ho be Chang thi La
8/21/202050,000MBVCB.741884601.MS 2020 205.CT tu 0011000399050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/202050,000971502.210820.192040.MoMoT0906770053T6780970016T970436Tung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/21/202050,000IBVCB.741760869.Giup ma so 2020 205 em Chang Thi La.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/202050,000IBVCB.741756031.Giup ma so 2020 204 Nguyen Van Vinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/202050,000Sender:79310001.DD:210820.SHGD:10014171.BO:NGUYEN THI THU HANG.UNG HO MS 2020.201 GIA DINHCHI BINH
8/21/202050,000IBVCB.741465208.MS 2020.202 ung ho be Cao Thanh Minh.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/202050,000781135.210820.110342.Ms 2020.205 FT20234804697931
8/21/202050,000246899.210820.100353.Un ho ma so 2020205 em Chang Thi La
8/21/202050,000831543.210820.094649.Ms 2020 205 Chang Thi La
8/21/202050,000006268.210820.085312.ms 2020.205 em Chang Thi La
8/21/202050,000IBVCB.740886584.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/202050,000217815.210820.072939.Hoang Tung chuyen tien
8/21/202050,000050258.210820.070126.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La Chuc chau mau chong binh phuc
8/21/202080,000135120.210820.201351.MS 2020.205 FT20235334218096
8/21/202091,200548652.210820.100650.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.205
8/21/2020100,000221040.210820.221057.Hai Dang ung ho MS 2020. 205 (em Chang thi La)
8/21/2020100,000215230.210820.213031.ms 2019125 em Nguyen Quoc Vinh
8/21/2020100,000214869.210820.212835.MS2020205 ung ho em Chang thi La
8/21/2020100,000577180.210820.212737.ms 2020.205 ung ho Chang Thi La
8/21/2020100,000167703.210820.212230.Ung ho MS 2020.205 FT20235038843536
8/21/2020100,000385432.210820.205420.MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/21/2020100,000MBVCB.741897774.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000183346.210820.165018.Ung ho MS 2020.205 ( be Chang Thi La) chuc moi dieu tot lanh se den ben con
8/21/2020100,000MBVCB.741547389.MS2020-205 (giup be Chang Thi La).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000IBVCB.741519968.MS 2020 205 ChangThi La.CT tu 0941000121275 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020100,000958069.210820.154201.Ung ho MS 2020.205 em chang thi la FT20234180217106
8/21/2020100,000227815.210820.153924.Ung ho MS 2020.204 ( em Nguyen Van Vinh)
8/21/2020100,000695333.210820.152749.Ung ho ma so 2020 204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/21/2020100,000IBVCB.741379529.NGO THI LAN ung ho MS 2020.181 ( em Tran Thi Loan).CT tu 0081000594319 NGO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000IBVCB.741372291.NGO THI LAN ung ho MS 2020.201( gd chi binh).CT tu 0081000594319 NGO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000Sender:01310012.DD:210820.SHGD:10010523.BO:NGUYEN DUC THO.UNG HO MS 2020.197
8/21/2020100,000IBPS/SE:79310001.DD:210820.SH:10009528.BO:PHAM THI BICH NGOC.MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/21/2020100,000294522.210820.130912.ung ho MS . 2020.205 ( em Chang Thi L)
8/21/2020100,000816898.210820.124030.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan MS 2020193
8/21/2020100,000MBVCB.741212489.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0041000378831 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000IBVCB.741159098.ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020100,000114613.210820.104906.Ung ho MS 2020.204
8/21/2020100,000113673.210820.104808.Ung ho MS 2020.203
8/21/2020100,000112764.210820.104705.ung ho MS 2020.202
8/21/2020100,000802909.210820.104149.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020205 em Chang Thi La
8/21/2020100,000111347.210820.104530.Ung ho MS 2020.201
8/21/2020100,000IBPS/SE:79310001.DD:210820.SH:10007196.BO:NGUYEN HA TRUNG.UNG HO MS 2020202 BE CAO THANH MINH
8/21/2020100,000MBVCB.741084119.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000095219.210820.102756.DaoQuocHung U.H MS 2020.201
8/21/2020100,000MBVCB.741056995.Ung ho MS 2020 205 Chang Thi La.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020100,000266875.210820.101557.Ung ho MS2020 205 Chang Thi La
8/21/2020100,000745059.210820.101505.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234024839681
8/21/2020100,000743095.210820.101230.Ung ho ms2020.205 chang thi la FT20234182067202
8/21/2020100,000IBVCB.741041812.MS 2020 204 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020100,000MBVCB.741038358.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000MBVCB.741006788.MS 2020.205 Em Chang Thi La.CT tu 0071005475035 TRAN NGOC HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000213981.210820.094322.ung ho em Chang Thi La
8/21/2020100,000MBVCB.740978510.ung ho MS 2020.205 EM CHANG THI LA.CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000038461.210820.092820.MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/21/2020100,000305422.210820.092440.ung ho ma so MS 2020.205 ( be chang thi la)
8/21/2020100,000Sender:79307005.DD:210820.SHGD:10004236.BO:NGUYEN THI QUE CHI.IBUNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA
8/21/2020100,000502217.210820.090922.MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020100,000MBVCB.740939857.DOAN MAI ANH ung ho MS.2020.205( em Chang Thi La).CT tu 0011000647692 DOAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000697595.210820.090626.Ung ho MS2020 205 FT20234378083354
8/21/2020100,000013086.210820.090057.Chuyen tien ung ho ms 2020.205 em chang thi la
8/21/2020100,000692714.210820.085819.Ung ho ms 2020.205 chang thi la FT20234447463401
8/21/2020100,000031007.210820.084614.VINH NAM UNG HO MS 2020.205 CHANG THI LA-210820-08:46:14 031007
8/21/2020100,000818103.210820.083647.ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020100,000MBVCB.740888488.MS 2020.205 (Chang Thi La).CT tu 0281000275598 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000509257.210820.082411.Vietcombank 0011002643148 MS2020 205 Chang Thi La
8/21/2020100,000676308.210820.082715.NCHCCCL NGUYEN VAN SY 0965345338 FT20234124147684
8/21/2020100,000Sender:01202001.DD:210820.SHGD:10000304.BO:LE KIEU TRANG.995220082121166 UNG HO MS 2020205
8/21/2020100,000Sender:79307006.DD:210820.SHGD:10000502.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.MS 2020.200( UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO )
8/21/2020100,000Sender:79307006.DD:210820.SHGD:10000361.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS 2020.191( UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG )
8/21/2020100,000Sender:79307006.DD:210820.SHGD:10000363.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS2020.182 ( EM NGUYEN VU PHUONG LINH )
8/21/2020100,000966832.210820.080605.Chuyen tien ms 2020205 chang thi la
8/21/2020100,000074225.210820.075904.ms 2020205 em chang thi la
8/21/2020100,000MBVCB.740840640.MS 2020205.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020100,000660397.210820.074202.Ung ho Vang A Thuy.2020-203 FT20234960154511
8/21/2020100,000659868.210820.073948.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh-MS 2020.204 FT20234507501720
8/21/2020100,000659848.210820.073948.MS 2020.205 ung ho Em Chang Thi La FT20234011302829
8/21/2020100,000501493.210820.072050.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020100,000MBVCB.740812995.MS 2020.205.CT tu 0351000803727 VU VAN KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000731980.210820.070228.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 205 em Chung Thi La
8/21/2020100,000708892.210820.062912.MS2020.205(ung ho vien phi em Chang thi la )
8/21/2020100,000919600.210820.055954.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020100,000MBVCB.740768421.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.205 em CHANG THI LA.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000MBVCB.740766286.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020100,000MBVCB.740766708.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La) Vietnamnet 21/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020150,000MBVCB.740698458.MS 2020.204 ung ho Nguyen Van Vinh.CT tu 0301000329720 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020150,000248191.210820.095355.ung ho em Chang thi La MS 2020.205
8/21/2020150,000Sender:48304001.DD:210820.SHGD:10000300.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/21/2020150,000226135.210820.082549.ung ho MS 2002.205 ( em chang thi la)
8/21/2020150,000MBVCB.740796101.2020 205 em Chang Thi La.CT tu 0011002570037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020200,000642589.200820.225941.Ung ho ma so 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20234911001167
8/21/2020200,000602101.210820.222450.ung ho ms 2020.205 chang thi la
8/21/2020200,000139085.210820.215715.UNG HO MS 2020.205-210820-21:57:39 139085
8/21/2020200,000176254.210820.214234.MS 2020.205 UNG HO EM CHANG THI LA FT20235734500009
8/21/2020200,000IBVCB.741953331.MS 2020.205?(Em Chang Thi La).CT tu 0021001153761 PHO MINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000160676.210820.210640.MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20235431908241
8/21/2020200,000527072.210820.210051.Ung ho MS2020 205 Chang Thi La
8/21/2020200,000551272.210820.205336.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/21/2020200,000133564.210820.204522.UNG HO MS 2020.204-210820-20:45:19 133564
8/21/2020200,000MBVCB.741905609.MS 2020.205 em CHANG THI LA.CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000205759.210820.203836.Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho em Chang Thi La MS 2020.205
8/21/2020200,000MBVCB.741876562.Ms 2020.201 ( gia dinh chi Binh ).CT tu 0871004176880 THAN ANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.741871891.Ung ho MS 2020.205 (Chang Thi La).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000112919.210820.194623.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 198 199 201 va 202
8/21/2020200,000934011.210820.193102.NCHCCCL Nguyen Dinh Bao Tram 0905235525
8/21/2020200,000290542.210820.192206.Pham Thi Thao ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi chau Nguyen Van Vinh
8/21/2020200,000074155.210820.181953.Ung ho MS 2020.205 EM CHANG THI LA FT20234001769788
8/21/2020200,000432233.210820.173809.Chuyen tien ung ho em vo nguyen thien bao ms2020 200
8/21/2020200,000IBVCB.741669412.ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0011002912345 PHAN DUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000154861.210820.171852.UH Ms 2020.196 (Uh be Do My Hanh)
8/21/2020200,000393437.210820.165201.Chuyen tien ung ho MS 2020.205
8/21/2020200,000983288.210820.161319.MS 2020.205 em Chang Thi La FT20234280766626
8/21/2020200,000683167.210820.152105.Ung ho MS 2020 205 em Chang Thi La
8/21/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG NT/ UNG HO (NGUYEN VAN VINH) 200.000 MA SO 2020204
8/21/2020200,000MBVCB.741461928.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.741397211.NGUYEN THIEN NAM ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 1013259293 NGUYEN THIEN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.741380899.KHUAT THI MUNG chuyen tien ung ho MS 2020.205, be Chang Thi La. Mong con luon manh khoe binh an.CT tu 0991000002712 KHUAT THI MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.741341266.NGUYEN HUU DUONG chuyen tien ms 2020205 (em trang thi la).CT tu 0341000048767 NGUYEN HUU DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000877461.210820.135210.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La FT20234910168021
8/21/2020200,000MBVCB.741251609.Ung ho MS 2020.205 ( em Chang Thi La).CT tu 0721000643412 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000855327.210820.113744.Tran Chi Cong ung ho ma so 2020205 Em Chang Thi La
8/21/2020200,000115163.210820.104945.Ung ho MS 2020.205
8/21/2020200,000701916.210820.104155.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020200,000098250.210820.103115.ung ho MS2020.205
8/21/2020200,000693500.210820.102211.Ung ho ms 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020200,000MBVCB.741042667.MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000420565.210820.100411.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020200,000IBVCB.741037559.MS 2020.205 (Em Chang Thi La) - Chuc be mau khoi benh.CT tu 0051000070326 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.741038119.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0071002388536 NGUYEN HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000795908.210820.095441.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 205 em Chang Thi la
8/21/2020200,000MBVCB.741023569.NGUYEN DANG THANG chuyen tien ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000471824.210820.095713.HUONG TRA UNG HO MS 2020 205 UNG HO BE CHANG THI LA
8/21/2020200,000718267.210820.093730.MS 2020.200 FT20234330165211
8/21/2020200,000MBVCB.740976646.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.205.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000240922.210820.092759.ung ho ms 2020.204 ( ung ho vien phi nguyen van vinh)
8/21/2020200,000707755.210820.092214.Ung ho ms 2020.205 FT20234395495340
8/21/2020200,000Sender:79310001.DD:210820.SHGD:10004562.BO:NGUYEN THI KIM LUYEN.C KIM GIUP MS 2020.205 EMCHANG THI LA
8/21/2020200,000707230.210820.092123.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234019620094
8/21/2020200,000031524.210820.092040.MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020200,000699258.210820.090900.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234639068820
8/21/2020200,000MBVCB.740940665.NGUYEN THANH THUY UNG HO MS 2020.205 CHANG THI LA.CT tu 0261003493365 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.740936030. Dao khanh ngoc chuyen tien MS2020.205 ( Chang Thi La) .CT tu 0011000892627 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000015220.210820.090305.ung ho ms 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020200,000Sender:48304001.DD:210820.SHGD:10000309.BO:TRUONG THI LUYEN.THAM OM EM CHANG THI LA MS 2020.205 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/21/2020200,000MBVCB.740920169.Ngo Phuong Thao ung ho MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0071001019480 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.740918286. chuyen tien ung ho ms 2020.204.CT tu 0201000445555 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.740915773.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.740909302.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000148673.210820.084619.Ung ho Ms 2020205( em Chang Thi La).
8/21/2020200,000526708.210820.084534.MS2020.205 (em Chang Thi La)
8/21/2020200,000008264.210820.084050.IBFTA 200821000021214 ung ho be chang thi la MS2020.205
8/21/2020200,000302644.210820.083130.IBFT ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020200,000987108.210820.083113.ung ho MS 2020.205 Chang Thi La
8/21/2020200,000107568.210820.082938.Ung ho ma so 2020 205 em Chang Thi La
8/21/2020200,000027474.210820.081214.MS2020.205 (EM CHANG THI LA)-210820-08:12:15 027474
8/21/2020200,000MBVCB.740837714. chuyen tien cho chau Chang Thi La. MS2020205.CT tu 0121000619744 LUONG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000949098.210820.073621.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020200,000654741.210820.071942.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234908909895
8/21/2020200,000937682.210820.071115.ung ho MS 2020.205
8/21/2020200,000294542.210820.070110.IBFT Ung ho MS 2020.205 be Chang Thi La
8/21/2020200,000MBVCB.740794553.PHAM THANH HUONG chuyen tien ung ho ms 2020.205( em chang thi la ) .CT tu 0141000353113 PHAM THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.740788143.ung thu vong mac.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020200,000MBVCB.740785437.Ung ho 2020.205(Chang Thi La).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000901061.210820.063811.UNG HO MS 2020.205 CHANG THI LA
8/21/2020200,000919728.210820.060108.ung ho ms2020.205 chau Chang Thi La
8/21/2020200,000919221.210820.055650.Chuyen tien ung ho MS 2020.205 ung ho em chang thi la
8/21/2020200,000MBVCB.740767185.ung ho MS 2020.205?(Em Chang Thi La).CT tu 0041000375304 LE VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000MBVCB.740766861.NGUYEN TRUNG THANH ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0021000841765 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020200,000143659.210820.004445.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/21/2020250,000IBVCB.741578067.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020250,000822384.210820.090147.MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020300,000416047.200820.231842.MoMo 0902985310 ung ho Ms2020204 ung ho vien phi nguyen van vinh 6770719721
8/21/2020300,000MBVCB.740667676.Nhaahn ung ho ma 3834.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000MBVCB.741979712.MS 2020.205 ung ho em Chang Thi La.CT tu 0011003314595 TRUONG MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000MBVCB.741975823.Ung ho MS 2020. 205 ( em Chang Thi La).CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000MBVCB.741877430.ung thu.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020300,000MBVCB.741856901.TRUONG THI THUY NGA chuyen tien toi MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0011004249950 TRUONG THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000IBVCB.741849724.MS 2020 205 Em Chang Thi La.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020300,000MBVCB.741632443.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011003792458 HOANG XUAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000014223.210820.165115.Ung ho vien phi ma 2020.204 Nguyen Van Vinh FT20234521203451
8/21/2020300,000IBVCB.741573592.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000Sender:79202002.DD:210820.SHGD:10005144.BO:PHAM TIEN HAI.995220082131645 PHAM TIEN HAI UNG HO MS 2020.205
8/21/2020300,000Sender:79303008.DD:210820.SHGD:10007452.BO:BUI ANH HOANG VU.BUI ANH HOANG VU UNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA)
8/21/2020300,000801932.210820.143556.0913232078 ung ho MS 2020.205 ( em Chang Thi La)
8/21/2020300,000169768.210820.140944.Ung ho Ms 2020.205 (Em Chang Thi La)
8/21/2020300,000MBVCB.741274794.MS 2020.205 (em chang thi la).CT tu 0111000370754 TO TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000843915.210820.124547.UH MS 2020.205 CHANG THI LA FT20234603294523
8/21/2020300,000MBVCB.741064074.Nguyen Quoc Hai chuyen tien ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0931004177035 NGUYEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000409703.210820.100111.MS2020.205 Em Chang Thi La
8/21/2020300,000251924.210820.100710.ms 2020.205 (em chang thi la)
8/21/2020300,000MBVCB.741019978.Ung ho MS2020205 be Chang Thi La.CT tu 0801000196886 DOAN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000539952.210820.095456.Ung ho MS2020.196 be Do My Hanh
8/21/2020300,000311267.210820.094002.IBFT Tran Q Hoa ung ho MS 2020.204-TrQV
8/21/2020300,000MBVCB.740989896.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000521823.210820.093342.ung ho MS 2020. 205 Chang Thi La
8/21/2020300,000052671.210820.093314.Ung ho MS 2020.205 (Be Chang Thi La)
8/21/2020300,000IBVCB.740977753.MS 2020.205 (Be Chang Thi La).CT tu 0061000748106 TRAN VAN LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000022217.210820.091031.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020300,000Sender:01310012.DD:210820.SHGD:10004956.BO:TRAN QUE LAM.UNG HO MS 2020.203 EM VANG A THUY
8/21/2020300,000689781.210820.085308.MS 2020.205 be Chang Thi La FT20234395386143
8/21/2020300,000688530.210820.085059.MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234166803840
8/21/2020300,000MBVCB.740910250.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0101000119674 LE VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000MBVCB.740906897.MS 2020.205.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000MBVCB.740898450.MS 2020.205 (ung ho be Chang Thi La).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000MBVCB.740897347.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0021001655658 LE ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000MBVCB.740886765.ms 2020.205 ung ho chang thi la.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000397270.210820.082627.ung ho MS 2020205 em Chang Thi La
8/21/2020300,000101318.210820.082431.Ung ho MS 2020 205
8/21/2020300,000MBVCB.740868843.MS 2020 205 em Chang Thi La.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020300,000223898.210820.081402.ung hoMS 2020.205(Em Chang Thi La)
8/21/2020300,000972287.210820.081314.ung ho ms 2020.205 em chang thi la
8/21/2020300,000958905.210820.081238.ung ho MS 2020.205 (Chang Thi La)
8/21/2020300,000964913.210820.080322.ung ho MS 2020.205 em CHANG THI LA
8/21/2020300,000062629.210820.073952.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020300,000IBVCB.740814966.MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0341000012985 PHAM THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000942332.210820.072216.Ung ho MS2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020300,000MBVCB.740797742.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0941000009999 NGUYEN DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000MBVCB.740770554.Ung ho MS 2020.205.CT tu 0491000197463 DO ANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020300,000915034.210820.044659.Chuyen tien ung ho MS 2020.204
8/21/2020400,000MBVCB.741925489.ung ho ms 2020205 Chang thi La .CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020400,000061605.210820.141409.Vietcombank 0011002643148 LE THI THUY LINH chuyen khoan ung ho em NGUYEN TAN CUONG MS 2019 029
8/21/2020400,000302320.210820.103559.Ung ho MS2020 204 200n MS2020 205 200n
8/21/2020450,000IBVCB.741225469.Ung ho ma so 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020500,000MBVCB.740709611.MS 2020.204 ung ho nguyen van vinh chuc em mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000190896.210820.222133.Ung ho tien vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204 FT20235398099590
8/21/2020500,000189013.210820.221557.Ms 2020.203 ung ho e vang a thuy FT20235380719823
8/21/2020500,000597998.210820.221209.Chuyen tienungho chau Chang thi La
8/21/2020500,000MBVCB.741986715.ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000954044.210820.211842.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen van vinh
8/21/2020500,000MBVCB.741920576.HOANG THI MAI ANH Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0301000320124 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000147519.210820.203842.MS 2020.205 em Chang Thi La FT20235640334343
8/21/2020500,000111575.210820.192739.Ung ho MS 2020 204 em Ng Van Vinh FT20234397546341
8/21/2020500,000MBVCB.741713304.ung ho MS 2020.205 Chang Thi La.CT tu 0011004068860 DO VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000IBVCB.741584375.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000MBVCB.741577634.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0111000060889 TRUONG CONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000Sender:01310012.DD:210820.SHGD:10013494.BO:BUI VAN AI.UNG HO EM CHANG THI LA MS 2020205
8/21/2020500,000Sender:79307005.DD:210820.SHGD:10014334.BO:MAI THI NGUYEN CHI.IBUNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA) UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/21/2020500,000065132.210820.144633.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 205 em Chang Thi La
8/21/2020500,000083149.210820.144518.UNG HO MS 2020.205 ( EM CHANG THI LA)-210820-14:44:52 083149
8/21/2020500,000445193.210820.143438.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CAO THI LY ung ho MS 2020 202 be CAO THANH MI
8/21/2020500,000Sender:01310012.DD:210820.SHGD:10011993.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.205 CHAU CHANG THI LA
8/21/2020500,000901761.210820.142841.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La FT20234605069015
8/21/2020500,000487766.210820.132934.UNG HO NGUYEN.VAN.VINH MS2020.204 BAO.VIETNAMNET.DIENTU
8/21/2020500,000MBVCB.741306057.ung ho?MS 2020.205?(Em Chang Th La).CT tu 0071000762223 VO MINH TRUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000852903.210820.130454.Ung ho MS 2020.205 - em Chang Thi La FT20234605940718
8/21/2020500,000977621.210820.125848.MS 2020.200 (Vo Nguyen Thien Bao)
8/21/2020500,000067184.210820.125000.MS 2020.205 ( UNG HO CHANG THI LA)-210820-12:50:02 067184
8/21/2020500,000066831.210820.124614.MS 2020.204( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-210820-12:46:15 066831
8/21/2020500,000165243.210820.123640.Ungho ms 2020.204 nguyen van vinh
8/21/2020500,000165181.210820.123538.Ungho ms 2020.205 be chang thi la
8/21/2020500,000837534.210820.123250.ung ho ms 2020.205 FT20234711101997
8/21/2020500,000IBVCB.741228475.Ung ho ma so 2020 204 UH vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020500,000IBVCB.741222511.Ung ho ma so 2020 203 be Vang A Thuy.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020500,000IBVCB.741218310.Ung ho ma so 2020 205 e Chang Thi La.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020500,000MBVCB.741183870.Giup do 2020.205.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000UNG HO MS 2020204(UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
8/21/2020500,000MBVCB.741127787.MS 2020.205 ( Em Chang Thi La).CT tu 0251002723693 LUONG NGUYEN NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000MBVCB.741095021.ung ho MS 2020.205 (chang thi la ).CT tu 0651000632213 TRAN TIEN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000555926.210820.102847.ung ho ms 2020.205
8/21/2020500,000IBVCB.741045199.MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0441003670889 PHAN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000043978.210820.101148.UNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA)-210820-10:11:48 043978
8/21/2020500,000Sender:01204001.DD:210820.SHGD:11092836.BO:TRAN THI LAI.BA TRAN THI LAI UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH MS 2020.204
8/21/2020500,000728339.210820.095200.Ung ho MS2020 204 vien phi Nguyen Van Vinh FT20234520845938
8/21/2020500,000417944.210820.094336.Vietcombank 0011002643148 TRUONG VAN TRONG ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020500,000MBVCB.740996482.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0071000759549 PHAN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000048847.210820.093930.ung ho Chang Thi La MS 2020.205
8/21/2020500,000Sender:48304001.DD:210820.SHGD:10001529.BO:TRAN HIEU THUAN.UNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/21/2020500,000MBVCB.740920773.TRAN AI QUYEN chuyen tien MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0721000651371 TRAN AI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000301725.210820.085411.Be Huy Lam ung ho MS 2020.205 ( em Chang Thi La)
8/21/2020500,000004150.210820.085048.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020500,000126680.210820.084451.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020500,000647352.210820.084257.ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/21/2020500,000IBVCB.740900731.Ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0151000188989 LE THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000106589.210820.082854.Ung ho ma so 2020 205 em Chang thi La
8/21/2020500,000225977.210820.082507.MS 2020.205
8/21/2020500,000147434.210820.082209.UNG HO MS 2020.205 (CHANG THI LA)
8/21/2020500,000667694.210820.080621.Ung ho MS 2020.205 Chang Thi La FT20234377857517
8/21/2020500,000966455.210820.080531.MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020500,000462217.210820.080118.NGUYEN LE MINH Ck BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020205 Em Chang Th La
8/21/2020500,000146478.210820.075921.Ung ho 2020205
8/21/2020500,000IBVCB.740847875.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La .CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000631682.210820.075732.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/21/2020500,000875576.210820.073806.Vietcombank 0011002643148 PHAN HOAI DIEM chuyen khoan ung ho MS 2020205 em Chang Thi La
8/21/2020500,000948456.210820.073508.ung ho MS 2020.205 em chang thi la
8/21/2020500,000295392.210820.073435.ung ho ma so 2020-205 em Chang Thi La
8/21/2020500,000657394.210820.073017.Ung ho MS 2020.205 -Em Chang Thi La FT20234749600504
8/21/2020500,000503702.210820.070449.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020205 Em Chang Thi La
8/21/2020500,000024041.210820.070826.UNG HO MS 2020192 NGUYEN NGOC HAI-210820-07:08:49 024041
8/21/2020500,000MBVCB.740803125.Ung ho MS 2020.205 (be Chang Thi La).CT tu 0511000461471 LE NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000144738.210820.064749.Ung ho MS 2020.205(ung ho e chang thi la)
8/21/2020500,000MBVCB.740782637.em Chang Thi Lai.CT tu 0331000400975 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020500,000925358.210820.063114.ungho MS 2020.205 e ChangThiLa
8/21/2020500,000041412.210820.062643.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020500,000MBVCB.740765356.Chang Thi La MS 2020.205.CT tu 0181000313663 LE VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020500,000881731.210820.003118.ung ho be MS 2020.177
8/21/2020600,000Sender:79333001.DD:210820.SHGD:10001686.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.203 EM VANG A THUY
8/21/20201,000,000IBVCB.741997201.ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0011004103753 DINH MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20201,000,000174807.210820.213900.Ung ho MS 2020.205, Em Chang Thi La FT20235204508779
8/21/20201,000,000MBVCB.741931020.Ung ho MS2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0511000436425 LUONG MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20201,000,000MBVCB.741914611.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0251001961344 NGUYEN THI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20201,000,000MBVCB.741608154.Ung ho ma so 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0781000438744 NGO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20201,000,000178009.210820.154751.Co Thuong HP ung ho be Chang thi La, MS 2020.205
8/21/20201,000,000Sender:79307005.DD:210820.SHGD:10012798.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.205 (EM CHANGTHI LA)
8/21/20201,000,000579484.210820.141804.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/21/20201,000,000129360.210820.110537.Chuyen tien ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/20201,000,000158891.210820.105818.Ung ho Ms 2020.204 ( Ung ho vien phi Ng Van Vinh )
8/21/20201,000,000MBVCB.741110557.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0121000874444 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20201,000,000077060.210820.100930.Chuyen tien ung ho MS 2020.205 EM Chang Thi La
8/21/20201,000,000313201.210820.095510.IBFT Ung ho MS 2020.205 Chang Thi La
8/21/20201,000,000996636.210820.084219.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/20201,000,000064983.210820.074440.Ung ho em Chang Thi La MS 2020 205
8/21/20201,000,000IBVCB.740831362.MS 2020.205( em Chang Thi La).CT tu 0181003381160 VO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20201,000,000460440.210820.071643.ung ho MS 2020205
8/21/20201,000,000212344.210820.054038.Ung ho MS 2020.205 ( Em Chang Thi La)
8/21/20201,500,000IBVCB.741553023.NGUYEN THI DAI LOAN ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0121000169449 NGUYEN THI DAI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20201,500,000775244.210820.153533.MS 2020.200
8/21/20202,000,000167809.210820.212238.Ung ho MS 2020.205 em Chang thi La FT20235150400517
8/21/20202,000,000MBVCB.741439325.MS 2020.205.CT tu 0021000241588 HOANG VAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20202,000,000075981.210820.140334.UNG HO MS 2020.204( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-210820-14:03:35 075981
8/21/20202,000,000Sender:01310001.DD:210820.SHGD:10007167.BO:HO THI LIEN HUONG.UNG HO MS 2020.205 BE CHANG THI LA
8/21/20202,000,000031204.210820.084744.UNG HO MS 2020.COVID19-210820-08:47:15 031204
8/21/20202,000,000999381.210820.084527.ung ho MS 2020 .205 em Chang thi La
8/21/20202,000,000219738.210820.084029.Ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy)
8/21/20203,000,000222689.210820.222506.ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/21/20203,000,000964322.210820.152245.ISL20200821152222457-ung ho MS 2020.205 - Em Chang Thi La
8/21/20203,000,000702357.210820.091358.Ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La FT20234011649194
8/21/20203,000,000971199.210820.081151.ung ho ms 2020.205
8/21/20205,000,000MBVCB.741956217.MS 2020.205 e Chang Thi La.CT tu 0611001945239 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20205,000,000Sender:79307005.DD:210820.SHGD:10017107.BO:DO THI LE CHI.IBUNG HO MS 2020.205 ( EM CHANG THI LA)
8/21/20205,000,000796948.210820.112520.Ung ho ms 2020 205 em Chang Thi La FT20234001953171
8/21/20205,000,000MBVCB.741034434.Chuyen tien ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0721000656565 TRAN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/20205,000,000037716.210820.093413.EM CHANG THI LA-210820-09:34:11 037716
8/21/20205,000,000Sender:01202002.DD:210820.SHGD:10000265.BO:VU NGOC NGUYEN HOA.995220082120806 UNG HO MS2020.188 , UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM, HUYEN CU CHI TPHCM.
8/21/20205,000,000506086.210820.065715.MS 2020.205 (Em Chang Thi La)
8/21/202010,000,000753239.210820.151030.LIEU TUAN DUNG UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA
8/22/202020,000205714.220820.072222.ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/202020,000037116.220820.070214.ung ho MS 2020 205 em Chang Thi La
8/22/202050,000IBVCB.742871992.Giup ma so 2020 206 em A Chat.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/202050,000MBVCB.742846327.UNG HO MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0011004174296 NGUYEN ANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/202050,000059885.220820.172246.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/202050,000MBVCB.742431205.bi nga nguy hiem.CT tu 0611001902120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/202050,000426679.220820.110200.ung ho ma so MS 2020.206 ( em A Chat)
8/22/202050,000996585.220820.084853.MoMoT0912103369T6786569559T970436Tung ho MS 2020206 em a chat
8/22/202050,000IBVCB.742222756.Ung ho MS 2020 206 Em A Chat.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/202050,000IBVCB.742220551.NGUYEN CONG TRANG chuyen khoan.CT tu 0511003795878 NGUYEN CONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/202050,000243378.220820.074618.MS 2020 206 FT20235024289844
8/22/202050,000674162.220820.072436.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/22/2020100,000MBVCB.742031308.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000VCBPAY.742001703.ung ho MS 2020.205 (be Chang Thi La).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000168882.220820.201506.Vietcombank 0011002643148 MS 20 20 206 ung ho EM A CHAT
8/22/2020100,000001998.220820.195954.Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020100,000403913.220820.195921.ms 2020206 em A chat
8/22/2020100,000943839.220820.192755.ms 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/22/2020100,000IBVCB.742902101.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0021000343946 LE NGOC KIEU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000237309.220820.190932.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/22/2020100,000MBVCB.742894504.Gia dinh ong Viet ung ho ms2020.206 em A Chat.CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000261877.220820.183708.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2020.206 (E A Chat)
8/22/2020100,000495560.220820.160950.MS 2020.205 FT20235509202081
8/22/2020100,000175639.220820.143830.Ung ho em Chat MS 2020.206
8/22/2020100,000MBVCB.742602328.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.206 em A CHAT.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000MBVCB.742579201.LE NGOC THUY chuyen tien.CT tu 0121000622465 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000MBVCB.742562464.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071001157940 LUONG NGUYEN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000MBVCB.742555035.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2020.205 e Chang thi La.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000MBVCB.742553454.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2020.206 e A Chat.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000IBVCB.742548768.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0591001636457 NGUYEN TRONG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000120114.220820.114012.ung ho MS 2020.206 (em A.Chat).
8/22/2020100,000511959.220820.110646.Ung ho MS 2020205 em Chang Thi La
8/22/2020100,000333321.220820.105042.UH -MS-2020-206-a Chat FT20235630909413
8/22/2020100,000MBVCB.742354401.MS 2020.206 ( E A Chat).CT tu 0341006867715 DOAN MANH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000MBVCB.742341804.HA THI MONG THO chuyen tien ung ho MS 2020.206( em A Chat).CT tu 0461000590675 HA THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000201738.220820.101849.Ung ho MS2020 206 Em A Chat
8/22/2020100,000124871.220820.101346.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho em A Chat MS2020206
8/22/2020100,000IBVCB.742256609.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0301002831730 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000808924.220820.090848.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI SEN chuyen khoan ung ho A Chat o con tum
8/22/2020100,000130212.220820.090536.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/22/2020100,000269074.220820.090005.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20235731955113
8/22/2020100,000528057.220820.085926.MS 2020.206
8/22/2020100,000MBVCB.742230016.MS2020-206 (em A Chat).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000264405.220820.084954.E A Chat 2020.206 FT20235395372779
8/22/2020100,000213065.220820.084314.Ung ho MS 2020206 A Chat
8/22/2020100,000099949.220820.083537.VIETTEL 400300 LIENNH 200822 200822651721184 400201 unghoms2020206emachat
8/22/2020100,000564908.220820.081432.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020100,000407274.220820.081844.ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/22/2020100,000152831.220820.081653.VINH NAM UNG HO MS 2020.206 A CHAT-220820-08:16:47 152831
8/22/2020100,000698658.220820.080751.Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020100,000MBVCB.742172784.MS 2020.206(Em A Chat).CT tu 0071003462044 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020100,000685750.220820.074659.Chuyen tien ungho em MS 2020.206 Em A Chat
8/22/2020100,000150639.220820.074146.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT )-220820-07:42:11 150639
8/22/2020100,000802591.220820.073156.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 205 em chang thi la
8/22/2020100,000241256.220820.073549.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20235108320407
8/22/2020100,000969002.220820.072959.ISL20200822072943070-MS 2020.206
8/22/2020100,000800670.220820.063433.Vietcombank 0011002643148 LE THI BAO chuyen khoan
8/22/2020100,000MBVCB.742110695.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A Chat) Vietnamnet 22/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020150,000MBVCB.742925637.ung ho MS 2020.206 (em a chat).CT tu 0561003845937 VUONG DINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020150,000504045.220820.061741.Ung ho em A Chat
8/22/2020200,000142950.210820.231439.MS 2020.205(EM CHANG THI LA)-210820-23:14:38 142950
8/22/2020200,000MBVCB.742026968.ung ho MS 2020.205(EM CHANG THI LA).CT tu 1015366434 HOANG THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000053515.220820.224108.YEN OCB UNG HO MS.2020.206 EM ANH CHAT
8/22/2020200,000606462.210820.223957.MS 2020.205
8/22/2020200,000879380.210820.222616.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 202 ung ho be CAO THANH MINH
8/22/2020200,000863166.220820.220906.Vietcombank 0011002643148 MS2020206 NGUYEN THI HONG XIEM chuyen khoan
8/22/2020200,000243111.220820.215957.Ung ho MS 2020.206 ( em A Chat)
8/22/2020200,000239097.220820.214900.UNG HO MS 2020.206 (E A CHAT)-220820-21:48:54 239097
8/22/2020200,000992546.220820.214220.MS2020 206 em A Chat
8/22/2020200,000328653.220820.212303.200822000092735 Ung ho MS2020.205 be Chang Thi La ZP5MKM1VOMJ4
8/22/2020200,000MBVCB.742992817.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 1031000005679 NGUYEN QUI LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000046742.220820.203125.MS 2020 206? Em A Chat
8/22/2020200,000MBVCB.742961312.PHAM THI MAI chuyen tien.CT tu 0021001829599 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000475293.220820.201605.Du kim ngoc ( 123 vinh phu, chau thanh - kien giang) ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat )
8/22/2020200,000150001.220820.194915.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/22/2020200,000MBVCB.742912247.MS 2020.205( em Chang Thi La).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000137169.220820.192235.Chuyen tien ung ho qua bao viet nam net MS2020.206 em A chat
8/22/2020200,000MBVCB.742906318.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.200(be Nguyen Thien Bao).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000130561.220820.190836.Ung ho MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/22/2020200,000470604.220820.174842.IBFT ugho ms 2020.206 e A Chat
8/22/2020200,000748995.220820.174739.MA2020 196 Ung ho be Do My Hanh
8/22/2020200,000IBVCB.742760534.phi viet hanh-charity- patient Nguyen Van Vinh-MS 2020.204.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000935406.220820.162608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020200,000598932.220820.155539.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Quyen ung ho em A chat ma 2020206
8/22/2020200,000MBVCB.742685121.HO THI DIU chuyen tien ung ho MS2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0281000353903 HO THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000MBVCB.742682849.HO THI DIU chuyen tien ung ho MS2020.206(em A Chat).CT tu 0281000353903 HO THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000513112.220820.150408.Ung ho ms 2020 206
8/22/2020200,000217423.220820.145949.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/22/2020200,000422386.220820.143530.ung ho MS 2020.205 ( Em Chang Thi La)
8/22/2020200,000261174.220820.142535.200822000032491 Ung ho MS 2020.206 Em A Chat ZP5MKM1VM42N
8/22/2020200,000415088.220820.133415.Dinh Thi Thu. Ung ho MS 2020.205 FT20235332930971
8/22/2020200,000MBVCB.742526033.MS 2020.206.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000915329.220820.123154.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em A Chat
8/22/2020200,000286514.220820.113302.Ung ho MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/22/2020200,000280390.220820.112846.Ung ho MS 2020206 e A Chat
8/22/2020200,000MBVCB.742415993.HOANG THI THU THUY chuyen tien ung ho nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000MBVCB.742412588.MS 2020 206 Em A Chat.CT tu 0451000336175 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020200,000110300.220820.110300.MS 2020.206 em A chat
8/22/2020200,000002480.220820.105520.MS 2020 206 e A Chat
8/22/2020200,000MBVCB.742385750.Ung ho MS2020.206.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000229065.220820.103806.Ung ho MS 2020206 em A Chat
8/22/2020200,000320013.220820.102911.Ung ho 2020.205 - Em Chang Thi La FT20235430735570
8/22/2020200,000212070.220820.102816.TTTPhuong ung ho Ms2020.206 em A Chat
8/22/2020200,000317148.220820.102440.Ung ho Ms 2020.206 e A Chat FT20235430716940
8/22/2020200,000504751.220820.101536.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020 206 em A Chat
8/22/2020200,000MBVCB.742340586.ung ho qua bao MS 2020.206 ( Em A Chat) .CT tu 0021001525488 DAM THI NGOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000MBVCB.742336011.NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.206( em A Chat).CT tu 0011002258263 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000165849.220820.100359.MS 2020.206 (UNG HO EM A CHAT)-220820-10:03:59 165849
8/22/2020200,000812264.220820.094654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020200,000778261.220820.094851.ung ho MS 2020.206
8/22/2020200,000MBVCB.742271470.ms2020 200.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020200,000160258.220820.092358.UNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)-220820-09:23:57 160258
8/22/2020200,000754117.220820.091925.MS 2020.206 Em A Chat
8/22/2020200,000276920.220820.091535.Ung ho MS 2020206 ung ho em A Chat FT20235870129090
8/22/2020200,000119972.220820.085402.ung ho e a chat
8/22/2020200,000731299.220820.085107.ung ho em A CHAT MS 2020.206
8/22/2020200,000258080.220820.083459.Ung ho MS 2020.206 FT20235377964770
8/22/2020200,000083244.220820.083244.MS 2020.206, chi Vi Can Tho ung ho em A Chat
8/22/2020200,000255023.220820.082706.Ung ho MS 2020.206 FT20235108510604
8/22/2020200,000994135.220820.082639.MoMoT0988566690T6786368669T970436Tung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020200,000MBVCB.742195778.em A Chat.CT tu 0411001035823 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020200,000080800.220820.081655.Ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020200,000MBVCB.742180047.Ung ho MS 2020.206(em A Chat).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000248660.220820.080800.Ung ho ma so 2020.206 em A Chat FT20235638838185
8/22/2020200,000203801.220820.080331.Ms 2020.206 em a chat
8/22/2020200,000151819.220820.080248.UNG HO MS 2020.204 (VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-220820-08:03:08 151819
8/22/2020200,000563201.220820.074447.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 206 E A Chat
8/22/2020200,000009601.220820.074104.pham thi be ngoan ung ho ms 2020 206 ung ho em a chat-VNPT2020082209406681
8/22/2020200,000203150.220820.073836.MS 2020.206 ung ho em A Chat
8/22/2020200,000238999.220820.072257.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat bi chan thuong so nao. Xin cam on FT20235638673421
8/22/2020200,000MBVCB.742139323.Ung ho 2020.206( em A Chat).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000MBVCB.742137873.ung ho MS 2020206 Em A Chat.CT tu 0561003821241 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020200,000MBVCB.742130779.Ung Ho MS 2020.206.(Em A Chat).CT tu 0461000501423 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000234540.220820.064914.ung ho MS 2020.206 em a chat FT20235638545766
8/22/2020200,000560919.220820.064235.Vietcombank 0011002643148 TRINH THI THUY HA Lang Son ung ho ma so 2020206 em A Chat
8/22/2020200,000234249.220820.064620.MS 2020.206 em A Chat FT20235983430057
8/22/2020200,000167103.220820.064457.ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020200,000234020.220820.064350.Ung bo ms 2020.206 FT20235107213540
8/22/2020200,000MBVCB.742121431.PHAM THI THU HIEN ung ho MS 2020.206?(Em A Chat).CT tu 0441000799733 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000IBVCB.742121193.MS 2020 206 ( em A Chat).CT tu 0281000530821 TONG HOAI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020200,000655319.220820.063312.Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020200,000110398.220820.062427.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN MANH THANG chuyen den MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020200,000884515.220820.061444.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HOA chuyen khoan ung ho em A Chat ms 2020 206
8/22/2020200,000490243.220820.060431.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020200,000MBVCB.742062286.ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0251002696075 NGUYEN DO CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020250,000247096.220820.080205.Ung ho ms 2020.206 em A CHAT FT20235638813876
8/22/2020300,000224548.210820.224416.Ung ho MS 2020.204 Nguyen Van Vinh
8/22/2020300,000224315.210820.224133.Ung ho MS 2020.205 Chang Thi La
8/22/2020300,000621841.220820.214138.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI THU HA chuyen khoan ung ho MS 2020 206 Em A CHAT
8/22/2020300,000646167.220820.212036.Ung ho Em Chang Thi la .MS 2020.205 FT20237041360017
8/22/2020300,000287570.220820.211159.Ung ho MS 2020.206( Em A Chat )
8/22/2020300,000MBVCB.742972274.ung ho MS 2020.206 (A CHAT).CT tu 0011001924418 LUU THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020300,000MBVCB.742914572.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020300,000MBVCB.742913477.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.196(be Do My Hanh).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020300,000MBVCB.742904744.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020300,000512034.220820.185226.UNG HO MS 2020.200 ( UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO )
8/22/2020300,000MBVCB.742871389.ung ho 2020.206 em A Chat.CT tu 0381000505210 LE VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020300,000562265.220820.180746.Ung ho MS 2020206 FT20237962289394
8/22/2020300,000607454.220820.174023.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma 2020 205 Chang Thi La
8/22/2020300,000999038.220820.145806.MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/22/2020300,000446937.220820.143850.MS 2020.206 (Em A Chat)
8/22/2020300,000417514.220820.134001.Ung ho MS 2020.206 FT20235870011728
8/22/2020300,000914585.220820.112757.UH MS2020.205 (EM CHANG THI LA)
8/22/2020300,000010825.220820.103324.IBFTA 200822000029032 Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020300,000812099.220820.103152.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020300,000MBVCB.742348439.NGUYEN THI NGOC KIM chuyen tien ung ho MS 2020.206 em Chat.CT tu 0011000034551 NGUYEN THI NGOC KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020300,000121631.220820.093711.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020300,000094262.220820.092905.Chuyen tien em A Chat. ms 2020.206
8/22/2020300,000IBVCB.742267038.MS 2020 206 ung ho em a Chat.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020300,000261435.220820.084254.Ung ho Ms 2020.205 em Chang Thi La FT20235108575241
8/22/2020300,000154566.220820.083559.UNG HO MS : 2020.206( EM A CHAT)-220820-08:35:53 154566
8/22/2020300,000MBVCB.742184590.Ung ho MS: 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0611001909026 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020300,000715676.220820.080540.MS 2020206 EM A CHAT
8/22/2020300,000246904.220820.080119.2020.206 EM A CHAT FT20235036060925
8/22/2020300,000030382.220820.072959.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/22/2020300,000399860.220820.071104.ung ho em A Chat-MS:2020.206
8/22/2020300,000235052.220820.065352.Ung ho ms 2020.206.e A Chat FT20235010212420
8/22/2020300,000653090.220820.062420.Chuyen tien ung ho MS 2020 206 e A Chat
8/22/2020300,000987394.220820.024552.MoMoT0902985310T6784758771T970436Tung ho 2020205 em Chang Thi La
8/22/2020400,000MBVCB.742902894.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020400,000416172.220820.090438.IBFT MS 2020.206 goi em A Chat
8/22/2020500,000MBVCB.742048210.MS 2020.205.CT tu 0261000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000998721.210820.223259.ung ho be Vo Nguyen thien bao
8/22/2020500,000654781.220820.214358.Pham Thi Anh Van, Q. Dong Da, HN ung ho ma so 2020.205 em Chang Thi La FT20237633046337
8/22/2020500,000240059.220820.202550.MS 2020.206(em a chat)
8/22/2020500,000239037.220820.195735.MS 2020.206 (ung ho em A Chat)
8/22/2020500,000MBVCB.742900693.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020. 206 (em A Chat ).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000MBVCB.742901403.Ms 2020 206.CT tu 0041000177415 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000MBVCB.742898230.TRUONG THI AI HOA chuyen tien cho MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000469383.220820.184723.ung ho MS 2020.206( e A Chat)
8/22/2020500,000IBVCB.742832424.Ung ho MS 2020.206( em A Chat).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000IBVCB.742765796.Ung ho ma so 2020 206 em A Chat.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020500,000237520.220820.163501.ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/22/2020500,000603686.220820.160820.MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020500,000IBVCB.742677305.Ung ho MS 2020 206 Em A Chat chuc em mau khoe.CT tu 0071002277070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020500,000437687.220820.150431.MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/22/2020500,000MBVCB.742611683.PHAM THI THANH PHUONG chuyen tien ung MS 2020.206 ( Em Chat)-.CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000197330.220820.143527.UNG HO MS 2020206 EM A CHAT-220820-14:35:30 197330
8/22/2020500,000431066.220820.141042.MS 2020-205 em chang thi la FT20235135958052
8/22/2020500,000517100.220820.130339.Vietcombank 0011002643148 HA THI PHUONG ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020500,000218792.220820.121842.Ma 2020.206(em A Chat)
8/22/2020500,000MBVCB.742448136.NGUYEN MANH CUONG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A.Chat).CT tu 0341000088889 NGUYEN MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000365819.220820.114546.Ung ho e chang thi la ma so 2020 205 FT20235207032280
8/22/2020500,000173261.220820.105539.UNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)-220820-10:55:39 173261
8/22/2020500,000MBVCB.742364263.ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0291000241372 HUYNH HUU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000576445.220820.103336.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CHAU DO TRA MI chuyen khoan MS 2020 205 em Chang
8/22/2020500,000903741.220820.102848.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THANH TRUC chuyen khoan Ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020500,000IBVCB.742355609.HA THI HAI DUONG transfer.CT tu 0371003768577 HA THI HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000903142.220820.102319.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THANH TRUC chuyen khoan UNG HO MS 2020 20
8/22/2020500,000315141.220820.102122.Ung ho ma so 2020.206 e A Chat FT20235837904728
8/22/2020500,000314161.220820.101953.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20235100599755
8/22/2020500,000793442.220820.100751.ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020500,000002254.220820.095407.UNG HO MS 2020.206 - EM A CHAT
8/22/2020500,000296852.220820.095111.MS 2020.206 giup A Chat FT20235000074600
8/22/2020500,000209296.220820.094852.Ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat)
8/22/2020500,000IBVCB.742289628.MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0251001098653 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000MBVCB.742280894.PHAM THI YEN bac gang ung ho ms 2620206(em a chat) .CT tu 0271000724006 PHAM THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,0000200970488082209294420201461000066.33822.092946.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020500,000IBVCB.742253154.TRAN THI THANH BINH chuyen khoan ung ho ms2020.206(em a chat).CT tu 0491001619473 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000894855.220820.090611.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2020206
8/22/2020500,000134058.220820.091000.ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020500,000735130.220820.085549.ms 2020.206 . Ung ho em A Chat
8/22/2020500,000MBVCB.742229483. MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0761002381772 DAM THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000156067.220820.084931.UNG HO MS 2020-203 VANG A THUY-220820-08:49:50 156067
8/22/2020500,000410113.220820.084946.Ung ho MS 2020.206 ( Em AChat)
8/22/2020500,000156004.220820.084917.UNG HO MS2020.206 (EM A CHAT)-220820-08:49:04 156004
8/22/2020500,000101633.220820.083709.Ung ho MS2020 206 Em A Chat
8/22/2020500,000064861.220820.083708.ung ho ms 2020.206 em A Chat
8/22/2020500,000708886.220820.082211.ung ho MS 2020.206 E A Chat
8/22/2020500,000253020.220820.082139.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20235010542360
8/22/2020500,000204265.220820.081754.Ung ho MS 2020.206 ( em A Chat)
8/22/2020500,000152090.220820.080702.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT) QUA BAO VIETNAMNET-220820-08:07:22 152090
8/22/2020500,000691255.220820.075630.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/22/2020500,000MBVCB.742167214.Bui Thi Thu Ha nha trang ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0061000157144 NGUYEN THU KY THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000MBVCB.742161799.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0761002383151 HOANG LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000MBVCB.742160892.MS 2020.206 ( Em A Chat) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000149891.220820.072552.MS. 2020.206 ( EM A CHAT)-220820-07:25:56 149891
8/22/2020500,000MBVCB.742144591.MS 2020.206 ung ho em A CHAT .CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000670228.220820.071546.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/22/2020500,000237741.220820.071454.Ung ho ms2020,206.ea chat FT20235107330100
8/22/2020500,000MBVCB.742131234.Giup do 2020.206.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000403265.220820.065809.IBFT Ung ho MS 2020.206 em A chat
8/22/2020500,000560987.220820.064457.Vietcombank 0011002643148 DOAN THI HOAN ung ho em a Chat 2020206
8/22/2020500,000233986.220820.064326.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20235010180805
8/22/2020500,000033233.220820.063554.ung ho MS 2020.206 - em A Chat
8/22/2020500,000MBVCB.742120075.phu thuat .CT tu 0331000400975 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020500,000MBVCB.742118389.MS 2020.205 ( Em Chang Thi La).CT tu 0451000415425 HOANG THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000MBVCB.742115759. Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0281001641014 BUI TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020500,000626154.220820.001034.ms 2020.205 em Chang Thi La
8/22/20201,000,000MBVCB.742972098.MS2020.206 Em A Chat.CT tu 0941000008115 GIANG VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20201,000,000MBVCB.742909639.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011004339820 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20201,000,000MBVCB.742907777.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0011004339820 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20201,000,000IBVCB.742841517.NGUYEN DANG HAI chuyen khoan ung ho MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH.CT tu 0071001039765 NGUYEN DANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20201,000,000091745.220820.175331.Chuyen tien ung ho ma so 2020.206 em a chat
8/22/20201,000,000240475.220820.164826.Co Hong ung ho MS 2020.206 ( Em Chat)
8/22/20201,000,000508659.220820.163204.UNG HO MS 2020.201 GD CHI BINH FT20235040388602
8/22/20201,000,000506278.220820.133920.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT)
8/22/20201,000,000139142.220820.133006.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Gia dinh Giang Khiet Ha Noi ung ho MS 2020204 Un
8/22/20201,000,000401598.220820.130133.Ung ho MS 2020206 em AChat FT20235620058945
8/22/20201,000,000MBVCB.742385957.HO CUONG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (Em A Chawjt).CT tu 1041000042211 HO CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20201,000,000805910.220820.102336.ung ho MS2020.206 em ACHAT
8/22/20201,000,000300350.220820.095708.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT FT20235870288859
8/22/20201,000,000898523.220820.094044.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/20201,000,000IBVCB.742284135.ung ho MS 2020.163 (be Tran Thanh Binh).CT tu 0721005084867 DU CHI NHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20201,000,000IBVCB.742271978.ung ho MS 2020.167(be Hua Thi Thu Hoai).CT tu 0721005084867 DU CHI NHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20201,000,000537446.220820.092717.NGUYEN THI DUNG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho Ms2020206 em A Chat
8/22/20201,000,000750378.220820.091450.ung ho MS 2020.206 Em A chat
8/22/20201,000,000270566.220820.090316.Ung ho Ms 2020-206 em A Chat FT20235639044501
8/22/20201,000,000407179.220820.081724.MS 2020.206 e A Chat
8/22/20201,000,000028242.220820.062605.Ghi ro ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/22/20202,000,000222859.210820.222643.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/22/20202,000,000IBVCB.742824588.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0251002676249 TRAN NGOC THUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20202,000,000ATM_FTF.10800387.093192.20200822.172528.9704366810708862014.FrAcc:0491000082288.ToAcc:0011002643148.GD:PGD NGUYEN CO THACH HANOI VN
8/22/20202,000,000891197.220820.123412.ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/22/20202,000,000858231.220820.113626.ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/20202,000,000422755.220820.103126.UNG MS 2020.206 EM A CHAT
8/22/20203,000,000IBVCB.742149064.Ung ho MS 2020.206(em A Chat).CT tu 0251001397094 TRAN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/20205,000,000632196.220820.204508.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La. Mong em manh me vuot qua benh tat khoe manh lon khon FT202379544
8/22/202010,000,000891657.220820.083316.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PhamthithanhhonglaocaiMS2020206emachat
8/23/2020200MBVCB.743692037.uu.CT tu 0281000623885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/202020,000MBVCB.743179369.Ung ho ms 2020.207(ong Pham Van Tap).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/202020,000057419.230820.054853.ung ho ms 2020.207 ong Pham Van Tap
8/23/202020,000056653.230820.034019.ung ho ms 2020.206 em A Chat
8/23/202025,000IBVCB.743144731.Ma 2020.207 pham van tap.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/202030,000034384.230820.061448.ung ho ma so 2020 207
8/23/202050,000564699.230820.220249.UNG HO MS 2020.207(Ong Pham Van Tap).
