1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
8/1/21200,000MBVCB.1278656547.Ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0451000464716 PHAM THI THUC OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21100,000743815.310721.235648.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 201 Lo Tuan Anh
8/1/21200,000362303.310721.235042.uh MS2021.200 nguyen thi kieu trinh
8/1/21100,000216910.310721.231305.Ung ho MS201 202 Dinh Thi Tinh
8/1/21500,000IBVCB.1278631971.ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21500,000416787.310721.230749.Ung ho MS2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh)
8/1/21500,000IBVCB.1278628272.ung ho MS 2021.201 (em Lo Tuan Anh).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21200,000856178.310721.225823.ung ho MS 2021200 Nguyen Thi Kieu Trinh
8/1/21200,000536214.310721.225045.Ung ho NCHCCCL NGUYEN HONG CHAU 0971775246 FT21214710266030
8/1/21200,000845195.310721.222718.Chuyen tien
8/1/21200,000265691.010821.215431.Ung ho MS 2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
8/1/21100,000166437.010821.213655.Ung ho MS 2021202 Dinh Thi Tinh
8/1/21100,000583019.010821.211620.MS2021 anh em Tron Qua
8/1/21300,000629671.010821.211513.MS 2021 203 anh em Tron Qua
8/1/21300,000254296.010821.211512.ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua)
8/1/2150,000836947.010821.205906.GIA DINH THUY TUNG KY VINH ANTHONY UNG HO MS 2021.201 (EM LO TUAN ANH)-010821-20:58:18 836947
8/1/21100,000836622.010821.205639.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.203 (ANH EM TRON QUA)-010821-20:56:11 836622
8/1/21240,000181450.010821.205253.Ung ho nthcccl ta th ity 0398100968 FT21214756000097
8/1/2110,000IBVCB.1279882347.UNG HO MS 2021 203 ANH EM TRON QUA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/21400,000MBVCB.1279749001.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2120,000877578.010821.190724.MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet)
8/1/2120,000876905.010821.190619.MS 2021.193 (Tran Cong Thanh)
8/1/21100,000494603.010821.185617.Ung ho NCHCCCL thu thao 0968233403
8/1/21500,000082249.010821.184543.Ung ho MS 2021.203 FT21214178342069
8/1/21100,000126973.010821.182107.Ms 2021 203 anh em Tron Qua
8/1/21100,000514868.010821.181923.Ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua). Tu Phuc Quan
8/1/21200,000049805.010821.180316.MS 2021 197 FT21214881006618
8/1/21500,000838549.010821.180205.Anh em Tron , Qua MS 2021 . 203
8/1/211,000IBVCB.1279600080.15.CT tu 1020240749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/21500,000MBVCB.1279595057.ung ho MS 2021.203 (anh em Tron qua ).CT tu 0491001920368 DAU KHAC TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21500,000MBVCB.1279591906.Ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21500,000MBVCB.1279578556.Ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21150,000MBVCB.1279561037.Ung ho MS?2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21150,000530606.010821.170931.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN CHI MS2021202 dinh thi tinh
8/1/2150,000IBVCB.1279515161.Giup ma so 2021 202 anh em Tron Qua .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/21300,000MBVCB.1279508129.Ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0271000791772 PHAM LE THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21500,000965251.010821.162641.Nguyen Nhu Minh ung ho ms 2021.202 Dinh Thi Tinh FT21214390850541
8/1/21100,000946467.010821.160514.Ung ho 2021.202 AE Tron Qua FT21214516980520
8/1/21200,000945147.010821.160337.Ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang FT21214110043036
8/1/21200,000943624.010821.160150.MS 2021 -200 nguyen thi kieu trinh FT21214206603381
8/1/21300,000780042.010821.154855.Ghi ro ung ho MS 2021.202 anh em Tron Qua
8/1/21500,000777314.010821.154608.Chuyen tien UH em Dinh Thi Tinh, MS 2021.202
8/1/21100,000103590.010821.153946.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021202Dinh Thi Tinh
8/1/2168,000006429.010821.153437.UH MS 2021.197 NamMoDuocSuLuuLyQuangVuongPhat
