- Trong 10 ngày cuối tháng 11/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 101.270.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Cậu bé bệnh tật khát khao được đi học

Cha ung thư chỉ lo con không đủ tiền đi học

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018

 

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2018

Ban Bạn đọc