8/23/202050,000IBVCB.743686810.Giup ma so 2020 207 ong Pham Van Tap.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/202050,000111464.230820.111517.Ms 2020 207 ong Pham Van Tap
8/23/202050,000254476.230820.091711.UNG HO MS 2020.207(ONG PHAM VAN TAP)-230820-09:17:17 254476
8/23/202050,000049417.230820.072049.MS 2020 207
8/23/202050,000628274.230820.070315.Vietcombank 0011002643148 DO MANH THUONG chuyen khoan ung ho ma so 2020207 ong pham van tap
8/23/202050,000554777.230820.065731.ung ho ms 2020207 ong pham van tap
8/23/202050,000247292.230820.061037.UNG HO MS2020.207(BAC PHAM VAN TAP)-230820-06:10:37 247292
8/23/2020100,000007136.230820.204223.MS 2020.205 Em chang thi la FT20237631327940
8/23/2020100,000993164.230820.200747.Ung ho ms 2020.207 ong Tap FT20237306953955
8/23/2020100,000300526.230820.194432.MS 2020.197-230820-19:44:33 300526
8/23/2020100,000300438.230820.194313.MS 2020.198-230820-19:43:14 300438
8/23/2020100,000280767.230820.152843.MS 2020.207ONG PHAM VAN TAP-230820-15:28:43 280767
8/23/2020100,000MBVCB.743414245.MS 2020.205.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000666869.230820.124442.ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat)
8/23/2020100,000IBVCB.743399566.Ung ho Ms 2020.207 ong Pham Van Tap.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000300460.230820.115945.Ung ho MS2020 207 ong Pham Van Tap
8/23/2020100,000260235.230820.103352.UNG HO MS2020.207 ONG PHAM VAN TAP-230820-10:33:52 260235
8/23/2020100,000310659.230820.094534.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/23/2020100,000IBVCB.743254145.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La)-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000361718.230820.092838.Ung ho ong Pham van Tap MS 2020.207
8/23/2020100,000254321.230820.091443.MS 2020.207 ( PHAM VAN TAP)-230820-09:14:44 254321
8/23/2020100,000075039.230820.081059.Vinh Nam ung ho MS 2020 207 pham van tap
8/23/2020100,000706820.230820.080826.Ung ho ms 2020.200 FT20237039572489
8/23/2020100,000MBVCB.743186916.MS 2020.207.CT tu 0751000000469 NGUYEN THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000MBVCB.743182947.gia yeu benh tam than khong co nguoi nuong tua.CT tu 0101001018005 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020100,000MBVCB.743183575.ung ho ma so: MS 2020.205 (em Chang Thi La) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000MBVCB.743165760.NGUYEN THI BE TRINH chuyen tien ung ho ma so 2020 207 pham van tap..CT tu 1014275584 NGUYEN THI BE TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000MBVCB.743164987.MS 2020.207.CT tu 0761002345190 HO NGUYEN DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000IBVCB.743158385.Ms 2020206.CT tu 0061000598391 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020100,000695203.230820.065048.Ung ho MS 2020.207 FT20237392053805
8/23/2020100,000967869.230820.063238.Vietcombank 0011002643148 nguyen thi thanh thuy ung ho MS 2020207 ong Pham Van Tap
8/23/2020100,000048253.230820.063307.ung ho ms 2020.207 pham van tap
8/23/2020100,000MBVCB.743143313.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap) Vietnamnet 23/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000MBVCB.743104191.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat.CT tu 0021001105635 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020100,000MBVCB.743101933.MS 2020.206.CT tu 0071001307022 TRUONG CONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020126,000728207.230820.092017.QUYNHHUY UNG HO MS2020.207 ONG PHAM VAN TAP FT20237486257190
8/23/2020150,000MBVCB.743207459.Ung ho MS 2020.204 (em Nguyen Van Vinh).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020150,000MBVCB.743202955.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020180,000MBVCB.743178780.Ung ho ms2020.207(ong Pham Van Tap).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020200,000MBVCB.743083148.LE THU NGA ung ho ma so 2020.206 (em A. Chat).CT tu 0301000417294 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020200,000493995.220820.224725.IBFT Ung ho MS 2020.206
8/23/2020200,000218888.230820.175540.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Quyen ung ho pham van tap ma 2020207
8/23/2020200,000MBVCB.743667367.MS 2020.205 ( Em Chang Thi La).CT tu 0081001170927 NGUYEN KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020200,000146823.230820.174051.ms2020206 ms2020203 moi ms 100k
8/23/2020200,000596569.230820.144928.HOANG LUU GIANG VY CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020203 e Vang A Thuy
8/23/2020200,000845711.230820.143450.ung ho vien phi nguyen van vinh ma so 2020.204 FT20237630061062
8/23/2020200,000996046.230820.140403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 207 ong Pham Van Tap
8/23/2020200,000MBVCB.743459605.OngBa KhaiTam gui bieu ong Pham Van Tap- ms 2020.207.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020200,000244442.230820.113946.MS 2020.207(ong pham van tap)
8/23/2020200,000361795.230820.111754.Chuyen tienuh MS 2020.193
8/23/2020200,000503717.230820.111300.MS 2020.207 (ong Pham Van Tap)
8/23/2020200,000759027.230820.103731.Ma so 2020.207 ong pham van tap FT20237486543444
8/23/2020200,0000200970488082310034020205325000053.33955.100341.UNG HO MS2020.207 ONG PHAM VAN TAP
8/23/2020200,000724955.230820.091113.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Viet Vinh FT20237176653000
8/23/2020200,000185693.230820.090445.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2020 207 Pham Van Tap
8/23/2020200,000722277.230820.090332.MS2020207 ung ho ong Tap FT20237660970703
8/23/2020200,000MBVCB.743220515.kho khan.CT tu 0381000403723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020200,000282339.230820.085033.Chuyen tien MS2020207 ong Pham Van Tap
8/23/2020200,000706271.230820.080601.Ms 2020 204 ung ho Vien Phi Nguyen Van Vinh FT20237039562607
8/23/2020200,000249788.230820.075311.UNG HO BAC TAP MS 2020.207-230820-07:53:11 249788
8/23/2020200,000061905.230820.074920.Ung ho MS 2020 207 ong pham van tap
8/23/2020200,000969618.230820.073009.Vietcombank 0011002643148 TRAN VAN CHU chuyen khoan
8/23/2020200,000699198.230820.072539.MS 2020.207 ong Pham Van Tap FT20237629662382
8/23/2020200,000238242.230820.063121.Chuyen tien ung ho ma so 2020.207 oong Pham Van Tap, Thanh Oai HN
8/23/2020200,000MBVCB.743151205.ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap, lang Chuong, huyen Thanh Oai, HN.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020200,000692924.230820.062205.Ung ho ms 2020.207 ong Pham Van Tap FT20237766057021
8/23/2020200,000692580.230820.061535.MS 2020.207 FT20237811359768
8/23/2020200,000089926.230820.060400.MS 2020.207 (ong Pham Van Tap)
8/23/2020200,000MBVCB.743146738. MS 2020.207 ( ong Pham Van Tap).CT tu 0041000635415 NGUYEN THANH THUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020200,000046950.230820.033733.MS 2020.205 (Em Chang Thi La)
8/23/2020250,000MBVCB.743304112.LE THI QUYEN ung ho MS 2020.205 be Chang Thi La.CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020300,000672971.220820.224615.Ung ho MS 2020 206 e A Chat FT20237760852827
8/23/2020300,000MBVCB.743624415.Ung ho ma so 2020.207 (ong Pham Van Tap).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020300,000371372.230820.113807.ung ho MS 2020.200 ung ho em Vo Nguyen Thien Bao
8/23/2020300,000369953.230820.113504.ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/23/2020300,000768918.230820.110036.Ung ho MS 2020.207 FT20237036879391
8/23/2020300,000MBVCB.743300508.HUNG ung ho MS 2020.207 (Ong Pham Van Tap).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020300,000492298.230820.080710.MoMo 0989185375 MS 2020204 Ung ho vien phi Nguyen Van Minh 6797574320
8/23/2020300,000702114.230820.074423.Ung ho ms2020,207ong.pham van Tap FT20237224795115
8/23/2020300,000685671.230820.000609.Ung ho MS 2020 201 nha c Binh FT20237204625257
8/23/2020500,000299903.220820.231907.DO TUAN KHAI Chuyen tien.MS 2020.206 em a chat
8/23/2020500,000530956.230820.215749.UNG HO ONG PHAM VAN TAP MS 2020.207
8/23/2020500,000MBVCB.743460641.ung ho MS2020.205 (em chang thi la).CT tu 0451000348588 NGUYEN MINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020500,000MBVCB.743361554.NGUYEN VAN SINH chuyen tien . ung ho vien phi cho ngugen van vinh . MS2020204.CT tu 0081000221738 NGUYEN VAN SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020500,000MBVCB.743358605.Ung ho MS 2020.206( em A Chat).CT tu 0121002145982 NGO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020500,000MBVCB.743298012.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho ms 2020- 207 pham van tap.CT tu 0491000115246 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020500,000161470.230820.094544.VIETTEL 400300 LIENNH 200823 200823092672243 400201 ung ho ms 2020 206 em anh chat
8/23/2020500,000IBVCB.743181688.Ung ho Ms 2020 207 oNg Pham Van Tap.CT tu 0251002719815 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020500,000696160.230820.070048.ung ho MS 2020 207 ong Tap FT20237193896860
8/23/2020500,000336435.230820.065459.Ghi ro ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap)
8/23/20201,000,000IBVCB.743799623.Duoc su luu ly.CT tu 0181002857514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/20201,000,000786414.230820.200704.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/23/20201,000,000881016.230820.160022.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20237552420623
8/23/20201,000,000MBVCB.743437897.MS 2020.205(em Chang thi La).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/20201,000,000810486.230820.124821.Ung ho MS 2020206 A CHAT FT20237037180089
8/23/20201,000,000432638.230820.111027.Ba Duong Hai phong ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/23/20201,000,000698481.230820.072028.Ung ho ms 2020.207 ong Pham van Tap FT20237206672090
8/23/20201,000,000247048.230820.054526.UNG HO MS 2020.206( EM A CHAT)-230820-05:45:26 247048
8/23/20201,000,000466102.230820.003424.ung ho ms 2020.206 em A Chat
8/23/20201,500,000249013.230820.073009.UNG HO 2020.193. (BE LINH) UNG HO 2020.201. UNG HO 2020.207(ONG TAP)-230820-07:30:07 249013
8/23/20202,000,000MBVCB.743833159.TRAN THI TU TRAM chuyen tien ung ho Em A Chat 2020.206.CT tu 0071001740412 TRAN THI TU TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/20202,000,000MBVCB.743135893.PHAM THI BINH chuyen tien ung ho MS2020.206(em A Chat).CT tu 0291000304844 PHAM THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/20203,000,000694998.230820.064829.Ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap FT20237783729276
8/24/20201,000IBVCB.744738982.asd.CT tu 0431000274046 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/20201,000IBVCB.744237944.asd.CT tu 0911000064528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/20201,000IBVCB.744184824.asd.CT tu 0721000666653 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/20202,000IBVCB.745054831.16.CT tu 0911000070816 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/202030,000MBVCB.744189878.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/202050,000IBVCB.744922814.Giup ma so 2020 208 be Khanh Duy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/202050,000270300.240820.151746.Ms 2020 208 be Khanh Duy
8/24/202050,000161341.240820.140754.MS 2020.207 (ONG PHAM VAN TAP)
8/24/202050,000161116.240820.140537.MS 2020.206 (EM A CHAT)
8/24/202050,000159379.240820.134829.MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
8/24/202050,000IBVCB.744263123.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.205(Em Chang Thi La). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/202050,000IBPS/SE:01310012.DD:240820.SH:10003351.BO:NGUYEN THI NINH GIANG.UNG HO MS 2020.206
8/24/202050,000Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10004623.BO:LE THI TRANG.MS 2020.206 UNG HO EM A CHAT
8/24/202050,000808736.240820.091007.Chuyen tien ung ho MS 2020. 208 be Khanh Duy
8/24/202050,000IBVCB.744065111.Ung ho MS 2020 208 Be Khanh Duy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/202050,000MBVCB.743993903.Ung ho be Khanh Duy ( MS 2020.208).CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/202060,000Sender:79334001.DD:240820.SHGD:10001887.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.207 (ONG PHAM VAN TAP) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/24/2020100,000MBVCB.745041192.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.208 be KHANH DUY.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000MBVCB.744907769.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0301000335969 NGUYEN THI LEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000MBVCB.744736277.NGUYEN NGOC QUYNH NGA ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap).CT tu 0481000875982 NGUYEN NGOC QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000247588.240820.154913.Ms 2020204 ung ho nguyen van minh FT20237222604859
8/24/2020100,000657305.240820.153025.Gia dinh Lymiukico ung ho be Khanh Duy MS 2020208
8/24/2020100,000251669.240820.135605.ung ho 2020 204 nguyen van vinh
8/24/2020100,000MBVCB.744478975.MS 2020.208.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000602134.240820.131031.MS 2020.207 ( Ong Pham Van Tap ) .
8/24/2020100,000MBVCB.744432873.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho 2020.207 ong Pham Van Tap.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10017517.BO:KHONG DOAN DUY.UNG HO MS 2020.208 BE KHANH DUY
8/24/2020100,000928991.240820.112504.Ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy)
8/24/2020100,000MBVCB.744300115.MS 2020.208(Khanh Duy).CT tu 0481000697740 LE DUY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000292961.240820.102637.Ung ho MS2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020100,000Sender:01360002.DD:240820.SHGD:10000806.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.208 BE KHANH DUY
8/24/2020100,000646292.240820.091647.Ung ho be Khanh Duy MS 2020.208
8/24/2020100,000Sender:79333001.DD:240820.SHGD:10000972.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.206 UH E A CHAT
8/24/2020100,000MBVCB.744118082.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2020.208(beKhanh Duy).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000IBVCB.744088602.ungho MS 2020.208(be KhanhDuy)DANG THI KIM CHI chuyen khoan .CT tu 0161000678310 DANG THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000112653.240820.083337.Vinh Nam ung ho MS 2020 208 Ho Khanh Duy
8/24/2020100,000MBVCB.744060069.PHAM THI THU HUE chuyen tien ung ho be khanh Duy MS 2020.208.CT tu 0731000848991 PHAM THI THU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000183961.240820.072356.ung ho be khanh duy ms 2020208
8/24/2020100,000MBVCB.744003209.ung ho ma so: MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020100,000MBVCB.743996246.MS 2020 208 Be Khanh Duy.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020100,000715256.240820.055705.ung ho ms2020.208 be Khanh Duy
8/24/2020100,000MBVCB.743977858.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy) Vietnamnet 24/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020200,000MBVCB.743923506.NHU QUYNH ?ung ho Pham Van Tap MS 2020.207.CT tu 0291002267900 VU THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020200,000055147.240820.174747.Ung ho Ma so 2020 205 Em Chang Thi La
8/24/2020200,000Sender:01201003.DD:240820.SHGD:10007482.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DAN TRI CT BANDOC UH MS 2020.193 TUAN 2.8.2020
8/24/2020200,000066996.240820.144252.Ung ho MS 2020.208 be Khanh Duy
8/24/2020200,000251416.240820.135450.ung ho 2020 208 be khanh duy
8/24/2020200,000471195.240820.134129.BUI THI MY TRANG chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
8/24/2020200,000IBVCB.744454052.MS 2020 207.CT tu 0491000056149 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020200,000IBVCB.744394928.Ms 2020.152 be Chu Huy Hoang.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020200,000529184.240820.120224.200824000045044 Ung ho MS 2020.208be Khanh Duy ZP5MKNTJ0ADJ
8/24/2020200,000958875.240820.115658.ms 2020.201 gia dinh chi Binh
8/24/2020200,000943458.240820.113536.ung ho MS2020.208 be Khanh Duy
8/24/2020200,000915617.240820.110255.ChuyenMS 2020.208 be Khanh Duy
8/24/2020200,000063777.240820.103702.Ngn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020 204 Ung ho vien phi NGUYEN VAN VINH
8/24/2020200,000MBVCB.744198176.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.208.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020200,000Sender:79310001.DD:240820.SHGD:10009416.BO:DO NGOC.UNG HO MS 2020.207 ONG PHAM VAN TAP
8/24/2020200,000231681.240820.095159.ung ho MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020200,000Sender:01616002.DD:240820.SHGD:10000154.BO:KIM KI TAG.UNG HO MS 2020206 (EM ACHAT)
8/24/2020200,000IBPS/SE:79303008.DD:240820.SH:10002010.BO:LE ANH THANH.MS 2020.206 EM A CHAT
8/24/2020200,000Sender:79334001.DD:240820.SHGD:10001136.BO:LE THI THANH THUY1120521.UNG HO MS 2020.206 ( EA CHAT ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/24/2020200,000Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10004242.BO:DANG QUOC KIM.2020.206
8/24/2020200,000MBVCB.744121833.MS 2020.208.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020200,000Sender:79307001.DD:240820.SHGD:10002564.BO:NGO THI BICH NGOC.IBUNG HO MS 2020.206(EM A CHAT)
8/24/2020200,000Sender:01310005.DD:240820.SHGD:10004311.BO:VO HOANG SON.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/24/2020200,000804852.240820.090545.ung ho MS 2020.205 chang thi la
8/24/2020200,000623763.240820.090029.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 208
8/24/2020200,000MBVCB.744037393.NGUYEN THU TRANG chuyen tien ung ho bac Pham Van Tap.CT tu 0181003346181 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020200,000040414.240820.071913.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET CK ung ho MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020200,000031929.240820.060325.MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020200,000699861.240820.002648.Chuyen tien UH. MS 2020198 gd Anh Duc
8/24/2020200,000MBVCB.743941030.Ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap).CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020300,000440976.240820.203132.2020.206 e A chat FT20238709525097
8/24/2020300,000IBVCB.744786521.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020300,000IBVCB.744781164.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020300,000IBVCB.744776828.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020300,000MBVCB.744710268.MS 2020.204 (EM NGUYEN VAN VINH)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020300,000MBVCB.744697065.MS 2020.199(EM PHAM THI MAI HUONG)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020300,000MBVCB.744686116.MS 2020.205(EM CHANG THI LA)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020300,000IBVCB.744674432.Giup MS2020 208 Be Khanh Duy.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020300,000010687.240820.132911.MS 2020.208 Ung ho be Khanh Duy
8/24/2020300,000700010.240820.095403.Vietcombank 0011002643148 TRUONG THI HOAN chuyen khoan ung ho be Khanh Duy MS 2020 208
8/24/2020300,000MBVCB.744038825.HO THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020208 be Duy Khanh.CT tu 0271000182543 HO THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020400,000332595.240820.093414.UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)-240820-09:34:14 332595
8/24/2020500,000054346.230820.233322.MS 2020.207 ong Pham Van Tap FT20237007504007
8/24/2020500,000042255.230820.223145.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20237489000011
8/24/2020500,000426596.240820.184737.MS 2020.207( ONG PHAM VAN TAP)-240820-18:47:39 426596
8/24/2020500,000365889.240820.184120.ms 2020 204 ung ho vien phi nguyen van vinh FT20237763479078
8/24/2020500,000363828.240820.183844.ms 2020 205 em chang thi la FT20237039431046
8/24/2020500,000IBVCB.744940451.Ung ho MS 2020 207 ong Pham Van Tap.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020500,000122917.240820.181801.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 208 Be Khanh Duy
8/24/2020500,000172532.240820.172532.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/24/2020500,000172042.240820.172042.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/24/2020500,000802853.240820.155701.ung ho vien phi Tran Van Vung
8/24/2020500,000229002.240820.152713.Ung ho MS 2020.206 em anh Chat. Xin cam on FT20237509652495
8/24/2020500,000219372.240820.151521.Ung ho Ms 2020206 em a chat FT20237947907249
8/24/2020500,000095554.240820.151313.Chuyen tien MS 2020.206 ung ho vien phi em A Chat
8/24/2020500,000307483.240820.142706.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/24/2020500,000Sender:01202002.DD:240820.SHGD:10003909.BO:TRAN THU HA.CO HA KHOI NHA 50 DAY B HH04 KDT VIET HUNG UNG HO MS2020.208 BE KHANH DUY
8/24/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS:2020206 (EM A CHAT)
8/24/2020500,000Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10018333.BO:LE HONG THANG.UH MS 2020 208 BE KHANH DUY
8/24/2020500,000Sender:01310001.DD:240820.SHGD:10018281.BO:LE HONG THANG.UH MS 2020 207 ONG PHAM VAN TAP
8/24/2020500,000MBVCB.744443680.MS 2020.208.CT tu 0291000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020500,000147506.240820.102100.Ung ho cho em AChat ms 2020206 FT20237132381105
8/24/2020500,000IBVCB.744207330.ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy).CT tu 0021001546653 NGUYEN TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020500,000854966.240820.095844.ung ho 2020.208
8/24/2020500,000Sender:79302001.DD:240820.SHGD:10001903.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220082384679)UNG HO MS2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
8/24/2020500,000Sender:79302001.DD:240820.SHGD:10001799.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220082384678)UNG HO MS2020.202 (BE CAO THANH MINH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
8/24/2020500,000Sender:01202002.DD:240820.SHGD:10001506.BO:NGUYEN THI HUYEN.151 KHCN UNG HO MS 2020.206 EMA CHAT
8/24/2020500,000Sender:01310001.DD:240820.SHGD:10009192.BO:VUONG VINH THANH.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/24/2020500,000331634.240820.092844.UNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)-240820-09:28:41 331634
8/24/2020500,000Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10004484.BO:VO THI THU HA.MS 2020.206 EM A CHAT
8/24/2020500,000Sender:79303008.DD:240820.SHGD:10004804.BO:DUONG THANH TRUNG.UNG HO MS 2020.207 ONG PHAMVAN TAP
8/24/2020500,000802667.240820.090323.Ung ho MS 2020.208, be Khanh Duy
8/24/2020500,000MBVCB.744010346.Ung ho MS 2020.208 be Khang Duy.CT tu 0721000583870 NGUYEN NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020500,000MBVCB.743999612.Giup do 2020.208.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020500,000080267.240820.063625.Ung ho be Khanh Duy MS 2020.208 FT20237004016776
8/24/2020500,000036950.240820.063223.MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020500,000MBVCB.743988755.Ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020500,000MBVCB.743982961.MS 2020.208 be Khanh Duy.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/20201,000,000175727.230820.231644.Ung ho MS 2020 205 em Chang Thi La
8/24/20201,000,000139420.240820.211733.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/20201,000,000962917.240820.205809.MS2020.Covid19
8/24/20201,000,000362650.240820.183716.ms 2020 201 gia dinh chi binh FT20237142019983
8/24/20201,000,000275007.240820.172631.Ung ho ms 2020208 be khanh duy
8/24/20201,000,000TRAN THI LAI UNG HO HOAN CANH MA SO 2020.206(EM A CHAT)
8/24/20201,000,000803499.240820.151221.Ung ho gia dinh Anh Duc MS2020198
8/24/20201,000,000402976.240820.124432.2020-208-be khanh duy
8/24/20201,000,000578990.240820.102838.Ung ho em Vang A Thuy, MS 2020.203
8/24/20201,000,000880417.240820.102532.UH MS 2020.206 em A Chat va MS 2020.207 ong Pham Van Tap moi MS 500000
8/24/20201,000,000IBVCB.744225523.Ung ho gia dinh chi Binh MS 2020.201.CT tu 0441000660577 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/20201,000,000IBVCB.744221585.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh 2020.204.CT tu 0441000660577 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/20201,000,000056568.240820.094747.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO TRONG HA ung ho ma so 2020 208 be Khanh Duy
8/24/20201,000,000Sender:79333001.DD:240820.SHGD:10000661.BO:TRAN THI THANH THUY.UNG EM A CHAT MS 2020206
8/24/20201,000,000100706.240820.081747.Co Quy TW Hoi phu nu ung ho MS2020.208 be Khanh Duy FT20237707098445
8/24/20201,000,000MBVCB.744036984.ung ho MS2020.07 ong Pham van Tap.CT tu 0671004098858 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/20202,000,000MBVCB.744680108.Ung ho MS 2020.208 ( Be KHanh Duy).CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/20202,000,000Sender:01201004.DD:240820.SHGD:10007644.BO:TRAN TAN TAM.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.190 (BABAN)
8/24/20202,000,000Sender:01201003.DD:240820.SHGD:10007696.BO:TRAN TAN TAM.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.204 (CHAU NGUYEN VAN VINH)
8/24/20202,000,000793438.240820.085236.Hua Hien ct ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/24/202060,000,000160952.240820.105720.Duong Quynh Anh Ung ho MS2020. QuangTri01 FT20237947040045
8/25/20201,000IBVCB.746171450.asd.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20201,000IBVCB.746128073.asd.CT tu 0721000669036 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20201,000IBVCB.746083752.ad.CT tu 0331000514970 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20201,000IBVCB.746066052.ddgdg.CT tu 0531002597130 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20201,000IBVCB.745525313.asd.CT tu 0911000070896 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/202010,000MBVCB.745870478.So tien 200ng vua chuyen MS2020206(Be A Chat).CT tu 1014181994 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/202030,000803060.250820.153558.uh ma so 2020.202 be cao thanh minh
8/25/202050,000IBVCB.746197075.Giup ma so 2020 209 gia dinh anh Duc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/202050,000Sender:01360002.DD:250820.SHGD:10000521.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020206 EM A CHAT
8/25/202050,000Sender:01360002.DD:250820.SHGD:10000528.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.209 GIA DINH ANH DUC
8/25/202050,000MBVCB.745561074.NGUYEN THI HONG PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0381000582787 NGUYEN THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/202050,000MBVCB.745510970.MS 2020.206 ( em A Chat ).CT tu 0071000724682 NGUYEN HOANG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/202050,000795575.250820.082918.Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/25/202050,000IBVCB.745350438.Ung ho Em Nguyen Thi Linh o Ha Tinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/202050,000245029.250820.083004.MS 2020.206 ( E A Chat. )
8/25/202050,000455431.250820.075007.ung ho gd e A CHAT, 2020.206
8/25/202050,000034327.250820.065740.MS 2020 206 ung ho em A Chat
8/25/2020100,000007237.240820.224836.MS 2020.201 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/25/2020100,000MBVCB.746330126.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.209 gia dinh anh Duc.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020100,000775349.250820.204312.200825000102120 MS 2020.209 gd anh duc ZP5MKORCQ1K3
8/25/2020100,000153643.250820.200828.ung ho MS 2020 152 Chu Huy Hoang
8/25/2020100,000144552.250820.200122.ung ho MS 2020 182 Vu Phuong Linh
8/25/2020100,000142574.250820.195954.ung ho MS 2020 186 chi Nguyen thi Hoa
8/25/2020100,000140269.250820.195803.ung ho MS 2020 196 be Di My Hanh
8/25/2020100,000138292.250820.195631.ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/25/2020100,000136156.250820.195451.Ung ho MS 2020 205 em Chang thi La
8/25/2020100,000535279.250820.185837.Ung ho ma so 2020206 e a chat
8/25/2020100,000MBVCB.746051635.MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0271000281610 TRAN QUOC KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020100,000861087.250820.152403.Co Lam Hong Hanh 3 dien bien phuung ho be Khanh Duy ms 2020.208 FT20238735600419
8/25/2020100,000859758.250820.152225.Ung ho be khanh duy ms 2020.208 FT20238309786190
8/25/2020100,000527521.250820.134100.Ung ho MS2020 209 gd anh Duc
8/25/2020100,000662526.250820.121051.ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/25/2020100,000360361.250820.120445.MS 2020.206 E A Chat
8/25/2020100,000237054.250820.111847.ung ho MS 2020.206 - em A Chat
8/25/2020100,000599703.250820.110941.MS 2020.206 em a chat
8/25/2020100,000618518.250820.110934.ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020100,000MBVCB.745566187.MS 2020.206.CT tu 0111000334215 NGUYEN THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020100,000IBVCB.745508568.Gui A chat.CT tu 0541001647634 NGUYEN LE KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020100,000269616.250820.101723.ung ho MS 2020206 em a chat
8/25/2020100,000168996.250820.100151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh em A Chat
8/25/2020100,000000083.250820.095006.Ung ho MS 2020.206
8/25/2020100,000Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10007842.BO:NGUYEN TUONG QUANG.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020100,000Sender:01310012.DD:250820.SHGD:10009488.BO:HA THANH LONG.UNG HO MS2020.206
8/25/2020100,000621616.250820.093843.Ung ho gd e A Chat. MS 2020.206 FT20238820347980
8/25/2020100,000620750.250820.093742.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238189915234
8/25/2020100,000MBVCB.745421683.DINH XUAN CHIEN chuyen tien cho MS 2020.206(em a chat). Ngoai so tien nay toi co chuyen 200.000 d tai ma giao dich 745412972.CT tu 1014839526 DINH XUAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020100,000601700.250820.091212.ung ho A Chat Kontum FT20238037520275
8/25/2020100,000465095.250820.090920.MS 2020.206 ( E A CHAT)-250820-09:09:23 465095
8/25/2020100,000597997.250820.090657.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238551087004
8/25/2020100,000498018.250820.090206.MoMo 0907151506 MS 2020206 A Chat 6821432599
8/25/2020100,000487382.250820.085737.gui toi gia dinh em A CHAT (MS 2020.206) tai ngan hang ngoai thuong-198 tran quang khai,ha noi
8/25/2020100,000131147.250820.085145.Ungho ms2020 206
8/25/2020100,000711664.250820.083906.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/25/2020100,000576351.250820.083202.MS 2020.206 -E A CHAT FT20238361077723
8/25/2020100,000Sender:79502001.DD:250820.SHGD:10000070.BO:HOANG KIM KHOI.UNG HO MS 2020.206 BAO VIETNAMNET
8/25/2020100,000575646.250820.083042.Ms2020.206 em achat FT20238734157071
8/25/2020100,000244664.250820.082851.MS 2020.206
8/25/2020100,000099219.250820.082817.Vinh Nam ung ho MS 2020 209 Nguyen thi Linh
8/25/2020100,000082509.250820.081335.Ung ho ms 2020 206 em a chat
8/25/2020100,000335595.250820.080325.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN NGOC LANG chuyen khoan MS 2020 206 Em A Chat
8/25/2020100,000789736.250820.074613.Ung ho a chat.
8/25/2020100,000456758.250820.080035.UNG HO MS2020.206 (E A CHAT)-250820-08:00:40 456758
8/25/2020100,000MBVCB.745307389.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020100,000677653.250820.074953.giup MS 2020.206 (em A Chat)
8/25/2020100,000062016.250820.074924.MS 2020 206 em A Chat Nam mo a di da phat Cau Mong em thanh than
8/25/2020100,000MBVCB.745305176.MS 2020209.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020100,000034257.250820.072033.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020100,000672722.250820.071526.Ms 2020.206 ung ho A Chat
8/25/2020100,000678136.250820.071451.ung ho ma so 2020 206( em A CHAT)
8/25/2020100,000437714.250820.070328.Ung ho gia dinh A Chat
8/25/2020100,000437056.250820.070112.Chuyen tien ungho MS 2020206
8/25/2020100,000689329.250820.063712.Gia dinh Lymiukico ung ho em A Chat MS 2020206
8/25/2020100,000430917.250820.063322.ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/25/2020100,000MBVCB.745259500.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.209 (chi Nguyen Thi Linh) Vietnamnet 25/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020150,000429820.250820.212123.Ung ho gia dinh A Duc MS 2020.209
8/25/2020150,000IBVCB.745562421.ung ho MS2020.206 (Em A Chat) - .CT tu 0071000850748 BUI NGUYEN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020150,000113931.250820.102533.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020150,000577153.250820.083330.MS 2020.206 - Em A Chat FT20238734168654
8/25/2020200,000851499.250820.204032.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 205Em Chang Thi La
8/25/2020200,000773229.250820.203622.IBFT ung ho e A Chat ms 2020.206
8/25/2020200,000IBVCB.746297883.UNG HO MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0181000087004 DAO QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000928326.250820.180423.Chuyen tien ung ho ong pham van tap MS2020.207
8/25/2020200,000765854.250820.174731.chuyen tien cho gia dinh chi Binh(ms 2020. 201)
8/25/2020200,000745145.250820.173257.ung ho ms 2020.206 (em a chat)
8/25/2020200,000738323.250820.165507.200825000083316 Ung ho gd anh Duc.Ms2020198 ZP5MKORCODRU
8/25/2020200,000750548.250820.160228.Ung ho MS 2020.209 (gia dinh chau Duc)
8/25/2020200,000NGUYEN TH IKHANH TRANG CT UNG HO EM CHANG THI LA MS 2020205
8/25/2020200,000MBVCB.745954036.Ms 2020.208 be Khanh Duy , thon Ben Ha, xa Linh Truong, huyen Gio Linh, Quang Tri.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000738104.250820.155021.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/25/2020200,000718851.250820.154019.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/25/2020200,000MBVCB.745865800.PHAM THI QUYNH NGA chuyen tien.CT tu 1014181994 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000MBVCB.745846335.Ung ho ma so 2020.206 Em A. Chat .CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000MBVCB.745691743.HO TRO MS 2020_206 ( EM A CHAT).CT tu 0071002683900 PHAM VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000495045.250820.120835.UNG HO MS: 2020.206( E A CHAT)-250820-12:08:33 495045
8/25/2020200,000803019.250820.114629.Vietcombank 0011002643148 Chi Thu ung hoMS 2020206Em A Chat
8/25/2020200,000043909.250820.114630.Vietcombank 0011002643148 DANG QUOC THINH e ung ho cho gia dinh be cua it long nhieu
8/25/2020200,000MBVCB.745632400.HOANG DUC VIET giup do gia dinh e A Chat (ma so 2020. 206).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000155117.250820.114201.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020200,000711879.250820.114011.NGUYEN THANH LAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho ma so 2020206 Em A CHAT
8/25/2020200,000710472.250820.112752.ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy)
8/25/2020200,000MBVCB.745579450.Ung ho ms 2020.206.CT tu 0021000390413 NGUYEN CONG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000726873.250820.110327.UNG HO MS 2020205 EM CHANG THI LA
8/25/2020200,000689210.250820.110323.MS 2020 206 em anh chat FT20238621211913
8/25/2020200,000606430.250820.105507.ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/25/2020200,000355074.250820.105417.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/25/2020200,000MBVCB.745546038.Ung ho MS2020.206( em A Chat) .CT tu 0111000749075 NGUYEN THI KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000678702.250820.104951.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238750806297
8/25/2020200,000MBVCB.745544217.Ung ho MS2020.206( em A Chat) .CT tu 0111000749075 NGUYEN THI KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000669153.250820.103750.MS 2020.206 ung ho a chat FT20238015800737
8/25/2020200,000MBVCB.745525214.Viet Pham ung ho MS 2020.206.CT tu 0181003584371 PHAM QUANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000119260.250820.103514.MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020200,000662952.250820.102954.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238784456494
8/25/2020200,000659036.250820.102507.MS 2020198 UNG HO GIA DINH ANH DUC FT20238761825201
8/25/2020200,000793558.250820.101718.Vietcombank 0011002643148 Ung ho e A Chat MS 2020 206
8/25/2020200,000MBVCB.745494268.PHAM THANH HUONG nam dinh chuyen tien ung ho em A Chat MS 2020.206.CT tu 0831000086262 PHAM THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000647760.250820.101120.UNG HO CHAU A CHAT FT20238550762501
8/25/2020200,000Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10009944.BO:LE THANH TRUONG.UNG HO MA SO 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020200,000474379.250820.100615.UNG HO MS 2020.208(BE KHANH DUY)-250820-10:05:54 474379
8/25/2020200,000MBVCB.745473445.MS 2020.206 ( em A Chat).CT tu 0011001099796 CAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000IBVCB.745471566.Ung ho Em A Chat MS 2020206.CT tu 0281000664295 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020200,000639015.250820.100041.MS 2020.206 em a chat FT20238304896140
8/25/2020200,000Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10007258.BO:HOANG THI BICH VAN.UNG HO EM A CHAT MS 2020.206
8/25/2020200,000Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10007308.BO:LE HAI LY.MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020200,000Sender:01352002.DD:250820.SHGD:10000147.BO:NGUYEN CONG MINH.MS 2020206.EM A CHAT
8/25/2020200,000617760.250820.093344.MS 2020.206 .Em Chat FT20238521965792
8/25/2020200,000MBVCB.745412972.DINH XUAN CHIEN chuyen tien.CT tu 1014839526 DINH XUAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000174690.250820.091917.a chat
8/25/2020200,000027110.250820.090831.Vietcombank 0011002643148 LE THI THANH TAM chuyen khoan ung ho MS 2020206 em A Chat
8/25/2020200,000MBVCB.745376703.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0071005070833 PHUNG HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000MBVCB.745370864.ung ho MS2020.206 ( e A Chat).CT tu 0501000010844 LE HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000584486.250820.084643.Ung ho MS 2020.206 - em A Chat FT20238043502367
8/25/2020200,000243414.250820.084626.Ung ho MS 2020.206 - em A Chat
8/25/2020200,000582039.250820.084227.MS 2020.206 FT20238140001579
8/25/2020200,000MBVCB.745357476.CHU MINH KHAI ung ho MS 2020.209.CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000694600.250820.083703.IBFT Gui e A CHAT.KonTum.MS 2020.206
8/25/2020200,000Sender:01202002.DD:250820.SHGD:10000417.BO:TRAN DINH THANH.995220082551256 UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020200,000097339.250820.082640.2020 206 em A Chat
8/25/2020200,000477817.250820.082527.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020200,000MBVCB.745338081.Ung ho ms 2020.206(em a chat).CT tu 0051000090447 NGUYEN THI THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000569231.250820.081807.Ung ho ms 2020.206 em a chat FT20238465110167
8/25/2020200,000MBVCB.745329782.ung ho MS2020.206.CT tu 0471000308086 LE VIET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000MBVCB.745329015.NGUYEN THIEN NAM ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 1013259293 NGUYEN THIEN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000779580.250820.080838.Vietcombank 0011002643148 DUONG THI LOAN chuyen khoan MS 2020206Em A Chat
8/25/2020200,000Sender:79305001.DD:250820.SHGD:10000116.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 206
8/25/2020200,000565592.250820.081009.Ung ho MS 2020 206 em A Chat FT20238206856303
8/25/2020200,000074893.250820.080442.Ung ho em A Chat ms 2020 206
8/25/2020200,000071851.250820.080127.Ung ho ms 2020 206 e A Chat
8/25/2020200,000237127.250820.075514.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020200,000341901.250820.075325.UH MS 2020.206 - E A Chat
8/25/2020200,000MBVCB.745305769.Ung ho MS.2020.206 (em A Chat).CT tu 0071003739157 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000553180.250820.072820.Be Thien Phu Khanh My ung ho MS 2020.206, em A Chat. FT20238840907986
8/25/2020200,000551882.250820.072227.MS 2020.206 Em A CHAT FT20238097009693
8/25/2020200,000204607.250820.072115.MS 2020.206 (ung ho gia dinh e A Chat)
8/25/2020200,000MBVCB.745279794.Ms 2020.206 em a chat.CT tu 0881000458585 TRAN THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000352896.250820.065242.MS 2020206 em A Chat
8/25/2020200,000MBVCB.745272752.Quoc Hung ung ho be A Chat Ms 2020.206.CT tu 0251002713301 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000MBVCB.745272319.MS2020.206 (em A Chat).CT tu 0201000739310 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000432164.250820.063944.MS 2020.206
8/25/2020200,000MBVCB.745271032.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat.CT tu 0281000536245 TRAN THI TUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000667136.250820.063013.UNG HO EM A CHAT MS 2020 206 DA TU VONG
8/25/2020200,000647247.250820.062101.200825000008096 Ung ho MS 2020.206 Em A Chat ZP5MKORCJK13
8/25/2020200,000542686.250820.061914.MS 2020.206 em A Chat FT20238733768370
8/25/2020200,000MBVCB.745259858.Nguyen Ung ho gia dinh em chat ms 2020206.CT tu 0371003964434 NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020200,000558034.250820.054801.MS 2020206 em a chat
8/25/2020250,000466968.250820.081033.ung ho ms 2020.205 be Chang Thi La
8/25/2020250,000466369.250820.080936.ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/25/2020300,000396706.240820.223858.Chuyen tien ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/25/2020300,000MBVCB.746005756.NGUYEN VINH PHU chuyen tien ung ho ms 2020.206 em A Chat.CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020300,000IBVCB.745912841.MS 2020 206 em A Chat.CT tu 0021000016620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020300,000IBVCB.745908871.MS 2020 203 em Vang A Chat.CT tu 0021000016620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020300,000MBVCB.745846028.BaoVinh/ hoa anh ung ho MS 2020.208( be khanh Duy).CT tu 0031000207781 NGO VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020300,000IBVCB.745759569.MS 2020 208 be Khanh Duy.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020300,000IBVCB.745708627.MS 2020 198 Gia dinh anh Duc.CT tu 0211000461927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020300,000IBVCB.745693883.Ung Ho MS2020.204 ( Ung ho Vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020300,000748903.250820.123031.MS 2020.206 ung ho em a chat FT20238507338895
8/25/2020300,000403152.250820.115843.Le Thi Bich Phuong xin chia buon gia dinh ma so MS 2020206 Em A Chat
8/25/2020300,000452557.250820.113627.ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/25/2020300,000638229.250820.113456.VUONG THI MY KHANH UNG HO EM CHAT MS 2020.206
8/25/2020300,000710741.250820.112940.ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/25/2020300,000MBVCB.745506392.tai nan.CT tu 0441000713978 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020300,000658043.250820.102356.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20238010743081
8/25/2020300,000350929.250820.100635.An Suri ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020300,000555235.250820.095659.MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020300,000029769.250820.093234.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ho tro MS 2020 206 em A Chat
8/25/2020300,000518968.250820.092805.Gam chuyen cho em MS 2020206 em A Chat
8/25/2020300,000Sender:01201004.DD:250820.SHGD:10003509.BO:TRAN THI THANH MAI.UNG HO MS 2020.205 EM CHANGTHI LA
8/25/2020300,000515442.250820.091139.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/25/2020300,000462056.250820.084855.TRANG,KHOA, DUONG HO TRO (EM A CHAT)-250820-08:49:00 462056
8/25/2020300,000584087.250820.084604.Ung ho MS 2020206 - Em A Chat FT20238206992888
8/25/2020300,000MBVCB.745293494.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0231000613400 VU THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020300,000551359.250820.072000.Nho bao chuyen tien vieng em A Chat MS 2020.206 FT20238043177467
8/25/2020300,000551121.250820.071848.Ung ho MS 0202.206 em A chat FT20238341280486
8/25/2020300,000546290.250820.065001.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20238639975485
8/25/2020300,000544428.250820.063543.Ung ho MS 2020.206 E A Chat FT20238096928054
8/25/2020300,000MBVCB.745265624.MS 2020.206 ung ho em A CHAT.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020400,000154134.250820.080647.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/25/2020400,000547631.250820.065924.Ung ho em A Chat ms 2020.206 FT20238776510676
8/25/2020500,000888878.250820.171013.MS 2020.208 be Khanh Duy
8/25/2020500,000523404.250820.152217.UNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)-250820-15:21:47 523404
8/25/2020500,000MBVCB.745890398.MS 2020.206(em A Chat).CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000MBVCB.745869437.MS 2020.193 ung ho be Ha Nhat Minh.CT tu 0351001065045 LUONG NGOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000629989.250820.145122.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/25/2020500,000Sender:48304001.DD:250820.SHGD:10005243.BO:NGUYEN CHIEN CHINH.UNG HO 2020.206 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/25/2020500,000722159.250820.125952.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020500,000MBVCB.745705127.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0081000221576 DUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000220526.250820.124304.ung ho ms 2020.206 ( em A Chat)
8/25/2020500,000362296.250820.122410.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh anh Duc MS 2020 209
8/25/2020500,000738783.250820.121234.Ung ho em A Chat ma so 2020.206 FT20238507275129
8/25/2020500,000660192.250820.120700.ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020500,000MBVCB.745632793.Giup MS 2020.296.CT tu 0501000060054 VU NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000206044.250820.114109.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/25/2020500,000637173.250820.113328.MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020500,000Sender:01202001.DD:250820.SHGD:10002262.BO:DO THI HAI.995220082528254 UNG HO MS 2020.206EM A CHAT
8/25/2020500,000481471.250820.104515.UNG HO MS 2020.206 EM CHAT-250820-10:45:23 481471
8/25/2020500,000353958.250820.104148.Ong Bui Ngoc Hai - PTB Ban quan ly Khu kinh te HP ung ho be Kieu Phuong Trang MS 2020.197
8/25/2020500,000MBVCB.745530026.LE XUAN HOA chuyen tien Ly My ho tro em A Chat MS2020.206.CT tu 0111000890740 LE XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000353729.250820.103901.Ong Bui Ngoc Hai - PTB Ban quan ly Khu kinh te HP ung ho gia dinh chi Binh MS 2020.201
8/25/2020500,000353440.250820.103523.Ong Bui Ngoc Hai- PTB Ban quan ly Khu kinh te HP ung ho be Khanh Duy. MS 2020.208
8/25/2020500,000385485.250820.103336.Ung ho MS 2020 206 em A CHAT
8/25/2020500,000479296.250820.103305.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT )-250820-10:33:10 479296
8/25/2020500,000478785.250820.103006.MS 2020.206 ( EM A CHAT)-250820-10:30:12 478785
8/25/2020500,000MBVCB.745510322.MS 2020.206 (Em A Chat) - Bao VietnamNet.CT tu 0421003864784 NGUYEN THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000654054.250820.101857.Ung ho MS 2020.206 FT20238660150748
8/25/2020500,000566329.250820.100925.Ung ho MS 2020.206 ung ho e A Chat
8/25/2020500,000Sender:01321001.DD:250820.SHGD:10000527.BO:LE THANH HAI.MS 2020 206 EM A CHAT
8/25/2020500,000561075.250820.100332.ms 2020206
8/25/2020500,000636753.250820.095750.MS 2020.206 Em A Chat FT20238043764097
8/25/2020500,000Sender:79310001.DD:250820.SHGD:10007504.BO:VU THI KIM DUNG.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020500,000IBVCB.745442293.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0011000634078 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10007625.BO:NGUYEN THI KIM PHUONG.MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020500,000NGUYEN THI HOAN - MS2020.204-UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN MINH
8/25/2020500,000MBVCB.745419247.Ung ho ms 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0451001716559 QUACH THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000MBVCB.745404292.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0421000461706 TRUONG QUYNH THAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000465800.250820.091401.MS 2020.206 ( EM A CHAT )-250820-09:14:07 465800
8/25/2020500,000MBVCB.745400550.Ung ho MS 2020.206( Em A Chat).CT tu 0511000432466 DANG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000602707.250820.091332.MS2020206EmAChat FT20238521892478
8/25/2020500,000008996.250820.090118.Ms 2020 206 e a chat
8/25/2020500,000498753.250820.085907.ung ho MS 2020206 em A CHAT
8/25/2020500,000658282.250820.085424.200825000018216 MS 2020.206 Em A Chat ZP5MKORCKEE8
8/25/2020500,000MBVCB.745370196.NGUYEN THI THU NHUNG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0331003650451 NGUYEN THI THU NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000Sender:01202002.DD:250820.SHGD:10000443.BO:CTY TNHH MTV DAI LY THUE VINH LONG.156 CTY TNHHMTV DLY THUE VLONG UNG HO MS2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/25/2020500,000Sender:01310005.DD:250820.SHGD:10000094.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.208 BE KHANHDUY
8/25/2020500,000056906.250820.083945.MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020500,000476642.250820.082353.Chuyen tien ung ho MS 2020 206
8/25/2020500,000090314.250820.082130.Ms 2020 206 em a chat
8/25/2020500,000474347.250820.082051.Ung ho MS 2020.206 E A Chat
8/25/2020500,000791074.250820.075740.Ung ho MS 2020-206 Em A Chat.