8/1/21300,000IBVCB.1279400485.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.202 (anh em Tron Qua).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2150,000335482.010821.152534.Ung ho MS 2021 202 anh em Tron Qua
8/1/21200,000527428.010821.151615.Ung ho ms 2021 202 dinh thi tinh
8/1/21200,000MBVCB.1279336365.ung ho MS 2021.202 (anh em Tron Qua).CT tu 0301000311819 LE DINH TOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21150,000MBVCB.1279312907.Giup do MS 2021.201 (e Lo Tuan Anh).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21500,000871927.010821.142534.Ung ho MS 2021.202 anh em Tron Qua FT21214691807985
8/1/21150,000MBVCB.1279309439.Giup do MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21300,000461295.010821.141630.Ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
8/1/2150,000763574.010821.141354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021202 anh em Tron Qua
8/1/21200,000605143.010821.140740.UNG HO MS 2021.202 (ANH EM TRON QUA)
8/1/21100,000611287.010821.132521.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021193 Tran Cong Thanh
8/1/21100,000605767.010821.132334.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021195 gia dinh anh Toan
8/1/21100,000599292.010821.132119.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021199 Luu Cong Nang
8/1/211,000,000405613.010821.131448.MS 2021 202 anh em Tron Qua
8/1/21200,000MBVCB.1279212934.Loan ck ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh.CT tu 0111000228013 LE THI KIEU LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21500,000488310.010821.125913.Hieu Loc ung ho ms 2021 194 Dang Thi Nguyet
8/1/21500,000MBVCB.1279189886.Ung ho MS?2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0011000483872 TRINH HONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21200,000460899.010821.123833.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
8/1/21200,000403586.010821.122311.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 200 ung ho chi Nguyen Thi Kieu Trinh
8/1/21300,000MBVCB.1279157181.Nhaahn ung ho ms 2021.201.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21500,000743199.010821.121052.UNG HO MS 2021.202 (DINH THI TINH)-010821-12:10:52 743199
8/1/21300,000MBVCB.1279127530.Ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0011004022752 DINH THI THU GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21100,000767803.010821.114859.MS2021.197 FT21214137653501
8/1/2180,000MBVCB.1279107769.Qua ngheo.CT tu 0021000397310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/21200,000245728.010821.114200.Giup em Dinh Thi Tinh_ MS 2021.202
8/1/211,000,000043210.010821.113558.Em Nguyen Ngoc Ha ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh
8/1/21100,000183066.010821.113539.Vinh Nam ung ho ms 2021 202 anh em Tron Qua
8/1/2150,000MBVCB.1279088337.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.202 (anh em Tron Qua).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21300,000753666.010821.113018.Ung ho MS 2021.202 anh em Tron Qua FT21214100906881
8/1/21500,000750232.010821.112601.Ung ho MS 2021.202 anh em Tron Qua FT21214039870881
8/1/21100,000609371.010821.112440.ung ho MS 2021.202 anh em Tron Qua
8/1/21400,000IBVCB.1279069334.MS 2021 202 anh em Tron Qua.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/211,000,000MBVCB.1279039284.Ung ho chau Dinh Thi Tinh di hoc.CT tu 0011003027121 DINH LAM TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/211,000,000MBVCB.1279038642.MS 2021.201 (em Lo Tuan Anh).CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21100,000579499.010821.105941.T ung ho anh em Tron - Qua MS 2021.202
8/1/21100,000034338.010821.105619.ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
8/1/21500,000MBVCB.1279023183.HO THI TUYET ANH chuyen tien ung ho MS 2021.202( Dinh Thi Tinh).CT tu 0071000773622 HO THI TUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2123,000MBVCB.1279011309.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.202( anh em Tron Qua ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/211,000,000223046.010821.104230.HA HANH HOA chuyen tien ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh
8/1/21200,000714075.010821.104205.Ung ho MS 2021 200 Nguyen Thi Kieu Trinh FT21214914082593
8/1/21500,000712430.010821.104003.Ung ho Ms 2021.202 Dinh thi Tinh, Duc tho, Ha tinh FT21214226685470
8/1/21200,000123264.010821.102405.Ung ho NCHCCCL TRONG 0968377584
8/1/21100,000560587.010821.102413.Chuyen tien ung ho ms 2021.202 anh em tron qua
8/1/21300,000MBVCB.1278959058.Ung ho MS 2021 202 Anh Em Tron Qua.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/21100,000109293.010821.100742.MS 2021 202 anh em Tron Qua
8/1/21200,000681589.010821.100131.MS 2021.202 FT21214558371300
8/1/21300,000IBVCB.1278919157.MS 2021202 dinh thi tinh.CT tu 0451001650103 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/21200,000MBVCB.1278901275.Ung ho MS?2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0081001206967 LAM MINH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21200,000489533.010821.093003.ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh
8/1/21200,000MBVCB.1278891633.Ung ho MS 2021.202 anh em Tron Qua.CT tu 0011001684514 NGUYEN THI CHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2150,000614128.010821.092701.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021202 anh em Tron Qua
8/1/21300,000MBVCB.1278882199.ms 2021 202 uh anh em Tron Qua.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/2150,000956198.010821.091728.Ung ho MS 2021.196 Pham Yen Nhi
8/1/21200,000MBVCB.1278865676.Ung ho?MS 2021.202?(anh em Tron Qua).CT tu 0441003746264 VO DUY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21200,000154950.010821.090702.Dinh Thi Tinh
8/1/211,000,000288997.010821.085957.MS 2021.202 Dinh thi Tinh
8/1/211,000,000330452.010821.081610.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021202?anh em Tron Qua
8/1/21100,000484736.010821.080555.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398 222
8/1/2120,000Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quynh - 0918556498
8/1/2120,000075091.010821.075119.Ung ho NCHCCCL NNA sdt 619
8/1/21200,000608825.010821.074629.Ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh FT21214751614073
8/1/2120,000053497.010821.065516.ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
8/1/21200,000052591.010821.065156.MS 2021 197 chi Ngo Thi Nga
8/1/21300,000597276.010821.064834.TA Ung ho MS 2021 202 anh em Tron Qua FT21214707082496
8/1/21100,000694638.010821.064640.UNG HO MS 2021.202(ANH EM TRON QUA)-010821-06:46:34 694638
8/1/2150,000MBVCB.1278739342.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.202 (anh em Tron va Qua)Vietnamnet 01/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21100,000693497.010821.060146.MS 2021.202 ANH EM TRON QUA-010821-06:01:40 693497
8/1/21200,000591842.010821.055022.Ung ho MS 2021.197 Ngo Thi Nga FT21214709021394
8/1/211,000,000995203.010821.054814.Ung ho MS 2021 202 anh em Tron Qua
8/1/21200,000MBVCB.1278721510.Ms 2021.202.CT tu 0611001516904 PHAM MINH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2120,000994644.010821.051122.Ung ho NCHCCCL HOAI THU 0326181864
8/1/2150,000994582.010821.050908.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
8/1/21100,000447471.010821.010551.MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
8/1/21200,000MBVCB.1278660051.Ms 2021.188 ( dinh thi kim ngan).CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/21200,000MBVCB.1278658509.Ms 2021.195 ( gia dinh anh toan).CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2120,000MBVCB.1280027402.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.203(anh em tron qoa).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21100,000177737.010821.230423.MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
8/2/211,000,000VCBPAY.1280021687.ung ho MS.2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21500,000683437.010821.225847.ung ho MS 2021 202 anh em Tron Qua
8/2/21100,000248149.010821.225114.Ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh FT21214050059911