8/25/2020500,000153826.250820.080340.Vietcombank 0011002643148 Tang MS 2020206 em A Chat con anh A Tu thon Tu Tho xa Te Xang huyen TuMoR
8/25/2020500,000456793.250820.080110.MS 2020.206 (EM A CHAT)-250820-08:00:49 456793
8/25/2020500,000680149.250820.075631.chuyen MS 2020-206 (em A Chat)
8/25/2020500,000454356.250820.074752.Chuyen tien ung ho A Chat MS 2020.206
8/25/2020500,000678677.250820.072914.ung ho MS 2020.206 ( E A Chat )
8/25/2020500,000444438.250820.072405.Chuyen tien ung ho MS 2020.206
8/25/2020500,000550700.250820.071624.MS 2020.206 Em A Chat FT20238057594376
8/25/2020500,000MBVCB.745281166.MS 2020.206 ( em A Chat).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020500,000428940.250820.062203.ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020500,000351882.250820.062141.hotrogiadinhem
8/25/2020500,000676473.250820.055339.UNG HO MS 2020.206 (E A CHAT)
8/25/2020900,000MBVCB.745725464.Ung ho MS2020.206 em A Chat .CT tu 0181003549005 LE THI XUAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20201,000,000969367.250820.191348.ung ho MS2020.206 Em A Chat
8/25/20201,000,000848243.250820.150838.Giup do MS 2020.209 gia dinh anh Duc FT20238708421515
8/25/20201,000,000390035.250820.150405.NCHCCCL Godislove 02432006666
8/25/20201,000,000515948.250820.144306.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT)-250820-14:43:16 515948
8/25/20201,000,000708182.250820.133838.ung ho ms2020.206 em a chat
8/25/20201,000,000758009.250820.124834.Giup ma so 2020206 em A CHAT FT20238821055866
8/25/20201,000,000IBVCB.745656890.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0481000649731 TRUONG THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20201,000,000209985.250820.115559.ung ho MS 2020.206 ( em A Chat )
8/25/20201,000,000373989.250820.112145.Ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/25/20201,000,000326957.250820.105147.Ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/25/20201,000,000Sender:79307005.DD:250820.SHGD:10007965.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)
8/25/20201,000,000352155.250820.102032.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/20201,000,000717152.250820.093114.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 em A chat
8/25/20201,000,000370781.250820.092413.Ung ho MS2020 206 Em A Chat
8/25/20201,000,000133655.250820.085317.ung ho ma so 2020 206
8/25/20201,000,000MBVCB.745371506.HUYNH THI THUY VY ung ho MS 2020.206 (Em A Chat) .CT tu 0621000402156 HUYNH THI THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20201,000,000UNG HO MA SO 2020.205 (EM CHANG THI LA)
8/25/20201,000,000579967.250820.083847.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238870969583
8/25/20201,000,000CT MINH HAO UNG HO MS.2020.208 (BE KHANH DUY)
8/25/20201,000,000CT MINH HAO UNG HO MS.2020.205 (EM CHANG THI LA)
8/25/20201,000,000CT MINH HAO UNG HO MS.2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/25/20201,000,000CT MINH HAO UNG HO MS.2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/25/20201,000,000CT MINH HAO UNG HO MS.2020.199 (EM PHAM THI MAI HUONG)
8/25/20201,000,000Sender:79307006.DD:250820.SHGD:10001089.BO:MAI THUY LAN.UNG HO MS2020.201(GD CHI HOANG THIBINH) UNG THU DA DAY GDII 2 CON BI DOWN
8/25/20201,000,000MBVCB.745278990.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0271000478104 DUONG HIEN CONG LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20201,000,000677364.250820.064826.ung ho MS 2020.206 (em a chat)
8/25/20201,000,000452798.250820.063306.UNG HO MS 2020.206 ( UNG HO EM A CHAT)-250820-06:33:11 452798
8/25/20202,000,000520250.250820.144707.Co Mai ung ho MS. 2020.206 (Em A Chat)
8/25/20202,000,000714070.250820.141046.PHAM VAN GIAP UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/20202,000,000352711.250820.133851.dong phi dinh ky Mai Thanh Tung hop dong 568056981
8/25/20202,000,000MBVCB.745549393.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0451001521645 DUONG HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/20202,000,000606787.250820.091905.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238960082343
8/26/2020226MBVCB.746424322.a.CT tu 1014908113 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/20201,000IBVCB.747304514.asd.CT tu 0501000239533 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000IBVCB.747282975.asd.CT tu 0071001344452 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/202010,000178144.260820.214650.Vietcombank 0011002643148 MS 2020210
8/26/202020,000860386.260820.043446.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020209
8/26/202050,000IBVCB.747385815.Giup ma so 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/202050,000600495.260820.153543.Ms 2020 209 gia dinh anh Duc
8/26/202050,000MBVCB.747058894.MS 2020.210 ( Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0261003485559 HUYNH CONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/202050,000580161.260820.135323.UH MS 2020 210
8/26/202050,000Sender:01310001.DD:260820.SHGD:10010563.BO:HUYNH LE TRUC LY.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/26/202050,000446811.260820.115957.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/202050,000IBVCB.746721542.Ung ho MS 2020 210 Be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/202050,000054768.260820.090007.ung ho MS 2020.210( Be Nguyen Phuc Thinh) ap Long Thai, xa Long Khanh B, H Hong Ngu Tinh Dong Thap
8/26/202050,000050560.260820.071521.Ung ho MS 2020 210 be nguyen phuc thinh
8/26/202050,000167086.260820.065635.Ms2020.210 FT20239708209286
8/26/202060,000145184.260820.085342.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020100,000932540.260820.202151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI MONG HIEN chuyen khoan
8/26/2020100,000636096.260820.201952.Ung ho ma so 2020.210 FT20240798845226
8/26/2020100,000629821.260820.200705.MS 2020.210 be Nguyen phuc thinh FT20240067920748
8/26/2020100,000862318.260820.174546.IBFT Ung ho chau Phuc
8/26/2020100,000664077.260820.165217.MS 2020.200-260820-16:51:48 664077
8/26/2020100,000523412.260820.163309.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020100,000IBVCB.747229462.Ung ho Ms 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000MBVCB.747081401.MS 2020.210.CT tu 0711000264631 NGUYEN NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000423029.260820.143611.MS 2020.210 ung ho be nguyen phuc thinh
8/26/2020100,000414835.260820.142527.Chuyen tien ung ho MS 2020.210
8/26/2020100,000337122.260820.121212.Ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239527080406
8/26/2020100,000MBVCB.746902881.MS2020-210 (Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000MBVCB.746880021.ung ho MS 2020 210 Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020100,000308801.260820.112219.ung ho ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020100,000305453.260820.112109.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210 FT20239116922270
8/26/2020100,000212641.260820.110000.ung ho ma so 2020 210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020100,000MBVCB.746808720.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0021000238566 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000000901.260820.102843.Ung ho Ms 2020.210 ( be nguyen phuc thinh)
8/26/2020100,000290742.260820.102759.MS 2020 210
8/26/2020100,000815189.260820.101247.ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020100,000272387.260820.095518.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020210 ung ho be nguyen phuc thinh
8/26/2020100,000242589.260820.095350.Ung ho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh FT20239258810806
8/26/2020100,000240109.260820.095016.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239898640150
8/26/2020100,000599280.260820.094702.MS.2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH-260820-09:47:02 599280
8/26/2020100,000232306.260820.093848.ma so 2020.209 ung ho gia dinh anh duc FT20239695952469
8/26/2020100,000MBVCB.746684291.MS 2020.210.ung ho be nguyen phuc thinh.CT tu 0451000473862 LE THI NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000221520.260820.092209.MS 2020.210 be Nguyen phuc thinh FT20239432475232
8/26/2020100,000MBVCB.746664623.NGUYEN MANH CHIEN chuyen tien.CT tu 0021001028041 NGUYEN MANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000167463.260820.090934.ung ho MS 2020 210 Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020100,000Sender:01201003.DD:260820.SHGD:10002961.BO:DANG VIET THANH.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/26/2020100,000205487.260820.085622.Ung ho MS 2020.210 be NGUYEN PHUC THINH FT20239965581010
8/26/2020100,000800351.260820.084018.IBFT ung ho MS 2020.210 be Ng Phuc Thinh
8/26/2020100,000114646.260820.083008.Vinh Nam ung ho MS 2020 210 Nguyen Phuc thinh
8/26/2020100,000106729.260820.080818.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020100,000MBVCB.746569981.ung ho ma so: 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000MBVCB.746566783.ung ho ma so: MS 2020.209 (gia dinh anh Duc) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000MBVCB.746564404.ung ho ma so: MS 2020.208 (be Khanh Duy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000070607.260820.074626.ung ho MS 2020 208 be Khanh Duy
8/26/2020100,000764477.260820.074018.NGUYEN THI PHUONG HONG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020206 ung ho em A Chat
8/26/2020100,000174996.260820.074053.Ung ho MS 2020210 Be Nguyen Phuc Thinh FT20239105720482
8/26/2020100,000MBVCB.746536670.giup do.CT tu 0061001098189 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020100,000275036.260820.061712.MS 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020100,000101474.260820.060333.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020100,000MBVCB.746507541.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.209 (gia dinh anh Duc) Vietnamnet 26/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020100,000570926.260820.002945.MS 2020.205 (EM CHANG THI LA) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/26/2020150,000280633.260820.222804.gd ho Cao ung ho ms 2020.205 e chang thi la
8/26/2020150,000218879.260820.093516.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020150,000219054.260820.091815.MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239254719924
8/26/2020200,000MBVCB.747620143.Ung ho hoan canh ms 2020.210.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000946680.260820.222240.200826000109609 ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh ZP5MKPP6GHRA
8/26/2020200,000685702.260820.221526.MS 2020.210 Ung ho be Phuc Thinh chuc be nhanh chong hoi phuc thi luc FT20240850535032
8/26/2020200,000684261.260820.221117.Ung ho MS 2020.210 FT20240292514082
8/26/2020200,000693187.260820.212736.UNG HO MS 2020.210 ( BE NGUYEN PHUC THINH)-260820-21:27:45 693187
8/26/2020200,000881719.260820.212022.ung ho MS 2020.210 ( Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020200,000271188.260820.211750.ung ho MS 2020.210(be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020200,000451198.260820.211150.Ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh. Chuc con som khoe manh tro lai nghe con
8/26/2020200,000881167.260820.205852.IBFT ung ho ms 2020.210
8/26/2020200,000161439.260820.205131.ung ho MS 2020 210
8/26/2020200,000650291.260820.204926.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh FT20240090421890
8/26/2020200,000MBVCB.747496993.ung ho 2020.206 ( em A Chat).CT tu 0071004188437 NGUYEN THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000MBVCB.747495851.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071004188437 NGUYEN THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000522344.260820.195511.ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210
8/26/2020200,000624504.260820.190108.ung ho Ms 2020.210 be Ng Phuc Thinh
8/26/2020200,000MBVCB.747375697.Ms 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh) .CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000MBVCB.747209722.Ung ho Ms 2020210 (phuc thinh).CT tu 0881000447459 TO VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000490132.260820.155459.Ung ho MS 2020.206 em Chat
8/26/2020200,000599276.260820.153018.Ms 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020200,000IBVCB.747090170.BI BENH.CT tu 0071001864923 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020200,000426993.260820.144130.ms 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020200,000IBVCB.747046044.Be d9ieu tri benh mat.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020200,000402707.260820.142029.Ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh FT20239184535790
8/26/2020200,000Sender:01202021.DD:260820.SHGD:10002867.BO:VUONG MY HANH.995220082654948 MS 2020.206 EMA CHAT
8/26/2020200,000MBVCB.747002280.Ung ho MS2020.209 (gia dinh a Duc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000253923.260820.125712.chuyen tien ung ho mo mat cho MS 2020.210_be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020200,000346805.260820.122124.Chuyen tien ung ho MS 2020.210 ung ho be nguyen phuc thinh
8/26/2020200,000IBVCB.746907300.Ung ho MS 2020.210.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000334203.260820.120639.Ung ho MS 2020.210 be nguyen Phuc Thinh FT20239868215317
8/26/2020200,000MBVCB.746890688.PHAN THI BAO TRAM ung ho Ms 2020.210. nguyen phuc thinh.CT tu 0871004224880 PHAN THI BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000816400.260820.115209.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 209
8/26/2020200,000412372.260820.115004.Ung ho MS 2020 210
8/26/2020200,000594498.260820.112540.Ung ho MS 2020.210 ( be nguyen phuc Thinh )
8/26/2020200,000MBVCB.746845959.Ung ho Ms 2020.210.CT tu 0011003999244 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000812620.260820.111026.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uh MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020200,000361992.260820.111355.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020200,000MBVCB.746802869.Ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000815881.260820.104514.IBFT MS2020.210
8/26/2020200,000220379.260820.102753.MS 2020.210
8/26/2020200,000002714.260820.102420.ung ho MS 2020210
8/26/2020200,000238912.260820.095839.Chuyen tien ung ho be Nguyen Phuc Ngoc Thinh. Hong ngu, Dong thap. Ms 2020210
8/26/2020200,000MBVCB.746704853.VO PHUC LE chuyen tienMS 2020.210?(Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000808495.260820.094701.IBFT MS. 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020200,000MBVCB.746704120.ung ho MS: 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0021000343176 DAO QUANG HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000Sender:01310001.DD:260820.SHGD:10004897.BO:HUYNH DANG BICH VY.UNG HO MS 2020 210 BE NGUYENPHUC THINH
8/26/2020200,000IBVCB.746688637.MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020200,000553616.260820.093515.ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020200,000Sender:01310005.DD:260820.SHGD:10004756.BO:HOANG THI BICH VAN.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYENPHUC THINH
8/26/2020200,000862114.260820.091452.ung ho MS 2020.207, bac Pham VanTap FT20239690028390
8/26/2020200,000Sender:01310012.DD:260820.SHGD:10004688.BO:LY THUY THUC VY.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/26/2020200,000852792.260820.091016.ung ho MS 2020.210, be Nguyen PhucThinh FT20239040005308
8/26/2020200,000525493.260820.090600.ung ho MS 2020.210 nguyen phuc thinh
8/26/2020200,000404290.260820.085552.UH MS 2020.210 - Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020200,000195597.260820.083801.Ung ho be phuc Thinh Ms 2020.210 FT20239689897340
8/26/2020200,000MBVCB.746608807.Ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0341001784576 HA THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000075225.260820.082159.MS 2020.210
8/26/2020200,000MBVCB.746586876. ung ho ms2020.210 be Phuc Thinh.CT tu 0021000374490 DO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000MBVCB.746578099.MS 2020.210 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000Sender:79305001.DD:260820.SHGD:10000039.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 210
8/26/2020200,000585375.260820.075428.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020200,000MBVCB.746555750.Ung ho MS 2020.210.CT tu 0071001084029 NGUYEN DINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000062921.260820.073552.gui be ms2020 210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020200,000166407.260820.065128.Ung ho MS 2020.210 FT20239689500008
8/26/2020200,000581488.260820.063335.UNG HO MS 2020.210( BE NGUYEN PHUC THINH)-260820-06:33:45 581488
8/26/2020200,000IBVCB.746519399.VU QUYNH ANH ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0021000249598 VU QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020200,000MBVCB.746513653.Tri benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020200,000MBVCB.746513371.Tri benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020250,000IBVCB.746850088.MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH).CT tu 0151000572797 NGUYEN VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000860986.260820.203717.Vietcombank 0011002643148 ck ung ho ms 2020 210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020300,000924036.260820.194837.Ung ho MS 2020.203?(em Vang A Thuy)
8/26/2020300,000770774.260820.161750.MS 2020 210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020300,000298908.260820.155931.Le Trong Hoa chuyen tien ung ho MS 2020.210( Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020300,000NGUYEN THI XUYEN UNG HO MS 2020.206( EM A CHAT)
8/26/2020300,000IBVCB.747106488.A Tuan HN ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000MBVCB.747039080.TK ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000MBVCB.746980626.MS2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0291000320177 LUU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000442572.260820.121528.MS 2020 210
8/26/2020300,000308801.260820.112602.MS 2020 206 Em A Chat FT20239343689030
8/26/2020300,000311412.260820.112550.ung ho Ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020300,000228214.260820.105711.Tran Le Thanh Vuong ung ho ms 2020.210
8/26/2020300,000284418.260820.105142.Chuyen tien ung ho be M 2020.210
8/26/2020300,000265597.260820.102529.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239433817473
8/26/2020300,000215096.260820.093051.ung ho MS 2020.210
8/26/2020300,000216061.260820.091336.Ung ho MS 2020-210 - be Nguyen Phuc Thinh FT20239192978961
8/26/2020300,000MBVCB.746620338.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0111000277868 NGUYEN NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000MBVCB.746609087.Ung ho MS 2020.210 - Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0071002969615 LUONG THI NGOC THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000MBVCB.746582035.Ung ho MS 2020.210(be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000144863.260820.080405.Chuyen tien ung ho Ms 2020.210 be nguyen phuc Thinh
8/26/2020300,000143508.260820.080203.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020300,000143813.260820.080233.ung ho ms 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020300,000IBVCB.746560988.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000MBVCB.746534018.Ung ho chau Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020300,000166137.260820.064937.Ung ho MS 2020.210 FT20239290386834
8/26/2020300,000163469.260820.062341.MS 2020.210 FT20239295730670
8/26/2020300,000105673.260820.061810.ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020300,000578264.260820.001459.UNG HO MS 2020.209- GIA DINH A. DUC -HA TINH-260820-00:14:23 578264
8/26/2020300,000MBVCB.746467205.MS 2020.206 ( em A Chat).CT tu 0501000115895 NGUYEN PHUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020400,000MBVCB.747498884.ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0071004188437 NGUYEN THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020400,000525774.260820.170341.Thanh Hang ung ho chau A Chat MS 2020.206 FT20239900056002
8/26/2020400,000Sender:48304001.DD:260820.SHGD:10005484.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MS 2020.206 (A CHAT) TAINGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/26/2020500,000661799.260820.223403.Ung ho MS 2020 209 gia dinh anh Duc
8/26/2020500,000897448.260820.221145.Ung ho 2020.200 ( Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/26/2020500,000650798.260820.205033.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh FT20240874769300
8/26/2020500,000674278.260820.203017.ung ho chaunguyen phuc thinh
8/26/2020500,000MBVCB.747511945.MS 2020.210.CT tu 0291000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020500,000615176.260820.193731.MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh FT20239061013609
8/26/2020500,000638995.260820.190705.Ung ho MS2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000MBVCB.747222141.ung go MS2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020500,000MBVCB.747134722.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071003558579 DUONG VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020500,000694903.260820.152522.MS 2020.209, gia dinh anh Duc
8/26/2020500,000692464.260820.152030.MS 2020.210, Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000689771.260820.151454.MS 2020.207, ong Pham Van Tap
8/26/2020500,000418804.260820.144405.Gia dinh luu thi xuan- nguyen du ha noi ung ho ma so 2020-174 be hoang phuoc loc FT20239502944695
8/26/2020500,000421039.260820.130038.Ungho ms 2020.209 giadinh a duc
8/26/2020500,000420957.260820.125848.Ungho ms 2020.200 be vo nguyen thien bao
8/26/2020500,000420897.260820.125624.Ungho ms 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020500,000829045.260820.125047.IBFT ung ho ms2020.210 be ng phuc thinh
8/26/2020500,000244618.260820.120519.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020500,000561049.260820.115926.ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000330348.260820.120004.Ung ho ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239299060800
8/26/2020500,000MBVCB.746875597.Ung ho ms2020.210.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020500,000311295.260820.112940.Ung ho MS 2020.210 FT20239872880966
8/26/2020500,000MBVCB.746832203.MS 2020.210.CT tu 0081001251003 NGUYEN CAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020500,000IBPS/SE:01310005.DD:260820.SH:10006725.BO:NGUYEN KIM CHI.UNG HO MA SO 2020210
8/26/2020500,000Sender:01310012.DD:260820.SHGD:10006515.BO:TRAN MINH THU.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUCTHINH
8/26/2020500,000/Ref:PALPM00N70I{//}/Ref:PALPM00N70I{//}LP VNM00N70I UNG HO MS 2020.210BE NGUYEN PHUC THINH DVC:MS DANG THI TRANG
8/26/2020500,000272168.260820.101633.ung ho MS 2020206 em A chat
8/26/2020500,000IBVCB.746727865.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020500,000243036.260820.095426.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210 FT20239800577451
8/26/2020500,000803245.260820.094402.Vietcombank 0011002643148 NGO THI HAI YEN chuyen khoan ung ho ma so 2020 210 be Nguyen phuc Thinh
8/26/2020500,000211427.260820.094240.Ung ho MS 2020 210 Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000Sender:01310001.DD:260820.SHGD:10005445.BO:TRAN NGOC BO.MS 2020.210 UNG HO BE NGUYEN PHUCTHINH
8/26/2020500,000202162.260820.093230.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000Sender:79310001.DD:260820.SHGD:10004305.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.209 GIA DINHANH DUC
8/26/2020500,000MBVCB.746662134.MS 2020.209 (GIA DINH ANH VIET).CT tu 0501000213314 LE NHU PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020500,000266803.260820.091226.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000Sender:01310012.DD:260820.SHGD:10005223.BO:LUONG DUC KIEN.UNG HO MS 2020.210 GIUP BE NGUYEN PHUC THINH
8/26/2020500,000266340.260820.090833.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000Sender:01357001.DD:260820.SHGD:10000154.BO:HA NGOC OANH.UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH: MS 2020.204
8/26/2020500,000087460.260820.084238.Ung ho MS 2020.210
8/26/2020500,000191434.260820.082937.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239295010536
8/26/2020500,000Sender:01307001.DD:260820.SHGD:10000446.BO:NGUYEN XUAN QUYNH.IBUNG HO BE NGUYEN PHUC THINHMS 2020.210 TINH DONG THAP
8/26/2020500,000257615.260820.074412.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000306588.260820.074701.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020500,000MBVCB.746558812.MS 2020.210 be Ng Phuc Thinh.CT tu 0121001883582 PHAN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020500,000168871.260820.070901.Ung ho ms2020,210 be Nguyen phuc Thinh FT20239689562369
8/26/2020500,000MBVCB.746526188.LE THANH HANG chuyen tien ung ho MS 2020-210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0331000513666 LE THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020500,000106158.260820.062100.MS 2020.210 Be nguyen phuc thinh
8/26/2020500,000IBVCB.746498211.MS 2020 209 gia dinh anh Duc tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020600,000333256.260820.115815.Ung ho MS 2020 205 Chang Thi La
8/26/2020950,000869230.260820.084446.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/20201,000,000896893.260820.220055.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/20201,000,000167625.260820.205733.Truong Thi Kieu Mai TPHCM ung ho chau Chang Thi La MS 2020 205 tinh Dien Bien
8/26/20201,000,000437456.260820.164608.Ung ho MS 2020.210 (Be Phuc Thinh)
8/26/20201,000,000503807.260820.161027.Ung ho MS 2020.210, be Nguyen Phuc Thinh
8/26/20201,000,000MBVCB.747199786.ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000,000MBVCB.747197722.ung ho MS 2020.209 (gia dinh anh Duc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000,000MBVCB.747196543.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000,000MBVCB.747098781.HUYNH VAN THIET chuyen tien ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0401001392190 HUYNH VAN THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000,000612754.260820.144701.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/20201,000,000DUONG TRUONG SA UNG HO BE NGUYEN PHUC THINH MS 2020.210
8/26/20201,000,000639813.260820.143431.MS 2020.210(BE NGUYEN PHUC THINH)-260820-14:34:14 639813
8/26/20201,000,000157314.260820.142451.UNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/26/20201,000,000375340.260820.133333.Pham Phuong Ha ung ho MS 2020 189 be Ng Viet Anh FT20239259531293
8/26/20201,000,000346036.260820.122937.Huynh Ngoc Tram o Cai Be Tien Giang ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20239104457325
8/26/20201,000,000IBVCB.746909294.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071000915433 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000,000MBVCB.746904117.ung ho be Phuc Thinh MS 2020-210 mo mat.CT tu 0011004389977 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000,000Sender:01604001.DD:260820.SHGD:10001030.BO:NGUYEN PHUOC HIEN.UNG HO BE NGUYEN PHUC THINHCHARGEDETAILS OUR
8/26/20201,000,000/Ref:PALPM00N755{//}/Ref:PALPM00N755{//}LP VNM00N755 UNG HO MS 2020.201GIAN DINH CHI BINHDVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
8/26/20201,000,000Sender:79334001.DD:260820.SHGD:10001771.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M2020.204 ( BE NGUYENVAN VINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/26/20201,000,000Sender:79334001.DD:260820.SHGD:10001774.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M 2020.210 ( BE NGUYEN PHUC THINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/26/20201,000,000/Ref:PALPM00N74X{//}/Ref:PALPM00N74X{//}LP VNM00N74X UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
8/26/20201,000,000Sender:79307006.DD:260820.SHGD:10004082.BO:NGO THI XUAN HOANG.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/26/20201,000,000MBVCB.746741686.HUYNH THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh ).CT tu 0111000254733 HUYNH THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000,000214180.260820.092949.ung ho 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/20201,000,000201597.260820.091451.ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/20201,000,000IBVCB.746616059.Ung ho be Nguyen phuc thinh ,MS 2020.210.CT tu 0071002507679 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/20201,000,000MBVCB.746612495.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,000,000497871.260820.083941.ung ho MS 2020.210(be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/20201,000,000584557.260820.075055.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH-260820-07:50:55 584557
8/26/20201,000,000583360.260820.072906.UNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)-260820-07:29:04 583360
8/26/20201,200,000MBVCB.746772601.Tap the nhan vien cty Sai Gon Land ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0371000500920 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20201,500,000425509.260820.142438.Ung ho MS 2020.210 be Phuc Thinh
8/26/20202,000,000MBVCB.747606445.MS 2020.210?(Be Nguyen Phuc Thinh). Mong con binh an. .CT tu 0391000296100 LE NHU THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20202,000,000315941.260820.143330.ho tro MS 2020.206 em A Chat.
8/26/20202,000,000Sender:79307005.DD:260820.SHGD:10011699.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MA 2020.210 ( BE NGUYEN PHUC THINH )
8/26/20202,000,000Sender:79334001.DD:260820.SHGD:10001759.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 210 ( GIUP CHAU NGUYEN PHUC THINH , DONG THAP)
8/26/20202,000,000Sender:79302001.DD:260820.SHGD:10004040.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220082686436)UNG HO MS2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
8/26/20202,000,000801806.260820.083937.MS 2020.206 ( Em A Chat )
8/26/20202,000,000175900.260820.074448.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh FT20239947234290
8/26/20202,000,000271010.260820.010426.ung ho ms 2020.208(be khanh duy )
8/26/20202,500,000Sender:79310001.DD:260820.SHGD:10009567.BO:PHAM THI NHU AN.UNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/26/20203,000,000Sender:48304001.DD:260820.SHGD:10003149.BO:LE QUOC HIEU.MS 2020,210 BE NGUYEN PHUC THINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/26/20203,000,000MBVCB.746768285.Cty Sai Gon Land chuyen tien ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat).CT tu 0371000500920 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/20205,000,000513921.260820.162157.Ung ho be MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/202020,000,000MBVCB.746897562.Ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000IBVCB.748454184.asd.CT tu 1012423007 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000IBVCB.747959871.asd.CT tu 0441000810505 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000IBVCB.747952203.asd.CT tu 1014831145 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20205,000026666.270820.052213.ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/202010,000877200.270820.083419.Vietcombank 0011002643148 Ung ho em Phu bi bong
8/27/202040,000697919.270820.102536.2020211 be nguyen thien phu
8/27/202050,000235377.270820.225135.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20241447982641
8/27/202050,000144931.270820.093127.Ung ho MS2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/202050,000204688.270820.211843.Ung ho be Nguyen Thien Phu ma so MS 2020.211 FT20241691424594
8/27/202050,000160137.270820.194349.Ung ho MS 2020.211 FT20240002925179
8/27/202050,000IBVCB.748550196.Giup ma so 2020 211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/202050,000989010.270820.183148.ung ho ma so MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/202050,000156700.270820.164101.ung ho MS2020.211
8/27/202050,000492448.270820.164056.Ly nguyen ung ho ms 2020.211 (be nguyen thien phu)
8/27/202050,000213083.270820.160614.ung ho ma so 2020.211 ( be Thien Phu)
8/27/202050,000664649.270820.153359.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/202050,000MBVCB.748177882.Ms 2020.211.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/202050,000983498.270820.122822.ms.2020.211 be nguyen thien phu
8/27/202050,000MBVCB.748026769.MS 2020211.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/202050,000410754.270820.112959.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/202050,000410568.270820.112801.MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/27/202050,000923582.270820.112751.IBFT MS 2020.211 giup Nguyen Thien Phu
8/27/202050,000822760.270820.094802.Ung ho MS2020.211 be Nguyen ThienPhu FT20240746334409
8/27/202050,000IBPS/SE:01310001.DD:270820.SH:10003935.BO:NGUYEN THI NINH GIANG.UNG HO MS 2020.211
8/27/202050,000Sender:79202002.DD:270820.SHGD:10000985.BO:DUONG HOAI NAM.995220082751919 UNG HO MS 2020.11 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/202050,000Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10003831.BO:HUYNH BAO CHAU.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU. MS 2020.211
8/27/202050,000IBVCB.747840695.ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/202050,000985883.270820.092059.ms 2020 211
8/27/202050,000171456.270820.091923.Ung ho MS 2020 211
8/27/202050,000158150.270820.091020.Ung ho ma so 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/202050,000IBVCB.747814615.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/202050,000139478.270820.085714.MS 2020 211 ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/202050,000MBVCB.747804957.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0381000439009 NGUYEN THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/202050,000762683.270820.084839.Ung ho MS 2020.211 FT20240493872129
8/27/202050,000562463.270820.084118.chau Dau ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/202050,000749225.270820.081818.MS 2020.211 FT20240848714360
8/27/202050,000909119.270820.081150.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/202050,000MBVCB.747760516.Ung ho chau Nguyen Thien Phu ma so 2020.211.CT tu 0611001907652 NGUYEN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/202050,000794867.270820.080457.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/202050,000039381.270820.074252.Ung ho MS 2020.211
8/27/202050,000358229.270820.075204.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020211
8/27/202050,000735229.270820.072312.MS 2020.211 FT20240880680702
8/27/202050,000734220.270820.071721.MS2020.211be nguyen thien phu FT20240880657303
8/27/202050,000704838.270820.071433.URNG HO CHAU THIEN PHU ( BI BONGMS 2020211)-270820-07:14:02 704838
8/27/202050,000730758.270820.065226.Ung ho 2020.211 FT20240761033390
8/27/202060,000MBVCB.747836555.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0251002772891 TANG KHANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000331944.270820.214118.Chuyen tien ung gia dinh be nguyen thien phu Ms 2020.211. mong be mau lanh benh , a di da phat
8/27/2020100,000MBVCB.748713354.MS 2020 211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0181002250572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020100,000MBVCB.748701805.MS 2020.210.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000809543.270820.210431.MR SU CHUYEN TIEN MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH-270820-21:04:23 809543
8/27/2020100,000128784.270820.205629.Ung ho be nguyen thien phu
8/27/2020100,000279856.270820.190451.Le Thap ung ho be Nguyen Thien Phuc MS 2020.211
8/27/2020100,000MBVCB.748391423.2020 211 be Nguyen Thien phu.CT tu 0011002570037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020100,000024867.270820.155805.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240475045741
8/27/2020100,000988181.270820.154246.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MEN chuyen khoan ungho be nguyen thien phu ms2020211
8/27/2020100,000MBVCB.748326959.ms2020.210 be nguyen phuc thinh.CT tu 0491000053423 NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000110722.270820.154636.Chuyen tien ung ho be MS 2020.211
8/27/2020100,000298675.270820.151913.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000742713.270820.151014.ung ho be nguyen phuc thinh ms 2020210
8/27/2020100,000741191.270820.150254.ung ho be nguyen thien phu ms 2020211
8/27/2020100,000071750.270820.150043.MS 2020 211 ung ho Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000046000.270820.142736.Gui tien ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/27/2020100,000957272.270820.142420.Ms2020.211 FT20240797618553
8/27/2020100,000MBVCB.748173999.UNG HO MS2020.211 (be Thien Phu).CT tu 0721000654164 NGO NGOC PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10010131.BO:TRAN THI NGOC LAN.IBUNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/27/2020100,000MBVCB.748130486.MS 2020.211.CT tu 0071001307022 TRUONG CONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.748106995.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003349267 HUYNH THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000719317.270820.124442.MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh mong con khoi benh
8/27/2020100,000MBVCB.748104006.Ung ho be MS 2020.211 -nguyen thien phu.CT tu 0071002248926 DANG TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000012661.270820.120557.MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phuc)
8/27/2020100,000MBVCB.748048658.MS 2020211.CT tu 0541000258637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020100,000Sender:01360002.DD:270820.SHGD:10000493.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/27/2020100,000MBVCB.748012853.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0111000337229 NGUYEN QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747999169.NGUYEN THI LE QUYEN chuyen tien cho be ms2020211(nguyen thien phu).CT tu 1015252951 NGUYEN THI LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000704224.270820.105802.Ung ho MS 2020211
8/27/2020100,000316333.270820.105340.Ung ho 2020 211 be Nguyen Thien Phu mong be mau khoe manh
8/27/2020100,000930262.270820.104806.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000MBVCB.747964363.MS2020-211 (Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000837439.270820.104541.MS 2020.211- be Nguyen Thien Phu FT20240259003676
8/27/2020100,000MBVCB.747956228.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0011000474014 BUI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747947119.Ung ho MS 202.211 (be Nguyen Thien Phu), tks Bao.CT tu 0441000635482 BUI THI PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000Sender:01310012.DD:270820.SHGD:10006205.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020100,000263533.270820.101927.ung ho MS2020 211 be NGUYEN THIEN PHU chuc con mau khoe
8/27/2020100,000466428.270820.101653.MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020100,000816345.270820.101451.MS 2020.211 be Nguyen thien phu FT20240088261277
8/27/2020100,000979641.270820.100918.ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh chuc con som manh khoe
8/27/2020100,000886208.270820.100808.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000975729.270820.095937.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020100,000465023.270820.095919.Ung ho MS 2020.211 _ Be nguyen thien phu
8/27/2020100,000IBVCB.747887165.HOANG MINH THAO ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0491000061894 HOANG MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000957034.270820.094606.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN THANG chuyen khoan ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020100,000MBVCB.747879129.MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0561000517954 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000209607.270820.094438.Ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020100,000515683.270820.093924.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI HONG QUAN chuyen khoan MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000MBVCB.747871054.MA TIEN MAC ung ho ms2020.211 nguyenthienphu.CT tu 0591000303066 MA TIEN MAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747871524.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0011004132926 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000674019.270820.093327.Ung ho MS 2020.211
8/27/2020100,000IBVCB.747854284.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0111000224352 DO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000IBVCB.747853012.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0501000239045 NGUYEN THAI BANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000855107.270820.092931.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000367886.270820.092431.Vietcombank 0011002643148 MS2020211 ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000194807.270820.092227.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho be Thien Phu MS2020211
8/27/2020100,000785037.270820.092729.Ung Ho MS 2020.211 FT20240352604735
8/27/2020100,000183161.270820.092709.Ung ho MS2020 211 be nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000092657.270820.092657.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000Sender:01204001.DD:270820.SHGD:11226165.BO:TRINH THI HONG VAN.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020100,000783290.270820.092441.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240086263177
8/27/2020100,000011161.270820.092419.ISL20200827092408425-MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000MBVCB.747842788.ung ho Ms 2020.211 be nguyen thien phu.CT tu 0061000299097 NGUYEN THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747840303.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000781390.270820.092147.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240254734009
8/27/2020100,000MBVCB.747838164.ung ho MS: 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0441000751520 NGUYEN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000171454.270820.091923.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phuc
8/27/2020100,000847050.270820.091906.UH Ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000779209.270820.091817.MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240042132135
8/27/2020100,000MBVCB.747833514.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0351000764361 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000193603.270820.091021.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000193558.270820.090850.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020100,000MBVCB.747828893.Ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu).CT tu 0301000394851 LE THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747829638.MS2020 211.CT tu 0341005193028 NGUYEN THI LA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747829698.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003328867 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747826469.NGUYEN VAN LOI MS 2020.211.CT tu 0341007015004 NGUYEN VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747824515.MS 2020.11 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0151000567997 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000773894.270820.090922.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240556565709
8/27/2020100,000MBVCB.747824221.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011004361663 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000Sender:79310001.DD:270820.SHGD:10003901.BO:DO NGOC.UNG HO MS2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020100,000MBVCB.747818971.Ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0441000725761 LUONG VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000151415.270820.090534.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000832503.270820.090005.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000879032.270820.085427.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000142453.270820.085922.ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu bi bong
8/27/2020100,000142242.270820.085914.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000767792.270820.085825.Ung ho MS 2020.211 FT20240254648563
8/27/2020100,000139770.270820.085726.UNG HO MS 2020 210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/27/2020100,000765942.270820.085456.MS 2020.211 FT20240796498747
8/27/2020100,000951092.270820.084903.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000MBVCB.747805438.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0531002541994 NGUYEN TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747804992.Ung ho MS 2020.211 (Nguyen Thien Phu).CT tu 0121001822896 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000878398.270820.084706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN MINH TRI chuyen khoan
8/27/2020100,000MBVCB.747801349.PHAM KIM HOA chuyen tien cho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0971000012385 PHAM KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000395568.270820.085028.2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000825167.270820.085004.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000711846.270820.084957.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-08:49:25 711846
8/27/2020100,000MBVCB.747797595.MS2020.211.CT tu 0201000222312 DINH THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000761679.270820.084637.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240493864048
8/27/2020100,000821566.270820.084502.Chuyen tien ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000760784.270820.084454.Be thien phu 2020.210 FT20240065584439
8/27/2020100,000820240.270820.084310.ung ho MS 2020.211 nguyen thien phu
8/27/2020100,000759704.270820.084245.Gui be Phu thuanthanh bacninh FT20240761445798
8/27/2020100,000120068.270820.084208.MS2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000207396.270820.084124.Truong Bach Yen chuyen tien bao vietnam net cho Ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000MBVCB.747791407.Ung ho MS 2020.211 (Nguyen Thien Phu).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000818196.270820.084009.ung ho MS 2020.211
8/27/2020100,000817611.270820.083918.ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020100,000MBVCB.747786385.Ung ho MS 2020.21 (Nguyen Thien Phu).CT tu 0501000216984 PHAM TRAN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747783835.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0041000233707 PHAN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000755638.270820.083358.MS 2020.211 FT20240160735610
8/27/2020100,000361307.270820.082705.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020211
8/27/2020100,000677631.270820.082908.Ung ho MS2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000204681.270820.082744.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020100,000401832.270820.082705.Ung ho Be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020100,000IBVCB.747773185.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0021001196868 LE TRUONG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000098995.270820.082346.Vinh Nam ung ho MS 2020 211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000676957.270820.082349.nguyen thi huyen 0835829988 ung ho giup do be
8/27/2020100,000477995.270820.081820.2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000Sender:79202002.DD:270820.SHGD:10000041.BO:TRAN THI THUY.995220082750525 UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020100,000MBVCB.747766728.MS 2020.211.CT tu 0611000187466 NGUYEN VAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000091339.270820.081628.MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000MBVCB.747765326.ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0371000504066 NGUYEN THI CAM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000010380.270820.081505.ISL20200827081505939-ung ho MS 2020.11 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000506887.270820.080413.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000629137.270820.080628.ms2020 211 be ng thien phu bi bong
8/27/2020100,000897791.270820.080501.Ung ho Nguyen thien Phu MS 2020.211
8/27/2020100,000MBVCB.747753618.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0351000733000 NGUYEN DUC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000792601.270820.080041.ung ho MS2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020100,000076967.270820.080042.Unghomaso2020211
8/27/2020100,000MBVCB.747751605.MS 2020211.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020100,000074174.270820.075716.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000622616.270820.075653.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000741764.270820.075418.ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240880798838
8/27/2020100,000MBVCB.747747025.Ung ho MS2020.211(be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0721000536120 DAO THI KHANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000741136.270820.075147.Ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240318294612
8/27/2020100,000739279.270820.074352.ung ho MS 2020.211 FT20240153994664
8/27/2020100,000394257.270820.074230.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020100,000738771.270820.074131.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240708373201
8/27/2020100,000899542.270820.074049.IBFT ung ho MS 2020.211 be Thien Phu
8/27/2020100,000MBVCB.747737745.TANG DUC HAI chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu .CT tu 0961000019638 TANG DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000781591.270820.073514.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000MBVCB.747733391.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0711000217127 VU THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747732398.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021000861677 NGUYEN TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000830347.270820.072226.Ung ho MS 2020211
8/27/2020100,000735027.270820.072214.Ung ho MS 2020.211 FT20240493548453
8/27/2020100,000MBVCB.747728140.MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0391000111090 HOANG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747728673.ung ho ma so: MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747726526.Be Nguyen Thien Phu bi bong .CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020100,000733847.270820.071500.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240880647745
8/27/2020100,000IBVCB.747725255.NGUYEN ANH TUAN chuyen khoan ung ho chau Nguyen Thien Phu Bac Ninh bi bong.CT tu 0451001322762 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747725116.MS 2020211.CT tu 0121000850675 TRAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747723691.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000732550.270820.070635.Ung ho ma so 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240153851500
8/27/2020100,000771954.270820.070602.ms 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020100,000MBVCB.747722459.ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu).CT tu 0541000259005 CHU NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000044089.270820.070232.Ung ho 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020100,000731978.270820.070219.MS ung ho MS 2020-211 be Nguyen Thien Phu FT20240020793640
8/27/2020100,000MBVCB.747717147.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000704096.270820.064946.2020.211 NGUYEN THIEN PHU-270820-06:49:48 704096
8/27/2020100,000886752.270820.064248.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020100,000729642.270820.064211.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240306010168
8/27/2020100,000MBVCB.747712262.Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0281000246358 MAI THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000MBVCB.747712927.2020.211.CT tu 0691000300691 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000728818.270820.063332.MS 2020.211 nguyen thien phu FT20240708114389
8/27/2020100,000728381.270820.062855.Ung ho MS 2020.211 FT20240153707806
8/27/2020100,000MBVCB.747709140.ung ho?MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0141000256406 LUU VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000292608.270820.062621.ms 2020.211
8/27/2020100,000763296.270820.062402.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 nguyen thien phu
8/27/2020100,000MBVCB.747707846.MSS 2020.211 ung ho be nguyen thien phu.CT tu 0121000781596 NGUYEN KONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000292462.270820.062239.ung ho MS 2020.211
8/27/2020100,000870739.270820.061706.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000032211.270820.061709.Ung ho be cua it long nhieu hy vong be mau khoe manh chan thanh
8/27/2020100,000MBVCB.747704156.NGUYEN ANH KHOA chuyen tien MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0531000265642 NGUYEN ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000943093.270820.060200.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000760606.270820.060337.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000388374.270820.055603.MoMoT0946391503T6844473440T970436TMS 2020211 ung ho be Thien Phu
8/27/2020100,000363938.270820.055027.ung ho?MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020100,000725878.270820.054835.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240708050625
8/27/2020100,000758858.270820.054244.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020100,000408803.270820.054152.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020100,000MBVCB.747699874.ung ho 2020 211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020100,000MBVCB.747700373.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)Vietnamnet 27/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020100,000702841.270820.053302.UNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-05:32:54 702841
8/27/2020100,000003343.270820.001413.MS 2020 202 Cao Thanh Minh chuc con mau khoe
8/27/2020150,000226573.270820.221926.Ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap FT20241691653185
8/27/2020150,000226108.270820.221758.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20241034394050
8/27/2020150,000062161.270820.144842.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020150,000939014.270820.135409.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240201812710
8/27/2020150,000742543.270820.121256.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU-270820-12:12:24 742543
8/27/2020150,000IBVCB.748035866.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020150,000IBVCB.747862223.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0381000330389 TRAN NGOC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020150,000761111.270820.084533.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240154117729
8/27/2020150,000523827.270820.083924.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020150,000757270.270820.083732.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240898371455
8/27/2020150,000904379.270820.083657.IBFT MS 2020.211
8/27/2020150,000MBVCB.747741798.bi bong nang.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020150,000MBVCB.747708993.UNG HO MS 2020.211.CT tu 0821000019081 PHAM VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020155,000931689.270820.070912.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000288505.270820.222444.Tran Thi Kieu Diem ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000IBVCB.748750463.NGUYEN DUONG CAM DAN chuyen khoan Ung ho MS.2020.211( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0721000525830 NGUYEN DUONG CAM DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000221202.270820.220239.2020.211. Be Thien Phu FT20241435001423
8/27/2020200,000MBVCB.748714778.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001258616 HOANG THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000809772.270820.210712.UNG HO MS 2020.211-270820-21:06:38 809772
8/27/2020200,000MBVCB.748675343.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0421000463931 HUYNH THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000173688.270820.201135.Toi Nho Bao VN ck giup do be nguyen thien phu o bac ninh FT20241475994390
8/27/2020200,000996799.270820.201120.ung ho Ms 2020. 211 ( be Nguyen thien Phu) ck bao VietNam net
8/27/2020200,000MBVCB.748631285.ung ho MS2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071005106821 HUYNH THI NO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000060409.270820.195337.Ung ho MS2020 211 nguyen thien phu
8/27/2020200,000269708.270820.194005.ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/27/2020200,000008500.270820.193159.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRANG ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000800961.270820.192656.MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU-270820-19:26:56 800961
8/27/2020200,000988089.270820.185317.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000124932.270820.183623.MS 2020.211 FT20240320496797
8/27/2020200,000530891.270820.173628.Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000MBVCB.748461073.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu.CT tu 0281000820860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020200,000490404.270820.161553.Ung ho be Nguyen thien Phu MS 2020. 211
8/27/2020200,000715034.270820.160155.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000771741.270820.154734.UNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)-270820-15:47:26 771741
8/27/2020200,000040677.270820.150051.MS 2020.210
8/27/2020200,000535385.270820.145349.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000MBVCB.748216589.bi bong nang.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020200,000538952.270820.141501.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000IBVCB.748170761.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.209 cho gia dinh anh Duc)?.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000Sender:01310001.DD:270820.SHGD:10009515.BO:NGUYEN THI HANG.UNG HO MS 2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000012621.270820.133314.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000492961.270820.133253.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000IBVCB.748144681.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.204 cho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000Sender:01202002.DD:270820.SHGD:10002374.BO:VO THI DUNG.995220082754192 CHUYEN TIEN UNG HO CHO BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000/Ref:PALPM00NC2I{//}/Ref:PALPM00NC2I{//}LP VNM00NC2I MS2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH DVC:MR LAM QUOC HUNG
8/27/2020200,000/Ref:PALPM00NC2A{//}/Ref:PALPM00NC2A{//}LP VNM00NC2A MS2020.196 BE DO MY HANH DVC:MR LAM QUOC HUNG
8/27/2020200,000MBVCB.748086332.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 1015401305 LE THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.748062931.ung ho MS 2020.209.CT tu 0301000365272 VU HOANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000877422.270820.114622.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240225541834
8/27/2020200,000MBVCB.748041766.NGUYEN NHAT THUY VAN chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181002646619 NGUYEN NHAT THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.748039728.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0941000007390 LE VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000372690.270820.113253.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000525946.270820.111915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THANH CHUC chuyen khoanMS2020 211Nguy
8/27/2020200,000MBVCB.748010441.MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0521000731168 BUI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000247807.270820.111931.Ung ho MS 2020211 be Thien Phu
8/27/2020200,000707069.270820.111317.Ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000706852.270820.111207.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000340434.270820.110952.Ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747996375.Ung ho MS 2020.210.CT tu 0521000731168 BUI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000IBPS/SE:01310001.DD:270820.SH:10006282.BO:NGUYEN THI HAI YEN.MS 2020 - 198 UNG HO GIA DINHANH DUC
8/27/2020200,000MBVCB.747980477.CHU THI THU THUY chuyen tien ung ho Ma so 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021001660678 CHU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000IBVCB.747977131.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021001380749 TRAN THI MAI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000253870.270820.105708.unh ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020200,000253864.270820.105705.ung ho ms 2020 208 be khanh duy
8/27/2020200,000253653.270820.105702.ung ho ms 2020 204 ( ung ho vien phi nguyen van vinh )
8/27/2020200,000731337.270820.105622.UNG HO MA SO 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:55:45 731337
8/27/2020200,000843678.270820.105442.Ba Minh Huong ung ho be Thien Phu MS 2020.211 FT20240560155097
8/27/2020200,000237106.270820.103917.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10005963.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020200,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10005848.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/27/2020200,000726913.270820.103002.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:29:52 726913
8/27/2020200,000MBVCB.747936984.MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0691002922028 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747936540.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0441000635482 BUI THI PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000IBVCB.747935980.ung ho MS.2020.211 (be Nguyen Thien Phu tai Bac Ninh bi bong).CT tu 0421003767499 NGUYEN DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747936081.Ung ho MS 2020.211( Ng. Thien Phu).CT tu 0281001576066 NGUYEN THI NGOC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747931975.NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho MS 2020.211( Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0881000444911 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747930605.MS 2020.211 cho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0041000370489 VO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000709196.270820.102130.UNG HO MS 2020 211 BE THIEN PHU
8/27/2020200,000696441.270820.101812.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000426836.270820.101117.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000373088.270820.100531.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747907707.ung ho MS 2020.211 be nguyen Thien Phu.CT tu 0061000503201 VO TRUONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000247181.270820.100910.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000Sender:79307006.DD:270820.SHGD:10003057.BO:TRAN THI KIM LOAN.CHI LINH CHUYEN CHO BE NGUYENTHIEN PHU MS: 2020.211
8/27/2020200,000232945.270820.095958.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000721875.270820.095921.UNG HO MS 2020.211-270820-09:59:15 721875
8/27/2020200,000Sender:79303008.DD:270820.SHGD:10002958.BO:NGUYEN THI KIM LIEN.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000804467.270820.095728.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240878229694
8/27/2020200,000409187.270820.095740.Ung ho MS 2020.211. Be Nguyen Thien Phu. Bao Vietnamnet. So Giao Dich Ngan hang ngoai Thuong VN.