8/2/21200,000273041.010821.222650.ung ho MS 2021.202(Dinh Thi Tinh)
8/2/2150,000893753.020821.221847.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL VO THANH NGHIA 0905285909
8/2/21200,000812351.020821.215000.Vietcombank;0011002643148;ungho MS2021 202 Dinh Thi Tinh
8/2/21200,000126739.020821.214916.Ung ho MS 2021 203 anh em tron qua FT21215363430290
8/2/21100,000MBVCB.1281764423.MS 2021.204.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21500,000MBVCB.1281740524.ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0181003392527 BUI QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21300,000MBVCB.1281684938.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/211,000,000607435.020821.202907.lai thu trang ma so 2021.169,,500k ma so 2021.115.,,,500k
8/2/21200,000046806.020821.201255.Ung ho chuong trinh NCHCCCL FT21214025705115
8/2/2150,000038413.020821.200350.Ck FT21214250416771
8/2/21100,000563126.020821.194506.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.203 anh em tron qua
8/2/21500,000MBVCB.1281539797.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Huyen Tran.CT tu 0701000384457 TRAN QUOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2150,000246625.020821.191015.TAI TIEU KHON Chuyen tien
8/2/21100,000342668.020821.185307.ung ho MS 2021 204 Duong bich le chi
8/2/2150,000580194.020821.182529.A TUAN KHAI chuyen tien
8/2/21200,000941319.020821.182046.Ung ho MS 2021.195 Gia Dinh Anh Toan FT21214296983028
8/2/2150,000424425.020821.171125.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 197 chi Ngo Thi Nga
8/2/2150,000283217.020821.170909.CHAU TUE MINH Chuyen tien
8/2/211,000,000577453.020821.170119.LE MINH DUC ung ho ms 2021 202 Dinh Thi Tinh
8/2/21200,000006111.020821.164420.UNG HO MS 2021.203 (ANH EM TRON - QUA), XIN CAM ON-020821-16:43:45 006111
8/2/21100,000766332.020821.164315.Ung ho MS 2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
8/2/2150,000228116.020821.164137.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 203 ae Tron Qua
8/2/2110,000200212.020821.163648.Vietcombank;0011002643148;2021 200 uh chi kieu trinh
8/2/2150,000184217.020821.163448.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 204 Duong Bich Le Chi
8/2/21200,000MBVCB.1281194797.Ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000692326.020821.161628.ung ho dinh thi tinh
8/2/2150,000459217.020821.161614.A TUAN KHAI chuyen tien
8/2/21300,000241740.020821.160547.ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi)
8/2/21500,000MBVCB.1281131284.ung ho ms 2021.204(duong bich le chi).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2150,000988281.020821.155022.UNG HO MS 2021.204(DUONG BICH LE CHI)-020821-15:50:17 988281
8/2/21100,000987766.020821.154857.UNG HO MS 2021.204 (DUONG BICH LE CHI)-020821-15:48:27 987766
8/2/211,000,000984175.020821.153814.UNG HO MA SO 2021.204( BE DUONG BICH LE CHI)-020821-15:38:13 984175
8/2/21500,000730536.020821.152153.Ms 2021.203 anh em tron qua FT21214591983156
8/2/21300,000728262.020821.151956.ms 2021.204 duong bich le chi FT21214110343369
8/2/2150,000210947.020821.151853.CHAU TUE MINH Chuyen tien
8/2/2150,000680929.020821.151320.Ung ho MS 2021201 em Lo Tuan Anh
8/2/2183,500SHGD:10000905.DD:210802.BO:NGUYEN THI NGOC HANH.Remark:MB: ung ho MS 2021.203(anh em Tron Qua). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
8/2/21100,000631612.020821.150000.ung ho em Do Thi Tinh MS 2021.202
8/2/2150,000567269.020821.145641.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021204 Duong Bich Le Chi
8/2/2150,000MBVCB.1280959582.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2150,000682221.020821.143701.Cc FT21214505342188
8/2/21300,000MBVCB.1280869682.Ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0541000308028 NGUYEN HAI LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000MBVCB.1280845890.MS 2021.204 ( DUONG BICH LE CHI).CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21100,000IBVCB.1280822113.MS 2021.203 anh em TRON QUA.CT tu 0541000284127 NGUYEN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21600,000949613.020821.132531.UNG HO MS 2021.198 (BA PHAM THI MEN)-020821-13:25:29 949613