8/27/2020200,000MBVCB.747888548.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0181003343905 LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000801663.270820.095316.Ung ho chau NGUYEN THIEN PHUC 2020211 FT20240295223710
8/27/2020200,000912696.270820.095119.IBFT ung ho MS.2020.208 be Khanh Duy
8/27/2020200,000MBVCB.747879924.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0251002663517 PHAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000401226.270820.094833.MS 2020.211 be nguyen thien phu mong be som khoe manh
8/27/2020200,000MBVCB.747877451.ung ho MS 2020.211(nguyen thien phu).CT tu 0021000344918 NGO NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000214065.270820.094734.2020211 nguyen thien phu chuc con mau khoe
8/27/2020200,000936296.270820.094706.ung ho MS2020.211( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000682863.270820.094603.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000206673.270820.094245.MS 2020 211
8/27/2020200,000838971.270820.094019.ung ho MS 202011 Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000689066.270820.093916.ung ho be Nguyen Thien Phu ma 2020 211
8/27/2020200,000IBVCB.747860726.NGUYEN THI BICH LY chuyen khoan ung ho MS 2020.211.CT tu 0181000199328 NGUYEN THI BICH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000688641.270820.093650.ung ho em A chat ma 2020 206
8/27/2020200,000860900.270820.093641.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000196040.270820.093536.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000859033.270820.093423.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu o Bac Ninh.
8/27/2020200,000858714.270820.093400.ung ho MS2020.211
8/27/2020200,000MBVCB.747857193.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.211 (bes Nguyen Thien Phu).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000479238.270820.093245.ms 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/27/2020200,000Sender:79310001.DD:270820.SHGD:10005223.BO:NGUYEN XUAN DUC.2020.211
8/27/2020200,000MBVCB.747855187.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0911000025832 TRAN THI BE VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10004015.BO:PHAM THI HUYNH ANH.IBUNG HO BE NGUYEN THIEN PHUMS 2020.211
8/27/2020200,000787387.270820.093112.Ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu, chuc em va gia dinh binh an FT20240867738507
8/27/2020200,000MBVCB.747845855.Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0211000483276 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000181094.270820.092544.ung ho MS 2020 211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000783823.270820.092538.Ung ho be Nguyen Thien Phu FT20240154271395
8/27/2020200,000MBVCB.747844834.chuyen tien ung ho Ms 2020.211 ( nguyen thien phu ).CT tu 0351000247702 DAO THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000881245.270820.091753.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI VUI chuyen khoan
8/27/2020200,000MBVCB.747841201.Ung ho be ms 2020.211 nguyen thien phu.CT tu 0451000435889 TRAN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000686068.270820.092228.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747839862.MS 2020.211 ung ho em be Nguyen Thien Phu.CT tu 0491000196881 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000Sender:01310012.DD:270820.SHGD:10005029.BO:LY THUY THUC VY.UNG HO MS 2020.211 GIUP BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000715961.270820.092100.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU-270820-09:21:00 715961
8/27/2020200,000Sender:01360002.DD:270820.SHGD:10000250.BO:NGUYEN VAN SY.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/27/2020200,000780671.270820.092037.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240881012037
8/27/2020200,000513237.270820.091526.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI HUE HOA chuyen khoan MS 2020211 be NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000780385.270820.092010.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240031796704
8/27/2020200,000Sender:01352002.DD:270820.SHGD:10000043.BO:NGUYEN CONG MINH.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/27/2020200,000194049.270820.091432.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN VAN THUYET chuyen khoan
8/27/2020200,000916608.270820.091815.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020200,000845527.270820.091713.MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020200,000412527.270820.091608.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000662255.270820.091601.Gui ung ho be phu bi bong
8/27/2020200,000715156.270820.091511.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-09:14:25 715156
8/27/2020200,000916121.270820.091412.ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000010974.270820.091104.ISL20200827091104491-Ung ho MS2020.211, be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000774818.270820.091055.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240445819330
8/27/2020200,000920055.270820.090959.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747824831.UNG HO MS 2020.211?(BE NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0021000303862 LE XUAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000157360.270820.090946.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000774191.270820.090955.Ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu FT20240306466126
8/27/2020200,000773771.270820.090910.ung ho ma so 2020211 be nguyen thien phu FT20240296249646
8/27/2020200,000410562.270820.090749.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000892619.270820.090746.Co Phuong Ung ho MS 2020.211 -BeNguyen Thien Phu FT20240867651828
8/27/2020200,000837141.270820.090610.MS 2020.156
8/27/2020200,000IBVCB.747818126.VO THI KIM OANH ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0041000295301 VO THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000835326.270820.090347.MS 2020.211
8/27/2020200,000834021.270820.090205.Ung ho MS 2020.211 Ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747814761.LE TAN KHUONG " Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0071000793808 LE TAN KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000832388.270820.085957.MS 2020.211
8/27/2020200,000IBVCB.747810018.DIEP TUE NGUYET UNG HO MS 2020.211 - BE NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0421003751336 DIEP TUE NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747809247.NGUYEN THUY LINH ung ho ms 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0971000010990 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000210734.270820.085727.ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000767035.270820.085702.Ung Ho MS 2020.211 FT20240059929191
8/27/2020200,000191766.270820.085041.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 211 be NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000210122.270820.085435.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000MBVCB.747804147.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021000865974 LE GIA TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000460240.270820.085356.ung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000MBVCB.747803187.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.211.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000191464.270820.084700.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Nguyen thien Phu
8/27/2020200,000406827.270820.085143.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000IBVCB.747800241.UNG HO MS 2020.211 (be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0331003834019 PHAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747801538.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0691000378129 LY THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000646844.270820.085035.MS 2020.211
8/27/2020200,000MBVCB.747800029.MS 2020.211 ung ho be nguyen thien phuc.CT tu 0081001215932 NGUYEN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000459951.270820.084931.Giup do MS 2020.211
8/27/2020200,000711682.270820.084838.MS 2020.211-270820-08:48:06 711682
8/27/2020200,000823069.270820.084707.MS 2020.211 be Nguyen thien phu
8/27/2020200,000910863.270820.084617.MS 2020.211 be Nguyen thien phu
8/27/2020200,000362576.270820.083903.Vietcombank 0011002643148 TRAN VAN ANH ung ho MS 2020211
8/27/2020200,000820916.270820.084406.ung ho chau nguyen thien phu , MS 2020. 211
8/27/2020200,000642161.270820.084258.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000819824.270820.084233.ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020200,000819019.270820.084120.Ung ho MS 2020.211 be Thien Phu
8/27/2020200,000118024.270820.084026.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000710754.270820.084016.UNG HOMS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU-270820-08:40:09 710754
8/27/2020200,000758151.270820.083934.Ung ho MS 2020 211 em Ng Thien Phu FT20240898380555
8/27/2020200,000116492.270820.083907.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000459257.270820.083857.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747787125.NGUYEN VAN VUONG chuyen tien ung ho MS 2020.211 nguyen thien phu.CT tu 0351001150292 NGUYEN VAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000459249.270820.083838.Ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000757713.270820.083830.MS 2020.211 FT20240898375767
8/27/2020200,000361895.270820.083249.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747785149.MS 2020.211 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000907467.270820.083619.2020211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000MBVCB.747785635.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0071002822812 TRAN NGUYEN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000111800.270820.083514.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000IBVCB.747785338.Ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0931004178648 PHUNG THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000979358.270820.083451.ung hoMS 2020211be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000755227.270820.083303.Ms2020.211 FT20240290770045
8/27/2020200,000393798.270820.083253.MoMoT0977937002T6845656187T970436Tung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000IBVCB.747780329.NGUYEN QUANG DIEP PHUONG ung ho MS 2020.211 ( Be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0071002847261 NGUYEN QUANG DIEP PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747780536.ung ho ms 2020.211(be nguyen thien phu).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000636498.270820.083010.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747778443.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu ).CT tu 0101000218264 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000752238.270820.082608.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phuc FT20240296092578
8/27/2020200,000099131.270820.082353.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000Sender:01204009.DD:270820.SHGD:19224259.BO:NGUYEN THI MINH.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020200,000948073.270820.081406.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN HAI HUNG chuyen khoan MS 2020200 Vo Nguyen Thien Bao
8/27/2020200,000901959.270820.081911.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747767675.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0831000037772 DO DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747765173.ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0211000043045 PHAM THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000748350.270820.081603.Ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240086001514
8/27/2020200,000089658.270820.081444.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 211
8/27/2020200,000941103.270820.081454.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000800670.270820.081429.MS 2020.211
8/27/2020200,000MBVCB.747761858.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071002388536 NGUYEN HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000746552.270820.081032.ung ho ms 2020.211 FT20240258428233
8/27/2020200,000795982.270820.080655.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000745215.270820.080622.Ung ho MS 2020.211, be Nguyen Thien Phu FT20240708464912
8/27/2020200,000187665.270820.080032.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN HAI HUNG chuyen khoan MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000745028.270820.080551.MS 2020.211 be nguyen thien phuc FT20240796307298
8/27/2020200,000457666.270820.080527.Ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu )
8/27/2020200,000MBVCB.747754007.ung ho ms 2020.211 nguyen thien phu.CT tu 0291000272727 TRINH THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000743608.270820.080101.Ung ho MS 2020.211 FT20240493697845
8/27/2020200,000506242.270820.075501.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020200,000457469.270820.075938.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu bi
8/27/2020200,000743005.270820.075857.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240444954843
8/27/2020200,000791485.270820.075815.ung ho chau nguyen thien phu
8/27/2020200,000790565.270820.075619.MS 2020.211
8/27/2020200,000790255.270820.075541.Chuyen tien ung ho chau nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747748018.NGUYEN THI LAN CHAU ung ho MS: 2020.211(be NguyenThienPhu).CT tu 0371000464652 NGUYEN THI LAN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000789918.270820.075455.Chuyen tien ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000788903.270820.075236.ung ho be nguyen thien phu MS 2020.211
8/27/2020200,000MBVCB.747746190.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0611001893357 LE DUC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747745315.VAN HOA BINH chuyen tien ung ho BE Nguyen thien phu MS 2020.211.CT tu 0251001322100 VAN HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000069042.270820.075016.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000740632.270820.074951.MS 2020.211 FT20240318286765
8/27/2020200,000239792.270820.074939.MS 2020.211 ung ho be NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000740422.270820.074856.Ung ho MS 2020.211 - be Nguyen Thien Phu FT20240020964803
8/27/2020200,000784605.270820.074248.ung ho MS 2020.211
8/27/2020200,000MBVCB.747739749.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000297883.270820.074113.ung ho be Nguyen Thien phu Ms 2020.211
8/27/2020200,000MBVCB.747738711.Ung ho MS: 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021002159560 PHUONG VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000060731.270820.073726.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000060432.270820.073656.Ung ho Ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747737162. ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0571000069440 VO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000456777.270820.073515.Pham Truc Quynh ung ho ms 2020 211 be Thien Phu
8/27/2020200,000737444.270820.073457.Ung ho ms 2020.211 FT20240306107188
8/27/2020200,000MBVCB.747731647.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000945044.270820.072116.Vietcombank 0011002643148 DUONG THI HUYEN em cos chut ungr ho ho chau Nguuyen thien phu
8/27/2020200,000735690.270820.072551.MS 2020.211 FT20240306080161
8/27/2020200,000356227.270820.071951.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI ANH chuyen khoan
8/27/2020200,000MBVCB.747730136.LE THANH TRUNG chuyen tien ung ho ma so 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000735202.270820.072259.MS 2020.211 FT20240880680045
8/27/2020200,000735136.270820.072246.Ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu FT20240708306314
8/27/2020200,000MBVCB.747729238.Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747727021. ung ho MS 2020.211.CT tu 0281000284305 DO DUC NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000774942.270820.071603.ung ho MS 2020211 nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000256647.270820.071507.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000906334.270820.071432.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000MBVCB.747725320.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021001395383 VO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000048670.270820.071345.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000774102.270820.071315.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747724274.NGUYEN KHANH chuyen tien ung ho ms 2020211(be nguyen thien phu).CT tu 0371003964434 NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747723890.MS2020.211.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000389637.270820.071007.MoMoT0979393113T6845088447T970436TMS 2020211nguyen thien phu
8/27/2020200,000046358.270820.070812.VIETTEL 400300 LIENNH 200827 200827689217468 400201 Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000704608.270820.070806.UNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU) BI BONG-270820-07:08:05 704608
8/27/2020200,000732537.270820.070623.UNG HO MS2020.211 FT20240153851023
8/27/2020200,000MBVCB.747721129.UNG HO MS 2020 211.CT tu 0141000852735 NGUYEN THI NHU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000043881.270820.070159.ung ho MS 2020 211
8/27/2020200,000MBVCB.747719950.MS 2020.211 ung ho be Thien Phu.CT tu 0231000633826 PHAM THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000043295.270820.070027.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747719173.ung ho chau phu.ms 2020.211.CT tu 0231000693038 VO VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000731277.270820.065645.Ms2020206, em A Chat, de bo me lam tang le FT20240192467986
8/27/2020200,000769439.270820.065609.Chuyen tien ung ho MS 2020. 211
8/27/2020200,000599985.270820.065546.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020200,000944032.270820.064935.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000MBVCB.747718439.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003640440 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747717510.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071003176777 NGUYEN QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000035791.270820.063433.Ung ho chau Nguyen Thien Phu 2020.211
8/27/2020200,000293853.270820.065124.ung ho MS 2020.211
8/27/2020200,000MBVCB.747715452.ung ho ms 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0331000426922 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747714100.NGUYEN THI THAI HAU Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu. chuc con mau binh phuc.CT tu 0731000577255 NGUYEN THI THAI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747714444.Ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu. Chuc con mau lanh vet thuong. .CT tu 0931004172766 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000354646.270820.063618.Vietcombank 0011002643148 LE THI HUONG chuyen khoan
8/27/2020200,000670663.270820.064032.ung ho MS2020 211
8/27/2020200,000670627.270820.063918.ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000036981.270820.063904.Ms 2020 211 chau Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000670614.270820.063846.Ung ho MS2020211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000729236.270820.063808.Ung ho ms2020,211be Nguyen thien phu FT20240153745228
8/27/2020200,000MBVCB.747712712.bi bong con.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020200,000036539.270820.063713.MS 2020 211
8/27/2020200,000765638.270820.063714.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000870980.270820.062922.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000502895.270820.062935.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020211 be Phu
8/27/2020200,000035547.270820.063258.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020200,000728636.270820.063143.UnghoMS2020211benguyenthienphu FT20240761059121
8/27/2020200,000MBVCB.747709679.TRINH VAN TINH chuyen tien ung ho be NGUYEN THIEN PHU - MS 2020 211.CT tu 0381000485839 TRINH VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000728442.270820.062923.Ung ho ms 2020.211 FT20240761049654
8/27/2020200,000MBVCB.747710481.ung ho MS 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0011004241568 TRAN LE GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000IBVCB.747708238.Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0611001898181 NGUYEN THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747707726.MS 2020.211.CT tu 0821000109449 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747707692.NGUYEN VAN DUNG uh MS 2020.211.CT tu 0691000329458 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000MBVCB.747708583.LUONG THI PHUONG ANH ung ho be Nguyen Thien Phu (MS 2020.211).Mong be mau binh phuc.CT tu 0061000153645 LUONG THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020200,000703415.270820.061926.MS 2020.211-270820-06:19:20 703415
8/27/2020200,000455636.270820.061435.Ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000703332.270820.061419.MS 2020.211-270820-06:13:08 703332
8/27/2020200,000726972.270820.060922.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240305896814
8/27/2020200,000291985.270820.060923.Ung ho ma so 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000726798.270820.060645.ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240493269409
8/27/2020200,000760622.270820.060346.Ung ho MS 2020.211
8/27/2020200,000904726.270820.060142.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020200,000725487.270820.053757.Ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu FT20240760858647
8/27/2020200,000027492.270820.053548.unghobenguyenthienphu
8/27/2020200,000002661.270820.001105.MS 2020 205 Chang Thi La chuc con mau khoe
8/27/2020200,000002018.270820.000813.MS 2020 210 Nguyen Phuc Thinh chuc con mau khoe
8/27/2020250,000769612.270820.153511.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-15:34:33 769612
8/27/2020250,000792744.270820.080059.ung ho Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020250,000MBVCB.747736963.Ung ho ms 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020250,000295884.270820.072007.ung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020250,000295751.270820.071834.ung hoMS 2020.209(gia dinh anh Duc)
8/27/2020300,000212744.270820.224952.Ung ho MS2020 211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020300,000MBVCB.748765777.MS2020211 ( be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0711000250079 PHAM HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.748717612.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0621000390775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020300,000187165.270820.203941.MS 2020.204 FT20241002600100
8/27/2020300,000228249.270820.182349.ung ho MS 2020.211
8/27/2020300,000222612.270820.181308.MS 2020.211
8/27/2020300,000061439.270820.175140.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020300,000494095.270820.170242.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020300,000MBVCB.748380488.Ung ho MS 2020.210.CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000135663.270820.161553.Ung ho MS 2020.210, be Nguyen Phuc Thinh, ung thu vong mac, o Dong Thap
8/27/2020300,000966269.270820.153517.Ung ho be MS 2020.211 ( Nguyen Thien Phu )
8/27/2020300,000899868.270820.152347.MoMo 0905977111 ung ho ms 2020206 em A Chat 6850017124
8/27/2020300,000045785.270820.152305.ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000736385.270820.143842.ungho MS2020 211 be thienphu
8/27/2020300,000035076.270820.141152.ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000MBVCB.748181326.HUNG ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.748176773.ung ho ma so MS 2020.211 be Nguyen thien phu.CT tu 0371000474883 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000939514.270820.135455.MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240259610053
8/27/2020300,000IBVCB.748161848.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.207 cho ong Pham Van Tap.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000IBVCB.748156756.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000IBVCB.748156658.Ung ho MS2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000IBVCB.748155504.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.205 cho em Chang Thi La.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000914933.270820.130338.Ung ho ms 2020.211, be Nguyen Thien Phu, FT20240048939370
8/27/2020300,000MBVCB.748067383.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000IBVCB.748064799. MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011000492492 DUONG THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.748061252.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.748053458.NGUYEN MANH HA chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021002099000 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.748036592.TRAN THI VAN chuyen tien MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0141000567960 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.748037630.Ung ho MS2020.211.CT tu 0101001235087 NGO XUAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747999255.Giup MS2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000408926.270820.110954.MoMoT0937336393T6847247922T970436Tung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000MBVCB.747992560.MS 2020211.CT tu 0011001665176 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020300,000IBVCB.747967937.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020300,000MBVCB.747967089.ung ho MS 2020.211(be NguyenThienPhu).CT tu 0621000417854 HO HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000844515.270820.104622.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU MS 2020.211
8/27/2020300,000258154.270820.104625.ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000929403.270820.104211.Ung ho Ms 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
8/27/2020300,000467398.270820.102859.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000825213.270820.102751.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240800704216
8/27/2020300,000Sender:79307006.DD:270820.SHGD:10003622.BO:LE THI NGA.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020300,000948160.270820.101433.Ung ho MS2020.211
8/27/2020300,000723725.270820.101050.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:10:26 723725
8/27/2020300,000977031.270820.100231.ung ho MS 2020.211(be ng thien phu)
8/27/2020300,000876279.270820.095605.ung ho Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000690569.270820.094745.UNG HO MS 2020 211
8/27/2020300,000883767.270820.094116.Vietcombank 0011002643148 ms 2020211 nguyen thien phu
8/27/2020300,000053478.270820.092622.ung ho be Thien Phu MS2020.211
8/27/2020300,000Sender:48304001.DD:270820.SHGD:10001430.BO:TRAN THI PHUONG LOAN.MS 2020.211 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HCM
8/27/2020300,000MBVCB.747862270.ms 2020.211 be nguyen thien phu ung ho.CT tu 0011004148176 PHAM PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000790110.270820.093526.Ung ho be Nguyen Thien Phu ms 2020 211 FT20240947648084
8/27/2020300,000Sender:01310012.DD:270820.SHGD:10004310.BO:DANG QUOC KIM.2020.211
8/27/2020300,000858451.270820.093340.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020300,000MBVCB.747855371.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0371000401627 PHAM THIEN NIEN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747853748.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0451000686888 LE THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000195227.270820.092638.Vietcombank 0011002643148 ung ho be nguyen thien phu
8/27/2020300,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10003912.BO:NGUYEN VAN DANG.IBUNG HO MS 2020.211
8/27/2020300,000MBVCB.747850684.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0511000462773 TRAN KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000853010.270820.092652.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000852548.270820.092615.Chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020211
8/27/2020300,000415038.270820.092605.ung ho be Nguyen thien Phu. ms 2020.211
8/27/2020300,000780479.270820.092015.Ung ho be Thien Phu MS 2020.211 FT20240872400860
8/27/2020300,000513081.270820.091316.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000844719.270820.091609.MS 2020.211
8/27/2020300,000163934.270820.091422.Ung ho be nguyen thien phu Ms 2020 211
8/27/2020300,000011178.270820.091328.IBFTA 200827000017473 MS 2020.211
8/27/2020300,000MBVCB.747828610.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000775820.270820.091240.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240352543886
8/27/2020300,000MBVCB.747825224.Ms 2020.211 (ung ho be Nguyen Thien Phu).CT tu 0301000394895 PHAN CHU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000683576.270820.090817.MS 2020 NCHCCCL HoangNguyen 0908070806
8/27/2020300,000461102.270820.090816.Ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020300,000682906.270820.090415.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000770935.270820.090407.ung ho MS 2020.211.be Nguyen Thien Phu FT20240040980604
8/27/2020300,000211899.270820.090242.Ngo Thi Hien ung ho ma 2020.211 be Nguyen Thien Phu adidaphat
8/27/2020300,000768931.270820.090033.Ung ho MS 2020.211 be Thien Phu FT20240192925070
8/27/2020300,000712742.270820.085720.UNG HO MS 2020.211( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-08:57:27 712742
8/27/2020300,000650590.270820.085624.Ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020300,000Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10004356.BO:VO HOANG SON.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/27/2020300,000Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10004218.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020300,000764997.270820.085305.Ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu FT20240898425897
8/27/2020300,000981419.270820.085150.Ug ho Ms2020.211 nguyen thien phu
8/27/2020300,000010716.270820.085117.ISL20200827085058978-ung ho 2020.211 be Thien Phu
8/27/2020300,000763517.270820.085017.Ms 2020.11 be Nguyen Thien Phu FT20240898413900
8/27/2020300,000763353.270820.084957.ms 2020.211 FT20240303427277
8/27/2020300,000208894.270820.084844.Hanh Newtatco ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu bi bong)
8/27/2020300,000820926.270820.084407.Ung ho chau Nguyen Thien Phu bi bong con
8/27/2020300,000760217.270820.084348.UngHo MS 2020.211NguyenThienPhu FT20240493852203
8/27/2020300,000877613.270820.083840.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000755852.270820.083427.Ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu FT20240880942909
8/27/2020300,000205869.270820.083334.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020300,000949082.270820.082654.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN NHUNG chuyen khoan ung ho ms 2020 211
8/27/2020300,000753469.270820.082903.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240880920374
8/27/2020300,000MBVCB.747774516.PHAN THI THANH HONG chuyen tien.CT tu 0261003468292 PHAN THI THANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000502991.270820.082712.Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000053112.270820.082452.VO THI KIM OANH UNG HO MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020300,000Sender:01202001.DD:270820.SHGD:10000199.BO:LE MINH HOANG.995220082750849 MS 2020.210 BENGUYEN PHUC THINH
8/27/2020300,000IBVCB.747771734.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)-anh Thien Phuc 50k, me Hanh 250k.CT tu 0071004673623 NGUYEN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000098337.270820.082307.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu mong con som binh phuc
8/27/2020300,000750603.270820.082202.MS2020.211 be nguyen thien phu FT20240065500188
8/27/2020300,000IBVCB.747770117.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0341005037612 BUI THI NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000750118.270820.082041.Ung ho MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU FT20240192781112
8/27/2020300,000MBVCB.747769170.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000708370.270820.081828.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU-270820-08:18:21 708370
8/27/2020300,000708239.270820.081708.MS 2020.211 (NGUYEN THIEN PHU)-270820-08:16:33 708239
8/27/2020300,000MBVCB.747765470.Ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0301000296653 NGUYEN THI HONG BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000010381.270820.081427.ISL20200827081417599-MS 2020.211-ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000IBVCB.747760568.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181001074678 TRAN THI KIM DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000675268.270820.080817.2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020300,000477796.270820.080415.ung ho con bi bong
8/27/2020300,000793922.270820.080313.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000MBVCB.747749560.ung ho MS 2020.211 Be NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0041000167074 HO NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000298902.270820.075029.Le Thi Hong Van chuyen tienMS 2020.211 ( be nguyen thien phu )
8/27/2020300,000787527.270820.074922.Ung ho MS 2020.211
8/27/2020300,000787472.270820.074918.ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020300,000738523.270820.074025.MS 2020.211 FT20240880741696
8/27/2020300,000738200.270820.073856.Ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240296009828
8/27/2020300,000705778.270820.073810.UNG HO MS 2020.21 ( BE NGUYEN THIEN PHU )-270820-07:38:11 705778
8/27/2020300,000059395.270820.073508.MS 2020211 ung ho be nguyen thien phu
8/27/2020300,000052691.270820.073411.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000390353.270820.073156.ung ho ms 2020.211 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/27/2020300,000522478.270820.072758.ung ho be Thien Phu MS2020.211
8/27/2020300,000777655.270820.072417.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020300,000735075.270820.072227.Ung ho MS 2020.210 nguyen phuc thinh FT20240306065906
8/27/2020300,000IBVCB.747726053.Ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0481000789440 VO TAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000774185.270820.071328.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000MBVCB.747721814.MS 2020.211.CT tu 0021000349665 VU THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747722361.NGUYEN XUAN NGHIA chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( Nguyen Thien Phu) .CT tu 0081000302164 NGUYEN XUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747720812.Ung ho chau Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747720736.UH MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu .CT tu 0981000408364 HOANG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000IBVCB.747718946.Ung ho ms 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000768611.270820.065230.Chuyen tien MS2020.211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000MBVCB.747715802.LE VIET HUNG chuyen tien ung ho MS2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011003512298 LE VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747715505.UH be Phu MS 2020.211 .CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747715162.ms2020.211 be Nguyen Thien phu.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000388929.270820.063743.ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000896161.270820.063559.Ung ho MS 2020.211 be thien phu
8/27/2020300,000379566.270820.063513.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000MBVCB.747711385.Ung ho MS.2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747710325.NGUYEN THI THANH HOAI chuyen tien.CT tu 0041000414444 NGUYEN THI THANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000MBVCB.747707689.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0341001522354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020300,000502562.270820.061201.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THE HOI chuyen khoan ung ho MS 2020 211 NGU
8/27/2020300,000726952.270820.060918.MS 2020.211 FT20240020596487
8/27/2020300,000MBVCB.747702037.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020300,000883623.270820.054305.MS 2020.211 Ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020300,000MBVCB.747698755.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020350,000055850.270820.112357.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020350,000700334.270820.103754.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020400,000IBVCB.748741993.chuyen khoan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071003670152 PHAM NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020400,000Sender:48304001.DD:270820.SHGD:10005000.BO:VU THI BICH TG VND 006.UNG HO MS2020.207 VA MS2020.210 (ONG TAP VA BE THINH)
8/27/2020400,000IBVCB.748174162.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.210 cho be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020400,000906690.270820.103319.ung ho MS 2020.095, Be Thien Phu
8/27/2020400,000676910.270820.093733.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen thien phu
8/27/2020400,000980663.270820.084559.MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh
8/27/2020400,000876153.270820.082135.Vietcombank 0011002643148 MS 2020211be Nguyen Thien Phu
8/27/2020400,000IBVCB.747766942.Ung ho be NGUYEN THIEN PHU MS 2020.211.CT tu 0081001236818 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020400,000787676.270820.074947.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020400,000IBVCB.747729372.MS 2020.211.CT tu 0181003419107 NGUYEN NHU TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020400,000MBVCB.747713497.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien- Ung ho MS 2020-211 ( be NGUYEN THIEN PHU ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020497,800875495.270820.095504.Chuyen tien den ms 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020500,000583997.270820.225209.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020500,000165551.270820.213618.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000270536.270820.201922.TRAN VAN PHAT Chuyen tien MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh)
8/27/2020500,000093619.270820.201437.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu mong con vuot qua
8/27/2020500,000992108.270820.190924.MS 2020.211 ( Be Nguyen thien phu )
8/27/2020500,000MBVCB.748578325.UNG HO MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.748559330.NGUYEN ANH QUYNH TRUC UNG HO MS 2020 211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0481000735466 NGUYEN ANH QUYNH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000165203.270820.165203.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000163759.270820.164937.ung ho be Nguyen Phuc Thinh. ma so 2020.210
8/27/2020500,000486030.270820.162546.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000778394.270820.162601.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-16:25:25 778394
8/27/2020500,000513625.270820.162503.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) con trai Anh Nguyen Thanh Phuong Bac Ninh
8/27/2020500,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10013973.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020500,000Sender:79307006.DD:270820.SHGD:10008362.BO:KHUONG DAT LONG.UNG HO CHO BE NGUYEN THIEN PHUMS: 2020.211
8/27/2020500,000MBVCB.748355851.Ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071001308985 HOANG NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.748351285.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001308985 HOANG NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.748345275.Ung ho em Nguyen Thien Phu MS:2020.211.CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000948447.270820.154143.IBFT be nguyen thien phu
8/27/2020500,000MBVCB.748291103.NGUYEN HONG TUAN Gia dinh be Gia Huy, Q1 Tp.HCM gui MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001191009 NGUYEN HONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000622944.270820.150923.Ung ho Ms 2020 211 chuc be khoe manh
8/27/2020500,000982867.270820.145612.Vietcombank 0011002643148 TRUONG NGOC DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000763765.270820.150015.UNG HO MS 2020.211 CHAU NGUYEN THIEN PHU-270820-15:00:07 763765
8/27/2020500,000IBVCB.748233978.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071004774095 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000540942.270820.143623.Vietcombank 0011002643148 HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000Sender:79303008.DD:270820.SHGD:10006953.BO:NGUYEN THI HONG HANH.UNG HO MS 2020.211 NGUYENTHIEN PHU
8/27/2020500,000IBVCB.748216238.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0251002726746 BUI THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000959745.270820.142801.Ung ho MS 2020.211 FT20240879138676
8/27/2020500,000552746.270820.142339.VIETTEL 400300 LIENNH 200827 200827098879671 400201 ung ho be nguyen thien phu
8/27/2020500,000IBVCB.748197172.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000480370.270820.141113.Ungho ms 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020500,000730500.270820.140650.Ung ho MS 2020 211 be Thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.748163992.Giup do 2020.211.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000tang trung xuong ung ho MS 2020211(BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020500,000924052.270820.132440.MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu FT20240896009396
8/27/2020500,000258371.270820.120638.Hoang Thi Thao ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020500,000881990.270820.115408.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240299036996
8/27/2020500,000871291.270820.113613.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240060420824
8/27/2020500,000526883.270820.112856.Vietcombank 0011002643148 HO HUU CHAU chuyen khoan ung ho chau nguyen thien phu ms 2020 211
8/27/2020500,000MBVCB.748022081.UNG HO MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0181002327036 VO THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.748019036.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0281000462433 LE HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000748957.270820.111730.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020500,000MBVCB.748003897.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000722702 DO THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747996008.bong con.CT tu 0301000413179 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020500,000336941.270820.110729.MS 2020 211 ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000IBVCB.747990174.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10006994.BO:TRAN THI QUE HUONG.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYENTHIEN PHU
8/27/2020500,000378903.270820.105059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.747974625.Ung ho MS 2020.211 ( be Phu ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000843395.270820.105421.Ung ho MS 2020.211 FT20240541153011
8/27/2020500,000920714.270820.105105.ung ho be nguyen thien phu, ma so 2020.211
8/27/2020500,000729811.270820.104714.UNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:47:13 729811
8/27/2020500,000528432.270820.104529.MS 2020 206 ( EM A CHAT)
8/27/2020500,000700516.270820.103849.MS 2020211 UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU Tinh BAC NINH
8/27/2020500,000MBVCB.747941813.NGUYEN THI QUYNH NHU chuyen tien MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0501000295028 NGUYEN THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000IBPS/SE:48304001.DD:270820.SH:10000581.BO:NGUYEN THI THU PHUONG.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM VIET NAM
8/27/2020500,000431713.270820.102947.ung ho MS 2020.211-be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000726828.270820.102926.UNG HO MS2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:29:28 726828
8/27/2020500,000825248.270820.102754.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240929800466
8/27/2020500,000MBVCB.747931995.ung ho ms 2020.211 (be nguyen thien phu) .CT tu 0331003645275 TRAN THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000822105.270820.102317.Ms 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240446095497
8/27/2020500,000821896.270820.102259.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240929790369
8/27/2020500,000897072.270820.102130.UNG HO MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000820066.270820.102016.Gui chau Nguyen Thien Phu. MS2020.211 FT20240154476010
8/27/2020500,000925589.270820.101814.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020500,000890647.270820.101331.Ung ho MS 2020.211 be NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000889010.270820.101133.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000886494.270820.100831.Chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020500,000TRAN QUOC MINH UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHUC
8/27/2020500,000883394.270820.100447.Ho Dieu Ky UH MS2020.211 em Nguyen Thanh Phu
8/27/2020500,000239138.270820.100352.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.747898048.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0081000940100 NGUYEN QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000719161.270820.100125.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020500,000IBVCB.747896872.Ung ho Be Nguyen Phuc Thinh_MS 2020.210.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000IBVCB.747892293.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000804669.270820.095745.Ung ho MS2020211 be nguyen thien phu FT20240878230909
8/27/2020500,000803821.270820.095629.ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240008269208
8/27/2020500,000000632.270820.094904.ung ho MS 2020.211 (be NGUYEN THUEN PHU)
8/27/2020500,000MBVCB.747876045.Be nguyen thien phu.CT tu 0251002659155 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000970995.270820.094726.Ung ho qua Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien phu
8/27/2020500,000MBVCB.747871028.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0011003565728 PHI ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000000471.270820.094315.ung ho ms 2020211 ung ho be nguyen thien phuc
8/27/2020500,000794903.270820.094255.Ung ho MS 2020.211be nguyen thien phu FT20240086328472
8/27/2020500,000MBVCB.747867581.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0011001465765 LE ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10003839.BO:HOANG THANH HAI.MS 2020.211
8/27/2020500,000788462.270820.093252.Ung ho MS 2020.211 FT20240303593011
8/27/2020500,000MBVCB.747855350.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121001365796 NGUYEN HUU NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747854713.Nguyen Thi Dung ck ung ho be MS 2020.210 - Nguyen Phuc Thinh qua Vietnamnet.CT tu 0021000365821 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000IBVCB.747852276.Chua Benh.CT tu 0381002502939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020500,000882088.270820.092554.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HUYNH THI MINH HIEU chuyen khoan ms2020211 be ng
8/27/2020500,000MBVCB.747851724.Ung ho MS2020.211.CT tu 1012830061 NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000954750.270820.092516.Vietcombank 0011002643148 MS2020211 be thien phu
8/27/2020500,000Sender:79310001.DD:270820.SHGD:10005190.BO:NGUYEN THI DANG NGA.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000247118.270820.092944.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000MBVCB.747849872.Ung ho MS2020.211(be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0021000334179 HO LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747849784.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0721000524535 TRUONG NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747849522.MS 2020.211.CT tu 0371003901388 PHAM NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000513881.270820.092146.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020500,000MBVCB.747843489.ung ho MS2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011001564135 NGUYEN THI BAO MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,0000200970405082709155920200000109794.42698.092318.UNG HO MS2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000781802.270820.092220.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240540906647
8/27/2020500,000925105.270820.092123.Ung ho MS 2020211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020500,000216404.270820.092044.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000847341.270820.091926.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000167293.270820.091641.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.747832071.PHAM THI THANH PHUONG chuyen tien ung MS 2020.211 ( Nguyen Thien Phu).CT tu 0261003462338 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000984897.270820.091440.200827000003444 MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu ZP5MKQMVVGSB
8/27/2020500,000IBVCB.747829862.MS 2020.211 Be Nguyen Thien PHu.CT tu 0071003566056 PHAM HUU PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000Sender:79310001.DD:270820.SHGD:10004394.BO:VO THI MY HANH.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000MBVCB.747828496.ung ho ms 2020.211( be nguyen thien phu).CT tu 0491001505249 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747828075.MS 2020.211 Ung Ho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0011000406360 QUACH MANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000IBVCB.747826960.Ung ho ms 2020.211. Be ng thien phu.CT tu 0071000686567 NGUYEN TAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000920185.270820.091014.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000MBVCB.747822958.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0231000613400 VU THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747820886.ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0281000024321 BUI DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000478738.270820.090523.ung ho Ms 2020211 be nguyen thhien phu
8/27/2020500,000Sender:01202001.DD:270820.SHGD:10000653.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.995220082751389 MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000IBVCB.747812428.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003041830 NGUYEN THI PHUONG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000408508.270820.085933.MS 2020.211
8/27/2020500,000MBVCB.747810645.Ung ho uMS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0051000174718 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000Sender:01202021.DD:270820.SHGD:10000583.BO:DINH THI MINH HUYEN.995220082731961 UNG HO MS2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000830622.270820.085735.ck ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10002988.BO:VO THI NGOC ANH TAM.IBUNG HO MS2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020500,000828788.270820.085504.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000681545.270820.085517.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000646432.270820.085512.MoMo 0988309716 ung ho MS 2020211BE Nguyen Thien Phu 6845925204
8/27/2020500,000MBVCB.747806606.Ung ho MS2020.211.CT tu 0021001017382 NGUYEN DICH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000209714.270820.085237.ung ho MS 2020.211
8/27/2020500,000MBVCB.747803125.Dong gop ung ho MS 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0021001544633 LE THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000764138.270820.085129.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020 211 FT20240965560913
8/27/2020500,000MBVCB.747802527.Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Nhan).CT tu 0041000221617 HO QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000146412.270820.085017.Ung ho MS 2020.211(be nguyen thien phu)
8/27/2020500,000128981.270820.084909.ung ho MS 2020 211 chau Thien Phu Cuong 0934455669
8/27/2020500,000MBVCB.747798188.Ung ho ms2020.211 chau nguyen thien phu .CT tu 0141000739709 NGUYEN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000711693.270820.084840.UNG HO BE THIEN PHU. MS 2020.211-270820-08:48:32 711693
8/27/2020500,000044781.270820.083014.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10002800.BO:TRAN THAO NGUYEN.IBUNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020500,000MBVCB.747794669.VU THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011000369132 VU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747794325.Ms2020.211(ung ho be Nguyen Thien Phu).CT tu 0511000452744 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747792909.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0121000874444 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747792634.MS 2020.211.CT tu 0501000060054 VU NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747792053.Ung ho MS.2020.211 ( Nguyen Thien Phu).CT tu 0151000484193 VO THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747791968.Anh Tuan- Quang Y giup cho MS 2020.211.CT tu 0041000350182 DUONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747790568.DO HONG PHONG ung ho MS2020.211.CT tu 0041000273868 DO HONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000911856.270820.084045.Thao gui ung ho be Nguyen Thien Phu MS2020.211
8/27/2020500,000IBVCB.747788621.Le Thi Quyen chuyen khoan MS2020.210 (Nguyen Phuc Thinh) .CT tu 0071002333105 VONG VA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000206930.270820.083903.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020500,000979384.270820.083510.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000IBVCB.747782025.Quy Thuan Ly chuyen khoan MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0531002579013 PHAN TRI DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000809545.270820.082737.Chuyen tien cho MS 2020 211
8/27/2020500,000752397.270820.082630.UH MS 2020.211Be Ng Thien Phu FT20240258493123
8/27/2020500,000752398.270820.082626.ms 2020.211 be nguyen thien phu FT20240192805526
8/27/2020500,000676981.270820.082354.MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000523416.270820.082340.MS 2020 211 (ung ho be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020500,000098037.270820.082250.MS 2020 211
8/27/2020500,000750685.270820.082208.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240796374131
8/27/2020500,000MBVCB.747771423.LE QUANG TIN ung ho ms 2020.210.CT tu 0071000973096 LE QUANG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000632793.270820.082159.ng ho ma so 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020500,000MBVCB.747770333.Ung ho MS 2020.211 ( be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0531002353138 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000750286.270820.082101.ung ho MS2020211 Nguyen Thien Phu FT20240848725962
8/27/2020500,000091199.270820.081620.Ms 2020 211 be Nguyen thien Phu
8/27/2020500,000392477.270820.081542.Ung ho MS 2020.211 - Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000675645.270820.081149.Ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020500,000627853.270820.081106.2020.211
8/27/2020500,000797378.270820.080914.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phuc
8/27/2020500,000947204.270820.080154.Vietcombank 0011002643148 MS 2020211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000081741.270820.080615.Ung ho ma so 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000946967.270820.075833.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be nguyen thien phu Ms 2020 211
8/27/2020500,000MBVCB.747753888.NGUYEN THI NGA chuyen tien ms2021.211.CT tu 0361000263102 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000078288.270820.080219.MS 2020211 ung ho em Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000391758.270820.080105.MS 2020.211?be Phu
8/27/2020500,000457472.270820.075935.Ung ho 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020500,000MBVCB.747751295.Ma so 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0451001664053 DUONG THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000742761.270820.075800.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240040729891
8/27/2020500,000IBVCB.747750389.Ung ho MS 2020.211(be Nguyen thien phu).CT tu 0041000384027 HOANG THI THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000706625.270820.075629.MS2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-07:56:24 706625
8/27/2020500,000790408.270820.075601.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.747747206.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000457149.270820.074902.Ung ho be Nguyen Thien Phu ( MS 2020211
8/27/2020500,000MBVCB.747742927.ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001169318 DINH DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000739403.270820.074429.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240880758481
8/27/2020500,000MBVCB.747739547.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0551000295666 BE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747738387.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu.CT tu 0451000211741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020500,000390527.270820.073653.ung ho MS 2020212 nguyen thien phu
8/27/2020500,000616376.270820.073642.UNG HO MS2020.211 NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000MBVCB.747734107.HUYNH THI MY AN chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0331000483373 HUYNH THI MY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000736911.270820.073210.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211 FT20240303138755
8/27/2020500,000MBVCB.747733821.chuyen tien ms 2020-211 be nguyen thien Phu.CT tu 0881000471899 VO THI NGOC THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000736711.270820.073116.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240031390804
8/27/2020500,000614329.270820.072713.Ck be Thien Phu. Ma 2020.211
8/27/2020500,000MBVCB.747730129.co CAM NGA MY ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu bi bong con).CT tu 0781000458535 CAM NGA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747729879.Bong do con.CT tu 0251001750513 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020500,000610307.270820.072209.MoMo 0903672227 ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu 6845091724
8/27/2020500,000734791.270820.072040.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240493541964
8/27/2020500,000051219.270820.071916.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000734526.270820.071906.Ung ho MS 2020.211 FT20240085898651
8/27/2020500,000734366.270820.071809.Ung ho MS 2020-211 be Nguyen Thien Phu FT20240761129393
8/27/2020500,000MBVCB.747725134.VU DINH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.211.CT tu 0591000405405 VU DINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000047568.270820.071109.ung ho be Thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.747724416.MS 2020.211 ( be nguyen thien phu).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747722703.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001252190 NGUYEN HONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747720885.ung ho ms 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0011002409322 HOANG ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000294369.270820.070025.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020500,000731608.270820.065930.MS2020.211 be nguyen thien phu FT20240065192298
8/27/2020500,000731489.270820.065831.Ung ho MS2020.211 Be Nguyen Thien Phu FT20240761059013
8/27/2020500,000704278.270820.065653.2020.211 NHO A/C TOA SOAN GUI UNG HO GIUP BE NGUYEN THIEN PHUC-270820-06:57:01 704278
8/27/2020500,000MBVCB.747718487.NGUYEN THI MINH HA chuyen tien ung ho e MS 2020.211( be nguyen thien phu).CT tu 0571000011279 NGUYEN THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000768555.270820.065217.MS 2020.211 ung ho be Thien Phu
8/27/2020500,000730548.270820.065025.Ung ho be bi bong con nguoi goi luu thi thanh tung FT20240303087528
8/27/2020500,000768134.270820.065020.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000730532.270820.065015.2020.211 FT20240295830904
8/27/2020500,000456008.270820.065004.Ung ho ms 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020500,000MBVCB.747716599.ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000382741.270820.064346.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000009371.270820.064152.Ung.ho.MS2020.211
8/27/2020500,000380855.270820.063831.ung ho cho be Nguyen Thien Phu bi bong con o Bac Ninh
8/27/2020500,000703776.270820.063729.UNG HO MS 2020.211-270820-06:37:36 703776
8/27/2020500,000729099.270820.063635.Ung ho MS 2020.211 FT20240295783919
8/27/2020500,000763488.270820.062518.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000763510.270820.062516.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.747708728.giup MS 2020.211 Nguyen Thien Phu.CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000605556.270820.062005.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000762287.270820.061647.ung ho MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000031771.270820.061429.MS 2020 211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020500,000727224.270820.061321.MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240708041489
8/27/2020500,000031206.270820.061056.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.747705424.NGUYEN QUANG BINH chuyen tien ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011000028654 NGUYEN QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000669939.270820.060939.Ms 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000030774.270820.060758.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen thien Phu
8/27/2020500,000726425.270820.060049.Ung ho ms 2020211 nguyen thien phu FT20240065071888
8/27/2020500,000IBVCB.747702069.MS2020.211(Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071004150239 LE NGUYEN DIEN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000604172.270820.055641.ung ho chau Nguyen Thien Phu ma so 2020 211
8/27/2020500,000725994.270820.055126.MS 2020.211 FT20240065033303
8/27/2020500,000MBVCB.747701604.ung ho MS 2020.211 be thien phu.CT tu 0791000054222 CHUNG KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000603756.270820.054737.Ung Ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020500,000MBVCB.747701027.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747700132.ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0541000184008 LE DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747699860.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0091000381556 CAO TRUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000MBVCB.747699683.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020500,000702858.270820.053505.MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-05:34:42 702858
8/27/2020500,000MBVCB.747699628.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0711002124761 VU HONG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020600,000IBVCB.748374544.PHAM HOANG DIEM THUY ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121000619844 PHAM HOANG DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020600,000842713.270820.091326.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020600,000MBVCB.747828048.MS 2020.211 ung ho be NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0591000213322 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020600,000MBVCB.747789125.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0441000626404 PHAM HANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020700,000MBVCB.748110143.Ung ho Ms 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000658298 NGUYEN THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000MBVCB.748765045.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000790240 DOAN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000548896.270820.211329.MS 2020.211 Chu Truong Van Luyen VT ung ho chau Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000IBVCB.748612516.ung ho MS2020.211.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000MBVCB.748609022.MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0621003800607 NGUYEN VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000017077.270820.190431.ISL20200827190418814-MS 2020.211 Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000792930.270820.180908.UNG HO CHI PHI PHAU THUAT PHONG CHO BE MS 2020.211 ( NGUYEN THIEN PHU)-270820-18:09:05 792930
8/27/20201,000,000969570.270820.155453.chuyen tien giup be 4 tuoi bi bong
8/27/20201,000,000Sender:79202002.DD:270820.SHGD:10004343.BO:DUONG DINH HIEU 0905.775.059.DUONG DINH HIEU UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/27/20201,000,000945805.270820.151807.IBFT ungho MS2020.211 be nguyenthienphu
8/27/20201,000,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10012806.BO:NGUYEN THI NGOC HANG.IBMS 2020211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/20201,000,000MBVCB.748266743.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0151000535776 TRUONG HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000IBVCB.748224294.PHAN THANH VAN ung ho MS 2020.211 (be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0281000666206 DO THI MY TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000MBVCB.748221753.PHAM HO MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ) .CT tu 0251002299744 PHAM HO MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000MBVCB.748191586.chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000483548.270820.140154.ung ho MS 2020 211 be nguen thien phu
8/27/20201,000,000940401.270820.135637.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240226026009
8/27/20201,000,000936617.270820.134946.Dinh Hong Tham 0902387889-Nguyen Thien Phu-MS202211 FT20240449500847
8/27/20201,000,000752674.270820.134645.DO CAO TRUC XUAN UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-13:46:25 752674
8/27/20201,000,000478513.270820.134132.Ung ho MS 2020.211 -be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10009357.BO:DOAN DIEP ANH.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU MA SO2020 211
8/27/20201,000,000738560.270820.133706.ung ho be Nguyen Thien Phu - MS 2020.211
8/27/20201,000,000Sender:79303008.DD:270820.SHGD:10005669.BO:TRUONG THI DIEM THUY.GUI TIEN UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/20201,000,000Sender:79334001.DD:270820.SHGD:10001976.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/27/20201,000,000Sender:79303008.DD:270820.SHGD:10005266.BO:NGUYEN THI PHUONG THUY.TANG NGUYEN THIEN PHU
8/27/20201,000,000Sender:79305001.DD:270820.SHGD:10002908.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO MS 2020.11 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/20201,000,000875136.270820.114232.Ung ho MS 2020.211 FT20240709170404
8/27/20201,000,000383340.270820.114025.Ms 2020 211 ung ho chau nguyen thien phu
8/27/20201,000,000UNG HO MS 2020211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/20201,000,000343864.270820.111219.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000IBVCB.747997644.Ung ho ma so 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/20201,000,000IBVCB.747987008.Ung ho ma so 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/20201,000,000910957.270820.103845.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000IBPS/SE:48304001.DD:270820.SH:10002236.BO:NGUYEN HUNG LOC.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/27/20201,000,000527725.270820.102729.MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/27/20201,000,000IBVCB.747932774.ung ho MS2020.211 NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000527551.270820.102251.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000268012.270820.102215.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000696938.270820.102041.Ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/20201,000,000817351.270820.101621.Ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240048312870
8/27/20201,000,000Sender:48304001.DD:270820.SHGD:10001717.BO:NGUYEN THI XUYEN.CO THIEN HUE UNGHO MS 2020.211( BE NG THIEN PHU TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/27/20201,000,000890553.270820.101326.MS 2020.211
8/27/20201,000,000887041.270820.100912.MS2020.211
8/27/20201,000,000924101.270820.100921.ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000IBVCB.747901382.TA QUANG THIEN ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0481000280154 TA QUANG THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000721371.270820.095610.UNG HO MS2020.211 - BE NGUYEN THIEN PHU-270820-09:55:11 721371
8/27/20201,000,000507553.270820.095722.Ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu
8/27/20201,000,000718014.270820.095436.2020-211-nguyen thien phu
8/27/20201,000,000Sender:79333001.DD:270820.SHGD:10000847.BO:TRAN THI GIANG TAN.NGUYEN TRAN BAO DUC UNG HO MS 2020. 211
8/27/20201,000,000839083.270820.094139.Ung Ho MS 2020211 Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000790933.270820.093638.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240031854277
8/27/20201,000,000MBVCB.747858549.Ung ho Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000788866.270820.093330.Ung ho 2020211 be nguyen thien phu FT20240878140980
8/27/20201,000,000Sender:01202021.DD:270820.SHGD:10000742.BO:CTY CP XD VA TV DT18.995220082700336 UNG HO BENGUYEN THIEN PHU MS 2020 211
8/27/20201,000,000Sender:79333001.DD:270820.SHGD:10000650.BO:NGUYEN XUAN TUNG.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENP HU
8/27/20201,000,000780727.270820.092041.Ung ho ms 2020.211 FT20240290945996
8/27/20201,000,000846322.270820.091810.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000714981.270820.091337.UNG HO MS 2020211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-09:13:45 714981
8/27/20201,000,000158914.270820.091053.Ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000MBVCB.747824679.MS 2020.209 UNG HO GD A DUC.CT tu 0591000213322 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000774055.270820.090938.NGUYEN DUC CUONG ung ho Gd Nguyen Thanh Phuong Bac Ninh FT20240154206333
8/27/20201,000,000683705.270820.090857.MS 2020211 NGUYEN THIEN PHU bi bong
8/27/20201,000,000837627.270820.090648.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000683112.270820.090537.Ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu
8/27/20201,000,000460756.270820.090239.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000768585.270820.085955.MS 2020.211 FT20240796509078
8/27/20201,000,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10002971.BO:NGUYEN THI HONG LE.IBUNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/27/20201,000,000406459.270820.085013.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/20201,000,000761891.270820.084706.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20240306382291
8/27/20201,000,000904755.270820.084134.IBFT ungho MS2020.211 beNguyenThienPhu
8/27/20201,000,000814257.270820.083434.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu. chuc chau nhanh lanh thuong va khoe manh.