8/2/21200,000949129.020821.132319.UNG HO MS 2021.201 (EM LO TUAN ANH)-020821-13:23:13 949129
8/2/21200,000947970.020821.131832.UNG HO MS 2021.203 (ANH EM TRON QUA)-020821-13:18:26 947970
8/2/21500,000094494.020821.131534.Vietcombank;0011002643148;MS 2021202 Dinh thi Tinh
8/2/2150,000256313.020821.130844.CHAU TUE MINH Chuyen tien
8/2/21500,000525613.020821.130500.NGUYEN TIEN QUOC ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh Chuc em vung buoc tuong lai
8/2/21500,000536136.020821.130336.IBFT ung ho ms 2021.202 dinh thi Tinh
8/2/21500,000MBVCB.1280765463.BUI THI THU HA ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua).CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000MBVCB.1280748018.HONG HUNG chuc em MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi) mau lanh benh. .CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2150,000IBVCB.1280691809.ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh.CT tu 0071001079722 NGUYEN HOANG KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2110,000293802.020821.121305.PHAM HAI DANG chuyen khoan
8/2/21300,000MBVCB.1280689241.Ha-Ngoc ung ho MS 2021.204.CT tu 0071003085732 NGUYEN KHAC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000SHGD:10000563.DD:210802.BO:nguyen thi hong thang.Remark:ung ho?ms 2021.197?(chi ngo thi nga)
8/2/21200,000287019.020821.120521.MS 2021 204
8/2/21500,000608345.020821.115702.UNG HO MS 2021.200 (Chi NGUYEN THI KIEU TRINH)
8/2/21100,000268798.020821.115119.ung ho ma so 2021197 chi Ngo Thi Nga
8/2/21300,000903069.020821.113223.ung ho MS 2021.200 C.Trinh
8/2/2150,000215436.020821.112856.CHAU TUE MINH Chuyen tien
8/2/21200,000920286.020821.112655.MS 2021.204 (DUONG BICH LE CHI)-020821-11:26:54 920286
8/2/21100,000211041.020821.111350.T ung ho Duong Bich Le Chi MS 2021.204
8/2/21200,000IBPS/SE:79333001.DD:020821.SH:10002324.BO:CAO THI HONG LAM.MS 2021.200
8/2/21200,000MBVCB.1280547655.Ung ho MS 2021.204 ( Duong bich Le Chi).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21300,000IBVCB.1280491800.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000IBPS/SE:01310001.DD:020821.SH:10024154.BO:NGUYEN HA MINH HOANG.UNG HO MS 2021 197 CHI NGOTHI NGA
8/2/21100,000301404.020821.103012.MS 2021 204 Duong Bich Le Chi
8/2/21200,000MBVCB.1280468680.Ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0271000083586 TRAN VAN NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21300,000MBVCB.1280462704.UNG HO MS 2021.202 ( Dinh Thi Tinh ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21500,000SHGD:10020754.DD:210802.BO:VU DUC THAO.Remark:Ung ho Dinh Thi Tinh, MS 2021.202
8/2/2150,000421883.020821.100539.Ck FT21214955996467
8/2/21500,000SHGD:10005910.DD:210802.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.204 (DUONG BICH LE CHI)
8/2/21200,000SHGD:10019401.DD:210802.BO:TRAN NAM TRUNG.Remark:Ung ho MS 2021.202 , Dinh Thi Tinh
8/2/21500,000SHGD:10023270.DD:210802.BO:NGUYEN THI HONG PHUOC.Remark:Ung ho nchcccl hong phuoc 0919071139
8/2/2150,000403806.020821.094824.Ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang FT21214690881507
8/2/21500,000SHGD:10024692.DD:210802.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.204 em Le Chi
8/2/21300,000210802071761451:VIETTEL 400300 LIENNH 210802 210802071761451 400201 ung ho chuong o banh mi 0869213752
8/2/21400,000881808.020821.093647.Ongba KhaiTam gui chau Luu Cong Minh Nang,ms 2021.199
8/2/211,000,000SHGD:10010898.DD:210802.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.201 em Lo Tuan Anh
8/2/215,100194696.020821.092715.Ung ho MS 2021 203
8/2/215,100187558.020821.092250.Ung ho MS 2021 204
8/2/21300,000244018.020821.092157.MS 2021.187 (Sung A Chua)
8/2/21300,000243452.020821.092052.MS 2021.189 ( Dinh Van Son)
8/2/215,100182851.020821.091937.Ung ho MS 2021 202
8/2/2123,000MBVCB.1280315333.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/211,000,000SHGD:10003205.DD:210802.BO:VU VIET BAO.Remark:Ung ho MS 2021.200. Chi Nguyen Thi Kieu Chinh.