8/27/20201,000,000106054.270820.083015.MS 2020 211 nguyen thien phu
8/27/20201,000,000IBVCB.747777321.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0451000262998 NGUYEN HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000808237.270820.082543.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000MBVCB.747772911.PHAN VAN BE BAY chuyen cho Ms: 2020.211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0601000508534 PHAN VAN BE BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000903520.270820.082357.Be Nguyen Thien phu: MS 2020211
8/27/20201,000,000750796.270820.082231.MS 2020.211 FT20240065502627
8/27/20201,000,000096083.270820.082100.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000203434.270820.082054.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/20201,000,000749694.270820.081931.Ung ho ma so 2020.211 FT20240031568347
8/27/20201,000,000832624.270820.081707.ung ho MS 2020 211
8/27/20201,000,000802688.270820.081721.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000707980.270820.081421.UNG HO MS 2020.211( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-08:14:16 707980
8/27/20201,000,000IBVCB.747762324.Ung ho MS2020.211 - be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071001145427 TRIEU MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000MBVCB.747762950.NGUYEN THI CUC -Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000670490 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000799805.270820.081307.Chuyen tienung ho Ms 2020.211
8/27/20201,000,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10000935.BO:LE MINH QUOC.IBUNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/20201,000,000MBVCB.747752848.Uh MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121001780411 NGUYEN THANH NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000792519.270820.080030.LE THI NGHIA UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/20201,000,000619857.270820.074911.Ung ho ma so 2020.211
8/27/20201,000,000783745.270820.074044.Chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu, MS 2020.211
8/27/20201,000,000673189.270820.074009.Ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/20201,000,000735376.270820.072401.Ung ho ms 2020.205-em Chang Thi La FT20240880684771
8/27/20201,000,000734887.270820.072122.Ung ho ms 2020.211-be Nguyen Thien Phu FT20240880673250
8/27/20201,000,000MBVCB.747725493.PHAN THI THANH HA chuyen tien ung ho MS 2020.211(chau Nguyen thien Phu).CT tu 0021000808613 PHAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000733792.270820.071446.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240085880070
8/27/20201,000,000MBVCB.747722317.Bui Viet Quan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) mong chau som khoe.CT tu 0011003976704 BUI VIET QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000769411.270820.065603.UNG HO MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/20201,000,000768698.270820.065246.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000729078.270820.063621.Giup be Nguyen Thien Phu -MS 2020.211 FT20240031185522
8/27/20201,000,000MBVCB.747710082.Ung ho be Nguyen Thien Phu(MS 2020.211).CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000703672.270820.063228.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU-270820-06:32:20 703672
8/27/20201,000,000MBVCB.747709914.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000728449.270820.062928.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU FT20240153710317
8/27/20201,000,000763393.270820.062437.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 chau Thien Phu
8/27/20201,000,000477159.270820.061748.ung ho MS 202021be nguyen thien phu
8/27/20201,000,000703210.270820.060753.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-06:07:30 703210
8/27/20201,000,000368708.270820.060430.Ung ho MS 2020.211?(Be Nguyen Thien Phu)
8/27/20201,000,000455516.270820.055706.Ung ho ms 2020.211 (ung ho be nguyen hien phu)
8/27/20201,000,000629100.270820.055422.UNG HO MS2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/20201,000,000353597.270820.054306.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20201,000,000MBVCB.747700856.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0031000380720 VU XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,000,000709619.270820.001136.MS 2020.210 FT20240294446496
8/27/20201,182,745MBVCB.748044930.Thang Le ung ho case MS 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0451000308448 LE CONG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,500,000100020.270820.205633.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210
8/27/20201,500,000IBVCB.748157488.Ms 2020 211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0071001199577 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/20201,500,000MBVCB.747843830.PHAM HIEU PHUONG NGHI chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0071001343230 PHAM HIEU PHUONG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20201,500,000MBVCB.747812559.Ung ho giup do Ma so 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu). Con trai anh Nguyen Thanh Phuong, Bac Ninh.CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000805071.270820.201241.UNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-20:12:10 805071
8/27/20202,000,000MBVCB.748381600.MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071002612735 TRIEU NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000044579.270820.151610.200827000057789 Co Kim Vuong ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh ZP5MKQN027G7
8/27/20202,000,000MBVCB.748156325.Ung ho Be Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000MBVCB.748155760.Ung ho Be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000738411.270820.132231.CONG TY CP DP PHUC THIEN UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/20202,000,000Sender:01207001.DD:270820.SHGD:10000108.BO:NGUYEN THI ANH NGUYET.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU) SO TK 0011002643148 TAI SO GIAO DICH NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM
8/27/20202,000,000IBVCB.748136918.MACH HUE MAN chuyen khoan ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0511003789908 MACH HUE MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000966594.270820.115749.Chuyen tien ung ho MS 2020.211. Be Nguyen Thien Phu.
8/27/20202,000,000864891.270820.112614.Mrs Ha sdt 0913383814 ung ho MS 2020.206 - e A Chat FT20240604976915
8/27/20202,000,000MBVCB.748009954.Ung ho MS2020.210.CT tu 1013490974 HO MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000MBVCB.748004271.Ung ho MS2020.211.CT tu 1013490974 HO MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000731946.270820.110008.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:59:37 731946
8/27/20202,000,000Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10006524.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU )
8/27/20202,000,000MBVCB.747962757.Be Khue ung ho MS 2020.210( be Nguyen Phuc Thinh ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000480249.270820.102648.Ung ho MS 2020210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/27/20202,000,000MBVCB.747926614.MS 2020.211 Ung Ho Be Phu .CT tu 0071001153897 DOAN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000IBVCB.747910132.NGUYEN THACH LANG chuyen khoan ung ho be Nguyen Thien Phu, MS 2020.211.CT tu 0411001003610 NGUYEN THACH LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000517447.270820.095620.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/20202,000,000676766.270820.094108.Nguyen Hoang An-TPHCM ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20202,000,000771878.270820.090550.Anh Toan Chi Ha ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240848899503
8/27/20202,000,000713564.270820.090329.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU-270820-09:02:54 713564
8/27/20202,000,000770444.270820.090316.MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu FT20240700397430
8/27/20202,000,000139405.270820.085710.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20202,000,000Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10003967.BO:NGUYEN THI MY DUNG.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYENTHIEN PHU
8/27/20202,000,000126115.270820.084655.Ghi ro ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20202,000,000MBVCB.747781197.NGUYEN HUYNH chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0231000598484 NGUYEN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20202,000,000741463.270820.075303.Ung ho MS 2020.211. be Nguyen Thien Phu FT20240192679090
8/27/20202,000,000059286.270820.073457.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/20202,000,000735314.270820.072343.Ung ho MS 2020.211 be Thien Phu FT20240303103573
8/27/20202,000,000771839.270820.070537.Chuyen tien ung ho ms 2020.211, be Nguyen Thien Phu
8/27/20202,000,000731885.270820.070141.UNG HO MS 2020.211 -be Nguyen Thien Phu FT20240192488145
8/27/20202,000,000MBVCB.747698254.Ung ho MS 2020..211(be nguyen thien Phu).CT tu 0071000588947 NGUYEN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20203,000,000MBVCB.748241971.LE NGOC HANG chuyen tien ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu.CT tu 0601000523962 LE NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20205,000,000IBVCB.2708200054983004.MS2020211 UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/20205,000,000MBVCB.748117875.ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu) .CT tu 0121000634717 NGUYEN THI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20205,000,000MBVCB.747967592.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0021000956142 VU ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/20205,000,000Sender:01320001.DD:270820.SHGD:10000007.BO:VU THANH HIEU.CHUYEN UNG HO MS 2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/202010,000,000923666.270820.100625.ung ho MS 2020.204 (ung ho Vien phi Nguyen Van Vinh
8/27/202010,000,000675346.270820.080856.Co Thao vpbank ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/202010,000,000MBVCB.747713769.DANG THI MY LINH chuyen tien 2020.211 Be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071000946530 DANG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/202020,000,000907030.270820.073418.UNG HO be Nguyen Thien Phu MS2020.211
8/27/202050,000,000Sender:79333001.DD:270820.SHGD:10002004.BO:CTY CP DAU TU NAM LONG.PHI THUC HIEN CHUONG TRINH HO TRO M AY TINH HOC DUONG TINH HA TINH
8/28/202020,000MBVCB.749884988.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.212(em vo thi thuy duong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/202020,000MBVCB.749482596.MS 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0421000528073 NGUYEN VAN THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/202035,000176104.280820.113942.ung ho MS 2020212
8/28/202050,000MBVCB.749983601.Ung ho ms 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong. mong ban mau khoe.CT tu 0141000814603 BUI GIA DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/202050,000731473.280820.220023.ung ho em vo thi thuy duong
8/28/202050,000161205.280820.204954.ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/202050,000141244.280820.203123.ms 2020 212
8/28/202050,000IBVCB.749790514.Giup ma so 2020 212 Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/202050,000690126.280820.183637.Ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh FT20241260563583
8/28/202050,000456981.280820.125029.Ung ho MS 2020212 ung ho vo thi thuy duong FT20241726681342
8/28/202050,000MBVCB.749146848.MS 2020 212 ung ho vo thi Thuy Duong.CT tu 0741000653890 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/202050,000306121.280820.104822.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/202050,000MBVCB.749033519.gui em mso 2020 212.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/202050,000591523.280820.092651.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/202050,000MBVCB.748913184.DINH THI MINH TAM chuyen tienMS 2020.212 (ung ho Nguyen Thi Thuy Duong).CT tu 0271000960670 DINH THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/202050,000413517.280820.075436.ADN Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/202050,000280132.280820.074630.MS 2020.212 FT20241432113054
8/28/202050,000823766.280820.074501.UNG HO MA SO 2020.212 ( UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-07:44:34 823766
8/28/202050,000275480.280820.072420.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212 FT20241753018200
8/28/202050,000946083.280820.065318.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho thuy duong 2020 212
8/28/2020100,000MBVCB.749986979.Ung ho MS 2020.175 - em Hoang Duc Tuan.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000802244.280820.224123.Gui toi chau thuy duong FT20242931237055
8/28/2020100,000MBVCB.749955235.Ung ho MS 2020.212(ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0351000779714 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.749953890.Ung ho Vo Thi Thuy Duong voi ma so 2020 212.CT tu 0311000578684 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020100,000659858.280820.213939.Vietcombank 0011002643148 MS 2020212 Vo Thuy Duong
8/28/2020100,000201461.280820.213139.Ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000964580.280820.211724.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000182338.280820.211037.MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000993427.280820.211028.Ung ho MS2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000962646.280820.210245.ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000648854.280820.205509.Ung ho MS 2020.209 gia dinh anh Duc - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/28/2020100,000145285.280820.203453.ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000654249.280820.201353.Vietcombank 0011002643148 HOANG DUC HUNG chuyen khoan
8/28/2020100,000MBVCB.749836227.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 1014093722 HOANG THE DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000925221.280820.195140.UNG HO VO THI THUY DUONG MS 2020.212-280820-19:51:04 925221
8/28/2020100,000MBVCB.749829841.ung ho MS 2020.212.CT tu 0351000992785 NGUYEN XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000257884.280820.193351.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020100,000MBVCB.749804182.benh hiem ngheo viem nao.CT tu 0121000776147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020100,000694090.280820.184332.MS 2020.212 ung ho VO THI THUY DUONG FT20241185413811
8/28/2020100,000731123.280820.183304.MS2020.212 (giup vo thi thuy duong)
8/28/2020100,000553386.280820.173934.ung ho be Nguyen Thien Phu
8/28/2020100,000MBVCB.749665196.NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.212( Ung ho vo thi thuy Duong).CT tu 0011002258263 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.749651408.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0721005118132 VO NGUYEN DANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000Sender:01309001.DD:280820.SHGD:10004486.BO:TRAN NGOC THAO VY.MS 2020211
8/28/2020100,000231290.280820.162507.Nguyen Thi Thuy chuyen tien ung ho ms 2020212
8/28/2020100,000MBVCB.749525730.Ung ho MS 2020.212.CT tu 0381000376646 DO NU HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000306071.280820.153044.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MEN chuyen khoan ungho em vothi thuy duong
8/28/2020100,000556457.280820.152928.Ung HO MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20241398700337
8/28/2020100,000444955.280820.152408.Ung ho MS2020.212 vo thi thuy Duong
8/28/2020100,000MBVCB.749455194.HA THI MONG THO chuyen tien ung ho ms 2020.212( Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0461000590675 HA THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000414939.280820.144110.MoMo 0972696810 MS 2020212 ung ho be Vo Thi Thuy Duong chuc be duoc nhieu nha hao tam giup do vuot qua benh 6862214733
8/28/2020100,000MBVCB.749376418.MS 2020211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021000428397 PHAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000056479.280820.140124.Vietcombank 0011002643148 ung ho be nguyen thien phu MS 2020 211
8/28/2020100,000669925.280820.135916.Gui tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020100,000MBVCB.749340794.Ung ho MS 2020.212 (vo thi thuy duong).CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.749299500.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong) .CT tu 0451000315402 TRAN DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.749297025.MS 2020.212(Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0291000259519 DINH CAO PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.749283647.ung ho MS: 2020.212 (vo thi thuy duong).CT tu 0021000349285 TRAN THI QUYNH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000455396.280820.124705.Ung ho MS 2020.211 be NguyenThienPhu FT20241269426480
8/28/2020100,000MBVCB.749258976.MS2020-212 (em Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000612235.280820.121015.Chuyen tien ung gia dinh em Thuy Duong Ms 2020.212. mong em mau lanh benh , a di da phat
8/28/2020100,000863573.280820.120830.ung ho 2020 210 nguyen phuc thinh
8/28/2020100,000863386.280820.120708.ung ho 2020 211 nguyen thien phuc
8/28/2020100,000MBVCB.749227046.PHAM THI TUYET MINH chuyen tien Ms 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0091000649810 PHAM THI TUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.749226913.uh MS 2020.211(nguyen thien phu)chuc e mau khoe.CT tu 0651000833489 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000413804.280820.120014.Ung ho MS2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020100,000MBVCB.749222635.ungho Ms 2020.212 (vo thi thuy duong)chuc e mau khoe.CT tu 0651000833489 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000406021.280820.115405.Ung ho MS2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000142054.280820.111816.MS 2020.212
8/28/2020100,000561316.280820.105959.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000318242.280820.105528.ng ho ms 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000381721.280820.104626.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi thuy Duong FT20241336912800
8/28/2020100,000322538.280820.103024.Ung ho Vo thi thuy Duong MS 2020.212
8/28/2020100,000MBVCB.749099346.NGUYEN THI THU LUONG ung ho Thu Duong -An giang.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000IBPS/SE:01310012.DD:280820.SH:10004568.BO:TRINH THI KIM HUYEN.HO TRO VO THI THUY DUONG 2020.212
8/28/2020100,000346274.280820.095624.MS 2020.212 UH be Vo Thi Thuy Duong FT20241225131127
8/28/2020100,000Sender:01310001.DD:280820.SHGD:10006395.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.MS 2020.212 VC QUOC TRANG UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020100,000155739.280820.094717.Ung ho MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000MBVCB.749036503.Ung ho MS2020.212.CT tu 0401001366891 TA THU TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000010876.280820.093852.IBFT MS 2020.211
8/28/2020100,000Sender:79333001.DD:280820.SHGD:10000384.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.211 UH BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020100,000956159.280820.091123.Vietcombank 0011002643148 CK UNG HO EM Vo THI THUY DUONG MS 2020 212
8/28/2020100,000621239.280820.091054.UNG HO
8/28/2020100,000MBVCB.748982398.MS 2020.212.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.748970768.NGO THI NY chuyen tien ung ho ms 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000307892.280820.085650.Ung ho MS 2020.212 vo thi thuy duong FT20241848862051
8/28/2020100,000567127.280820.085243.ung ho MS 2020.212(Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020100,000587148.280820.084612.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020100,000114906.280820.084035.Vinh Nam ung ho MS 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020100,000MBVCB.748947115.Ung ho ms 2020.212.CT tu 0331003817729 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000441539.280820.083757.ung ho MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu
8/28/2020100,000IBVCB.748938011.Ung ho MS2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0281000693231 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.748930808.MS 2020.212.CT tu 0631000478361 DUONG THI NHU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000288628.280820.081519.2020.212 FT20241445012010
8/28/2020100,000552537.280820.081412.ung ho vo thi thuy duong. MS2020.212
8/28/2020100,000Sender:01307001.DD:280820.SHGD:10000427.BO:NGO THI BICH NGOC.IBUNG HO MS 2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)
8/28/2020100,000Sender:01307001.DD:280820.SHGD:10000426.BO:NGUYEN PHAM NGAN HA.IB MS 2020.212 ( UNG HO VOTHI THUY DUONG)
8/28/2020100,000MBVCB.748919994.TA THI AI CHI chuyen tien MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000MBVCB.748915827.PHAN THI HOAI THU ( lao Cai) ung ho MS 2020.212 ung ho VO THI THUY DUONG.CT tu 0951004182171 PHAN THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000825203.280820.080605.CK MS 2020212 UNG HO VO THUY DUONG-280820-08:05:28 825203
8/28/2020100,000075010.280820.075010.Ung ho be Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000MBVCB.748900971.VUONG TAN HUU chuyen tien MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0281000587640 VUONG TAN HUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000581945.280820.074115.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000551695.280820.072810.ung ho ms 2020.212 ungho em vo thi thuy duong
8/28/2020100,000273828.280820.071452.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241752989472
8/28/2020100,000580133.280820.070611.Vietcombank 0011002643148 MS 2020212
8/28/2020100,000MBVCB.748879340.ung ho ma so: MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000995531.280820.070611.IBFT Gui Vo Thi Thuy Duong.Tien Giang
8/28/2020100,000IBVCB.748862684.NGUYEN HOANG PHUC chuyen khoan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0121001701228 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000382990.280820.060750.ung ho ma so 2020.212 .chau Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000382649.280820.060510.Chuyen tien ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020100,000382050.280820.055931.ung ho ms 2020.212 vo thi thuy duong
8/28/2020100,000MBVCB.748856093.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.212 (em Vo Thi Thuy Duong) Vietnamnet 28/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000794666.280820.005928.MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/28/2020100,000811212.280820.002222.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien phu
8/28/2020100,000MBVCB.748817667.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0451000426130 VU XUAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020100,000239381.280820.000953.Ung ho MS 2020.211
8/28/2020150,000MBVCB.749979480.Ung ho MS 2020.212 - Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020150,000224950.280820.220147.MS2020 211 be Nguyen thien phu chuc be mau khoe
8/28/2020150,000002867.280820.212947.ung ho ms 2020.212 vo thi thuy duong
8/28/2020150,000209394.280820.150401.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020150,000485622.280820.123758.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Vo Thuy Duong
8/28/2020150,000043862.280820.071325.Ung ho be Nguyen viet Anh MS 2020 189
8/28/2020175,000ATM_FTF.10800347.279219.20200828.140932.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
8/28/2020197,800549296.280820.104522.Chuyen tien ung ho MS 2020.212 Vo thi Thuy Duong
8/28/2020200,000MBVCB.748805979.Ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0011002887157 NGUYEN NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000816707.270820.232054.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-23:20:51 816707
8/28/2020200,000240149.270820.231527.MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20241749043210
8/28/2020200,000MBVCB.748784050.Do Nhu Tue ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0071002551884 VAN KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.749984402.UNG HO MS2020212 Ung Ho Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0781000426393 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000027823.280820.223727.Chuyen tien ung ho Ms 2020.212 Vo thi thuy duong
8/28/2020200,000937686.280820.223632.UNG HO MS 2020212 UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-22:35:56 937686
8/28/2020200,000MBVCB.749980858.ung ho MS 2020.212 ( Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0181000330847 NGUYEN THY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000029717.280820.222118.ISL20200828222058249-UH ms 2020.212 Thuy Duong
8/28/2020200,000019698.280820.221019.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020200,000219420.280820.215404.MS 2020 212 ung ho Vo Thi thuy duong
8/28/2020200,000MBVCB.749950977.HOANG DUC VIET gui chi vo thi thuy duong ( ma so 2020.212.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000595461.280820.215337.ung ho MS2020.212 Vo thi thuy Duong
8/28/2020200,000023867.280820.212012.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020212 ung ho vo thuy duong
8/28/2020200,000657957.280820.210824.Vietcombank 0011002643148 ung ho em Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000991815.280820.210723.ung ho Vo Thi Thuy Duong . MS 2020.212
8/28/2020200,000981392.280820.204745.Chuyen tien tu thien cho be Phu
8/28/2020200,000MBVCB.749884883.Gia dinh ong Tran Van Thin ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000145772.280820.203518.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000MBVCB.749868489.Ung ho MS 2020.212?(ung ho VO THI THUY DUONG).CT tu 0031000767589 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.749863587.Ung ho chi vo thi thuy duong.CT tu 0201000688555 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000118716.280820.201107.Ung ho 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020200,000738939.280820.201006.MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH FT20241701731345
8/28/2020200,000536450.280820.195723.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020212
8/28/2020200,000MBVCB.749840761.NGUYEN THI BE TRINH chuyen tien ung ho Nguyen Thi Thuy Duong ma 2020 212..CT tu 1014275584 NGUYEN THI BE TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000724938.280820.194157.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241967787237
8/28/2020200,000IBVCB.749817068.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0271000976596 HUYNH NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000949196.280820.193107.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000MBVCB.749802027.NGUYEN THI THU HUONG ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011001195241 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000015098.280820.191151.Vietcombank 0011002643148 Be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020200,000711362.280820.191503.Ung ho ms 2020.212 vo thi thuy duong FT20241702474020
8/28/2020200,000921666.280820.191454.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-19:14:46 921666
8/28/2020200,000913506.280820.185223.Chuyen tien ung ho ma so 2020.212 vo thi thuy duong
8/28/2020200,000941582.280820.184403.Ung ho VO THI THUY DUONG
8/28/2020200,000MBVCB.749750155.MS 2020 209.CT tu 0221000043967 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020200,000681234.280820.181947.MS 2020,211 BE NGUYEN THIEN PHU FT20241060825149
8/28/2020200,000084363.280820.181410.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo thi Thuy Duong
8/28/2020200,000932575.280820.174726.Ms 2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020200,000MBVCB.749684192. Ung ho MS 2020.212. Toi vua chuyen 200.000 tu TK nay nhung khong ghi Ma so, de nghi so tien do ung ho tiep cho MS 2020.212.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.749675683.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000854021.280820.172428.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 ung ho be nguyen thien phu
8/28/2020200,000MBVCB.749646939.VO QUANG TU chuyen tien MS2020.212.CT tu 0121001773921 VO QUANG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000IBVCB.749646411.MS 2020212 Ung Ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020200,000MBVCB.749636007.GD be Pham Khiet Toan va Pham Dong Trieu chuyen tien ung ho MS 2020.212 Ung ho chi Vo Thuy Duong.CT tu 0251002777971 PHAM VAN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000862184.280820.165432.UNG HO MS 2020.212 (ung ho VO THI THUY DUONG)
8/28/2020200,000314519.280820.164019.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI LOAN ung ho em vo thi thuy duong ms 2
8/28/2020200,000MBVCB.749606359.Ung ho MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0301000359862 LUONG XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000999410.280820.162132.Vietcombank 0011002643148 DO NHAN DAO ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thuy Duong
8/28/2020200,000MBVCB.749577948.ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0451000231260 CHU THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.749562431.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0721000655511 NGUYEN NGOC KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000765685.280820.161544.Ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020200,000788104.280820.161231.Chuyen tien ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020200,000178463.280820.155321.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020200,000MBVCB.749491087.MS 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0421000528073 NGUYEN VAN THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000734922.280820.151647.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG UNG HO EM VO THI THUY DUONG MA SO 2020212
8/28/2020200,000882747.280820.145617.MS 2020.212-280820-14:55:45 882747
8/28/2020200,000045325.280820.145308.IBFT MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
8/28/2020200,000881070.280820.144659.UNG HO MS 2020.212(UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-14:46:58 881070
8/28/2020200,000IBVCB.749416295.Em mac can benh hiem.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020200,000880800.280820.144524.UNG HO MS 2020.212(UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-14:44:55 880800
8/28/2020200,000Sender:79307005.DD:280820.SHGD:10014923.BO:NGO VY THU.IBUNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/28/2020200,000023357.280820.143239.ISL20200828143239635-ung ho MS 2020.212 em Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000404375.280820.142822.ung ho VO THI THUY DUONG
8/28/2020200,000MBVCB.749389763.Ung ho MS 2020 212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000IBVCB.749386257.Be bi bong con.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020200,000292310.280820.141954.ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000IBVCB.749375649.DAM THI BINH MINH chuyen khoan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0531000272654 DAM THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000875585.280820.141513.UNG HO MS 2020.212-280820-14:15:04 875585
8/28/2020200,000678796.280820.141110.MS2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000485185.280820.134839.Ung ho MS 2020.212 Vo thi thuy Duong FT20241308039301
8/28/2020200,000MBVCB.749333540.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000482293.280820.134338.Chuyen cho ms 2020212 FT20241868582527
8/28/2020200,000929337.280820.134151.UNG HO MS 2020.203 - EM VANG A THUY
8/28/2020200,000929317.280820.133559.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020200,000282408.280820.133340.TRAN VAN THONG UNG HO EM A CHAY
8/28/2020200,000281991.280820.133114.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020200,000MBVCB.749310842.HOANG THI BICH LAN chuyen tien MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011004018384 HOANG THI BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.749309230.ung ho be Nguyen Thien Phu. MS 2020.211.CT tu 0351000613857 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000532972.280820.132150.Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000646681.280820.131900.ung ho MS2020.212 vo thi thuy duong
8/28/2020200,000612674.280820.130602.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000464043.280820.130623.MS 2020.212 FT20241307885809
8/28/2020200,000459736.280820.125636.Ung ho MS 2020.212 Thuy Duong FT20241299272462
8/28/2020200,000MBVCB.749253011.TANG CAO TU chuyen tien ung ho MS 2020.211( be Nguyen thien Phu).CT tu 0041000354966 TANG CAO TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000862106.280820.122250.MS 2020.212 ( UNG HO VO THI THUY DUONG) CHUC E MAU BINH PHUC-280820-12:22:42 862106
8/28/2020200,000569249.280820.120840.ung ho be Nguyen Thien Phu (MS2020.211)
8/28/2020200,000608115.280820.120321.Chuyen tien ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000266517.280820.120135.ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000MBVCB.749215104.HO THI MINH PHUONG chuyen tien ungr ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0271000182543 HO THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000356383.280820.111907.ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000Sender:79204017.DD:280820.SHGD:17269248.BO:TRAN HAI VAN.ING HO MS2020 211 BE NGUYEN THIENPHU
8/28/2020200,000MBVCB.749143276.ung ho MS 2020.212.CT tu 0011004262715 NGUYEN VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.749136225.Ung ho MS: 2020.212 vo thi thuy duong .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000138270.280820.105247.ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020200,000547131.280820.104244.UNG HO MS2020.211 NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020200,000IBVCB.749115113. ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0251002666950 LE ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.749111507.Duong tuyet hanh ung ho MS 2020.212.CT tu 0181003416933 TRAN THI MINH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000374098.280820.103549.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG FT20241709017422
8/28/2020200,000MBVCB.749100132.ms 2020211 be nguyen thien phu.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020200,000964107.280820.102143.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020200,000963642.280820.101756.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020212 - Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000363984.280820.102137.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20241502069590
8/28/2020200,000MBVCB.749083106.TRAN QUANG TUAN chuyen tien.CT tu 1016013989 TRAN QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000494116.280820.101831.ms 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000Sender:48204018.DD:280820.SHGD:18264946.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNG HO MS2020212 (UNG HO VOTHI THUY DUONG)
8/28/2020200,000521326.280820.101405.Ung ho MS 2020.212
8/28/2020200,000250630.280820.101400.VIETTEL 400300 LIENNH 200828 200828099795175 400201 Ung ho MS2020 212 VO THI THUY DUONG
8/28/2020200,000175900.280820.095148.Ung ho MS 2020.212-ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000241122.280820.100809.Ung ho ma so 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000230323.280820.100111.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000IBPS/SE:79310001.DD:280820.SH:10004487.BO:NGUYEN TIEN TRIEU.MS2020211
8/28/2020200,000MBVCB.749047847.ms:2020.211.CT tu 0531000272022 HO THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000519485.280820.095200.MS 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong)
8/28/2020200,000Sender:79202002.DD:280820.SHGD:10001216.BO:NONG THI KIM DUNG.995220082851688 UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020200,000Sender:79310001.DD:280820.SHGD:10003937.BO:HO THI TUONG VY.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020200,000491898.280820.093938.ung ho vo thi thuy duong ms.2020.212
8/28/2020200,000834494.280820.093821.ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020 212
8/28/2020200,000MBVCB.749023161.ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0441000690757 NGUYEN THI MAI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000228243.280820.093253.Nguyen Bach Yen chuyen tienUHMS2020.212 VTThuyDuong
8/28/2020200,000227607.280820.093029.Nguyen Bach Yen chuyen tienUHMS 2020.206 Em A.Chat
8/28/2020200,000MBVCB.749007780.TRINH XUAN HOA chuyen tien.CT tu 0121001517264 TRINH XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000517526.280820.092650.Ung ho MS2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020200,000739411.280820.092210.MS2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020200,000288644.280820.091551.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
8/28/2020200,000Sender:01202021.DD:280820.SHGD:10000829.BO:PHAM MINH HAI.995220082851484 UNG HO.MS 2020.212
8/28/2020200,000MBVCB.748984699.Ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0611001922965 NGUYEN THE MANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.748983890.MS 2020.211.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.748976494.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0351000803392 PHAM TUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000220316.280820.090107.Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu. MS 2020.211
8/28/2020200,000282492.280820.090042.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212
8/28/2020200,000MBVCB.748968715.ung ho ma so 2020.212 vo thi thuy duong.CT tu 0351001153278 VUONG DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000Sender:01310005.DD:280820.SHGD:10004559.BO:HUYNH DANG BICH VY.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VOTHI THUY DUONG
8/28/2020200,000830576.280820.085603.MS:2020.212( UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-08:56:04 830576
8/28/2020200,000129041.280820.085150.ung ho MS 2020 212 ung ho chi Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000MBVCB.748957615.MS 2020.210 chuc be Thinh mau manh khoe.CT tu 0331000441965 DANG PHAM THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.748955571.VU DUC CHINH chuyen tien.CT tu 0011004270891 VU DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000448038.280820.084636.UNG HO MS 2020.211
8/28/2020200,000119344.280820.084419.Ms 2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020200,000MBVCB.748951819.ung ho 2020211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.748951599.HO THANH TINH UNG HO MS 2020.210 NGUYEN PHUC THINH..CT tu 0071000768804 HO THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000823688.280820.083643.ung ho ma so 2020212 vo thi thuy duong
8/28/2020200,000214450.280820.083404.BUI THI VIET PHUONG Chuyen tien ung ho chau Vo Thi Thuy Duong que Tien Giang .MS 2020.212.chuc chau
8/28/2020200,000IBVCB.748933404.Ung ho ma MS 2020.212 - Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0971000000438 LE THI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.748932172. ung ho Vo thi thuy duong ma 2020.212.CT tu 0101006383838 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000167764.280820.082333.ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000MBVCB.748928217.MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000619912.280820.081305.UNG HO EM VO THI THUY DUONG. CHUC EM MAU KHOI BENH
8/28/2020200,000MBVCB.748908336.Ung ho ms 2020.200( be nguyen thien bao).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000288433.280820.075721.ung ho MS 2020212 Vo Thi Thuy Duong-VNPT2020082811254219
8/28/2020200,000114778.280820.075444.ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020200,000818650.280820.075320.MS 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020200,000412400.280820.075221.Chuyen tien ung ho ma so 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000501753.280820.075048.MS 2020212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020200,000948420.280820.074126.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN GIA HUY chuyen khoan ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212
8/28/2020200,000501615.280820.074633.Ung ho em Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020200,000501483.280820.074204.Ung ho ma so 2020212 vo thi thuy duong
8/28/2020200,000MBVCB.748895404.ung ho ma so 2020.212 (vo thi thuy duong).CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000204122.280820.072227.Mai Thi Thu Hang chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020200,000MBVCB.748880939.ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0181003432560 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020200,000202471.280820.070306.Van Truong gui be Nguyen Thien Phu
8/28/2020200,000269856.280820.064508.Ung ho be nguyen thien phu FT20241059438556
8/28/2020200,000269839.280820.064501.Ung ho ms2020212 ung ho vo thi thuy duong FT20241031210190
8/28/2020200,000031979.280820.064002.Ung ho ms 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020200,000200937.280820.063752.VU VAN CONG Chuyen tien MS2020.212(ung ho Vo thi Thuy Duong)
8/28/2020200,000264950.280820.053501.MS 2020 211 FT20241335856902
8/28/2020200,000IBVCB.748837001. Le Thai Tinh MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) mong con mau chong hoi phuc.CT tu 0331003768506 LE THAI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000MBVCB.748822894.Ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0351000938868 DO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000444117.280820.003243.Vietcombank 0011002643148 ms 2020 211
8/28/2020200,000MBVCB.748815591.Ung ho chau nguyen thien phu bi bong.CT tu 0851000014567 NGUYEN DINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020200,000248095.280820.000730.NMV ung ho MS2020.210, be Phuc Thinh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20241688095450
8/28/2020250,000MBVCB.749977078.Benh hiem gap Viem nao tu mien.CT tu 0011003084152 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020250,000Sender:01310012.DD:280820.SHGD:10010506.BO:PHAM THI ANH HOA.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020250,000929319.280820.133843.UNG HO MS 2020.210 - BE NGUYEN PHUC THINH
8/28/2020250,000Sender:01202002.DD:280820.SHGD:10001322.BO:HUYNH THI KIM LIEN.995220082851859 MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020300,000817193.270820.233847.UNG HO MS2020.211 NGUYEN THIEN PHU-270820-23:38:45 817193
8/28/2020300,000107843.270820.232751.Xin ung ho be Nguyen Thien Phu- MS 2020.211
8/28/2020300,000064038.270820.225812.UNG HO MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/28/2020300,000MBVCB.748785339.MS 2020.210 gop tien mo mat cho be Thinh.CT tu 0251002651010 HUYNH THUY MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000234365.280820.221616.Ung ho ma so 2020 212 Vo thi Thuy Duong
8/28/2020300,000580200.280820.210054.Ung ho MS 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong)
8/28/2020300,000742851.280820.201755.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG FT20241108243222
8/28/2020300,000MBVCB.749851854.TRINH THI XUAN HUONG chuyen tien ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo thi Thuy Duong).CT tu 0451000274283 TRINH THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000952683.280820.200013.ms 2020.212
8/28/2020300,000MBVCB.749841486.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000733426.280820.195854.UH MS 2020.211 BE NG. THIEN PHU FT20241447335081
8/28/2020300,000MBVCB.749823152.MS 2020.166.CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.749819781.MS 2020.212.CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000919061.280820.190147.MS 2020.211
8/28/2020300,000913742.280820.185242.ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020300,000IBVCB.749757974.MS 2020.212 - Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0401001349454 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000963981.280820.180748.Ung ho MS 2020 204
8/28/2020300,000961429.280820.180608.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020300,000Sender:01321001.DD:280820.SHGD:10002185.BO:NGUYEN CONG THIEM.UNG HO MS2020 211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020300,000IBVCB.749682649.LE THI HAI YEN 0906161628 ung ho MS 2020.212.CT tu 0011000612522 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.749624349.TRAN HANH NGUYEN chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.749602329.MS 2020.209( Gia Dinh Anh DUC)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000186446.280820.164220.Giau va Hai ung ho MS 2020 211 ( Be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020300,000911994.280820.162033.MS 2020 200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/28/2020300,000910695.280820.161527.MS 2020 195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/28/2020300,000905106.280820.155400.MS 2020 191 Ung ho vien phi Tran Van Vung
8/28/2020300,000904596.280820.155207.Ung ho MS 2020 188 Be Nguyen Dai Thanh Tam
8/28/2020300,000904198.280820.155028.Ung ho MS 2020 210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020300,000626442.280820.150056.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020300,000MBVCB.749394615.ung ho ms 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.749333427.MS 2020.211.CT tu 0251002688896 DO HUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000Sender:79307005.DD:280820.SHGD:10012724.BO:PHAN HUA BACH NGUYET.IBMS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/28/2020300,000474019.280820.132733.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241726813287
8/28/2020300,000MBVCB.749309981.MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0271000489946 LE KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000433793.280820.120352.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241849459007
8/28/2020300,000428995.280820.115531.MS2020.212 vo thi thuy duong FT20241557086690
8/28/2020300,000MBVCB.749207006.PHAN THANH TAM ung ho MS 2020.222 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000493756.280820.113256.MoMoT01697766649T6860260824T970436Tung ho MS 2020212 ung ho Vo thi Thuy Duong
8/28/2020300,000MBVCB.749155072.NGUYEN THI DO QUYEN chuyen tien ung ho MS 2020 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0191000307922 NGUYEN THI DO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.749116627.Ung ho MS 2020.212 Thuy Duong.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.749099196.NGUYEN VAN NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011003092620 NGUYEN VAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.749081455.ms 2020.212 vo thi thuy duong.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.749068732. MS 2020 212( ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0371000438820 NGUYEN THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000828206.280820.100839.ung ho ms 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020300,000131184.280820.100704.Ms 2020121(ung ho vo thi thuy Duong)
8/28/2020300,000264515.280820.100323.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020300,000MBVCB.749058991.MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0531002585712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020300,000835616.280820.094406.MS 2020 210 be nguyen phuc thinh
8/28/2020300,000IBVCB.749018370.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000Sender:01202001.DD:280820.SHGD:10001112.BO:TA BICH HANG.995220082851562 MS 2020.211 UNGHO BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020300,000IBVCB.749009316.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000179578.280820.092749.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020300,000481142.280820.092725.ung ho MS 2020.212
8/28/2020300,000IBVCB.749005086.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.209 (gia dinh anh Duc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000829189.280820.084502.UNG HO VO THI THUY DUONG MS 2020.212-280820-08:45:01 829189
8/28/2020300,000MBVCB.748943386.Ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000102993.280820.083044.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020300,000102569.280820.083023.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020300,000MBVCB.748933608.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH.CT tu 0381000464750 TRAN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000019156.280820.081630.ISL20200828081624748-MS 2020.212-ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020300,000583784.280820.080641.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020300,000MBVCB.748905923.Ung ho MS 2020.210(be nguyen phuc thinh).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000MBVCB.748901602.CHUYEN HO TRO MA SO 2020_ 212 ( VO THI THUY DUONG).CT tu 0071002683900 PHAM VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000895886.280820.074423.ung ho MS 2020212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020300,000MBVCB.748897585.DO THU HA chuyen tien ung ho MS2020.212 . Ung ho vothithuyduong.CT tu 0011004302286 DO THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000278985.280820.074125.Ung Ho MS 2020.212 FT20241432102047
8/28/2020300,000020831.280820.072732.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN VAN NHA CK UH vien phi Tran Van Vung MS 202
8/28/2020300,000947593.280820.072615.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN VAN NHA CK UH MS 2020 198 gd a Duc
8/28/2020300,000275595.280820.072455.Ung ho ms 2020.212 FT20241499697312
8/28/2020300,000MBVCB.748886534.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020300,000MBVCB.748885948.ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020300,000274151.280820.071654.Ung ho MS 2020.212 FT20241752997653
8/28/2020300,000381283.280820.055112.ung ho ms 2020.212. ung ho vo thi thuy duong bi benh
8/28/2020300,000380618.280820.054237.Ghi ro ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020338,000836091.280820.094633.MS 2020 212 ung ho VO THI THUY DUONG
8/28/2020355,000865922.280820.130049.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-13:00:50 865922
8/28/2020400,000646964.280820.131938.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, MS 2020.205, 206,207, 208, 209, 210, 211, 212. Cam on Vietnamnet.
8/28/2020400,000165750.280820.081924.Ung ho be Nguyen Thien Phu - MS 2020.211
8/28/2020500,000MBVCB.748811095.PHAM THI THANH HIEN chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0251002695715 PHAM THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000MBVCB.748795683.MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121001200061 NGUYEN HOA NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000MBVCB.748785404.HUYNH THI THANH TRUC ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0531002499202 HUYNH THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000028575.280820.224031.ung ho MS 2020.210
8/28/2020500,000028062.280820.223824.ung ho MS 2020.200
8/28/2020500,000IBVCB.749962687.MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011004078248 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020500,000MBVCB.749959848.CHU THUY LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 1001000299272 CHU THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000MBVCB.749960666.HUYNH KIM SON chuyen tien.CT tu 0811000017316 HUYNH KIM SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000077564.280820.220340.CHAU THI HAI SAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020500,000214761.280820.214803.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020500,000996856.280820.211713.ung ho chau nguyen thien phu
8/28/2020500,000IBVCB.749916046.Ung ho ma so 2020.212.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000541457.280820.205510.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ma 2020212 Ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020500,000158700.280820.204729.MS2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020500,000929431.280820.203916.UNG HO MS 2020.212 ( UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-20:39:11 929431
8/28/2020500,000333024.280820.202203.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212
8/28/2020500,000742734.280820.201740.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20241798836489
8/28/2020500,000284788.280820.200813.ung ho MS 2020212( ung ho Vo thi thuy Duong)
8/28/2020500,000954205.280820.200209.ung ho chau vo thuy duong
8/28/2020500,000282479.280820.195629.Pham Thi Thanh Thuy TP Lai Chau MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong Chuc Em Mau Khoe
8/28/2020500,000556894.280820.194654.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020500,000566107.280820.192542.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000709027.280820.191042.Ung ho MS 2020.212 FT20241291943446
8/28/2020500,000269118.280820.184946.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020500,000MBVCB.749752048.ung ho MS 2020.212?(ung ho vo thi thuy duong) .CT tu 0911000003744 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000197888.280820.182421.MS 2020.212 (vo thi thuy duong)
8/28/2020500,000915897.280820.181840.UNG HO MS 2020.211-280820-18:18:35 915897
8/28/2020500,000888698.280820.181137.ung ho MS 2020.212 ung ho Vo thi thuy Duong.
8/28/2020500,000553619.280820.174321.Ung ho MS 2020.212( VO THI THUY DUONG)
8/28/2020500,000MBVCB.749662454.ung ho Ms2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011004400174 DO NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000882663.280820.171736.Ung ho qua Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong Chuyen khoan Bao VIETNAMNET
8/28/2020500,000IBVCB.749654718.MS2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071004829085 DO THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000639702.280820.171351.Cho Hue va Bac Huy ung ho chau Vo Nguyen Thien Bao ma so 2020.200 FT20241270320090
8/28/2020500,000638771.280820.171227.Co Hue va Bac Huy ung ho chau Nguyen Phuc Thinh ma so 2020.210 FT20241185080659
8/28/2020500,000MBVCB.749624348.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0011004226904 NGUYEN SONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000824659.280820.165042.ung ho ms 2020.212 thuy duong
8/28/2020500,000229407.280820.035455.MS 2020.212 ung ho Vo Thuy Duong
8/28/2020500,000071103.280820.160701.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UH MS 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020500,000578560.280820.155708.Ung ho gia dinh em A Chat MS 2020.206 FT20241879473043
8/28/2020500,000577174.280820.155518.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211 FT20241166480695
8/28/2020500,000576198.280820.155409.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212 FT20241089421854
8/28/2020500,000MBVCB.749492314.DUONG THI NGOC BICH ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0991000048967 DUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000657165.280820.151746.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000MBVCB.749455169.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0041000200789 NGUYEN BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000724980.280820.150608.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/28/2020500,000826364.280820.144844.Ung ho vo thi thuy duong ms 2020.212
8/28/2020500,000521661.280820.144355.MS 2020.212 vo thi thuy duong FT20241474871204
8/28/2020500,000MBVCB.749406353.HA MINH TRI chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu, MS 2020.211.CT tu 0071005239116 HA MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000698414.280820.143552.Chuyen tien ung ho be NGUYEN THIEN PHU MS 2020.211
8/28/2020500,000883003.280820.142211.UNG HO MS 2020 212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020500,000Sender:48304001.DD:280820.SHGD:10005671.BO:DO TRAN VIET THU.UNG HO MS2020.203 (EM VANG A THUY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/28/2020500,000672558.280820.140254.Ung ho MS 2020.211
8/28/2020500,000Sender:79310001.DD:280820.SHGD:10011895.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.212 VO THI THUY DUONG
8/28/2020500,000528990.280820.135534.MS 2020 210 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000872040.280820.135120.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-13:50:29 872040
8/28/2020500,000157280.280820.133831.Ung ho ms 2020.211( be nguyen thien Phu)
8/28/2020500,000MBVCB.749322648.PHAM THI XUAN THUY chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212.CT tu 0041000384541 PHAM THI XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000051670.280820.125216.Vietcombank 0011002643148 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020500,000382904.280820.125515.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000457208.280820.125059.Ung ho MS 2020.212 FT20241527119302
8/28/2020500,000IBVCB.749275594.ung ho ms 2020 211.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020500,000123142.280820.123142.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000MBVCB.749229802.VU THI THU THUY ung ho MS2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071003375081 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000528758.280820.114746.Ung ho MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong )
8/28/2020500,000MBVCB.749205302.Minh Khang & Tien Minh ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000Sender:79310001.DD:280820.SHGD:10008954.BO:VO THI THANH TAM.CHI HOAT VO UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020500,000914680.280820.111652.BUI VAN CUONG ha noi ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000Sender:79307005.DD:280820.SHGD:10009209.BO:LE VAN TINH.IBUNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020500,000399953.280820.111153.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241762007011
8/28/2020500,000MBVCB.749151950.Ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0301002933502 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000Sender:79323001.DD:280820.SHGD:10000942.BO:TRAN THI LE HOA.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THITHUY DUONG
8/28/2020500,000386915.280820.105340.MS 2020. 212 ung ho vo thi thuy duong FT20241183868702
8/28/2020500,000MBVCB.749122169.HOANG THI LUA chuyen tien MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011002380792 HOANG THI LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000845416.280820.103145.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000366638.280820.102516.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20241021445591
8/28/2020500,000843638.280820.102313.MS 2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020500,000528114.280820.102036.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020500,000963127.280820.101349.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 - Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000843250.280820.101829.NCHCCCL TINH AN 0932645957-280820-10:18:30 843250
8/28/2020500,000355714.280820.101000.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho Ms 2020-212 Vo thi Thuy Duong FT20241445341500
8/28/2020500,000274056.280820.095209.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HONG LE ung ho Ms20202 212 Vo Thi Thuy Duong khoanro
8/28/2020500,000519798.280820.095554.Ung ho MS.2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020500,000IBVCB.749047770.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020500,000304703.280820.095127.UNG HO MS 2020.212 - UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020500,000303269.280820.094814.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020500,000Sender:01310005.DD:280820.SHGD:10005084.BO:HUYNH THUY BOI ANH.UNG HO MS2020.211 BE NGUYENTHIEN PHU
8/28/2020500,000336444.280820.094207.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2020-211 be Nguyen thien Phu FT20241086324494
8/28/2020500,000IBVCB.749028700.VIEM NAO TU MIEN.CT tu 0121000118580 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020500,000IBVCB.749013657.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000MBVCB.749011232.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071000837177 MAU THUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000482134.280820.092834.Ung ho MS 2020.212. Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000DAO THIEU DI UNG HO MS2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/28/2020500,000IBVCB.749004877.MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0041000044303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020500,000123412.280820.091750.ung Ho MS 2020.212 (vo thi thuy duong)
8/28/2020500,000123177.280820.091603.ung Ho MS 2020.211(be nguyen thien phu)
8/28/2020500,000516453.280820.091251.Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000MBVCB.748987646.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000Sender:01202001.DD:280820.SHGD:10000812.BO:THAI THI PHUONG MAI.THAI THI PHUONG MAI CT UNGHO BE NGUYEN THIEN PHU MS2020211
8/28/2020500,000831647.280820.090358.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG )-280820-09:03:28 831647
8/28/2020500,000515160.280820.085323.MS 0220.212 (vo thi thuy duong)
8/28/2020500,000MBVCB.748961236.MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0501000179167 DOI THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000304084.280820.084947.UhMS 2020.212 ung ho vo thuy duong FT20241526320985
8/28/2020500,000IBVCB.748959005. ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000504048.280820.085014.Ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000Sender:01202021.DD:280820.SHGD:10000524.BO:LE DINH PHUONG THUY.995220082851080 UNG HO MS2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/28/2020500,000178424.280820.084058.Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000299058.280820.083938.Ung ho 2020.211 - nguyen thien phu FT20241296138667
8/28/2020500,000113837.280820.083938.Ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000441052.280820.083718.ung ho ms 2020.212 ung ho Vo thi thuy duong
8/28/2020500,000828216.280820.083636.UNG HO MS 2020.212 , UNG HO VO THUY DUONG-280820-08:36:35 828216
8/28/2020500,000MBVCB.748943009.BUI PHAM NGUYEN HUY chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000107378.280820.083424.Ha Vuong ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020500,000827649.280820.083119.UNG HO MS 2020212 VO THI THUY DUONG-280820-08:31:20 827649
8/28/2020500,000IBVCB.748936371.TO THI HONG DUYEN ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071002798617 TO THI HONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000024406.280820.081912.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 212 Vo thi Thuy Duong
8/28/2020500,000MBVCB.748927685.PHAM THI THANH PHUONG ung ho 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000288194.280820.081419.ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong FT20241796341722
8/28/2020500,000000765.280820.081028.IBFT ung ho MS 2020.212
8/28/2020500,000MBVCB.748912809.Ung ho Vo thi Thuy Duong.CT tu 0251001615406 LU THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000824976.280820.080329.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-280820-08:03:23 824976
8/28/2020500,000284425.280820.080311.Ung ho MS 2020.212 Vo thi Thuy Duong FT20241067164187
8/28/2020500,000824645.280820.075918.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-07:59:09 824645
8/28/2020500,000415656.280820.075859.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000MBVCB.748903190.ung ho MS 2020.212.CT tu 0691000341470 DAO TUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000410720.280820.074846.ung ho em vo thi Thuy Duong
8/28/2020500,000MBVCB.748897665.NGUYEN THI MAI chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0371003752074 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000020769.280820.072612.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000MBVCB.748878771.Ung ho vo thi thuy duong ms 2020 212.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000395205.280820.070733.ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu
8/28/2020500,000018804.280820.063640.Vietcombank 0011002643148 MS 2020212Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020500,000MBVCB.748862248.Giup do chau thuy duong.CT tu 0291000331368 TRAN THIEU HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020500,000200253.280820.062357.MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020500,000267754.280820.062337.2020.212 FT20241752799437
8/28/2020500,000MBVCB.748854127.ung ho?MS 2020.212?(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0111000258448 NGUYEN HOANG TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020600,000514911.280820.135047.UNG HO MS 2020 201 GIA DINH CHIBINH
8/28/2020700,000MBVCB.748813518.Ung ho ms2020.211 be nguyen thien phu.CT tu 0071003121663 NGUYEN PHUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000MBVCB.749937585.Chuyen tien ung ho em Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0561000555394 PHAM TRUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000296716.280820.211305.MS2020.211( Ung ho be Nguyen Thien Phu )
8/28/20201,000,000294502.280820.210006.Tran Thi Kieu chuyen tien ms 2020211(nguyen thien phu)
8/28/20201,000,000335198.280820.205044.ung ho ma so 2020212 vo thi thuy duong-VNPT2020082811517183
8/28/20201,000,000971243.280820.202948.Chuyen tien ung ho MS 2020.212
8/28/20201,000,000MBVCB.749855798.XA DUNG ung ho MS 2020.212.CT tu 0071005216389 XA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000206602.280820.201251.MS 2020-212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/20201,000,000MBVCB.749753557.LAM BUU LINH chuyen tien ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0071003332755 LAM BUU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000MBVCB.749723223.Ung ho MS 2020.212 (Em VO THI THUY DUONG).CT tu 0081001310256 NGUYEN MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000880084.280820.175821.ung ho 2020.212 vo thi thuy Duong
8/28/20201,000,000872611.280820.174807.ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/20201,000,000646172.280820.172257.Ung ho MS 2020.212 Vo thi thuy Duong FT20241734093017
8/28/20201,000,000642524.280820.171751.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241702034008
8/28/20201,000,000550825.280820.170432.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.209(GIA DINH ANH DUC)
8/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU )
8/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.`197 (BE KIEU PHUONG TRANG )
8/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.`203 (EM VANG A THUY)
8/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.194(EM NGUYEN THI THUY DUNG )
8/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.195(BE LO DUONG KHANH THUYEN)
8/28/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.196(BE DO MY HANH)
8/28/20201,000,000740366.280820.152236.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/28/20201,000,000CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/20201,000,000881738.280820.145041.UNG HO MS 2020212( UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-14:50:33 881738
8/28/20201,000,000IBVCB.749391751.ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071001567007 NGUYEN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/28/20201,000,000UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/20201,000,000UNG HO MS 2020.212 - VO THI THUY DUONG
8/28/20201,000,000MBVCB.749260191.ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000404980.280820.115315.ung ho MS2020 211 be nguyen thien phu
8/28/20201,000,000IBVCB.749156420.HOANG KIM BAO chuyen khoan MS 2020-212 ung ho Thuy Duong.CT tu 0251001432802 HOANG KIM BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000850547.280820.110209.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-11:02:12 850547
8/28/20201,000,000040635.280820.104640.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Xuan dao hoang tram ung ho ms 2020212
8/28/20201,000,000385544.280820.105140.TRINH.VAN.THANG. UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG FT20241560142037
8/28/20201,000,000MBVCB.749099532.TRAN THI THUY TRAM ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0271001106136 TRAN THI THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000319845.280820.102450.Ms2020.212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/20201,000,000IBVCB.749077348.Ung ho MS 2020.212 - Ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071001145427 TRIEU MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000MBVCB.749060210.MA TU BANG chuyen tien ms 2020 212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011002869834 MA TU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000826534.280820.095651.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/20201,000,000Sender:01310001.DD:280820.SHGD:10004918.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/20201,000,000Sender:01310001.DD:280820.SHGD:10003900.BO:NGUYEN THI MAI DUNG.MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/28/20201,000,000482234.280820.093316.Ung Ho MS 2020.206 Em A Chat
8/28/20201,000,000227742.280820.093101.Pham Thi Hong Van chuyen tien ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/20201,000,000Sender:01310005.DD:280820.SHGD:10003540.BO:VU THI MAI HONG.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/20201,000,000MBVCB.748955355.DINH MINH TUAN chuyen tien MS 2020.212(ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000IBVCB.748950142.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071003384807 PHAM THUY HOA LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000MBVCB.748937042.PHI KHANH va MY AN chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071001056893 NGUYEN PHI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000MBVCB.748931930.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG).CT tu 0071002083272 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000414868.280820.075722.Chuyen tien ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/20201,000,000728639.280820.075025.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh (MS 2020.210)
8/28/20201,000,000IBVCB.748895038.Ung ho MS 2020.209 (gia dinh anh Duc).CT tu 0541000269327 NGUYEN TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000401476.280820.072615.ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/20201,000,000IBVCB.748885640.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0541000269327 NGUYEN TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20201,000,000397770.280820.071538.ung ho MS2020.212
8/28/20201,000,000397247.280820.071403.MS 2020. 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/20201,000,000269514.280820.064155.gui giup chau Vo thi thuy Duong - MS 2020.212 FT20241689461038
8/28/20201,000,000269140.280820.063819.Ung ho MS 2020.212 FT20241352071179
8/28/20201,500,000IBVCB.749355865.LE THI KIM CHI chuyen khoan ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0041000625165 LE THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20202,000,000MBVCB.749914061.NGUYEN PHI CAT PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0121000503227 NGUYEN PHI CAT PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20202,000,000MBVCB.749852380.Ung ho MS 2020.212( ung ho Vothithuyduong).CT tu 0051000550587 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20202,000,000MBVCB.749834563.NGUYEN THI THANH chuyen tien ung ho ms 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071000634049 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20202,000,000310512.280820.160616.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 212 ung ho VO THI THUY DUONG
8/28/20202,000,000Sender:79307005.DD:280820.SHGD:10013312.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MS 2020.212 ( VO THI THUY DUONG )
8/28/20202,000,000643699.280820.131254.ms 2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/20202,000,000Sender:79303008.DD:280820.SHGD:10004107.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D.T.N. TUY UNG HO MS2020.211
8/28/20202,000,000366343.280820.102450.Ung ho vo thi thuy duong ms 2020.212 FT20241336834472
8/28/20202,000,000299074.280820.083940.Chi Ka Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241445001263
8/28/20202,000,000IBVCB.748890000.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0541000269327 NGUYEN TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/20202,000,000511297.280820.071412.Ung ho MS 2020.212, em Vo Thi Thuy Duong bi viem nao
8/28/20203,000,000Sender:48304001.DD:280820.SHGD:10002936.BO:LE QUOC HIEU.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/28/20203,463,500//Ref:240492806{//}VAL:200827USD150,00 /33B:USD150,00 /Tlx:SW2008280036 /Pmnt:UNG HO MS 2020.211 (NGUYEN THIEN PHU) /71A:SHA /B.O:/835269895833MR DANG NGOC MINHFLAT RC, 32/F, HEMERA TOWER 5, 1 LOHAS PARK ROAD, TSEUNG KWAN O NT,HONG KONG /F.O:/0011002643148VI
8/28/20205,000,000653837.280820.133330.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/20205,000,000835346.280820.092856.TRAN VAN HIEN CK - UNG HO MS 2020.212 (VO THI THUY DUONG)-280820-09:28:42 835346
8/28/202040,000,000NGUYEN THI KHANH LINH NT- CTY HUONG VIET HO TRO MS 2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)
8/29/20201,000IBVCB.750121987.dsg.CT tu 0371000511218 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/20202,000IBVCB.750907319.ast.CT tu 0531002581251 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/202030,000MBVCB.750076575.om .CT tu 0821000047235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/202050,000814180.280820.234317.Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242700654882
8/29/202050,000MBVCB.750849482.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0181003565196 LE HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/202050,000IBVCB.750750075.Giup ma so 2020 213 em Nguyen Phuong Thao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/202050,000223841.290820.165635.MS2020.212 ung ho vo thi thuy duong
8/29/202050,000368681.290820.161506.MS 2020.212
8/29/202050,000070425.290820.151211.MS 2020.213 FT20242882222843
8/29/202050,000296228.290820.144519.ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
8/29/202050,000MBVCB.750270702.LE THUY MY DUNG chuyen tien.CT tu 0151000426726 LE THUY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/202050,000103841.290820.083107.ung ho MS 2020 211
8/29/202050,000IBVCB.750124605.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/202050,000078388.290820.073659.ung ho MS2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/202050,000MBVCB.750095641.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0621000430386 NGUYEN HAI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/202050,000554152.290820.071306.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uho 2020 213 phuong thao
8/29/202050,000992979.290820.025000.MS2020. 211
8/29/202075,000827533.290820.162225.MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang)
8/29/2020100,000815978.280820.235550.2020.212 ung ho vo thi thuy duong FT20242106809836
8/29/2020100,000812612.280820.233251.Ung ho MS 2020.212. Vo Thi Thuy Duong FT20242448031677
8/29/2020100,000MBVCB.750008590.viem nao.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020100,000684916.280820.230703.Ms 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020100,000077864.280820.230013.Ung ho Ms 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020100,000287306.280820.225732.ung ho MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy uo
8/29/2020100,000MBVCB.749992974.Ung ho MS 2020.203 - em Vang A Thuy.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000MBVCB.749991263.Ung ho MS 2020.186 - Nguyen Thi Hoa.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000MBVCB.749989858.Ung ho MS 2020.172 - Pham Thi Hai.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000IBVCB.750919598.Ung ho Vo Thi Thuy Duong. MS 2020.212.CT tu 0021000316433 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000258580.290820.212709.Ung ho MS 2020.212 FT20244033410955
8/29/2020100,000012622.290820.212118.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2020213 EM NGUYEN PHUONG THAO
8/29/2020100,000251640.290820.210845.Ung ho ms 2020.212 FT20244755796699
8/29/2020100,000525084.290820.210242.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020100,000733192.290820.204009.MS2020213(giup nguyen phuong thao )
8/29/2020100,000491009.290820.195516.Ung ho MS2020.213
8/29/2020100,000479106.290820.193118.Gui tien ung ho MS 2020.213 be Nguyen Phuong Thao
8/29/2020100,000179276.290820.185854.IBFT MS 2020.212 VO THI THU DUONG
8/29/2020100,000824149.290820.180948.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020100,000168466.290820.180203.UnghoMS2020.203 em VangAThuy FT20242049951121
8/29/2020100,000IBVCB.750704983.MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong) .CT tu 0251002762319 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000756396.290820.172122.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020100,000140446.290820.171100.Ung ho MS 2020.211 Ung ho be Nguyen Thien Phu FT20242882670505
8/29/2020100,000135886.290820.170316.Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duongng FT20242606027925
8/29/2020100,000826943.290820.162032.MS 2020.204(Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/29/2020100,000513951.290820.161647.Ung ho MS2020212 Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020100,000IBVCB.750610581.Ung ho Ms 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000806217.290820.161601.Ung ho be Nguyen phuong Thao MS 2020.213
8/29/2020100,000MBVCB.750552907.Ung ho MS 2020.213(em Nguyen phuong Thao).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000065417.290820.150307.MS 2020.213 FT20242948770096
8/29/2020100,000297306.290820.145127.ung ho MS . 2020.213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020100,000MBVCB.750516337.MS 2020.212?(Ung ho Vo Thi Thuy Duong) .CT tu 0281000428847 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000IBVCB.750480208. ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000910360.290820.133455.MoMo 0935789335 ung ho MS2020213em Nguyen Phuong Thao 6874055951
8/29/2020100,000MBVCB.750430701.PHAM NGOC TUYEN chuyen tien.CT tu 0071000622901 PHAM NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000MBVCB.750426480.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ung ho be Thien Phuc MS 2020 211.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000MBVCB.750425688.DANG THI NGOC BICH chuyen tien e Vo thi Hoang Dung MS 2020 212.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000MBVCB.750424099.MS 2020 213 ung ho e Nguyen Phuong Thao.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000881125.290820.122504.MS 2020.212 ung ho Vo Thuy Duong
8/29/2020100,000582227.290820.122502.MoMoT0948535236T6873471443T970436Tchuc be mau khoi benh
8/29/2020100,000645072.290820.112239.UNG HO
8/29/2020100,000018561.290820.110553.Ung ho MS 2020 213 em nguyen phuong thao
8/29/2020100,000262772.290820.103008.MS 2020 212
8/29/2020100,000MBVCB.750216040.MS 2020 211.CT tu 0181000943939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020100,000003117.290820.094504.Ung ho MS 2020 213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020100,000MBVCB.750215134.MS 2020 213.CT tu 0181000943939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020100,000101403.290820.092905.ung ho ms 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh )
8/29/2020100,000239852.290820.092813.ung ho MS2020.213(e nguyen phuong thao)
8/29/2020100,000MBVCB.750193209.Ung ho MS 2020.213(e Nguyen Phuong Thao).CT tu 0541001605597 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000884172.290820.091613.Ung ho ma so 2020212 vo thi thuy duong FT20242086228842
8/29/2020100,000875400.290820.085852.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20242732408280
8/29/2020100,000751948.290820.085525.MoMo 0944201232 Goi MS2020212 Vo Thi Thuy Duong mau chong het benh 6871056098
8/29/2020100,000120621.290820.084550.2020 213 ung ho nguyen phuong thao
8/29/2020100,000100491.290820.082803.Vinh Nam ung ho MS 2020 213 Nguyen Phuong Thao
8/29/2020100,000858408.290820.081835.MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong chuc chau mau khoe FT20242867470045
8/29/2020100,000MBVCB.750110632.NGUYEN THI MY LINH chuyen tien ung ho ma so 2020.212 ( vo thi thuy Duong).CT tu 0741000666035 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000224362.290820.075057.Ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020100,000849699.290820.074811.Ung ho em nguyen phuong thao ms 2020.213 FT20242919853217
8/29/2020100,000MBVCB.750103464.ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thuy Duong).CT tu 0451001666578 PHAM THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000984046.290820.070907.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/29/2020100,000841866.290820.070401.Uh -MS-2020-213-nguyenphuongthao FT20242103343142
8/29/2020100,000839586.290820.064547.Ung ho MS 2020.213 FT20242493409358
8/29/2020100,000305649.290820.064455.200829000008414 MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong ZP5MKSIJA0BD
8/29/2020100,000650133.290820.061519.ung ho ms 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020100,000029833.290820.060715.MS 2020 213
8/29/2020100,000030712.290820.055612.Vietcombank 0011002643148 ms 2020213
8/29/2020100,000MBVCB.750066468.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)Vietnamnet 29/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020100,000823665.290820.005726.Ung ho MS 2020.212, Ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242602829992
8/29/2020150,000216915.290820.162519.gd ho cao pham hung yen ung ho ms 2020.213 nguyen phuong thao
8/29/2020150,000825111.290820.161455.MS 2020.199(em Pham Thi Mai Huong)
8/29/2020150,000113119.290820.113119.Ung ho MS 2020.212
8/29/2020150,000IBVCB.750184241.Ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao .CT tu 0071002344503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020188,888MBVCB.750312992.ung ho MS2020.212 ung ho vo thi thuy duong.CT tu 0351000626150 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750017647.GIANG Cam Sinh ung ho be Cao Thanh Minh .CT tu 0441000684657 GIANG QUOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000975645.280820.231002.Ung ho Ms2020 212 vo thi thuy duong
8/29/2020200,000805672.280820.225436.MS 2020.212 ung ho Vo thi thuy Duong FT20242607237602
8/29/2020200,000MBVCB.749991062.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000804275.280820.224902.Ung ho MS 2020 211 nguyen thien phu FT20242870408024
8/29/2020200,000598155.290820.215748.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020200,000IBVCB.750924150.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0071004357424 CAO TRI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750922094.BUI THI LOAN chuyen tien ung ho ms MS 2020 213 em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0691000299254 BUI THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000263526.290820.214106.Ung ho be Ng Phuong Thao MS 2020.213 FT20244034252759
8/29/2020200,000517064.290820.211946.ung ho em nguyen phuong thao Ms 2020 213
8/29/2020200,000248796.290820.210130.Ung ho MS 2020.213 e Ng. Phuong Thao FT20244755766881
8/29/2020200,000032062.290820.203123.MS2020.213-290820-20:31:13 032062
8/29/2020200,000097553.290820.202308.DO THANH HOANG UNG HO MS 2020.210 be NGUYEN PHUC THINH
8/29/2020200,000959076.290820.201123.ms 2020 213
8/29/2020200,000IBVCB.750824359.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121000689784 TRAN LE CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000205951.290820.192050.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20244167142772
8/29/2020200,000022205.290820.183404.UNG HO MS 2020.213 (EM NGUYEN PHUONG THAO)-290820-18:33:55 022205
8/29/2020200,000MBVCB.750748227.ung ho Vo Thi Thuy Duong. MS 2020.212.CT tu 0181003384583 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750650694.TRUONG THI THUY NGA chuyen tien MS 2020.213 (Em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0011004249950 TRUONG THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000334829.290820.042126.Ung ho Ms 2020.212 vo thi thuy duong
8/29/2020200,000109807.290820.161930.Ung ho MS 2020.213 Nguyen Phuong Thao FT20242896655706
8/29/2020200,000826151.290820.161823.MS 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh)
8/29/2020200,000IBVCB.750612040.Ung ho MS 2020 213 em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020200,000094890.290820.155423.Chi Thuy 0903900176 ung ho be Nguyen Thien Phu FT20242527800016
8/29/2020200,000MBVCB.750556992.ung ho ma so 2020.213( em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0611001933110 TRAN HOAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000062696.290820.145802.Ung ho MS2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20242882175062
8/29/2020200,000MBVCB.750509786.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0691000299769 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000647937.290820.143156.UNG HO MS 2020.212 (VO THI THUY DUONG)
8/29/2020200,000047271.290820.142706.MS 2020.210 FT20242700556369
8/29/2020200,000289263.290820.140401.NGUYEN THI MY LINH Chuyen tien cho em Lethithuyduong
8/29/2020200,000000136.290820.134338.ung ho MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/29/2020200,000147994.290820.131640.IBFT ms 2020.212 vo thi thuy duong
8/29/2020200,000273380.290820.121408.ung ho chi Lam Thi Giap MS 2019.307
8/29/2020200,000MBVCB.750349626.Ung ho em Vo thi thuy Duong MS 2020.212.CT tu 0281000873372 NGUYEN THI QUE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750339460.MS 2020.211 be nguyen thien phu.CT tu 0351000999563 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750301522.Ung ho chau Nguyen Phuong Thao MS2020.213.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000016939.290820.105713.ung ho MS 2020 213 e nguyen phuong thao
8/29/2020200,000981981.290820.105042.ung ho em nguyen phuong thao MS 2020213
8/29/2020200,000IBVCB.750271020.ung ho ma so MS2020 197.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020200,000164283.290820.095935.ms 2020.213
8/29/2020200,000961830.290820.095745.MS 2020.212 (UNG HO BE VO THI THUY DUONG)-290820-09:57:04 961830
8/29/2020200,000004365.290820.095143.Ung ho ma so 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020200,000960965.290820.095137.MS 2020.213(UNG HO BE NGUYEN PHUONG THAO)-290820-09:50:58 960965
8/29/2020200,000MBVCB.750217863.TRAN THI LE THUY chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong, MS 2020.212.CT tu 0101000377140 TRAN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000675099.290820.093911.ung ho ma so 2020.213 ( em nguyen phuong thao)
8/29/2020200,000958337.290820.093338.MS.2020.212 UNG HO VO THI THUY DUNG-290820-09:33:26 958337
8/29/2020200,000MBVCB.750187305.NCHCCCL Bui Thi Trinh khong SDT.CT tu 0251002685518 BUI THI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750184785.ung ho MS 2020.212 - Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011004441549 NGUYEN THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750174561.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong) .CT tu 0481000875982 NGUYEN NGOC QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000950208.290820.082838.UNG HO MS 2020.210-290820-08:28:29 950208
8/29/2020200,000106592.290820.082615.ung ho vo thi thuy duong MS 2020.212
8/29/2020200,000990120.290820.082556.MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/29/2020200,000094343.290820.082209.ung ho chau Nguyen phuong thao MS 2020 213
8/29/2020200,000MBVCB.750129174.MS 2020.213 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000077177.290820.080315.ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020200,000072024.290820.075653.ung ho MS2020212
8/29/2020200,000090374.290820.075403.Chuyen tien ung ho ms2020 12 ung ho vo thi thuy duong
8/29/2020200,000MBVCB.750100844.ung ho MS 2020.212?(Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0761002344704 TRUONG THI THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750100729.NGUYEN VAN LUNG ung ho MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0481000711666 NGUYEN VAN LUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000084251.290820.073751.ung ho MS 2020.213 em NGUYEN PHUONG THAO
8/29/2020200,000MBVCB.750100415.Ung ho ms 2020 213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0071002585536 CAO THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750099647.MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0061000654453 DINH THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000946013.290820.073407.UNG HO MS2020.212-290820-07:33:26 946013
8/29/2020200,000667814.290820.070806.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020200,000501141.290820.071355.CK tu 002131560002 den 0011002643148. ND:MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020200,000108078.290820.070942.IBFT MS 2020.212 ung ho VO THI THUY D
8/29/2020200,000944476.290820.065819.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG-290820-06:57:37 944476
8/29/2020200,000070816.290820.065113.ms 2020.213
8/29/2020200,000MBVCB.750073668.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000580914.290820.061232.Ung Ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
8/29/2020200,000566939.290820.055040.MS 2020.213 ung ho em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020200,000833868.290820.045514.MS 2020212 ung ho vo thuy duong FT20242623855294
8/29/2020200,000216214.290820.043307.LE DINH HUNG MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020200,000829536.290820.023151.Ung ho MS 2020.212 FT20242010532620
8/29/2020200,000MBVCB.750045065.MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 1014777810 NGUYEN HUU LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750033759.ung ho MS 2020.212.CT tu 0421000449051 HUYNH THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000MBVCB.750029364.Ung ho?MS 2020.212?(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0041000172267 VU THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020200,000634203.290820.002616.ung ho ma so 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020200,000940710.290820.001639.MS 2020212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)-290820-00:16:41 940710
8/29/2020250,000MBVCB.750000210.Ung ho MS 2020.212(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000MBVCB.750008169.ung ho ms 2020.211.CT tu 0251001265428 NGUYEN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000548413.280820.225929.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020300,000209369.280820.230122.ung ho MS 2020.212
8/29/2020300,000609400.280820.225512.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020300,000805257.280820.225248.Ung ho ms 2020.212 vo thi thuy duong FT20242850678441
8/29/2020300,000262320.290820.202922.Doan Thi Hong Vien chuyen tien giup MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/29/2020300,000IBVCB.750817124.NGUYEN THI HOA chuyen khoan ung ho MS2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0331000427988 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000292385.290820.193816.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020300,000MBVCB.750601571.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0711000262044 NGUYEN THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000MBVCB.750567603.Ung ho ms 2020.213 ( e nguyen phuong thao).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000065959.290820.150403.Ung ho MS 2020.213 Nguyen Phuong Thao FT20242754531666
8/29/2020300,000878238.290820.121845.Ung ho ms 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/29/2020300,000346460.290820.121429.200829000039252 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong ZP5MKSIJBUTI
8/29/2020300,000MBVCB.750328971.Chuyen ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0041000237598 NGUYEN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000MBVCB.750290239. chuyen tien MS 2020.212?(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0021002215136 NGUYEN MANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000691553.290820.102218.ms 2020.212 ung ho be Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020300,000296328.290820.095245.MS 2020.213 Em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020300,000126763.290820.100656.IBFT Ung ho MS 2020.213 -be Phuong Thao
8/29/2020300,000960113.290820.094540.MS 2020.212( UNG HO VO THI THUY DUONG)-290820-09:45:06 960113
8/29/2020300,000MBVCB.750191390.Ung ho MS 2020206 (em anh Chat).CT tu 0051000059168 NGUYEN DOAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000138155.290820.091925.ung ho MS 2020.213
8/29/2020300,000119831.290820.084934.MS 2020.213 .Nguyen phuong thao ,ung ho chau
8/29/2020300,000MBVCB.750140918.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000861304.290820.082638.MS 2020212 FT20242103651051
8/29/2020300,000858877.290820.081957.Ung ho MS 2020.213 FT20242103623998
8/29/2020300,000670800.290820.080855.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020213 em nguyen phuong thao
8/29/2020300,000225236.290820.080652.ung ho Vo Thi Thuy Duong MS2020.212
8/29/2020300,000107550.290820.074120.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN MINH THAI chuyen khoan ung ho MS 2020 213 em nguyen phuong thao
8/29/2020300,000849053.290820.074522.Ung ho MS 2020.212 FT20242761230048
8/29/2020300,000848463.290820.074237.Ung ho MS 2020.213 FT20242604140382
8/29/2020300,000107180.290820.073341.Vietcombank 0011002643148 ung ho Ms 2020213
8/29/2020300,000033347.290820.073319.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020300,000945597.290820.072555.CO MEN UNG HO MS 2020.213-290820-07:25:54 945597
8/29/2020300,000501285.290820.072500.Ung ho em Nguyen Phuong Thao 2020213
8/29/2020300,000223118.290820.072110.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/29/2020300,000MBVCB.750066810.NGO THI HONG VAN chuyen tien 2020.212.CT tu 0441000681235 NGO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000028065.290820.055246.MS 2020 212 ung ho Vo thi thuy duong
8/29/2020300,000104138.290820.050923.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN QUANG HIEU chuyen khoan ung ho ms 2020212
8/29/2020300,000MBVCB.750047071.TRAN THI THUY THANH chuyen tien den Bao VIETNAMNET gui ung ho cho be - MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0181003342207 TRAN THI THUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020300,000697507.290820.005836.Ung ho MS 2020.212
8/29/2020300,000693765.290820.001042.Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020300,000620230.290820.000807.ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020350,000211088.280820.233622.MS 2020.212( UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/29/2020400,000IBVCB.750504293.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao): 200.000 dong va MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu): 200.000 dong..CT tu 0441003962556 TRAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000940201.280820.235321.UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-23:52:51 940201
8/29/2020500,000506397.280820.233205.Ung ho MS 2020 212
8/29/2020500,000812373.280820.233119.MS 2020.212 UH Vo Thi Thuy Duong FT20242013824109
8/29/2020500,000MBVCB.750004257.ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0451001916584 NGUYEN MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000209687.280820.230709.ung ho ms 2020.212(ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020500,000806976.280820.230036.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong. mong em som binh phuc FT20242297960783
8/29/2020500,000547862.290820.215633.Ung ho ma so MS 2020.213
8/29/2020500,000546502.290820.215250.Ung ho ma so MS 2020.205
8/29/2020500,000271558.290820.213201.CK cho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/29/2020500,000270654.290820.212530.CK cho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020500,000218986.290820.195054.Ung ho MS 2020.12 . ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20244748385051
8/29/2020500,000925465.290820.193831.Ms 2020 213
8/29/2020500,000211999.290820.193443.Ung ho ms 2020.213 em nguyen phuong thao FT20244755441296
8/29/2020500,000MBVCB.750804595.MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0541000193081 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020500,000180532.290820.180532.Ung ho MS 2020.212 Vo ThiThuy Duong que o Tien Giang
8/29/2020500,000MBVCB.750716901.PHAN NU HUYEN TRANG chuyen tien Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)..CT tu 0161000350036 PHAN NU HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000420182.290820.173714.Chuyen tien ung ho 2020.211
8/29/2020500,000MBVCB.750670195. ung ho MS 2020.213 ( em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0011004182280 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000075762.290820.170248.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020212
8/29/2020500,000MBVCB.750618862.NGUYEN QUANG BINH chuyen tien MS 2020.212 ung ho vo thi Thuy duong.CT tu 0011000028654 NGUYEN QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000824247.290820.161205.MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/29/2020500,000099410.290820.160209.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong. Tien Giang FT20242882408100
8/29/2020500,000342738.290820.153359.ung ho MS2020.213em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020500,000MBVCB.750513946.NGO LY HOA chuyen tien ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0631003700063 NGO LY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000292167.290820.142150.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020500,000262421.290820.124618.ung ho ma so 2020 213 e Nguyen phuong thao
8/29/2020500,000270605.290820.115750.TRAN THI THUY NGA ung ho 2020.212 ung ho Vo t thuy Duong
8/29/2020500,000843128.290820.111428.MS 2020-213 Nguyen Phuong Thao
8/29/2020500,000971256.290820.105944.GIUP DO CHAU VO THI THUY DUONG BI BENH-290820-10:59:43 971256
8/29/2020500,000969461.290820.104817.CHUYEN TIEN CHO MS 2020213 ( NGUYEN PHUONG THAO)-290820-10:48:17 969461
8/29/2020500,000001312.290820.103845.Ung ho MS 2020212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020500,000508359.290820.102133.Ms 2020 212 ung ho Vo thi Thuy Duong
8/29/2020500,000IBVCB.750255361.Ung ho MS2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0471000310705 NGUYEN NGOC THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000905142.290820.095241.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242079605089
8/29/2020500,000145088.290820.093027.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020500,000MBVCB.750199010.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0071000759549 PHAN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000890010.290820.092633.Ung ho MS 2020.213 FT20242008156364
8/29/2020500,000IBVCB.750191146.Ms2020.221 nguyen thien phu.CT tu 0011004064431 NGO QUANG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000572814.290820.091455.Ung ho MS 2020.213 ( em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020500,000MBVCB.750150331.TRAN THI TRUC QUYNH chuyen tien ung ho MS 2020.212(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0291000360142 TRAN THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000582587.290820.084119.ung ho MS 2020.213( em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020500,000866123.290820.083829.Giup Thuy Duong ma so 2020212 FT20242867542390
8/29/2020500,000561741.290820.083737.MoMoT01264187366T6870828125T970436TUng hoMS 2020212Ung ho Vo Thi Thuy DuongDi Luong Le Cam o My
8/29/2020500,000107375.290820.082741.Chuyen tien
8/29/2020500,000733049.290820.081904.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/29/2020500,000557447.290820.080924.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong tp My Tho T
8/29/2020500,000224041.290820.075128.BUI THI KIM THUY Chuyen tienung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020500,000IBVCB.750102499.MS 2020 212 VO THI THUY DUONG tinh Tien Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020500,000845106.290820.072500.UnghoMS2020.213emNguyenPhuongThao FT20242010524060
8/29/2020500,000945419.290820.072219.MS 2020.213( NGUYEN PHUONG THAO)-290820-07:22:22 945419
8/29/2020500,000640726.290820.065652.2020.212 - UNG HO THUY DUONG
8/29/2020500,000IBVCB.750079568.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000069426.290820.064407.Chuyen tien MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong
8/29/2020500,000943208.290820.060155.MS 2020.212(UNG HO VO THI THUY DUONG)-290820-06:01:43 943208
8/29/2020500,000MBVCB.750057514.NGUYEN THI TRUC PHUONG ung ho?MS 2020.212?Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0401001417516 NGUYEN THI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000MBVCB.750049542.MS 2020.212 (ng h V Th Thy Dng).CT tu 0181001075928 HOANG THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000219731.290820.023935.2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020500,000MBVCB.750023021.Ung Ho MS 2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0501000183053 TRAN QUANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020500,000MBVCB.750022534.MS 2020.212 ( Ung Ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0121001407502 TRAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020600,000MBVCB.750387810.ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh ).CT tu 0051000556825 NGUYEN HUU TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020600,000727162.290820.080419.MS 2020.212 Nguyen Thi Thuy Duong
8/29/2020650,000298804.290820.141240.MS 2020.213 ung ho em Nguyen Phuong Thao
8/29/20201,000,000MBVCB.750011806.LE QUYNH TRAM ung ho MS 2020 212.CT tu 0021000884385 LE QUYNH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20201,000,000938590.280820.225916.CO CHU TUNG CHAU UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG-280820-22:59:08 938590
8/29/20201,000,000MBVCB.750680172.ung ho ma so 2020.213 nguyen phuong thao.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20201,000,000MBVCB.750516386.Ung ho MS 2020.213( em Nguyen Phuong Thao).CT tu 2222686868 TRAN BINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20201,000,000034398.290820.135934.MS2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242605444815
8/29/20201,000,000025829.290820.133948.MS 2020.213 em nguyen phuong thao - mong chau chong khoe FT20242541771493
8/29/20201,000,000MBVCB.750426599.Ung ho vo thi thuy duong MS 2020.212.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20201,000,000IBVCB.750308078.MS 2020 213 Em Nguyen PHuong Thao.CT tu 0071001583456 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/20201,000,000945743.290820.105753.UH MS 2020.213 Nguyen Phuong Thao. Mong chau binh an FT20242193266070
8/29/20201,000,000MBVCB.750279011.LE THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2020212 Vo thi thuyf Duwowng.CT tu 0861000088922 LE THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20201,000,000260685.290820.102840.VIETTEL 400300 LIENNH 200829 200829656365426 400201 ung ho MS 2020 212 Vo thi Thuy Duong
8/29/20201,000,000812365.290820.102737.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
8/29/20201,000,000IBVCB.750261670.Ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20201,000,000100092.290820.092228.chuyen tien ung ho ms 2020.213 em nguyen phuong thao
8/29/20201,000,000948902.290820.081502.DONG GOP UNG HO CHAU VO THI THUY DUONG.MS:2020 212 MONG CHAU MAU KHOI BENH.-290820-08:15:02 948902
8/29/20201,000,000084018.290820.081106.ung ho ma so 2020 213
8/29/20201,000,000854985.290820.080812.Ung ho MS 2020. 212 ung ho vo thi thuy Duong FT20242146149211
8/29/20201,000,000095484.290820.080540.Chuyen tien ung ho ms 2020212 em vo thuy duong benh vien nhiet doi tp ho chi minh
8/29/20201,000,000854115.290820.080519.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong FT20242130835220
8/29/20201,000,000IBVCB.750111944.Ma so 2020 213 be Nguyen Phuong Thao.CT tu 0181000887363 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/20201,000,000507179.290820.072901.UNG HO MS2020 212 VO THI THUY DUONG
8/29/20201,000,000049548.290820.071847.Ung ho MS 2020 213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/20201,000,000640477.290820.060247.UNG HO MS 2020.213(EM NGUYEN PHUONG THAO)
8/29/20201,000,000835373.290820.054645.CT UNG HO EM NGUYEN PHUONG THAO MS 2020.213 FT20242040241008
8/29/20201,000,000MBVCB.750056489.MS 2020.212.CT tu 0071001779421 VU NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20201,000,000702135.290820.025137.ms 2020.212 ung ho chi Vo Thi Thuy Duong
8/29/20201,000,000826820.290820.014032.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242918587044
8/29/20202,000,000029448.290820.212814.ms 2020212 ung ho vo thi thuy duong
8/29/20202,000,000267959.290820.145107.Ung ho MS:2020212 ( Vo Thi Thuy Duong )
8/29/20202,000,000IBVCB.750357005.UNG HO MS2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG).CT tu 0081000050725 BUI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20202,000,000MBVCB.750160532.Ung ho Ma so 2020.212 chi Vo Thi Thuy Duong, TP. My Tho, tinh Tien Giang.CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20202,000,000MBVCB.750066293.ms 2020 212 vo thi thuy duong.CT tu 0141000024455 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/20202,000,000IBVCB.750042447.chuyen khoan ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071004576080 VO QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20203,000,000187252.290820.165600.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/20203,000,000051664.290820.112445.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 212 ung ho Vo thi Thuy Duong
8/29/20203,000,000MBVCB.750150916.Ms 2020.211 Ung ho be Thien phu.CT tu 0741000624597 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/20203,000,000MBVCB.750142069.ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0481000656354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/20205,000,000IBVCB.2908200300819001.MS 2020.213 UNG HO NGUYEN PHUONG THAO
8/29/20205,000,000581105.290820.065651.ung ho em Nguyen Phuong Thao ma so 2020.213
8/29/202010,000,000229247.290820.085348.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/29/202015,000,000264355.290820.141331.ung ho chau nguyen phuong thao MS 2020213
8/30/20201,000IBVCB.751311107.dgdg.CT tu 0911000057276 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/202030,000674615.300820.095900.MS 2020.213
8/30/202050,000MBVCB.751728697.MS 2020.214.CT tu 0551000117057 NHU HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/202050,000IBVCB.751598321.Giup ma so 2020 214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/202050,000346337.300820.090623.MS 2020.214 FT20244200843555
8/30/202050,000114851.300820.090200.MS 2020 214 ung ho be Ninh Gia Bao
8/30/202050,000372710.300820.081209.Ung ho MS 2020.214
8/30/202050,000611005.300820.060527.Chuyen ung ho MS 2020.214
8/30/202080,000939241.300820.194007.ms 2020.214 ung ho Ninh Gia Bao
8/30/2020100,000667822.300820.222424.Ung ho ms 2020.214 mong be Ninh Gia Bao som khoi benh FT20244723300502
8/30/2020100,000643875.300820.211514.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20244627101099
8/30/2020100,000297135.300820.193255.ms 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020100,000746642.300820.171751.UNG HO MS 2020214 BE NINH GIA BAO
8/30/2020100,000170691.300820.170313.NCHCCCL NGOC 0765066026
8/30/2020100,000494232.300820.153507.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244879392872
8/30/2020100,000244077.300820.151126.IBFT Ungho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh
8/30/2020100,000327188.300820.131205.Ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020100,000009443.300820.121214.Ung ho be Ninh gia Bao MS 2020.214
8/30/2020100,000506220.300820.113954.MS 2020214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020100,000994886.300820.111644.Ung Ho Ms 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/30/2020100,000MBVCB.751197482.MS 2020.214 Ung ho be Ninh Gia Bao.CT tu 0991001001000 AN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000640532.300820.103306.MoMoT0903602238T6884006915T970436Tung ho 2020214 be ninh gia bao
8/30/2020100,0000200970488083010132520202083000073.47833.101326.Chuyen tien uh be ninh gia bao (gd truoc uh be ninh gia bao
8/30/2020100,0000200970488083010110120201414000071.47832.101102.Chuyen tien
8/30/2020100,000127687.300820.094645.MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020100,000208998.300820.094617.ung ho MS 2020 214 ( be ninh gia bao)
8/30/2020100,000103426.300820.084940.ung ho ms 2020 214 be ninh gia bao bi ung thu mau
8/30/2020100,000339966.300820.084709.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244878298806
8/30/2020100,000337775.300820.083947.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244298410956
8/30/2020100,000MBVCB.751082453.Ung ho be Nguyen Thien Phu Ms 2020.211.CT tu 0251002733972 NGUYEN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000MBVCB.751081076.Ung ho Vo Thi Thuy Duong Ms 2020.212.CT tu 0251002733972 NGUYEN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000625906.300820.081910.ung ho MS2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020100,000078268.300820.081913.Vinh Nam ung ho MS 2020 214 Ninh Gia Bao
8/30/2020100,000MBVCB.751080597.Ung ho be Ninh Gia Bao ms 2020.214.CT tu 0251002733972 NGUYEN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000306707.300820.075537.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020100,000946089.300820.075158.ung ho Chi kim anh
8/30/2020100,000MBVCB.751064239.MS2020-214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000324040.300820.074005.Ms 2020.214 Ung ho be Ninh Gia Bao FT20244200520004
8/30/2020100,000MBVCB.751051509.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho be Ninh Gia Bao.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000291438.300820.071013.MS 2020.214
8/30/2020100,000MBVCB.751046851.LUU THI NGOC HUYEN ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao, cam on Bao Vietnamnet nhieu.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000MBVCB.751041060.ung ho ma so: MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000MBVCB.751040573.Ung ho MS 2020.214( be Ninh Gia Bao).CT tu 0541001605597 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000MBVCB.751033184.NGUYEN CAM TU ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0151000601397 NGUYEN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000MBVCB.751033862.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)Vietnamnet 30/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020100,000412131.300820.060815.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MAI THI TRINH chuyen khoan ung ho MS 2020 214
8/30/2020100,000593526.300820.060638.Chuyen tien ung ho MS 2020.214 Be Ninh gia Bao
8/30/2020100,000313245.300820.054733.2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244624050027
8/30/2020129,000MBVCB.751036769.ung ho ms 2020 213 nguyen phuong thao.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/2020150,000IBVCB.751696846.ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0541000274697 DO BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020150,000543507.300820.172048.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244105440927
8/30/2020150,000341603.300820.085208.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244298461157
8/30/2020150,000MBVCB.751092515.Ung ho MS 2020.214( be Ninh Gia Bao).CT tu 0331000479370 LE THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000603735.300820.193823.MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20244543000406
8/30/2020200,000858530.300820.165412.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000IBVCB.751425544.MS 2020 214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/2020200,000483134.300820.150848.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20244733693300