8/2/21200,000SHGD:10001710.DD:210802.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 202 ANH EM TRON QUA
8/2/21100,000743617.020821.091147.Ung ho MS 2021.204 Duong Bich Le Chi
8/2/21100,000MBVCB.1280291761.HUYNH DUC DUY ung ho : 2021 .204 ( Duong Bich Le Chi).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000SHGD:10000001.DD:210802.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 204 DUONG BICH LE CHI
8/2/21200,000MBVCB.1280285682.Ung ho MS 2021.202 (anh em Tron Qua).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/215,000,000732490.020821.090416.ong Tu Van giup do em Duong Bich Le Chi MS 2021.204
8/2/21100,000SHGD:10022511.DD:210802.BO:HUYNH LE TRUC LY.Remark:Ung ho MS 2021.203 anh em Tron Qua
8/2/212,500,000725925.020821.085710.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.204 Duong Bich Le Chi
8/2/21500,000233704.020821.085635.VO THI HONG THUY chuyen tien
8/2/21300,000679005.020821.085558.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021204 Duong Bich Le Chi
8/2/212,000,000MBVCB.1280260426.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000225821.020821.084346.DOAN THI KIM DUNG Chuen MS ; 2021 . 203 ( anh em tron qua ) en
8/2/21200,000IBVCB.1280236096.MS 2021 204 Duong Bich Le Chi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/2/21100,000071199.020821.082612.Vinh Nam ung ho ms 2021 204 Duong Bich Le Chi
8/2/21100,000558504.020821.081934.ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi)
8/2/21500,000211940.020821.080503.ung ho MS 2021 204 Duong Bich Le Chi
8/2/21200,000866637.020821.075048.UNGHOMASO2021.203 ANHEMTRONQUA-020821-07:50:42 866637
8/2/21100,000866423.020821.074836.UNG HO MA SO 2021.196(PHAM YEN NHI)-020821-07:48:31 866423
8/2/21200,000MBVCB.1280152604.ung ho MS 2021.204?(Duong Bich Le Chi).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000663916.020821.070111.Ung ho MS 2021 .204 Duong Bich Le Chi
8/2/2150,000MBVCB.1280134855.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi)Vietnamnet 02/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/21200,000302553.020821.064003.Ung ho MS 2021.203 anh em Tron Qua FT21214063897040
8/2/21500,000300447.020821.062256.ung ho ms 2021.204 Duong Bich Le Chi FT21214823653781
8/2/2120,000041125.020821.061108.VU THI HOAI ung ho NCHCCCL thang 8 nam 2021
8/2/2150,000156232.020821.060240.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021204 Duong Bich Le Chi
8/2/21100,000036179.020821.052446.Ung ho ms 2021 202 dinh thi tinh
8/2/21200,000MBVCB.1280076958.2021 203 anh em Tron Qua.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/2/2120,000285138.020821.000718.Ung ho NCHCC. PHO NGUYEN PHUONG NHY. 0932651849
8/3/21100,000712714.020821.235034.IBFT MS2021.197 chi Ngo Thi Nga
8/3/211,000IBVCB.1281876479.ascasc.CT tu 1018801050 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/211,000IBVCB.1281864554.ddvv.CT tu 1019394720 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2110,000IBVCB.1281863061.UNG HO MS 2021 204 DUONG BICH LE CHI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/211,000IBVCB.1281851031.dffbfbfb.CT tu 1020876288 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2150,000153777.030821.222227.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 205
8/3/21300,000998659.030821.221105.MS 2021.205 FT21216339800934
8/3/211,000IBVCB.1283664769.dbdfbdfb.CT tu 0721000659417 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000970511.030821.220738.IBFT NCHCCCL NGOC 0937296858
8/3/21500,000103672.030821.220346.Vietcombank;0011002643148;MS 2021205
8/3/21250,000464514.030821.220001.Ung ho ms 2021.204 chuc Chi som lanh benh