8/30/2020200,000MBVCB.751365738.Ms 2020.214 ( Ung ho Be Ninh Gia Bao).CT tu 0701000430752 LAM THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000195969.300820.140315.Vietcombank 0011002643148 ung ho be ninh gia bao ms 2020 214
8/30/2020200,000420267.300820.120949.Uh ms 2020.214 be ninh gia bao FT20244868229187
8/30/2020200,000983634.300820.103559.Ninh Gia Bao .2020.214
8/30/2020200,000MBVCB.751188841.NGO NGOC VAN chuyen tien ung hoMS2020.214.CT tu 0301000313129 NGO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000220486.300820.101654.IBFT Ung ho MS 2020.214 -be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000683882.300820.101612.ung ho MS 2020.212
8/30/2020200,000648229.300820.095710.Vietcombank 0011002643148 TRUNG THI PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000182471.300820.095622.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 214 BE NINH GIA BAO
8/30/2020200,000420901.300820.093819.Vietcombank 0011002643148 PHAM CHAU TUYET ANH Ung ho ms2020214 be ninh gia bao
8/30/2020200,000106651.300820.092355.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE SY HUNG chuyen khoan ung ho chau ninh gia bao
8/30/2020200,000053413.300820.092331.UNG HO BE NINH GIA BAO MS 2020.214-300820-09:23:31 053413
8/30/2020200,000MBVCB.751119512.NGUYEN THI DOAN ung ho MS 2020214.CT tu 0351000643338 NGUYEN THI DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000388539.300820.091317.ung ho MS 2020.214( be Ninh Gia Bao)
8/30/2020200,000038884.300820.090841.ISL20200830090832225-ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000109870.300820.085637.Ung ho chi Kim Anh chua benh cho con
8/30/2020200,000418103.300820.085023.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 214 Be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000374033.300820.083108.MS 2020.212 ung ho VO THI THUY DUONG
8/30/2020200,000MBVCB.751097947.Ung ho ms 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0501000086571 LU THE LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000MBVCB.751096901.DUONG THI QUYNH NGUYET chuyen tien ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao ).CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000634622.300820.083918.Chuyen tien UH MS 2020.214
8/30/2020200,000020980.300820.082200.ung ho MS 2020214 ninh gia bao
8/30/2020200,000382055.300820.082031.Ung ho MS2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020200,000MBVCB.751079358.Ung ho MS 2020.214( be Ninh Gia Bao).CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000075524.300820.081531.ms 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000MBVCB.751067938.MS 2020.214.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000174654.300820.075512.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000326541.300820.075340.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20244559583155
8/30/2020200,000612198.300820.074716.Ung ho MS 2020.214
8/30/2020200,000MBVCB.751058548.ung ho ms 2020214 chau Ninh Gia Bao o Bac Ninh.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000609217.300820.073124.ungho MS2020.214
8/30/2020200,000046983.300820.072049.UNG HO MS : 2020..214( BE NINH GIA BAO)-300820-07:20:49 046983
8/30/2020200,000174166.300820.071236.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020214be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000041435.300820.070859.Ung ho ma so 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000038202.300820.065834.Ms 2020 214 ung ho be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000036358.300820.065119.Ms 2020 214 ung ho be ninh gia bao
8/30/2020200,000MBVCB.751040080.MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao).CT tu 0031000302583 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020200,000611043.300820.062041.Ung ho cho MS 2020.214
8/30/2020200,000114520.300820.061145.Be Ninh Gia Bao
8/30/2020200,000045298.300820.055259.UNG HO MS 2020.214 (BE NINH GIA BAO)-300820-05:52:59 045298
8/30/2020200,000172562.300820.054729.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020300,000280854.290820.230921.MS 2020.211 Nguyen Thien Phu
8/30/2020300,000MBVCB.751648259.Ung ho ma so 2020.193; 2020.200; 2020.214.CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020300,000376491.300820.135548.Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020300,000375333.300820.135415.ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020300,000746551.300820.123336.TV Gia Bao ung ho em Ninh Gia Bao MS 2020.214
8/30/2020300,000728367.300820.114756.Ung ho MS 2020.214 , Be Ninh Gia Bao
8/30/2020300,000204697.300820.102745.MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020300,000055143.300820.094638.UNG HO MS 2020.214 (BE NINH GIA BAO)-300820-09:45:47 055143
8/30/2020300,000MBVCB.751135445.2020.214(be Ninh Gia Bao).CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020300,000IBVCB.751112860.Ms 2020.214.CT tu 0531002503336 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/2020300,000213939.300820.090118.IBFT Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020300,000081883.300820.082353.MS 2020 214
8/30/2020300,000174778.300820.072922.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI PHUONG traners 2020 214 Be Ninh Gia Bao
8/30/2020300,000323039.300820.073428.Ung ho MS 2020.214 FT20244200507171
8/30/2020300,000318623.300820.070320.MS 2020 214 Be Ninh Gia Bao FT20244732084092
8/30/2020300,000600807.300820.065706.ung ho Ms 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020300,000315258.300820.062607.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244000156238
8/30/2020500,000924071.290820.235026.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao
8/30/2020500,000609247.290820.223004.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/30/2020500,000004785.300820.221634.Chuyen tien ms2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000659542.300820.215833.Ung ho be MS 2020.210. Nguyen Phuc Thinh FT20244033529701
8/30/2020500,000218113.300820.194300.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN HONG HANH chuyen khoan ung ho MS 2020212
8/30/2020500,000MBVCB.751518971.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0451001716559 QUACH THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000664237.300820.171149.MoMoT0981044491T6888239957T970436Tung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/30/2020500,000533845.300820.170031.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20244734001693
8/30/2020500,000086358.300820.164936.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-300820-16:49:36 086358
8/30/2020500,000MBVCB.751356691.Ung ho MS 2020.214, be Ninh Gia Bao.CT tu 0011001728359 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000123186.300820.141845.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000073117.300820.135526.DOC GIA QUANG BINH UNG HO MS 2020.212-300820-13:55:26 073117
8/30/2020500,000324677.300820.123054.Ung ho MS: 2020212 ( Vo thi Thuy Duong)
8/30/2020500,000MBVCB.751263335.MS 2020.214.(be Ninh gia Bao ).CT tu 0541000324647 LE THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000414911.300820.000412.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020500,000115186.300820.113844.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000387025.300820.112824.MS 2020 214 ung ho be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000185942.300820.104921.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000232419.300820.105343.Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000617475.300820.102911.Ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
8/30/2020500,000MBVCB.751178264.HA MY HA Ung ho Ms 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0531000298007 HA MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000996077.300820.102405.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020500,000MBVCB.751176462.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0381000473979 HUA THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000MBVCB.751171889.Ung ho MS 2020.214.CT tu 0071002990781 NGUYEN THI BICH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000IBVCB.751168951.ung ho MS 2020214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0121000541755 NGO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000MBVCB.751155964.ung ho MS 2020.214(be Ninh Gia Bao).CT tu 0531002547882 PHAN THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000146345.300820.093254.ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000MBVCB.751111916.MS 2020214 (cong 2000000 vua chuyen quen k ghi MS.CT tu 0071003955715 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000121673.300820.084323.gia dinh LamPhong ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000337979.300820.084031.Ung ho chau be ma so MS2020211 FT20244146271026
8/30/2020500,000IBVCB.751092126.Giup be Ninh Gia Bao Ms2020.214.CT tu 0071002737875 TRAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000IBVCB.751077350.Ung ho be NINH GIA BAO. Ms 2020.214.CT tu 0181001143794 DO THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000IBVCB.751076642.Ung ho ms 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0481000357681 LUONG NGOC KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000MBVCB.751073701. MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000636781.300820.064406.Vietcombank 0011002643148 LE VAN THO chuyen khoan MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020500,000MBVCB.751040461.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0101000229547 TU KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000030590.300820.062223.MS 2020 214 BE NINH GIA BAO
8/30/2020500,000308013.300820.024150.Ung ho MS2020.13 em Nguyen Phuong Thao FT20244752070851
8/30/2020500,000MBVCB.751013661.Ung ho MS 2020.213.CT tu 0101000583274 LE TAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020500,000111822.300820.005004.ung ho MS 2020212
8/30/20201,000,000170573.290820.232634.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 213 E Nguyen Phuong Thao
8/30/20201,000,000005042.300820.221721.ung ho MS 2020.214
8/30/20201,000,000685215.300820.180447.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/30/20201,000,000MBVCB.751492864.NGUYEN THANH HUYEN ung ho ms 2020.214 (be Ninh gia Bao).CT tu 0011000036809 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20201,000,000MBVCB.751429304.Ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu ) bi bong .CT tu 0511003873037 TRAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20201,000,000MBVCB.751428998.Ung ho MS 2020 214 be Ninh gia bao.CT tu 0021001284863 DANG THI NHAT NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20201,000,000IBVCB.751177790. chuyen khoan ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0331000476114 TRAN THAI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20201,000,000104069.300820.083946.Vietcombank 0011002643148 An chuyen be Nguyen Phien Phu ms 2020211
8/30/20201,000,000MBVCB.751055343.LE THU HUONG chuyen tien ung ho MS.2020.214 ( be Ninh Gia Bao).CT tu 0071000878476 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20201,000,000046389.300820.065637.UNG HO MS 2020.214 BE NINH GIA BAO-300820-06:56:24 046389
8/30/20201,000,000MBVCB.751042715.Ung ho MS 2020.214 - Be Ninh Gia Bao.CT tu 0531000269930 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20201,000,000MBVCB.751031731.NGUYEN DUY TRUY chuyen tien ung ho chau Ninh Gia Bao ma so MS 2020214.CT tu 0211000416342 NGUYEN DUY TRUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20201,300,000516376.300820.161541.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/30/20202,000,000IBVCB.751223382.NGUYEN THI BICH LOC ho tro MS 2020.213 (NPThao): 1tr, MS 2020.214 (Ninh Gia Bao): 1tr.CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20202,000,000394486.300820.110452.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20244009448394
8/30/20202,000,000372274.300820.101216.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244258887073
8/30/20202,000,000MBVCB.751107180.NGUYEN XUAN HAI chuyen tien.CT tu 0071003955715 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20202,000,000MBVCB.751107575.ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao.CT tu 1013152329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/20203,000,000MBVCB.751285275.Nguyen diep bich huong ck.CT tu 0071001052544 NGUYEN DIEP BICH HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/20203,000,000616768.300820.100934.Uh be ninh gia bao .MS2020214
8/30/20204,700,000457904.300820.135959.Ung ho MS 2020.211 - be Nguyen Thien Phu FT20244605446688
8/30/20205,000,000289581.300820.062643.ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/20205,000,000313913.300820.060311.Ung ho MS 2020.212 FT20244731857921
8/31/202015,700115245.310820.115245.TRAN HOANG HAI ANH ung ho MS 2020.215
8/31/202020,000688595.310820.054237.ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/202032,000237248.310820.210904.UNG HO MS2020.210(BE NGUYEN PHUC THING-310820-21:09:06 237248
8/31/202050,000MBVCB.753218328.MS 2020.215.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/202050,000IBVCB.752889412.Giup ma so 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/202050,000009456.310820.151207.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244873601891
8/31/202050,000006508.310820.150851.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20244856683829
8/31/202050,000Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10017241.BO:LUU THI LIEN.UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOCKHANG
8/31/202050,000Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10009491.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS 2020.213 EM NGUYEN PHUONG THAO
8/31/202050,000706717.310820.100929.MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/31/202050,000Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10009839.BO:PHAM DANG LAM.UNG HO MS 2020 214 BE NINH GIA BAO
8/31/202050,000Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10009840.BO:NGUYEN VAN THANG.UNG HO MS 2020.070 CHAU DUONGDINH TUYEN
8/31/202050,000206806.310820.081035.ung ho ms 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/202050,000217107.310820.080945.Unh ho MS2020215
8/31/2020100,000MBVCB.751757471.MS 2020.214.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000670400.300820.223321.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20244010810787
8/31/2020100,000379382.310820.214418.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000MBVCB.753092539.Ms 2020 214 be ninh gia bao.CT tu 0481000699107 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020100,000313434.310820.195844.ung ho MS 2020 214 noi be Ninh Gia Bao
8/31/2020100,000792997.310820.193314.ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
8/31/2020100,000077502.310820.163144.MS 2020.214 FT20244701017268
8/31/2020100,000448515.310820.154927.ung ho MS 2020.208 be Khanh Duy chuc con mau khoe
8/31/2020100,000813870.310820.144456.Ct cho ms 2020214. be ninh gia bao
8/31/2020100,000359296.310820.135836.Chuyen tien ms 2020215 nguyen ngoc khang
8/31/2020100,000308698.310820.123443.Ung ho MS 2020.215 .be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000489565.310820.122359.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000MBVCB.752230222.Ung ho MS 2020.214 .CT tu 0351001001912 NGUYEN HUU THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000321836.310820.112702.IBFT Uh ms 2020.214 chau ninh gia bao
8/31/2020100,000848420.310820.112115.Ung ho MS 2020.215 FT20244208641209
8/31/2020100,000Sender:48304001.DD:310820.SHGD:10004142.BO:LY VO TRA GIANG.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM TRAN QUANG KHAI
8/31/2020100,000Sender:48304001.DD:310820.SHGD:10004177.BO:LY VO TRA GIANG.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM TRAN QUANG KHAI
8/31/2020100,000Sender:48304001.DD:310820.SHGD:10004183.BO:LY VO TRA GIANG.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM TRAN QUANG KHAI
8/31/2020100,000Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10005096.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)
8/31/2020100,000MBVCB.752143631.DO THI THANH TUYEN chuyen tien cho be Nguyen Ngoc Khang . Ma so 2020.215.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000818511.310820.104031.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000219193.310820.104258.MS 2020210. nguyen phuc thinh
8/31/2020100,000IBPS/SE:01310001.DD:310820.SH:10010398.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO CHAU NINH GIA BAO 2020.214
8/31/2020100,000789643.310820.100458.Ung ho MS 2020.215 , be Nguyen Ngoc Khang bi ung thu vong mac. FT20244287037883
8/31/2020100,000595302.310820.100258.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/31/2020100,000MBVCB.752030779.NGUYEN THI DIEM MY chuyen tien ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0441000764480 NGUYEN THI DIEM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000783049.310820.095555.Ung ho be Nguyen Ngoc Khang FT20244852894855
8/31/2020100,000Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10009087.BO:DUONG QUOC DUNG.UNG HO MS2020.111
8/31/2020100,000777601.310820.094815.MS2020215 Nguyen ngoc khang FT20244397076623
8/31/2020100,000222440.310820.094658.Chuc chau be bi ung thu mat khoe manh
8/31/2020100,000Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10006697.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.213 NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020100,000Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10015220.BO:PHAM THI VAN.MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020100,000260762.310820.093440.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000MBVCB.751992920.NGO THI NY chuyen tien ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000IBPS/SE:01310005.DD:310820.SH:10004179.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO NGUYEN PHUONG THAO 2020.213
8/31/2020100,000237455.310820.092750.Ung ho be Nguyen ngoc Khang MS 2020.215
8/31/2020100,000128678.310820.091333.MS 2020 212 (VO THI THUY DUONG)-310820-09:13:32 128678
8/31/2020100,000IBPS/SE:01323001.DD:310820.SH:10000125.BO:VU THE MY.UNG HO MS 2020.212
8/31/2020100,000301478.310820.090612.IBFT MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10002977.BO:CHU THI XUAN.UNG HO MS 2020.212
8/31/2020100,000300416.310820.085758.IBFT Ck be Nguyen Ngoc Khang.Vinh Phuc
8/31/2020100,000Sender:79310001.DD:310820.SHGD:10002586.BO:MAI THI ANH HONG.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/31/2020100,000164537.310820.085035.Vietcombank 0011002643148 DANG THI SUONG chuyen khoan be NGUYEN NGOC KHANG MS 2020215
8/31/2020100,000MBVCB.751937607.MS2020-215 (be NguyenNgoc Khang).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000131353.310820.085012.MS 2020 215 ung ho be nguyen ngoc khang 100k
8/31/2020100,000476239.310820.083043.Vietcombank 0011002643148 UNG HO EM NGUYEN NGOC KHANG NS 2020 215
8/31/2020100,000109845.310820.083426.Vinh Nam ung ho MS 2020 215 Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000MBVCB.751905405.2020 215 be nguyen ngoc khang.CT tu 0561000611498 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020100,000161424.310820.081717.Vietcombank 0011002643148 DO MINH PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020215 be NguyenNgoc Khang
8/31/2020100,000MBVCB.751882638.Ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0111000337229 NGUYEN QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000720259.310820.080021.Ms2020.211 FT20244867406083
8/31/2020100,000MBVCB.751865123.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.215 (be nguyen ngoc khang).CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000471948.310820.073126.Vietcombank 0011002643148 LE THI HUONG chuyen khoan
8/31/2020100,000404986.310820.071905.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)
8/31/2020100,000501056.310820.070854.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000045512.310820.064605.MS 2020.215 ung ho be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000500642.310820.061651.CK tu 002131560002 den 0011002643148. ND:ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020100,000500621.310820.061301.MS 2020215 ung ho be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020100,000MBVCB.751821873.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)Vietnamnet 31/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020100,000155644.310820.052638.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020102,929MBVCB.752418021.NGUYEN BA LONG chuyen tien-ung ho MS 2020.215( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020150,000763650.310820.152549.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 205 208 va 209
8/31/2020150,000295043.310820.151600.Ms 2020 215 be Nguyen ngoc khang
8/31/2020150,000Sender:79333001.DD:310820.SHGD:10004629.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.212 UH VO THI THUY DUONG
8/31/2020150,000MBVCB.751947682.2020.215 Ung ho be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020150,000MBVCB.751946233.2020.214 Ung ho be Ninh Gia Bao.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020150,000MBVCB.751945104.2020.212 Ung ho em Thuy Duong.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020150,000MBVCB.751944175.2020.211 Ung ho be Thien Phu.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020150,000MBVCB.751942971.2020.206 Ung ho A Chat.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020150,000689585.310820.065240.Ung ho MS 2020.215 Be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000684466.300820.235156.Ms 2020.211 . be nguyen thien phu. FT20244033954402
8/31/2020200,000053973.300820.233359.LUU GIA BAO lop 7A5 Truong Ngo Gia Tu Hai Ba Trung Ha Noi CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020214 Be Ninh Gia Bao
8/31/2020200,000MBVCB.751755130.MS2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0731000591323 TRINH QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000826249.310820.220620.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020200,000284355.310820.215400.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20245803948753
8/31/2020200,000281016.310820.214657.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20245002856360
8/31/2020200,000597227.310820.203806.Ung ho be Nguyen Thien Phu 202011 chuc be mau khoe thuong con
8/31/2020200,000MBVCB.753029108.(Ung ho vo thi thuy duong )MS 2020.212.CT tu 0071001003472 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000MBVCB.752790134.ung ho?MS 2020.214?(be Ninh Gia Bao).CT tu 0351000632811 QUACH THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000324036.310820.170733.ms 2020213 va ms 2020215 100k moi ms
8/31/2020200,000MBVCB.752687377.Ung ho MS2020.214 ( be Ninh Gia Bao).CT tu 0591000215784 NGUYEN THE BAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000IBVCB.752644904.Ung ho em Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212.CT tu 0441000640453 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020200,000MBVCB.752621165.ung thu mat.CT tu 0181003478026 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020200,000728912.310820.161056.Nac Ha Hai Phong ung ho chau Nguyen Ngoc Khang 202015
8/31/2020200,000728345.310820.160924.Nac Ha Hai Phong ung ho chau Ninh Gia Bao 202014
8/31/2020200,000Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10027521.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOCKHANG
8/31/2020200,000MBVCB.752587788.MS 2020.213(EM NGUYEN PHUONG THAO)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000012960.310820.151554.Ms 2020 214 be ninh gia bao FT20244829003472
8/31/2020200,000004516.310820.150647.MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20244300227525
8/31/2020200,000421304.310820.150519.ms 2020.215
8/31/2020200,000187814.310820.150515.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-15:05:17 187814
8/31/2020200,000MBVCB.752472282.MS 2020 211 BE NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0451000482886 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020200,000Sender:79204017.DD:310820.SHGD:17313824.BO:TRAN HAI VAN.UNG HO VO THI THUY DUONG MS2020 212
8/31/2020200,000MBVCB.752393007.HOANG XUAN DUY chuyen tien ung ho be NGUYEN NGOC KHANG MS 2020.215.CT tu 1015357934 HOANG XUAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000729901.310820.135303.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/31/2020200,000350866.310820.132359.CT UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG TIEN GIANG
8/31/2020200,000504331.310820.123655.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000302465.310820.122430.Hua Hien ct ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/31/2020200,000663441.310820.120032.Ung ho MS 2020. 211 (be Nguyen Thien Phu)
8/31/2020200,000662801.310820.115204.Ung ho MS 2020.214 (Ninh Gia Bao)
8/31/2020200,000156195.310820.114603.MS 2020. 210 ( BE NGUYEN PHUC THINH)-310820-11:46:03 156195
8/31/2020200,000855055.310820.113012.Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao FT20244269140936
8/31/2020200,000NGUYEN DINH HOI UNG HO MS 2020-213 ( NGUYEN PHUONG THAO)
8/31/2020200,000822705.310820.111325.Vietcombank 0011002643148 khoan ms 202021 nguyn
8/31/2020200,000NGUYEN DINH HOI UNG HO MS 2020- 212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/31/2020200,000/Ref:PALPM00NWY3{//}/Ref:PALPM00NWY3{//}LP VNM00NWY3 MS 2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIETANHDVC:MR NGUYEN TIEN BINH
8/31/2020200,000NGUYEN DINH HOI UNG HO: MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/31/2020200,000MBVCB.752106545.2020 QuangTri01.CT tu 0011002570037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020200,000313065.310820.103655.Ung ho MS 2020 215
8/31/2020200,000816463.310820.102445.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HANH chuyenung ho chau minh khang
8/31/2020200,000140476.310820.102018.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-10:20:18 140476
8/31/2020200,000MBVCB.752060484.Ung ho MS 2020.215, chuc con mau chong khoi benh.CT tu 0451000402392 VU THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10014325.BO:DANG QUOC KIM.2020.215
8/31/2020200,000NGUYEN THI CHAT - GIUP MA SO 2020.213 ( EM NGUYEN PHUONG THAO)
8/31/2020200,000252374.310820.095719.Ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020200,000617685.310820.095652.ung ho MS 2020.215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020200,000MBVCB.752016617.Chi ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0031000151343 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000134060.310820.094502.2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-09:45:02 134060
8/31/2020200,000045508.310820.093606.ISL20200831093606441-ung ho MS 2020.213 e NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020200,000MBVCB.751991133.MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020200,000147465.310820.093031.MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/31/2020200,000146179.310820.092909.MS 2020.206 Em A Chat
8/31/2020200,000145005.310820.092759.MS 2020.204 Anh Nguyen Van Vinh
8/31/2020200,000Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10008804.BO:NGUYEN THI MINH THU.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/31/2020200,000Sender:79310001.DD:310820.SHGD:10006613.BO:NGUYEN THI HOAI NHAN.MS 2020.212 UNG HO VO THITHUY DUONG
8/31/2020200,000142202.310820.092454.MS 2020.202 Be Cao Thanh Minh
8/31/2020200,000761463.310820.092415.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phuc FT20244079498977
8/31/2020200,000140942.310820.092336.MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/31/2020200,000MBVCB.751975672.Ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071001200734 DUONG HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10008075.BO:NGUYEN THI MINH THU.UNG HO MS 2020.213 EM NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020200,000479763.310820.090556.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000128185.310820.091023.UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG MA SO:2020.215.MONG CON MAU KHOE-310820-09:09:48 128185
8/31/2020200,000126656.310820.090805.Ung ho MS2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000127195.310820.090401.MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG-310820-09:04:00 127195
8/31/2020200,000MBVCB.751937598.ung ho MS 2020.215.CT tu 0211000543196 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000MBVCB.751934389.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 1013793317 PHAM THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10010166.BO:HUYNH THI NGOC CHAU.2020.215/2020.087
8/31/2020200,000Sender:01311002.DD:310820.SHGD:10000328.BO:TRAN THI THUY DUNG.UNG HO MS 2020.212
8/31/2020200,000MBVCB.751931676.NGUYEN THI HAI LINH chuyen tien ung ho be NGUYEN NGOC KHANG (MS 2020.215).CT tu 0081001196630 NGUYEN THI HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000IBPS/SE:01307001.DD:310820.SH:10003160.BO:NGUYEN THANH VAN.IBMS 2020.215 ( UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG)
8/31/2020200,000Sender:79305001.DD:310820.SHGD:10000153.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 215
8/31/2020200,000Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10001454.BO:MAI TRONG SON.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THITHUY DUONG
8/31/2020200,000Sender:79305001.DD:310820.SHGD:10000350.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 212
8/31/2020200,000MBVCB.751920357.MS 2020.215.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000Sender:01202002.DD:310820.SHGD:10000351.BO:BUI THI QUYNH NHU.995220083151207 UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020200,000Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002907.BO:NGUYEN THI TRAN XUAN HOA.IBUNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/31/2020200,000IBVCB.751915563.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0181002882905 PHAM THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000MBVCB.751907681.NGUYEN HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0491000196881 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000714072.310820.082243.Vietcombank 0011002643148 Ung ho be Nguyen Ngoc Khang MS 2020 215
8/31/2020200,000211022.310820.082538.Ung ho MS 2020.215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020200,000090278.310820.082438.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000728435.310820.082235.2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20244103635500
8/31/2020200,000088014.310820.082143.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/31/2020200,000087481.310820.081604.ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000407516.310820.080529.UNG HO MS 2020 214 BE NINH GIA BAO
8/31/2020200,000075994.310820.080456.Ung ho MS 2020.215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020200,000MBVCB.751878809.MS 2020.215 .CT tu 0541000217567 TRAN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000293604.310820.080210.IBFT MS 2020.200 vo Nguyen thien bao
8/31/2020200,000799625.310820.075413.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET CK ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000IBVCB.751873991.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0021001158192 BUI QUANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000293281.310820.075914.IBFT UH MS 2020.199 pham thi mai huong
8/31/2020200,000119355.310820.075852.MS 2020.215( UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-07:58:52 119355
8/31/2020200,000070981.310820.075628.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000233220.310820.075026.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung Ho Be NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020200,000064079.310820.074933.Ung ho be Nguyen Ngoc Khang MS 2020 215
8/31/2020200,000118461.310820.074544.MS 2020.215 (UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG).-310820-07:45:44 118461
8/31/2020200,000061168.310820.074511.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000MBVCB.751863154.MS 2020.215.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000716039.310820.074340.Ung ho ms 2020.215 FT20244604145001
8/31/2020200,000MBVCB.751859498.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2020.215 (be nguyen ngoc khang).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000059316.310820.073150.Chuyen tien ung ho chi Tran Thi Hai chua tri cho chau be
8/31/2020200,000157936.310820.072317.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000213584.310820.072439.Ms 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000057006.310820.071227.MS 2020215 BE NGUYEN NGOC KHANGNGUYEN THI HOA UNG HO
8/31/2020200,000052210.310820.071158.ung ho ms 2020.181
8/31/2020200,000051621.310820.071011.ung ho ms 2020.210
8/31/2020200,000042304.310820.070734.Ung ho be nguyen ngoc khang ms2020 215
8/31/2020200,000707869.310820.065457.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 214
8/31/2020200,000116185.310820.064704.UNG HO MS : 2020.215( BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-06:47:04 116185
8/31/2020200,000MBVCB.751835480.HUYNH THANH THUY chuyen tien ms 2020.215.CT tu 0381002581894 HUYNH THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020200,000029625.310820.062008.Ms 2020 215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020200,000038028.310820.055814.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020200,000210748.310820.055034.Ung ho ma so 2020215 be ngoc nguyen khang
8/31/2020250,000MBVCB.751751673.NGUYEN THI NHU Y chuyen tien ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0381000616028 NGUYEN THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020250,000459878.310820.180737.UNG HO MS2020 211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)
8/31/2020250,000068577.310820.075153.ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020300,000MBVCB.753205364.Ung ho be Nguyen Ngoc Khang MS2020.215.CT tu 0441004007686 LE THI VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000464474.310820.215433.MS 2020 215
8/31/2020300,000MBVCB.753154070.LE THI PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS 2020.212.CT tu 0491001495633 LE THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000499249.310820.161449.Chuyen tien ung ho cho be ninh gia bao ms 2020214
8/31/2020300,000497290.310820.161305.Chuyen tien ung ho vo thi thuy duong ms 2020 212
8/31/2020300,000492538.310820.160842.ung ho MS 2020.215
8/31/2020300,000143225.310820.143225.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/31/2020300,000366188.310820.135857.Ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu)
8/31/2020300,000506818.310820.123923.ung ho MS 2020 215 be NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020300,000MBVCB.752243116.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien MS 2020.215 be Nguyen Ngoc khang.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000MBVCB.752210764.ung ho Ms 2020.215 ( be nguyen ngoc khang).CT tu 0721000634098 VU CONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000477960.310820.110249.MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020300,000MBVCB.752173343.Ung ho ms 2020.215 be ngoc khang.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000IBVCB.752164108.Ung ho Ms 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0381000494200 LAM HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000833023.310820.110144.MS 2020.215 FT20244076483484
8/31/2020300,000MBVCB.752130971.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000639119.310820.105130.Giup do MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/31/2020300,000MBVCB.752114607.Ung ho ms 2020215.CT tu 0181001696926 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000IBVCB.752103206.ung ho em nguyen thi phuong thao MS 2020.213.CT tu 0041000703351 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000Sender:79310001.DD:310820.SHGD:10009745.BO:DAM THI GIA PHUOC.UNG HO MS 2020.214 BE NINH GIA BAO
8/31/2020300,000MBVCB.752014668.MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000MBVCB.751985921.DO THI BINH chuyen tien ung ho MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000MBVCB.751959731.MS 2020.215( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000127141.310820.090836.Ung ho MS 2020.215 Ung ho be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020300,000IBVCB.751946557.Ung ho MS 2020.215(Be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071004884793 PHAM THI THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000238339.310820.085018.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020300,000IBVCB.751926335.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0331003828763 PHAM THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002762.BO:HOANG ANH TUAN.IBUNG HO MS 2020213 (EM NGUYEN PHUONG THAO)
8/31/2020300,000IBVCB.751912724.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0181002882905 PHAM THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000729374.310820.082456.Ung ho MS 2020.215 FT20244306931680
8/31/2020300,000219165.310820.082458.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020300,000717367.310820.074914.Ung ho ms2020,215be Nguyen Ngoc khang FT20244183183000
8/31/2020300,000472417.310820.073924.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020300,000710970.310820.071731.MS 2020 215- be ng ngoc khang FT20244745878010
8/31/2020300,000MBVCB.751847607.LE THI HONG THAI chuyen tien ung ho MS 2020215 ( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0101000950441 LE THI HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020300,000MBVCB.751836359.2020 215 be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0341001522354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020300,000042875.310820.063208.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020300,000201891.310820.003105.ung ho MS2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/31/2020400,000MBVCB.752116444.TRUONG THI AI HOA giup MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000544745.310820.183809.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/31/2020500,000633044.310820.181558.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020500,000MBVCB.752842535.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 1012830061 NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000MBVCB.752824113.MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 1012830061 NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000MBVCB.752797061.Tang MS 2020. 2010 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000MBVCB.752791826.Tang MS 2020. 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000MBVCB.752789606.Tang MS 2020.213 be NGuyen Phuong Thao.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000MBVCB.752787424.Tang MS 2020. 214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000MBVCB.752785355.Tang MS 2020.215 be Nguyen NGoc KHang.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000739427.310820.162244.IB:UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/31/2020500,000490179.310820.160641.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020500,000Sender:01202001.DD:310820.SHGD:10007539.BO:HUYNH NGO.995220083159552 UNG HO BE NINH GIABAO MS 2020.214
8/31/2020500,000988842.310820.144855.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244827178039
8/31/2020500,000944510.310820.135318.Ung ho gia dinh be gia bao FT20244652213282
8/31/2020500,000353874.310820.135139.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/31/2020500,000610269.310820.133642.KHA MY ANH UNG HO MS2020 212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/31/2020500,000IBVCB.752353658.MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000417612.310820.130814.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020500,000666235.310820.124529.Ungho ms2020.215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020500,000283206.310820.115615.ung ho MS 2020.200 Vo Nguyen Thien Bao
8/31/2020500,000282280.310820.115455.ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/31/2020500,000342660.310820.105230.VIETTEL 400300 LIENNH 200831 200831003404470 400201 CT ung ho be nguyen phuc thinh MS 2020 210
8/31/2020500,000MBVCB.752123820.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000624993.310820.103734.MoMo 0909362716 UNG HO MS2020210 NGUYEN PHUC THINH 6896107736
8/31/2020500,000tang trung xuong UNG HO MS 2020214 (BE NINH GIA BAO)
8/31/2020500,000MBVCB.752050329.ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0351000503239 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020500,000Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10013283.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020500,000Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10004777.BO:NGUYEN PHUONG UYEN.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/31/2020500,000157342.310820.094050.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020500,000Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10010683.BO:VO NGOC THANH.UNG HO VO THI THUY DUONG MS 2020.212
8/31/2020500,000131688.310820.093128.UNG HO MS 2020.215 ( BE NGUYEN NGOC KHANG )-310820-09:31:28 131688
8/31/2020500,000Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10010698.BO:VO NGOC THANH.UNG HO BE NINH GIA BAO MS 2020.214
8/31/2020500,000583360.310820.092331.Ung ho MS 2020 215 ung ho chau Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020500,000MBVCB.751974425.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071001094960 NGUYEN LE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000IBPS/SE:48304001.DD:310820.SH:10001064.BO:NGUYEN MINH TRIET.MS 2020.214 (BE NINHGIABAO) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/31/2020500,000IBVCB.751933846.MS 2020.215.CT tu 0281000536111 HOANG PHUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10007956.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.213 EM NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020500,000Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10000708.BO:NGUYEN HOANG GIANG.UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG
8/31/2020500,000Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008850.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO 2020.198 UNG HOGD ANH DUC
8/31/2020500,000IBPS/SE:01307001.DD:310820.SH:10002669.BO:NGUYEN THI LY.IBMS 2020.212 (UNG HO VO THI THUYDUONG)
8/31/2020500,000Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10007921.BO:NGUYEN THI THANH THAO.MS 2020 214 UNG HO BE NINH GIA BAO
8/31/2020500,000Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008996.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020.196 UNGHO BE DO MY HANH
8/31/2020500,000Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008966.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020.211 UNGHO BE NGUYEN THIEN PHU
8/31/2020500,000Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008918.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020.205 UNG HO EM CHANG THI LA
8/31/2020500,000Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008867.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO 2020 MA 189 UNGHO BE NGUYEN VIET ANH
8/31/2020500,000Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002673.BO:NGUYEN THI THANH BINH.IBUNG HO MS 2020.212
8/31/2020500,000MBVCB.751915291.VU THI LAN HUONG chuyen tien ung ho be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0481000284680 VU THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002662.BO:NGUYEN PHUONG THAO.IBNCHCCCL NGUYEN PHUONG THAO0984311685
8/31/2020500,000645704.310820.083018.UNG HO MS 2020.215 ( BE NGUYEN NGOC KHANG)
8/31/2020500,000728746.310820.082329.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20244855272367
8/31/2020500,000726868.310820.081855.Ung ho be nguyen ngoc khang ma so 2020.215 FT20244103620100
8/31/2020500,000MBVCB.751890760.ung ho MS 2020.215 be Khang.CT tu 0571000023693 NGO TRUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000MBVCB.751882129.MS 2020.215.CT tu 0541000319301 NGUYEN DUY THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020500,000MBVCB.751879934.MS 2020 215 be NGUYEN NOC KHANG.CT tu 0041000204691 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020500,000473443.310820.075649.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu
8/31/2020500,000072919.310820.080059.Ung ho ms 2020 215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020500,000063465.310820.074132.ung ho MS 2020.215
8/31/2020500,000580076.310820.073326.ung ho con Chi Tran Thi Hai
8/31/2020500,000IBVCB.751833976.Ung ho ms 2020 215 ung thu.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/20201,000,000249086.310820.211345.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/31/20201,000,000203161.310820.210811.2020-215 be nguyen hong khang
8/31/20201,000,000512377.310820.162626.Chuyen tien ung ho MS 2020 QuangTri 01
8/31/20201,000,000265081.310820.154534.ung ho MS2020.214
8/31/20201,000,000Sender:79303003.DD:310820.SHGD:10007612.BO:TRAN THI BICH THUAN.MS 2020.214 BE NINH GIA BAO
8/31/20201,000,000MBVCB.752541125.Ung ho ms 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/20201,000,000MBVCB.752479421.Ung ho MS 2020.215 (be nguyen ngoc khang).CT tu 0781006699999 YEN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/20201,000,000MS2020.214 CHUYEN CHO BE NGUYEN MINH GIA BAO
8/31/20201,000,000Sender:79310001.DD:310820.SHGD:10024141.BO:TRAN PHUNG HANG.UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/20201,000,000LE THI THUY VAN UNG HO MS 2020.213 (NGUYEN PHUONG THAO)
8/31/20201,000,000LE THI THUY VAN UNG HO MS 2020.212(VO THI THUY DUONG)
8/31/20201,000,000MBVCB.752411278.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071001232668 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/20201,000,000163375.310820.123627.UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG. MS 2020.215-310820-12:36:26 163375
8/31/20201,000,000IBVCB.752220060.Ung ho MS2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0471000310705 NGUYEN NGOC THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/20201,000,000IBPS/SE:01202002.DD:310820.SH:10002762.BO:CHUNG VAN THANH.995220083154755 - UNG HO MS2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/20201,000,000CAO BA BAO UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG ST 500.000 - MS 2020.213 NGUYEN PHUONG THAO ST 500.000
8/31/20201,000,000268662.310820.100142.ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang )
8/31/20201,000,000HOANG KHAC TIEP UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG MS 2020215
8/31/20201,000,000Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10010331.BO:HUYNH THI KIM THANH.UNG HO MS 2020.214 ( BE NINH GIA BAO CHUA BENH)
8/31/20201,000,000Sender:79333001.DD:310820.SHGD:10000109.BO:TRUONG THI LAN ANH.MS 2020.QUANG TRI01
8/31/20201,000,000Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10004462.BO:NGUYEN BINH LONG.IBMS 2020.215 (BE NGUYEN NGOCKHANG)
8/31/20201,000,000IBVCB.751938277.Tran Trong Phuc, Dong Thap(ung ho MS2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0601000097394 NGUYEN LE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/20201,000,000124318.310820.084429.CO HAI LAM USA - UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA-310820-08:43:48 124318
8/31/20201,000,000117322.310820.084002.Gui ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/20201,000,000Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002565.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.213 (EM NGUYENPHUONG THAO)
8/31/20201,000,000113801.310820.083733.ung ho MS 2020 215 nguyen ngoc khang
8/31/20201,000,000645471.310820.082607.Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu)
8/31/20201,000,000MBVCB.751898156.MS 2020.215 Ung ho NGUYEN NGOC KHANG.CT tu 0591000213322 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/20201,000,000078823.310820.080854.ung ho MS 2020.215 nguyen ngoc khang
8/31/20201,000,000MBVCB.751871280.UNG HO MS 2020.215 (UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG).CT tu 0071002083272 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/20201,000,000060420.310820.074407.Ung ho MS 2020 215
8/31/20201,500,000Sender:79307006.DD:310820.SHGD:10006294.BO:TON NU THI MY VAN.MS:2020.211(BE NGUYEN THIEN PHUC:500.000),MS:2020.204(NGUYEN VAN VINH:500.000),MS:2020.200(BE VO NGUYEN THIEN BAO:500.00)
8/31/20201,994,500747407.310820.204711.MS2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/20202,000,000268261.310820.113629.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2020.215 . Be Nguyen Ngoc Khang
8/31/20202,000,000859226.310820.113556.UNG HO MS 2020.215 BE KHANG FT20244557006543
8/31/20202,000,000146435.310820.105308.MS 2020.215(UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-10:53:08 146435
8/31/20202,000,000253825.310820.100414.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/31/20202,000,000Sender:79303003.DD:310820.SHGD:10003376.BO:NGUYEN THI THU HUONG.UNG HO MA SO 2020.212
8/31/20202,849,075//Ref:S0602411E36A01{//}VAL:200828USD123,39 /33B:GBP100, /Tlx:SW2008289608 /Pmnt:NCHCCCL HANH DAO 07737062468 /71A:SHA /B.O:/30845815842660DAO DUC HANH28, BROOKEHOWSE ROAD, CATFORDSE6 3TL /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIHANOIVIETNAM
8/31/20203,000,000181752.310820.110552.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN TUYEN ung ho chau ho khanh duy ms 2020208
8/31/20203,000,000643504.310820.073538.Uh be nguyen ngoc khang MS2020-215
8/31/20205,000,000005696.310820.150757.Be nguyen ngoc khang ms 2020215 FT20244740400269
8/31/20205,000,000IBVCB.752414566.be Nguyen Thien Phu bi bong nang.CT tu 0181003371083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/20205,000,000037675.310820.055412.MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/202060,000,000PHAM THI TRANG / UNG HO MS 2020.QUANGTRI1
8/31/202060,000,000MBVCB.752044677.Bo Xay dung ung ho MS2020.QuangTri01.CT tu 0491001780849 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-08-2020 05:04:22100,000ung ho MS 2020.204
21-08-2020 05:35:43300,000ung ho MS 2020.205 be Chang thi La
21-08-2020 05:46:15200,000CT DEN:023400061049 MBVCB.740766757.080736.ung ho em chang thi la chuyen tien.CT tu 0461000573300 TRINH THI TAM toi 1140
21-08-2020 06:36:00300,000CT DEN:023423926359 Ung ho MS 2020.205
21-08-2020 06:41:42300,000CT DEN:023323444502 ung ho MS 2020.205 Em Chang Th La
21-08-2020 06:53:341,000,000CT DEN:023400064247 MBVCB.740793663.084559.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien be Chang Thi La MS 2020.205.CT tu 007100139
21-08-2020 07:04:18200,000CT DEN:023400065235 MBVCB.740800162.085692.HOANG THI THU THUY chuyen tien ung ho MS 2020. 205 em Chang Thi La .CT tu 10
21-08-2020 07:09:08100,000VU NGOC THUONG Chuyen tien Ung ho MS 2020.502 ( Chang Thi La)
21-08-2020 07:16:56100,000Dang Hoang Hanh chuyen tien ung ho chang a long ms 2020205
21-08-2020 07:24:53300,000ung ho ms 2020.205 ( Em Chang Thi La )
21-08-2020 07:26:05300,000CT DEN:023400035366 200821000011740 Ung ho MS 2020.205. Em Chang Thi La ZP5MKL45TI8P
21-08-2020 07:27:1053,000CT DEN:023400625311 MS 2020.205
21-08-2020 07:28:2149,000CT DEN:023400625506 MS 2020.204
21-08-2020 07:29:3853,000CT DEN:023400625727 MS 2020.203
21-08-2020 07:30:271,000,000Le Thi Minh Tam chuyen tien ung ho MS 2020.205 (em Chang thi La)
21-08-2020 07:31:0410,000CT DEN:023400625980 MS 2020.200
21-08-2020 07:31:5349,000CT DEN:023400626119 MS 2020.202
21-08-2020 07:42:01200,000LE THI KIM THOA CT UNG HO CHAU CHANG THI LA
21-08-2020 07:42:46200,000ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
21-08-2020 07:48:00150,000MS 2020.205 (chang thi la)
21-08-2020 07:57:02200,000HUYNH TAN THUC GUI CHO MS 2020.189 (100.000D),GUI CHO MS 2020.193 (100.000 D )
21-08-2020 08:00:03500,000ung ho ms 2020.205 em Chang Thi La
21-08-2020 08:06:57500,000CT DEN:023408027015 UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI L 210820 08 06 55 027015
21-08-2020 08:11:13200,000UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA
21-08-2020 08:13:15200,000MS 2020.205 ( em Chang Thi La)
21-08-2020 08:14:11500,000Ms 2020 205 ung ho em Chang Thi La
21-08-2020 08:19:58500,000CT DEN:023401469729 MoMo 0976703738 Ung ho Vien phi cho em Nguyen Van minh 6773322092
21-08-2020 08:20:20200,000So GD goc: 10000896 TC:507893413.IBVCB.740184810.Ung ho MS 2020.204 ung ho Nguyen Van Vinh.CT tu 0511003742018 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
21-08-2020 08:20:30500,000Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
21-08-2020 08:24:00100,000Ung ho MS 2020.205 Chang Thi La
21-08-2020 08:24:42200,0002020.205 (Em Chang Thi La)
21-08-2020 08:48:031,000,000Nguyen Van Su chuyen tien ung ho chau Chang Thi La MS 2020.205
21-08-2020 08:53:35800,000CT DEN:023408301656 LINH BR GIUP MS 2020.205 MS 2020.204 MS 2020.203 MS 2020.202 MOI MS 200.000 D
21-08-2020 08:53:47150,000ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La
21-08-2020 08:55:33600,000CT DEN:023408301877 LINH BR GIUP MS 2020.200 MS 2020.199 MS 2020.198 MOI MS 200.000 D
21-08-2020 08:57:34500,000CT DEN:023408302130 ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
21-08-2020 09:15:13100,000CT DEN:023402026203 ms 2020.205 chang thi la
21-08-2020 09:25:082,000,000CT DEN:023409709701 Ung ho ms 2020 205 em chang thi la FT20234039998509
21-08-2020 09:35:59500,000CT DEN:023402540449 MS 2020.205 Em Chang Thi La
21-08-2020 09:50:25300,000CT DEN:094517035919 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2020 205 em Chang Thi La
21-08-2020 09:52:10200,000CT DEN:023409040522 UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA 210820 09 52 08 040522
21-08-2020 09:55:35100,000CT DEN:023411594745 Gui be Chang Thi La
21-08-2020 10:04:23100,000ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La
21-08-2020 10:17:40200,000So GD goc: 10006093 IB UNG HO MS 2020.205
21-08-2020 10:33:4050,000CT DEN:023410758705 Ho tro anh Chang A Long cua it long nhieu nha anh FT20234810119000
21-08-2020 10:45:40300,000So GD goc: 10007698 MS 2020.205 em Chang Thi La
21-08-2020 11:02:18500,000CT DEN:023404068458 giup do con anh Chang A Long
21-08-2020 11:27:10500,000So GD goc: 10008818 Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
21-08-2020 11:50:48150,000LPT ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La
21-08-2020 12:17:51100,000ung ho Ma So 2020.205
21-08-2020 13:37:13500,000ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
21-08-2020 13:56:06200,000CT DEN:135019822958 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 DO THI QUYNH chuyen khoan
21-08-2020 13:56:4020,000Le Duc Anh chuyen tien
21-08-2020 13:57:47200,000CT DEN:023406238065 Ung ho MS2020.205
21-08-2020 14:03:23100,000PHAM VIET THANG Chuyen tien ung ho MS 2020.205
21-08-2020 14:22:20500,000anh Duong Minh Duc BG ung ho ms 2020.205 em chang thi la
21-08-2020 15:00:37100,000CT DEN:023415924965 ung ho cho be Minh chua benh FT20234010927164
21-08-2020 15:03:1180,000CT DEN:023408290911 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 204 ung ho ve phi Nguyen Van Vonh
21-08-2020 15:04:3880,000CT DEN:023408292303 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 203 em Vang A Thuy
21-08-2020 15:05:5580,000CT DEN:023408293408 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 202 be Cao Thanh Minh
21-08-2020 15:07:1880,000CT DEN:023408294609 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 197 be Kieu Phuong Trang
21-08-2020 15:30:50200,000CT DEN:023415948842 Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La FT20234052003346
21-08-2020 15:51:46500,000ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
21-08-2020 16:07:41300,000CT DEN:023409351043 Chuyen tien ung ho MS 2020.204
21-08-2020 16:33:41500,000CT DEN:210069910900 ung ho em Chang Thi La MS 2020 205
21-08-2020 16:48:00200,000MS2020.204. uh vien phi Nguyen van vinh
21-08-2020 16:48:57200,000MS2020.203. uh em Vang a thuy
21-08-2020 16:49:49200,000MS 2020.202. uh be Cao thanh minh
21-08-2020 17:00:5350,000CT DEN:023417021794 ung ho MS 2020.204 ung ho nguyen van vinh FT20234839201295
21-08-2020 17:57:58200,000CT DEN:023417061488 UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA FT20234150731205
21-08-2020 20:03:02100,000CT DEN:023413944854 MoMo 0901418630 gui e Tran Thi Loan 6781441558
21-08-2020 21:27:48100,000CT DEN:023421170059 Ho tro be chang thi la FT20235137389322
21-08-2020 22:24:17500,000Ha Hanh Hoa chuyen tien cho MS 2020 205 ( em Chang Thi La)
22-08-2020 06:51:51200,000ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 07:17:02300,000CT DEN:071150111771 Vietinbank 114000161718 LY THI NGAN chuyen khoan cho con anh Chat
22-08-2020 07:45:43500,000MS 2020.206(Em A Chat)
22-08-2020 08:13:49200,000CT DEN:023508077617 ung ho em a chat 2020 206
22-08-2020 08:14:04200,000Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
22-08-2020 08:31:3550,000Quoc Nhu ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 08:35:3450,000Quoc Nhu ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
22-08-2020 08:37:0050,000CT DEN:023500096776 MBVCB.742209913.033077.ung ho MS 2020.206 Em A Chat .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU toi 1140001
22-08-2020 08:44:53200,000Le Xuan Truong chuyen tien ung ho ms 2020.206 em A Chat
22-08-2020 08:49:07100,000CT DEN:023500099500 MBVCB.742223961.036205.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat .CT tu 0351000921000 NGUYEN XUAN TRUONG toi 11
22-08-2020 08:54:35500,000MS 2020.206(Em A Chat)
22-08-2020 08:57:15100,000ung ho ms 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 09:00:41500,000CT DEN:822167311285 ung ho MS 2020206 em A Chat
22-08-2020 09:01:49500,000Vu Hoa Hue ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
22-08-2020 09:06:1020,000Le Duc Anh chuyen tien
22-08-2020 09:10:36200,000MS 2020.206
22-08-2020 10:06:22200,000ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 10:06:40300,000Ung ho MS 2020.204. Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
22-08-2020 10:17:41200,000CT DEN:023500054279 MBVCB.742337485.065064.NGUYEN THI SAU ung ho e A Chat.CT tu 0971000031575 NGUYEN THI SAU toi 1140001
22-08-2020 10:17:451,000,000NGUYEN THI THANH NHAN Chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 10:33:35100,000CT DEN:023500058968 MBVCB.742357209.070490.DUONG THANH BINH chuyen tien.CT tu 0361000305815 DUONG THANH BINH toi 1140001
22-08-2020 10:39:26200,000Ung ho 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 10:59:301,000,000ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat)
22-08-2020 11:46:41100,000UNG HO MS 2020.206( EM A CHAT)
22-08-2020 11:49:04500,000CT DEN:023504547388 ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
22-08-2020 11:52:50100,000CT DEN:023500081925 MBVCB.742454807.097271.NGUYEN TRUONG THANH chuyen tien ung ho MS 2020.206 em anh Chat .CT tu 079100
22-08-2020 12:10:45200,000MS 2020.206( Em A Chat)
22-08-2020 12:14:501,000,000CT DEN:023512380872 MS 2020.206 Em A Chat FT20235040523576
22-08-2020 12:30:21500,000Ung ho MS 2020.206 (A Chat). Cam on Bao.