8/3/211,000IBVCB.1283646589.dfbfbbb.CT tu 1020419599 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2130,000312155.030821.214325.ung ho MS 2021205
8/3/21500,000MBVCB.1283635185.Hung Da Nang ung ho ms 2021.203.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000MBVCB.1283632696.Hung Da Nang ung ho ms 2021.205.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000976368.030821.213640.MS 2021.205 FT21216003678254
8/3/21200,000MBVCB.1283624204.MS 2021205 gd chi Vuong Phu Tho.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000973493.030821.213242.Ung ho MS 2021.205 FT21216730133590
8/3/21300,000958980.030821.211333.Ung ho ms2021.205 FT21216704577092
8/3/21500,000226814.030821.210435.DAM QUANG HAI chuyen tien
8/3/211,000,000MBVCB.1283533575.ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/211,000,000MBVCB.1283531917.ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/211,000,000MBVCB.1283531053.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000MBVCB.1283509848.Fb Huyen Luu giup MS 2021.205 me con chi Vuong , cam on Bao VNNet.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000990135.030821.200955.MS 2021.205 me con chi Vuong
8/3/21100,000MBVCB.1283468846.Ung ho MS 2021.204 ( Duong Bich Le Chi ).CT tu 1014248155 LE HOANG HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000MBVCB.1283418953.Ung ho MS 2021.205.CT tu 0071000901717 VU CONG HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000316095.030821.191950.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma 2021 205 Gia dinh chi Nguyen Thi Vuong
8/3/2150,000343243.030821.191245.Vu Thanh Hung ung ho Ms 2021.205
8/3/21500,000727466.030821.190559.ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/3/21500,000632750.030821.184739.Ung ho MS 2021.205
8/3/21200,000083875.030821.184205.Ung ho MS 2021 205
8/3/2150,000080992.030821.184017.ung ho MS 2021 204 Duong Bich Le Chi
8/3/21300,000904113.030821.183730.UH 2021.205
8/3/21200,000249006.030821.175354.2021.205-030821-17:53:48 249006
8/3/211,000,000757978.030821.173356.Ung ho MS 2021.185 Nguyen Quoc Thanh FT21215117365083
8/3/211,000IBVCB.1283225483.15.CT tu 1021611971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/211,000,000755759.030821.173157.Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong FT21215374255342
8/3/21100,000856935.030821.172757.NCHCCCL NGOC HA 0937331494
8/3/21200,000625136.030821.172248.Vietcombank;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/3/2150,000545720.030821.171131.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 205 chi Vuong
8/3/21200,000588085.030821.165659.Ung ho MS 2021 205 Me con chi Vuong
8/3/21200,000MBVCB.1283126027.Ms 2021.197 chi ngo thi nga.CT tu 3568333333 PHAM DUC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000616933.030821.164233.ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/3/21500,000MBVCB.1283091951.NGUYEN THI THU CUC giup em Tinh.CT tu 0611001916063 NGUYEN THI THU CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000190440.030821.160950.Ung ho ms 2021.205 (me con chi vuong)
8/3/21100,000MBVCB.1283046507.ung ho ms 2021.201 (em Tuan Anh).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000MBVCB.1283038491.ung ho ms 2021.204 (em Chi).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000MBVCB.1283033929.u g ho me 2021.205 (gd chi Vuong).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000217826.030821.160216.MS 2021. 205 (ME CON CHI VUONG)-030821-16:02:05 217826
8/3/21100,000MBVCB.1283028518.ung ho MS 2021.203 (em Tron Qua).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000640055.030821.155250.Unghomaso2021.200nguyenthikieutrinh FT21215945256026
8/3/21226,000,000SHGD:10000613.DD:210803.BO:Van phong Cuc Viec lam.Remark:Tam ung 50% gia tri Hop dong tuyen truyen tren Bao VietNamnet theo Hop dong so 15/HDTT-CVL ngay 15/6/2021 (QD 64)