22-08-2020 13:11:011,000,000Anh Toan Dong Nai ung ho ma so 2020 206 em A Chat
22-08-2020 13:32:57200,000CT DEN:023500034327 MBVCB.742549659.053356.NGUYEN PHI DIEP chuyen tien .CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 11400016
22-08-2020 13:37:13500,000Duong Thi Viet chuyen tien ung ho em AChat (cong tum)
22-08-2020 14:11:131,200,000chuyen tien giup do ms 188;200;201;202;203;206-2020 moi ms 200k
22-08-2020 16:27:29200,000MS.2020.206( em A Chat)
22-08-2020 16:37:11500,000ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 16:37:31200,000CT DEN:023509002597 Ung ho ms 2020.206
22-08-2020 16:51:40100,000CT DEN:023500086542 MBVCB.742756753.043634.PHAM THI DAC THI chuyen tienungho MS 2020.206 em A Chat.CT tu 0041000284374
22-08-2020 17:07:44600,000CT DEN:023517690158 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020 204
22-08-2020 18:21:48200,000ung ho ms 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 18:32:57200,000NGUYEN TIEN KHAI Chuyen tien giup MS 2020.206 Giup em A Chat
22-08-2020 18:54:02500,000Tien tu thien giup em A Chat (MS 2020.206)
22-08-2020 20:32:13200,000Ung ho MS 2020206 Em A Chat o Kon Tum
22-08-2020 20:36:51100,000Bui Thi Dung chuyen tien ung ho ma so 2020.206 E. A Chat
22-08-2020 20:47:17200,000CT DEN:204157548348 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020 206 em A Chat
22-08-2020 21:51:30100,000CT DEN:220070081486 ung ho 2020 182 nguyen vu phuong linh
23-08-2020 01:17:02200,000LPT ung ho MS 2020206 Em A Chat; thoi gian GD:22/08/2020 22:53:32
23-08-2020 01:17:50100,000ung ho ms 2020.206 (e A CHAT); thoi gian GD:22/08/2020 23:00:34
23-08-2020 05:41:03500,000Duong Thi Viet chuyen tien ung ho ong pham van tap 2020 207
23-08-2020 07:19:15200,000ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap
23-08-2020 08:35:05200,000ung ho MS 2020207 ong pham van tap
23-08-2020 08:44:55500,000Dinh Thi Hao chuyen tien ung ho MS 2020 207 (ong Pham Van Tap)
23-08-2020 10:03:00200,000CT DEN:023600062476 MBVCB.743275814.037686.NGUYEN THI THU chuyen tien.CT tu 0421000439112 NGUYEN THI THU toi 11400016171
23-08-2020 10:03:1020,000Le Duc Anh chuyen tien
23-08-2020 10:15:491,000,000CT DEN:023603004515 Ung ho ms2020.207 ong pham van tap
23-08-2020 11:26:4250,000Ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap
23-08-2020 14:30:09100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.205
23-08-2020 14:47:45500,000Nguyen Hong Quan ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap
23-08-2020 15:16:19200,000CT DEN:023615279791 UNG HO MS 2020.207 ONG PHAM VAN TAP 230820 15 16 17 279791
23-08-2020 16:21:362,000,000CT DEN:023609660931 Tien ung ho
23-08-2020 18:39:16150,000STA ungho ms2020.207 (ong Pham Van Tap)
23-08-2020 18:43:07150,000STA ungho ms2020.206 (em A Chat)
23-08-2020 22:01:491,000,000CT DEN:023622034075 Ung ho ms 2020. 201 gia dinh chi Binh FT20237039039048
23-08-2020 22:21:47200,000CT DEN:221623033149 Vietinbank 114000161718 HUA THI NGOC ANH chuyen khoan Ung ho MS 2020 207
23-08-2020 22:54:12500,000Ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap)
24-08-2020 00:58:4350,000LPT ung ho MS 2020207 ong Pham Van Tap; thoi gian GD:23/08/2020 23:01:48
24-08-2020 06:55:02300,000ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy)
24-08-2020 08:12:24100,000CT DEN:023708098657 Ung ho MS 2020.208 be Khanh Duy FT20237629834030
24-08-2020 09:10:09200,000So GD goc: 10004831 Ung ho MS 2020.206 Em A chac
24-08-2020 09:46:2510,000Le Duc Anh chuyen tien
24-08-2020 09:47:3820,000Le Duc Anh chuyen tien
24-08-2020 10:09:02150,000MS 2020.208(Be Khanh Duy)
24-08-2020 10:38:43100,000CT DEN:023703892982 Ung ho be Khanh Duy o Quang Tri
24-08-2020 11:04:38100,000LPT ung ho MS 2020208 be Khanh Duy
24-08-2020 11:13:24500,000Ung ho MS 2020.208(Be Khanh Duy) Le Dinh Quang chuyen tien
24-08-2020 11:32:351,000,000CT DEN:023704940885 ung ho MS 2020.208
24-08-2020 11:34:53300,000CT DEN:023711436929 2020.208 be khanh duy
24-08-2020 14:08:3020,000UNG HO 4MS 2020.205, 2020.206, 2020.207, 2020.208
25-08-2020 06:33:43300,000Ung ho MS 2020.206(Em A Chat)Le Dinh Quang chuyen tien
25-08-2020 06:48:44200,000Tran To Nga  ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat)
25-08-2020 06:51:00200,000CT DEN:023800051456 MBVCB.745275120.041679.PHAM DUY HOANG chuyen tien ung ho gia dinh em A Chat.CT tu 0501000179829 PHAM
25-08-2020 06:54:49200,000CT DEN:023806546947 Ms 2020.206 a chat FT20238097006085
25-08-2020 07:04:41100,000CT DEN:023800135485 Ung ho Ms 2020.207 Hoi huong cong duc ong Cao Van Nhiep
25-08-2020 07:07:46500,000Goi ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
25-08-2020 07:12:57100,000MS 2020.206 (em A Chat)
25-08-2020 07:16:2850,000CT DEN:023807042085 ung ho MS 2020 206 Em A Chat
25-08-2020 07:30:21300,000ung ho MS 2020.206(em A Chat)
25-08-2020 07:33:27200,000CT DEN:023800448035 Chuyen tien ung ho em a chat bao vietnamnet
25-08-2020 07:38:56500,000Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
25-08-2020 07:41:43100,000ung ho MS 2020.206(Em A Chat)
25-08-2020 07:47:04200,000Vo Van Kich chuyen tien ung ho be A Chat
25-08-2020 08:06:401,000,000Le Hong Linh chuyen tien
25-08-2020 08:15:32100,000Ung ho e A Chat
25-08-2020 08:22:13200,000CT DEN:023808091017 ung ho MS 2020 206
25-08-2020 08:24:37200,000CT DEN:023808459072 MS 2020.206 EM A CHAT 250820 08 24 15 459072
25-08-2020 08:25:07200,000Tran Thanh Tung chuyen tien ung ho vien phi cho A Chat
25-08-2020 08:30:45100,000CT DEN:023808197799 Ung ho e a chat
25-08-2020 08:32:10200,000CT DEN:023808576410 Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20238361078205
25-08-2020 08:48:42100,000CT DEN:023808585712 Phung chau A chat FT20238057932380
25-08-2020 08:52:47200,000CT DEN:023808588368 Ms 2020.206 Em A Chat FT20238610875459
25-08-2020 08:54:12500,000ms 2020.206  em A Chat
25-08-2020 08:54:50200,000CT DEN:023808135780 MS 2020 206 ung ho gia dinh A Chat
25-08-2020 08:59:23300,000ung ho MS 2020206 E A Chat
25-08-2020 09:09:58200,000ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
25-08-2020 09:12:43200,000Ung ho MS 2020.206 ( em A Chat)
25-08-2020 09:14:12500,000So GD goc: 10000844 Ung ho em Chat (MS 2020.206) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
25-08-2020 09:28:43200,000So GD goc: 10007848 TC:507879652.MBVCB.745406309.Ho tro gia dimh chau A Chat.CT tu 0481000003259 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
25-08-2020 09:30:08300,000CT DEN:023809614941 Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La FT20238304780201
25-08-2020 09:38:14100,000uh ms 2020206
25-08-2020 09:45:0150,000LPT ung ho MS 2020209
25-08-2020 09:47:06500,000ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
25-08-2020 09:49:17300,000ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
25-08-2020 09:49:59300,000ung ho MS 2020206 Em A Chat
25-08-2020 09:51:30200,000So GD goc: 10008030 Ung ho ma so 2020.206 em A Chat
25-08-2020 10:20:43200,000CT DEN:023810275141 MS 2020 206 A Chat
25-08-2020 10:28:29200,000CT DEN:102305794273 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN VAN XUAN chuyen khoan
25-08-2020 10:47:02300,000MS 2020.206
25-08-2020 10:48:563,000,000Pham Duc Khiem chuyen tien ung ho MS 2020.206 (e a chat)
25-08-2020 10:52:49200,000CT DEN:104718797039 Vietinbank 114000161718 PHAM THUY LINH chuyen khoan
25-08-2020 10:58:50300,000So GD goc: 10000312 [2000000010105776]UNG HO GIA DINH E A CHAT
25-08-2020 11:10:4775,000CT DEN:023811356735 ung ho ms 2020 206 em a chat
25-08-2020 11:12:36100,000ung ho MS 2020206 Em A Chat
25-08-2020 11:29:30200,000CT DEN:023804634065 Giup do chi Nguyen Thi Linh
25-08-2020 12:04:20200,000HOANG THI THOA Chuyen tien ms 2020.206(em a chat)
25-08-2020 12:18:00500,000Nguyen Thi Van Anh chuyen tien giup Em A Chat MS 2020206
25-08-2020 12:26:17100,000CT DEN:023812457318 giup chau a Chat
25-08-2020 12:30:1150,000MS 2020.206 (em A Chat)
25-08-2020 12:40:24300,000CT DEN:023805679355 MS 2020.206 Em A.Chat
25-08-2020 12:41:26200,000CT DEN:123554735750 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TRAN THI QUE MINH chuyen khoan Bao VietNamnet ung
25-08-2020 13:42:36200,000CT DEN:023813785512 Ung ho MS 2020.202 FT20238523640222
25-08-2020 13:44:20200,000CT DEN:023813786523 Ung ho MS 2020.201 FT20238735221707
25-08-2020 14:49:28300,000CT DEN:144410817528 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 206 Em A Chat
25-08-2020 14:52:305,000UNG HO MS 2020.209
25-08-2020 14:53:34200,000Thong Thuy Tung giup MS 2020-205
25-08-2020 14:54:1810,000CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY 
25-08-2020 14:56:11200,000Thong Thuy Tung giup MS 2020-206
25-08-2020 20:04:50100,000CT DEN:023800096652 MBVCB.746284373.062678.HuynhHien. MS 2020.182 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh..CT tu 1012754105 NGUY
25-08-2020 20:13:57200,000Ung ho MS 2020.204 Ung ho Nguyen Van Vinh
25-08-2020 20:15:13200,000Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La
25-08-2020 20:24:2250,000MS 2020.209 (ung ho gia dinh anh Duc)
26-08-2020 06:37:51500,000ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 06:48:38500,000ung ho Ms 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh )
26-08-2020 06:58:01500,000ung ho MS 2020.208 ( be Khanh Duy )
26-08-2020 07:18:26500,000CT DEN:023900809359 200826000004181 Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh ZP5MKPP69C53
26-08-2020 07:27:23500,000CT DEN:023900125584 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210
26-08-2020 08:11:34150,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.210
26-08-2020 08:18:01500,000CT DEN:023901191931 MS 2020.210 be nguyen phuc thinh
26-08-2020 08:22:26500,000ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh )
26-08-2020 08:27:2650,000MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 08:43:40200,000PHAM THI THU THUY UNG HO CHO E  A CHAT ( MS 2020.206)
26-08-2020 08:53:58200,000LPT ung ho MS 2020210 Be Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 08:58:1820,000Le Duc Anh chuyen tien
26-08-2020 09:01:301,000,000Tran Thi Kim chuyen tien
26-08-2020 09:12:55500,000LE QUANG BINH - CA MAU - ủng hộ ms 2020.210 (bé NGUYỄN PHÚC THỊNH)
26-08-2020 09:17:25100,000Tathaosaigon ungho MS 2020210 be Nguyen phuc thinh
26-08-2020 09:25:02200,000Ung ho be Phuc Thinh MS 2020.210
26-08-2020 10:22:23300,000CT DEN:023910816948 Ung ho MS 2020.210 chau NGUYEN PHUC THINH
26-08-2020 10:25:42500,000CO TRAN THI THANH THANH UNG HO MS2020.206 (EM A CHAT)
26-08-2020 10:32:38100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.210; be Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 11:03:33200,000CT DEN:023900075643 MBVCB.746818057.063305.LE THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh .CT t
26-08-2020 11:14:39100,000CT DEN:023911362822 MS 2020 210
26-08-2020 11:15:13300,000CT DEN:111005125041 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 210 be nguyen phucThinh
26-08-2020 11:16:101,000,000ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 11:20:10500,000So GD goc: 10001653 giup chau Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210 (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
26-08-2020 11:27:53200,000CT DEN:023911310065 Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239895670006
26-08-2020 12:03:21200,000CT DEN:023912628279 Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020 210
26-08-2020 12:24:31200,000Ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 13:28:10200,000Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 13:46:385,000UNG HO MS 2020.210
26-08-2020 14:16:18200,000ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh
26-08-2020 14:42:221,000,000UNG HO EM A CHAT MS 2020.206
26-08-2020 14:43:46300,000CT DEN:023903045936 ung ho be Nguyen Phuc Thinh. Ms 2020.210
26-08-2020 15:23:12300,000Ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 15:28:47300,000CT DEN:826188759293 Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 15:31:4350,000ung hoMS 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 15:59:062,000,000ung ho ma so 2020210 be Nguyen Phuc Thinh thuong be lam
26-08-2020 16:55:08300,000Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 17:24:46100,000CT DEN:023910899587 ung ho cho be 20thang tuoi bi mu hai mat
26-08-2020 20:44:33200,000CT DEN:023920153850 Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS2020 210
26-08-2020 22:30:31100,000MS 2020.209 (gd a Duc)
27-08-2020 02:03:3568,868MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 00:54:29
27-08-2020 02:03:5268,868MS 2020.209(gia dinh anh Duc); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:01:53
27-08-2020 02:04:2068,868MS 2020.195(Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:12:14
27-08-2020 02:04:3968,868MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:20:41
27-08-2020 02:05:1468,868MS 2020.208(be Khanh Duy); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:36:47
27-08-2020 02:05:2968,868MS 2020.203(em Vang A Thuy); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:44:36
27-08-2020 05:44:37400,000CT DEN:024005455495 CT MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 05:45:51300,000Ung ho MS 2020.211(Be Nguyen Thien Phu)Le Dinh Quang chuyen tien
27-08-2020 05:46:05100,000CT DEN:024005028192 MS 2020 211 be nguyen thien phu
27-08-2020 05:53:12200,000Thong ung ho MS 2020.211
27-08-2020 06:03:52100,000Vu Cuong ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:20:45500,000Vu Duc Hung chuyen tien ung ho MS 2020.211( be nguyen thien phu)
27-08-2020 06:20:58100,000CT DEN:061547943325 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 DANG THE VUONG chuyen khoan MS 2020211
27-08-2020 06:21:24100,000Ungho.Ms2020.211(benguyenthienphu)
27-08-2020 06:22:202,000,000Ung ho MS 2020.211 (be Ng Thien Phu)
27-08-2020 06:26:26200,000Tran Thi Tu Anh chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu
27-08-2020 06:33:19200,000ung ho ms 2020.211 be NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 06:34:05100,000ung ho MS 2020211 nguyen thien phu
27-08-2020 06:36:40150,000ung ho be 2020.211 ( be nguyen thien phu)
27-08-2020 06:39:24200,000ung ho MS 2020.211(be nguyen thien phu)
27-08-2020 06:42:42200,000CT DEN:024006729698 Ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu FT20240295809367
27-08-2020 06:48:08500,000CT DEN:024006704056 MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU 270820 06 48 07 704056
27-08-2020 06:48:482,000,000ung ho ma so 2020211 be Nguyen Thien Phu thuong be lam
27-08-2020 06:49:47500,000Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:53:2368,868MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-08-2020 06:56:27100,000MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:57:17400,000ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:58:10500,000ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu )
27-08-2020 06:58:56300,000DINH ANH TUAN Chuyen tienung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:59:29100,000ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 07:00:21100,000CT DEN:024007043195 chucconmaukhoibenh
27-08-2020 07:00:29200,000MS 2020.211 (be nguyen thien phu)
27-08-2020 07:02:53100,000CT DEN:065736503591 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 07:05:333,000,000Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:05:53100,000ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:06:14500,000ung ho ms 2020.211( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:06:2130,000CT DEN:070019871781 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN TAN SY chuyen khoan
27-08-2020 07:07:03300,000CT DEN:024007704577 UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU 270820 07 06 55 704577
27-08-2020 07:12:31500,000CT DEN:070718355626 Vietinbank 114000161718 MS 2020 211ung ho cho be nguyen thien phu
27-08-2020 07:13:35200,000DAO THI TAM CHINH Chuyen tien ung ho beNguyen thienphuMS 2020211
27-08-2020 07:13:45200,000ung ho MS2020.211
27-08-2020 07:13:55200,000CT DEN:024000611890 MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 07:14:591,000,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho em Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 07:15:041,000,000CT DEN:270070671877 Ung ho em Nguyen Thien Phu MS 2020 211
27-08-2020 07:16:23200,000HUYNH CONG VI ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:17:33500,000CT DEN:024000086332 MBVCB.747727179.043891.DO LENH DUNG chuyen tien ung ho ma so 2020.211 be Nguen Thien Phu .CT tu 0181
27-08-2020 07:20:27300,000ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:21:1150,000CT DEN:071601872306 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan MS 2020 211 nguyen thien
27-08-2020 07:36:22100,000CT DEN:024000974094 200827000003214 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu ZP5MKQMVV0AJ
27-08-2020 07:39:02200,000Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:45:40100,000CT DEN:024000089471 MBVCB.747742666.047544.NGUYEN THI LUYEN ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu . .CT tu 08210001734
27-08-2020 07:50:1490,000TRAN TRONG THANG ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 07:51:51200,000Ung ho be NGUYEN THIEN PHU MS 2020211 Chuc con nhanh khoe
27-08-2020 07:52:27200,000ung ho ma so 2020.211 (be nguyen thien phu)
27-08-2020 07:56:12500,000MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phuc)
27-08-2020 07:57:00500,000Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:57:27200,000CT DEN:024007074157 Ung ho be Nguyen Thien Phu MS2020 211
27-08-2020 07:57:52500,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 07:58:58200,000MS 2020.211 ung ho be nguyen thien phu
27-08-2020 08:05:08200,000ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:05:09300,000CT DEN:024001831897 Gui be Phu bi bong nang Mong be mau khoi
27-08-2020 08:06:33300,000ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
27-08-2020 08:07:50300,000ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
27-08-2020 08:08:58300,000ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:12:04500,000ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:12:14500,000ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:12:46500,000DO VAN TRONG ung ho ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:17:09100,000CT DEN:024008091799 ung ho chau Nguyen Thien Phu ms 20202110
27-08-2020 08:17:53200,000Ung ho MS 2020.211
27-08-2020 08:18:29500,000CT DEN:024001803130 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 08:19:23300,000ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 08:20:09500,000Tran Thi Ly( Binh Phuoc) ho tro be Nguyen Thien Phuc bi bong
27-08-2020 08:22:441,000,000CT DEN:024001805748 Chuyen tien giup do chau be NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 08:23:13200,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.211; be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:23:55200,000ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:24:02300,000CT DEN:081844360530 Vietinbank 114000161718 PHAN THANH NHAN chuyen khoan giup do be Nguyen Thien Phu MS 2020 211
27-08-2020 08:24:34200,000TRAN CHUC GIANG Chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 08:24:44200,000giup be thien phu bi bong o bac ninh
27-08-2020 08:25:03300,000MS 2020.211. Be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:25:25200,000ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:25:33200,000CT DEN:024001807986 Chuyen tien ung ho be Thien Phu. ma so 2020.211
27-08-2020 08:28:22200,000LE THI LIEN Chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 08:31:38200,000NGUYEN THI KIM DIEU Chuyen tien ung ho be Thien Phu
27-08-2020 08:32:00150,000CT DEN:024008754745 Ung ho Ms 2020.11 be Ng Thien Phu FT20240192818130
27-08-2020 08:33:32200,000NGUYEN THI THANH THANH ung ho be nguyen thien phu
27-08-2020 08:33:44200,000CT DEN:024001523652 MS 2020.211
27-08-2020 08:36:14100,000CT DEN:024008112774 ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
27-08-2020 08:37:10300,000So GD goc: 10000158 UNG HO MS 2020210 BE NGUYEN PHUC THINH
27-08-2020 08:37:52900,000ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:38:52100,000ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:39:01200,000uh MS 2020.211( Be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:39:04500,000CT DEN:827108947707 MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:42:19500,000CT DEN:024001242930 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:46:11300,000So GD goc: 10000166 UNG HO MS 2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 08:46:17100,000CT DEN:024008761483 MS 2020.210 Be nguyen duc thinh FT20240796462593
27-08-2020 08:47:58200,000CT DEN:024001834709 MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:48:04200,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:48:23200,000LE THI HANG Chuyen tien ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phuc
27-08-2020 08:49:23200,000Nguyen Duy Loc ung ho ms 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:49:40500,000CT DEN:270070680653 Ung ho be Nguyen Thien Phu bi bong nang
27-08-2020 08:51:42200,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
27-08-2020 08:52:01200,000Vo Minh Luu chuyen tien MS 2020.211 (be Phu)
27-08-2020 08:52:48100,000Dao Thi Linh chuyen tien ung ho ms 2020.211 (be Thien Phu)
27-08-2020 08:53:43200,000CT DEN:024000478560 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:54:40200,000ung ho be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:55:14100,000Ung ho MS 2020.211 (Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:55:591,000,000CT DEN:024008137668 MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:56:05200,000CT DEN:085057191787 Vietinbank 114000161718 ung ho be Nguyen Thien Phu Ms 2020211
27-08-2020 08:56:51150,000MS 2020.211 ung ho chau Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:58:14100,000CT DEN:085252511015 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE THI THAO SUONG chuyen khoan ung ho be Nguyen Th
27-08-2020 08:58:45200,000TA THANH HAO Chuyen tien
27-08-2020 08:58:57200,000Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:59:05250,000UNG HO MS 2020211 BE NGUYEN THIEN PHU, CHUC BE SOM BINH PHUC
27-08-2020 08:59:17500,000CT DEN:024008141876 Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
27-08-2020 09:00:24300,000CT DEN:024000478668 ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
27-08-2020 09:00:25200,000ung ho MS 2020.211(be nguyen thien phu)
27-08-2020 09:03:31100,000CT DEN:024002835044 ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 09:03:35200,000CT DEN:024000036148 MBVCB.747816250.067563.ung ho MS 2020 211 be Phu.CT tu 1041000044889 PHAM VAN DUONG toi 114000161718
27-08-2020 09:04:1060,000MS 2020.211 ( ung ho be Nguyen Thien Phu bi bong)
27-08-2020 09:04:30300,000CT DEN:024000036441 MBVCB.747818434.068065.ung ho be NGUYEN THIEN PHU 4tuoi bi bong con.CT tu 0271001100195 HUYNH UT toi
27-08-2020 09:05:19100,000CT DEN:024002836435 ung ho MS2020.209 gia dinh anh duc
27-08-2020 09:06:08500,000CT DEN:024002410126 Ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:07:45500,000ung ho ms2020.211 Nguyen thien phu
27-08-2020 09:09:24100,000So GD goc: 10008535 TC:507854157.MBVCB.747732546.DANG DUY HAI PHO chuyen tien cho MS2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0441000695407 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
27-08-2020 09:09:40100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 09:10:59100,000So GD goc: 10008407 TC:507848508.MBVCB.747716051.HO THAI THAO ung ho be nguyen thien phu 2020.211.CT tu 0061001144304 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
27-08-2020 09:11:36100,000Chuyen tien MS 2020211 Be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:12:00100,000CT DEN:024009943207 MoMoT01676993813T6846084796T970415TMS 2020211 be nguyen thien phu ghop 1 phan nho mong be som manh
27-08-2020 09:12:20100,000chuc be mau chong binh phuc
27-08-2020 09:15:492,000,000CT DEN:024002985058 200827000003452 MS 2020.211 UH be Nguyen Thien Phu ZP5MKQMVVIRQ
27-08-2020 09:16:30500,000CT DEN:024009461696 Ms 2020.211 be thie phu
27-08-2020 09:21:11300,000CT DEN:024009715976 UNG HO BE THIEN PHU MS 2020.211. MONG BE MAU KHOE 270820 09 21 06 715976
27-08-2020 09:22:432,000,000UNG HO MA SO 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU CON ANH NGUYEN THANH PHUONG HUYEN THUAN THANH BAC NINH
27-08-2020 09:23:21100,000LPT ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:24:59300,000CT DEN:024009179706 ung ho MS2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:28:00200,000CT DEN:024002853730 Chuc be Thien Phu som khoe
27-08-2020 09:28:39500,000So GD goc: 10003705 TC:507895881.MBVCB.747841848.Ung ho MS 2020.211 (be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0501000168938 toi 114000161718 Bao VIETNAM NET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
27-08-2020 09:29:05200,000CT DEN:024009786047 MS 2020.211 nguyen thien phu FT20240079508660
27-08-2020 09:32:10200,000Chu Thi Dao ung ho be thien phu bi bong
27-08-2020 09:37:54100,000ung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 09:38:07500,000ung ho ms2020211 ( be thien phu
27-08-2020 09:39:011,000,000CT DEN:024000046739 MBVCB.747864352.081452.TRUONG THI LAN chuyen tien ung ho Ms 2020211 Thien phu ..CT tu 0121000847
27-08-2020 09:39:52200,000CT DEN:024009202017 ms 2020 211 uh ng thien phu
27-08-2020 09:40:27100,000Tran Thi Bich Lien chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 09:44:11200,000CT DEN:024009795651 Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240352662965
27-08-2020 09:46:39200,000Ung ho MS 2020.11 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 09:47:131,000,000ung ho be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:47:44500,000ung ho be nguyen thien phu MS 2020.211
27-08-2020 09:48:35200,000CT DEN:024002912402 IBFT Ung ho MS 2020.211 Thien Phu
27-08-2020 09:53:29200,000CT DEN:024002687056 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 10:02:30300,000CT DEN:024003942995 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu . Mau khoe be nhe.
27-08-2020 10:05:12100,000Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 10:12:26300,000Nguyen tien Dat ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020211
27-08-2020 10:20:02300,000CT DEN:024003895761 ung ho ms 2020.211 be Thien Phu
27-08-2020 10:25:09300,000CT DEN:024003102434 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 10:26:22500,000CT DEN:024010824123 Ung ho ms 2020211 nguyen thien phu FT20240011107450
27-08-2020 10:31:44200,000CT DEN:024000064116 MBVCB.747939186.034042.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0071003343991 NGUYEN QUOC HUO
27-08-2020 10:43:05200,000CT DEN:103750889499 Vietinbank 114000161718 ungho ms2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 10:46:30200,000ung ho be2020.211
27-08-2020 10:49:02400,000Nguyen Huu Tam ung ho MS 2020.211 (be Thien Phu)
27-08-2020 10:59:16300,000CT DEN:024003926944 ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 11:00:211,000,000giup do chau Nguyen thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 11:13:40500,000So GD goc: 10003221 Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
27-08-2020 11:19:22200,000Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 11:22:1650,000ung ho MS 2020.211
27-08-2020 11:33:31200,000Mai Tan Ngoc chuyen tien ung ho be Thien Phu
27-08-2020 11:49:20300,000MS 2020.211 be nguyen thien phu bi bong
27-08-2020 11:56:18200,000CT DEN:024000091709 MBVCB.748056793.068763.TRAN THI PHUONG LOAN chuyen tien Ung Ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT
27-08-2020 12:05:38200,000chia se cung be phu _ bac ninh
27-08-2020 12:11:54300,000Tran To Nga ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 12:29:30200,000CT DEN:024012744404 UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU 270820 12 28 57 744404
27-08-2020 12:59:31500,000Tran Thi Kim Sa chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu)
27-08-2020 13:06:46500,000CT DEN:024006932652 IBFT Ung ho chau
27-08-2020 13:23:11300,000ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 13:24:211,000,000CT DEN:131853392748 Vietinbank 114000161718 TRAN BA HAI chuyen khoan MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 13:46:431,000,000CT DEN:024006828035 Ung ho be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 13:58:06200,000CT DEN:135243537130 Vietinbank 114000161718 ui MS 2020 211 Nguyen Thien Phu
27-08-2020 14:04:02300,000Ung ho be chua benh mat ms 2020.210
27-08-2020 14:04:29500,000So GD goc: 10006240 Ung ho MS 2020.211
27-08-2020 14:14:59200,000Nguyen Thi Kim Oanh ung ho chau Phu 4 tuoi bij bong.
27-08-2020 14:22:04200,000CT DEN:024000058976 MBVCB.748206053.042728.MS 2020.211 be NGUYEN THIEN PHU .CT tu 0031000193456 DAO THI THUY LINH toi
27-08-2020 14:23:401,000,000Thoai Anh co 1 chut ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 14:29:29200,000Ho tro ms 2020.210  Nguyen Phuc Thinh
27-08-2020 14:35:27200,000CT DEN:024000014216 ISL20200827143507476 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 14:51:075,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.211
27-08-2020 15:19:09300,000CT DEN:024015766868 MS2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH 270820 15 19 06 766868
27-08-2020 15:27:23100,000CT DEN:152210985819 Vietinbank 114000161718 NGUYEN LE QUYEN ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
27-08-2020 15:33:10200,000ung ho MS 2020.210
27-08-2020 15:37:29100,000Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 15:44:52600,000CT DEN:024015967861 LINH BR GIUP MS 2020.210 MS 2020.211 MS 2020.208 MOI MS 200.000 d
27-08-2020 16:05:161,500,000CT DEN:024016030302 Ms 2020.211 FT20240009540439
27-08-2020 16:17:28200,000ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 16:26:23200,000VU THI THANH NHAN Chuyen tien MS2020.211 ( Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 16:48:07200,000CT DEN:164308417570 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 17:00:43100,000ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 17:12:0080,000MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 17:23:07200,000MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 17:27:59300,000Tran Thi Thu Hien chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 17:55:192,000,000CT DEN:024017104566 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240185236179
27-08-2020 18:40:46200,000Ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu)
27-08-2020 19:08:09100,000CT DEN:270070784970 Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 19:14:12200,000CT DEN:024019145556 Tran Huyen ung ho FT20240069464038
27-08-2020 19:16:24200,000CT DEN:024019146667 Ngoc ngua ung ho FT20240606522844
27-08-2020 19:22:51500,000CT DEN:191748432931 Vietinbank 114000161718 UNG HO MS 2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 19:37:12100,000MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
27-08-2020 19:56:12100,000Dao Nguyen Nhung chuyen tien MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
27-08-2020 20:15:3550,000CT DEN:201036173800 CAO THAI DUONG
27-08-2020 21:22:54100,000ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 21:45:45500,000ung ho be Nguyen Thien Phu_Ms 2020.211
27-08-2020 21:52:07200,000Nguyen Thi Thanh Huyen chuyen tien ung ho be phu bi bong
27-08-2020 22:26:04100,000CT DEN:024022814668 GIUP CHAU PHU BI BONG 270820 22 25 28 814668
27-08-2020 22:27:42500,000CT DEN:024000777375 Ung ho MS 2020.211
27-08-2020 22:31:19300,000CT DEN:024000059592 MBVCB.748768200.069611.MS 2020.211 giup be Nguyen Thien Phu .CT tu 0071001107146 TRAN THI BICH N
28-08-2020 01:09:57200,000CT DEN:024000062341 MBVCB.748784399.072994.co Thu ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0031000163075 NGUYEN THI; thoi gian GD:27/08/2020 22:55:22
28-08-2020 01:13:42100,000ViHuyen ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu); thoi gian GD:27/08/2020 23:36:51
28-08-2020 01:14:52500,000CT DEN:024016002244 ung ho; thoi gian GD:27/08/2020 23:52:02
28-08-2020 03:12:59200,000CT DEN:024120375712 Chuyen tien
28-08-2020 06:47:09300,000Van Thi Thanh Hanh chuyen tien ung ho cho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 07:02:29100,000MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
28-08-2020 07:14:43200,000CT DEN:024100078220 MBVCB.748881933.094142.Ung ho MS.2020.212.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIET
28-08-2020 07:15:175,000,000Nguyen Thi Hue chuyen tien MS 2020.212 (vo thi thuy Duong)
28-08-2020 07:20:01100,000Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 07:44:03300,000UH MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 08:10:5950,000MS2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 08:15:59200,000ung ho MS 2020.212
28-08-2020 08:19:58100,000CT DEN:081454453314 Vietinbank 114000161718 mong e mau khoe
28-08-2020 08:25:17100,000Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 08:25:58300,000ung ho vo thi thuy duong
28-08-2020 08:35:211,000,000So GD goc: 995220082851009 995220082851009 - Chuyen tien ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong qua Bao VietNamNet
28-08-2020 08:38:20300,000CT DEN:024100092082 MBVCB.748946904.041030.ung ho e Vo thi Thuy Duong bi benh tu mien.CT tu 0271001100195 HUYNH UT toi 1
28-08-2020 08:42:07100,000ung ho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh ( Nam Mo Duoc Su Phat )
28-08-2020 08:47:56100,000CT DEN:024101448779 PHAM VIET THANG chuyen tien ung ho MS 2020.212
28-08-2020 08:48:55500,000CT DEN:024101449646 Ung ho ma so 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 08:51:24100,000CT DEN:024108829979 MS 2020.212 280820 08 50 45 829979
28-08-2020 08:51:5550,000ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 08:58:511,000,000So GD goc: 10005380 TC:507886701.IBVCB.748861177.MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071001985179 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
28-08-2020 09:01:45200,000ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 09:07:39100,000Pham Thi Kim Hong ung ho MS.2020.212( ung ho vo thi thuy duong)
28-08-2020 09:07:47200,000ms 2020212 ung ho vo thi thuy duong
28-08-2020 09:19:54500,000ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 09:25:24500,000MS 2020;212(Ung Ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 09:25:32200,000Chinh ung ho ms2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 09:32:19300,000chuyen ung ho MS 2020.212 Vo Thi ThuyDuong
28-08-2020 09:37:22200,000ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 09:43:1830,000CT DEN:093713032697 Vietinbank 114000161718 PHAM THI MINH BAO chuyen khoan
28-08-2020 09:52:09500,000So GD goc: 10006434 Ung ho ms 2020 211. Be nguyen thien phu. Cam on quy bao.
28-08-2020 09:54:31200,000CHUYEN KHOAN UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU BI BONG 
28-08-2020 09:57:26500,000ung ho MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 10:03:39200,000So GD goc: 10006801 IBUNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
28-08-2020 10:04:352,000,000MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 10:04:48400,000CT DEN:024103907041 MS2020210 ung ho be Nguyen Phuc Thinh
28-08-2020 10:05:32500,000Tran Thi Khuyen chuyen tien ung ho nguyen thuy duong con chi nhanh chua benh tai BV nhiet doi HCM
28-08-2020 10:06:08400,000CT DEN:024103907179 MS2020211 ung ho be Nguyen Thien Phu
28-08-2020 10:08:07400,000CT DEN:024103907390 MS2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 10:09:45500,000TRAN VAN TAN Chuyen tien ung ho ma 2020211 be Nguyen Thien Phu
28-08-2020 10:09:54500,000CT DEN:024103518104 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 10:12:12200,000Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 10:16:09500,000ung ho MS 2020.212 (em Vo thi thuy duong)
28-08-2020 10:22:24500,000Ung ho MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 10:42:09100,000CT DEN:024103301306 ms2020212 ung ho vo thi thuy duong VNPT2020082811325602
28-08-2020 10:48:53200,000ung ho be Nguyen Thien Phu
28-08-2020 10:49:23500,000ung ho ms 2020212( vo thi thuy duong)
28-08-2020 10:55:36200,000CT DEN:024110388284 Ung ho MS 2020.212 FT20241700869760
28-08-2020 11:12:01100,000So GD goc: 10007974 TC:507862192.IBVCB.749156156.ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0491000143270 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
28-08-2020 11:38:32500,000CT DEN:024104786735 ung ho ms 2020 212 vo thi thuy duong 500.000d theo bao vnnet
28-08-2020 12:27:04500,000Ngoc  Quyen chuyen tien MS 2020.212 ung ho Nguyen Thi Thuy Duong
28-08-2020 12:32:33100,000CT DEN:280070866849 MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 12:41:13100,000MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 12:49:23100,000LPT ung ho MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 12:51:26200,000Chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
28-08-2020 12:52:15200,000ung ho chau Vo Thi Thuy Duong  MS2020212
28-08-2020 12:57:30200,000CT DEN:024105033331 IBFT MS 2020.212 . UH Vo T. Thu Dung
28-08-2020 13:07:34300,000CT DEN:024106352480 MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong
28-08-2020 13:09:29500,000CT DEN:024106641742 ct ung ho MS 2020.212 Ung ho vo thi thuy duong
28-08-2020 13:10:51100,000CT DEN:024100038189 MBVCB.749295923.072518.DANG DUY HAI PHO chuyen tien.CT tu 0441000695407 DANG DUY HAI PHO toi 1140001
28-08-2020 14:15:48200,000UNG HO MS 2020.208 Be Khanh Duy
28-08-2020 14:16:12500,000Ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 14:49:16500,000CT DEN:024107017846 IBFTA 200828000058309 Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 14:50:051,000,000LE NGOC THUY Chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 14:57:40500,000So GD goc: 6220OTT201024938 UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
28-08-2020 15:09:34200,000CT DEN:024115540914 MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241105052208
28-08-2020 15:18:1420,000Le Duc Anh chuyen tien
28-08-2020 15:28:401,000,000So GD goc: 10016526 IB UNG HO MS 2020.212( VO THI THUY DUONG)
28-08-2020 15:30:37200,000CT DEN:024115557371 MS 2020.212 FT20241259970915
28-08-2020 16:18:4050,000CT DEN:024100037262 MBVCB.749565375.085015.BUI DINH DONG chuyen tien minh cung con kho khan lam ung ho e vo thi thuy duo
28-08-2020 16:26:03200,000CT DEN:024116602124 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20241226488509
28-08-2020 16:26:4450,000ung ho MS 2020.211 (nguyen thien phu)
28-08-2020 16:37:42200,000CT DEN:024109812124 ung ho MS 2020. 212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 17:11:22100,000CT DEN:024100059701 MBVCB.749646717.041374.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0581000773994 VU VAN HUAN toi 114000161718 BAO VIE
28-08-2020 18:21:281,000,000CT DEN:024111894487 MS 2020.212. Ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 18:28:30100,000CT DEN:024111898525 Chuyen tien ung ho MS 2020.201 g d chi Binh
28-08-2020 18:39:08500,000CT DEN:024103075442 Linh chuyen ung ho be Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 19:37:51150,000MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 20:12:28100,000CT DEN:024113263984 200828000096140 gui em Vo Thi Thuy Duong ZP5MKRKPQ7UL
28-08-2020 20:21:17300,000CT DEN:201600093415 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 212 ung ho Vo thi thuy Duong
28-08-2020 20:34:22200,000ung ho be Nguyen Thien Phu 2020.211
28-08-2020 20:53:13100,000Giup do MS 2020.212 ( uh Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 20:55:17200,000CT DEN:024100055094 MBVCB.749897474.047183.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0671000427985 NGUYEN THI NGOC HA
28-08-2020 21:02:29500,000CT DEN:024121931382 UNG HO VO THI THUY DUONG MS 2020.212 280820 21 02 20 931382
28-08-2020 21:27:22200,000Ung ho em Vo Thi Thuy Duong (2020.212)
28-08-2020 22:00:34500,000CT DEN:024115016104 ung ho MS 2020.211 Thien Phu
28-08-2020 22:25:5550,000CT DEN:024115282279 chuc e thuy duong mau khoe lai
28-08-2020 22:32:03200,000TRAN THI MINH THU Chuyen tien ung ho
28-08-2020 22:38:07200,000NGUYEN THI THAO gop 1 phan nho nhoi mong e vuot qua trong luc nay
28-08-2020 22:39:36500,000gui c Nhanh
29-08-2020 01:10:511,000,000Ung ho MS 2020;212( ung ho Vo Thi Thuy Duong); thoi gian GD:28/08/2020 23:04:12
29-08-2020 01:16:45500,000Ung ho MS 2020.212 ( VO THI THUY DUONG); thoi gian GD:29/08/2020 00:19:13
29-08-2020 04:02:29200,000CT DEN:035724103923 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho thuy duong 2020 212
29-08-2020 06:08:53500,000CT DEN:024206943297 UNG HO MS 2020.212 290820 06 08 42 943297
29-08-2020 06:32:27500,000CT DEN:024223067242 Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 06:37:10500,000ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 06:43:23200,000CT DEN:024123710603 MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong
29-08-2020 06:46:571,000,000ung ho ma so 2020213 be Nguyen Phuong Thao thuong be lam
29-08-2020 06:49:15200,000TRUONG HOANG THACH Chuyen tien
29-08-2020 06:52:45200,000ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
29-08-2020 06:53:1150,000ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 07:00:03100,000CT DEN:024200093401 MBVCB.750082222.092091.ung ho em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0441000712178 NGUYEN THI HA toi 1140001617
29-08-2020 07:08:4450,000CT DEN:024207567795 Ung ho em Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 07:19:0350,000CT DEN:071341106382 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan MS 213 em nguyen phuong t
29-08-2020 07:42:53200,000MS 2020.212
29-08-2020 07:48:00100,000ung ho ma 2020.213( Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 07:51:27500,000CT DEN:024200098888 MBVCB.750108522.098448.HO THI TUONG VY chuyen tien.CT tu 0251002778655 HO THI TUONG VY toi 114000161
29-08-2020 07:59:47200,000CT DEN:024200030087 MBVCB.750113244.099881.PHAM DUY HOANG chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0501000179829 PHAM
29-08-2020 08:31:06200,000CT DEN:024200036024 MBVCB.750138501.036716.ung ho MS 2020.212 vo thi thuy duong .CT tu 0451000302004 PHUNG DINH TIEP t
29-08-2020 08:40:37300,000NGUYEN XUAN LOC ungho ms2020.212
29-08-2020 08:53:35200,000CT DEN:024201117695 IBFT ung ho ms 2020.213
29-08-2020 08:58:28200,000Mai Ngoc Phuong chuyen tien cho em thuy Duong tien giamg
29-08-2020 09:28:10200,000Le Xa chuyen tien ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 09:33:501,000,000co KL ung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
29-08-2020 09:34:42500,000Tran Thi Khuyen chuyen tien ung ho ma so 2020.213 em nguyen phuong thaor dieu tri tai BV K Tan trieu
29-08-2020 09:54:14100,000CT DEN:024200058427 MBVCB.750226669.063045.VU THI MINH PHUONG chuyen tien.CT tu 0371000445127 VU THI MINH PHUONG toi 114
29-08-2020 10:08:295,000,000CT DEN:024200062873 MBVCB.750244374.068222.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0071004331800 HUYNH HA THIEN PHI
29-08-2020 10:29:56500,000ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 10:37:13300,000CT DEN:024203189504 Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 10:38:12500,000CT DEN:024200072118 MBVCB.750277083.078642.MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong .CT tu 0401001430563 NGUYEN DUC CUONG
29-08-2020 10:50:52500,000CT DEN:024210244556 MS 2020.212 Chi Phuong ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 10:52:54500,000CT DEN:024210244828 MS 2020.210 Chi Phuong ung ho be Nguyen Phuc Thinh
29-08-2020 10:55:50200,000CT DEN:024200077728 MBVCB.750299625.085439.MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong.CT tu 0071001009107 LUU QUANG VU toi 114
29-08-2020 11:00:46200,000Ung ho em Nguyen Phuong Thao MS_2020.213
29-08-2020 11:17:30400,000CT DEN:024204111722 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Nuong
29-08-2020 11:24:38500,000TRAN THI THUY ANH Chuyen tien ung ho beNguyen Phuc ThinhMS 2020.210
29-08-2020 11:44:52500,000Ung ho MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong)
29-08-2020 12:33:51200,000CT DEN:024205739730 ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La
29-08-2020 12:36:08100,000CT DEN:024205740363 ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 12:39:16100,000CT DEN:024205741356 ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh
29-08-2020 12:49:44100,000MS 2020.212
29-08-2020 13:49:07100,000Ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
29-08-2020 14:06:48150,000ung ho ms 2020.212 ( ung ho vo thi thuy duong)
29-08-2020 14:09:43500,000Ung ho MS 2020.11 (be Nguyen Thien Phu)
29-08-2020 14:13:061,000,000ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong )
29-08-2020 14:31:16200,000ung ho MS 2020.213
29-08-2020 14:32:15300,000Ung ho MS 2020.212
29-08-2020 14:46:43200,000CT DEN:024214872028 MoMoT0938205399T6874751245T970415Tung ho be gai 19 tuoi mac benh hiem
29-08-2020 14:58:13200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.213(em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 15:02:35100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.204(Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
29-08-2020 15:05:48100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.202(be Cao Thanh Minh)
29-08-2020 15:18:46100,000CT DEN:151340066423 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho chau Nhuong
29-08-2020 15:30:5450,000MS 2020.213( e nguyen phuong thao)
29-08-2020 16:35:08500,000CT DEN:162957709627 Vietinbank 114000161718 ung ho ms 2020213
29-08-2020 17:41:24100,000CT DEN:024210421918 MS 2020.212
29-08-2020 17:49:32200,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 17:54:11200,000Ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
29-08-2020 18:28:45200,000CT DEN:024211396038 ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
29-08-2020 19:03:42300,000Gui giup MS 2020.199 em PHAM THI MAI HUONG. Cau chuc em mau khoe lai
29-08-2020 19:28:53200,000CT DEN:024200070705 MBVCB.750799894.098409.BAOVIETNAMNET MS 2020.212 ung ho VO THI THUY DUONG .CT tu 0111000277350 DINH
29-08-2020 19:50:11400,000CT DEN:024212488082 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
29-08-2020 20:28:59150,000STA hngho ms2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 20:34:08200,000STA ungho m2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
29-08-2020 20:34:08500,000PHAM THANH HIEN ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
29-08-2020 20:36:23200,000STA ungho ms2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
29-08-2020 21:30:551,000,000CT DEN:212532166410 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN HONG THANH CAT Dien Bien chuyen khoan ung h
30-08-2020 00:35:46200,000CT DEN:024200037749 MBVCB.750956991.071313.ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao .CT tu 0441000761078 VO THANH NGOC; thoi gian GD:29/08/2020 22:44:46
30-08-2020 00:36:55200,000CT DEN:024200038637 MBVCB.750960993.072385.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0441000761078 VO THANH NGOC toi; thoi gian GD:29/08/2020 22:52:45
30-08-2020 06:08:58300,000CT DEN:024223161712 MoMo 0918487998 ung ho ms2020214be Ninh Gia Bao 6881806131
30-08-2020 06:12:18200,000Tran Thi Tra My chuyen tien ung ho chau Ninh Gia Bao; chuc chau nhanh khoi benh
30-08-2020 06:22:36200,000CT DEN:024323599301 uh MS 2020.214 be ninh gia bao
30-08-2020 06:30:28200,000CT DEN:024323596266 MS 2020.214 Ninh Gia Bao. Yeu thuong tu moi nguoi mong con se mau khoe.
30-08-2020 06:59:56500,000Ung ho MS2020.214(Be Ninh Gia Bao)Le Dinh Quang chuyen tien
30-08-2020 07:04:06200,000Ung ho be Gia Bao
30-08-2020 07:22:08200,000CT DEN:024300606707 Chuyenu tien ung ho MS 2020214
30-08-2020 07:23:03100,000Bui Thi Hong ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
30-08-2020 07:45:21200,000ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 07:46:01100,000PHAM THI THU HUONG ck ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
30-08-2020 07:50:47200,000CT DEN:024300615060 Chuyen tien ung ho be ninh gia bao
30-08-2020 07:55:14200,000ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
30-08-2020 08:02:19200,000MS2020214 (BE NINH GIA BAO)
30-08-2020 08:04:04300,000ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 08:26:23500,000be Minh ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 08:26:5750,000LPT ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
30-08-2020 08:28:5150,000LPT ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
30-08-2020 08:45:231,000,000CT DEN:024308050812 UNG HO MS 2020.214 BE NINH GIA BAO 300820 08 45 23 050812
30-08-2020 10:19:15100,000NGUYEN THI THUY HUONG Chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
30-08-2020 10:27:05500,000CT DEN:024303462203 200830000020794 Ung ho MS2020.214 .Ho tro be Ninh Gia Bao ZP5MKTGD0GEE
30-08-2020 10:58:31100,000ung ho ma 2020.214 ( Ninh Gia Bao)
30-08-2020 10:59:4250,000ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 11:11:3650,000CT DEN:110632653842 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ninh gia bao 2020214
30-08-2020 11:31:20500,000Tran Thi Kim Sa chuyen tien MS 2020.214 ( be Ninh gia bao)
30-08-2020 12:22:0850,000ung ho MS 2020.214 (Be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 13:40:311,000,000MS 2021214  (500k)  ms 2020212 (500k)
30-08-2020 14:06:1450,000CT DEN:300071151446 Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
30-08-2020 14:13:591,000,000ung ho ma so 2020214 be Ninh Gia Bao thuong be lam
30-08-2020 17:36:34300,000MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
30-08-2020 17:37:33300,000MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Trach
30-08-2020 19:55:43500,000Ung ho Ms 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong) Tien Giang
30-08-2020 20:30:11200,000CT DEN:024313610274 MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
30-08-2020 20:55:20500,000Duong Thi Viet chuyen tien ung ho be ninh gia bao bac ninh 2020  214
30-08-2020 21:00:22150,000STA ungho ms2020.214 (be Ninh Gia Bao)
31-08-2020 02:02:32152,469Tra lai tai khoan DDA
31-08-2020 02:12:10100,000CT DEN:000607794447 Vietinbank 114000161718 NGUYEN NGOC TUAN ung ho MS 2020 214 Ninh Gia Bao; thoi gian GD:31/08/2020 00:11:32
31-08-2020 05:24:47300,000Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
31-08-2020 05:42:02500,000CT DEN:024400034799 MBVCB.751820797.099738.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang .CT tu 0421003712820 LY BUU NHAN toi
31-08-2020 06:31:55200,000MS 2020.215
31-08-2020 06:46:5450,000Quoc Nhu ung ho ma so 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 06:50:19200,000ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 07:05:001,000,000Chuyen tien ung ho ma so 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 07:27:26100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.215; be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 07:30:25100,000Chinh ung ho ms 2020.214 Chu Thi Kim Anh
31-08-2020 07:54:45200,000CT DEN:024407067975 2020 215 nguyen ngoc khang
31-08-2020 07:55:20700,000Ung ho be Khang MS 2020.215
31-08-2020 08:06:531,000,000So GD goc: 10002560 IBUNG HO MS 2020.213
31-08-2020 08:07:052,000,000So GD goc: 10002401 UNG HO MS 2020.214   BE NINH GIA BAO/198 TRAN Q KHAI
31-08-2020 08:10:15300,000ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 08:13:55100,000CT DEN:024401567044 200831000013607 Chuyen qua ZaloPay ZP5MKUE6LDLL
31-08-2020 08:18:29300,000CT DEN:024408726683 MS 2020214 be ninh gia bao FT20244164978740
31-08-2020 08:21:21200,000CT DEN:024408121511 UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG 310820 08 21 20 121511
31-08-2020 08:22:181,000,000CT DEN:024408669806 UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
31-08-2020 08:32:532,000,000CT DEN:024408732858 Ung ho ms 2020 210 be nguyen phuc thinh FT20244254553289
31-08-2020 08:33:03500,000Tran To Nga ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
31-08-2020 08:34:25500,000Tran To Nga ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 08:39:09100,000CT DEN:024408115963 MS 2020 215
31-08-2020 08:46:521,154,500So GD goc: 10003040 TC:507846878.MBVCB.750114073.ITO MADOKA chuyen tien.CT tu 0881370484235 toi 114000161718 Bao VietnamNet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
31-08-2020 08:53:51200,000So GD goc: 10001265 TC:507869300.MBVCB.750012539.Ung ho MS 2020.212 (Nguyen Thi Thuy Duong).CT tu 0501000177331 toi 114000161718 Bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
31-08-2020 08:56:00100,000So GD goc: 10001420 TC:507842361.MBVCB.750103522.MS 2020.212.CT tu 0071000878174 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
31-08-2020 09:14:01100,000Dc Cuong ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 09:16:19300,000So GD goc: 10004550 Ung ho MS 2020212 VoT Thuy Duong
31-08-2020 09:18:03100,000CT DEN:024402232548 Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao
31-08-2020 09:23:00100,000LPT ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 09:28:00200,000So GD goc: 10006292 TC:507898166.MBVCB.751071624.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0481000788110 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
31-08-2020 09:31:5950,000So GD goc: 10009850 Ung ho
31-08-2020 09:34:101,000,000So GD goc: 10010026 Ung ho ms 2020 214. Be Ninh Gia Bao.
31-08-2020 09:41:47100,000Ung ho MS 2020212 Vo Thi Thuy Duong
31-08-2020 09:56:41300,000CT DEN:024402006273 TUVP cho Vo Thi Thuy Duong
31-08-2020 10:03:28200,000CT DEN:024410137363 UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG 310820 10 03 27 137363
31-08-2020 10:33:591,500,000MA SO 2020.212 - VO THI THUY DUONG - 1.500.000 D
31-08-2020 10:35:211,500,000MA SO 2020.213 - NGUYEN PHUONG THAO - 1.500.000 D
31-08-2020 10:51:35200,000gui cho be Ninh Gia Bao 2020214
31-08-2020 10:57:14600,000CT DEN:024403232529 Chuyen tien ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 11:18:56200,000CT DEN:024404253197 Chuyen tien ung uo MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 12:14:31200,000Ung Ho MS2020;215 .be(NGUYEN NGOC KHANG)
31-08-2020 13:15:28300,000ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 13:22:3550,000Dinh Thi Thu Van ung ho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh
31-08-2020 13:57:20200,000So GD goc: 10007524 MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
31-08-2020 14:29:221,000,000ung ho MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 14:46:30100,000CT DEN:024407402260 MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
31-08-2020 15:09:43200,000ung ho MS 2020.215 ( be nguyen ngoc khang)
31-08-2020 15:10:00250,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.215 be N.N.Khang
31-08-2020 15:11:12250,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.214 be N.G.Bao
31-08-2020 15:20:2620,000Thai Thi Loan Chuyen tien ung ho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh
31-08-2020 15:25:15200,000ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
31-08-2020 15:36:44400,000ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
31-08-2020 15:43:291,000,000ung ho MS 2020.215
31-08-2020 15:50:49500,000ung ho MS 2020.210
31-08-2020 15:55:51100,000So GD goc: 995220083122928 995220083122928 - Ms 2020.215 be ngoc Khang
31-08-2020 15:57:06200,000UNG HO MS 2020 212
31-08-2020 16:17:3050,000ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 16:30:10100,000MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 20:22:20500,000CT DEN:024413565039 Ung ho MS 2020.212
31-08-2020 20:26:04300,000MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 20:38:28300,000ung hoMS 2020.202(be Cao Thanh Minh)
31-08-2020 21:04:3740,000Ung ho MS 2020.212 VO THI THUY DUONG
31-08-2020 22:14:41200,000ung ho MS 2020.215 Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 22:23:02300,000CT DEN:024422296967 Ung ho MS 2020.214 be NINH GIA BAO FT20245823284647
31-08-2020 23:04:58100,000STA ungho ms2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

 
Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
24/8/20Nguyễn Ái Việt     2,000,0002020.206,204
24/8/20Nguyễn Trọng Năng ( Hà Nội)     2,000,0002020.206
25/8/20Lý Như Chon     4,600,000 2020.206 
25/8/20Lê Thành Lý 53 Lê Đại Hành, P6, Q11 HCM     2,000,0002020.206,208
25/8/20Tôn Nữ Thị Bích Ngọc (33 Tân phước, P8, Q tân Bình)        500,0002020.206
25/8/20Nguyễn Văn Thanh        500,0002020.206
26/8/20Phạm Thị Minh Dung     2,000,0002020.205
27/8/20Anh Hưng + Trực     1,000,0002020.211,210
27/8/20Cô Chương     2,500,0002020.211
27/8/20Bảo Dương        200,0002020.211
27/8/20Chú Khánh        300,0002020.211
28/8/20Thanh Hồng Q3        500,0002020.211
31/8/20Dương Lâm     1,000,0002020.212
31/8/20Cô Thủy Q Gò Vấp   10,500,0002020.205,212,210
31/8/20bạn đọc Q5     5,000,0002020.212
31/8/20Nguyễn Thị Hằng        500,0002020.211
31/8/20Anh Hưng Trực        500,0002020.205
31/8/20Mai Ngọc Phấn + Nguyễn Huỳnh Đan Thoại        400,0002020.200,212

Ngày 21/8/2020: Bạn đọc CTV báo vietnamnet ủng hộ MS 2020.151: 400.000 đồng.

Ngày: 31/8/2020: Bác Tống Đức Phú ủng hộ MS 2020.211: 300.000 đồng

Ban Bạn đọc

Vét túi không còn nổi 1 triệu đồng, mẹ góa con côi khóc nghẹn trước đợt xạ trị mới

Vét túi không còn nổi 1 triệu đồng, mẹ góa con côi khóc nghẹn trước đợt xạ trị mới

Bích Chăm năm nay 13 tuổi, nhỏ xíu như một học sinh tiểu học. Con ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Biết mình bị ung thư não, chi phí điều trị tốn kém, đứa trẻ bật khóc nức nở vì thương mẹ không có tiền.