8/3/21500,000850937.030821.153846.ung homs 2021.205
8/3/21100,000829672.030821.153046.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong). Tu Phuc Nho
8/3/21100,000IBVCB.1282946102.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0071000864004 PHAM THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000142949.030821.151802.T ung ho me con Chi Vuong MS 2021.205
8/3/21100,000019944.030821.151630.ZP5VN5IV5JNE 210803000136616 MS 2021.205
8/3/2150,000MBVCB.1282934807.PHAM VAN THANG ck ung ho ms 2021.203 ae tron qua .CT tu 0591000390674 PHAM VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2150,000818083.030821.031520.Ung ho ms 2021.205 me con chi Vuong
8/3/21100,000677791.030821.145241.Con Minh Khue giup cho MS 2021 200
8/3/21200,000IBVCB.1282866816.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.204 cho Duong Bich Le Chi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000IBVCB.1282862700.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.203 cho anh em Tron Qua.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000IBVCB.1282859612.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.201 cho em Lo Tuan Anh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000IBVCB.1282856877.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.200 cho chi Nguyen Thi Kieu Trinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000IBVCB.1282852420.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.198 cho ba Pham Thi Men.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000IBVCB.1282848690.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.199 cho Luu Cong Minh Nang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000IBVCB.1282845881.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.195 cho gia dinh anh Toan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000573944.030821.143400.Ung ho MS2021202 Dinh Thi Tinh
8/3/21200,000IBVCB.1282841338.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.194 cho chi Dang Thi Nguyet.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000142196.030821.142255.MS2021200
8/3/21500,000IBVCB.1282818375.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0491001616677 NGUYEN MINH DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000MBVCB.1282816605.Ung ho MS 2021.205(me con chi Vuong).CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000216340.030821.141140.MS 2021.205
8/3/21300,000593702.030821.135407.ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/3/21500,000727804.030821.134629.Chuyen tien2012.202 dinh thi tinh
8/3/2150,000502849.030821.132513.Cc FT21215900412740
8/3/21200,000681087.030821.124815.Lam Viet ung ho ma so 2021.205 me con chi Vuong o Cam Khe, Phu Tho
8/3/21500,000478070.030821.124819.Ung ho MS 2021.205 NGUYEN THI VUONG FT21215710384471
8/3/21100,000678836.030821.124716.ung ho ms 2021.203 anh em Tron Qya
8/3/2150,000116825.030821.124201.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021205 me con chi Vuong
8/3/21400,000674854.030821.124158.ung ho me con chi vuong ms2021205
8/3/21100,000663737.030821.124056.ung ho ms 2021.205 me con chi vuong
8/3/21100,000285234.030821.124059.Ms 2021.205( Ung ho me con chi Vuong)
8/3/21500,000333588.030821.123953.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/3/2150,000465654.030821.123111.Cc FT21215453705920
8/3/211,000MBVCB.1282601129.TRAN QUANG TIEN chuyen tien.CT tu 0061001074723 TRAN QUANG TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2110,000IBVCB.1282590964.UNG HO MS 2021 205 CHI VUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2150,000012048.030821.120838.A TUAN KHAI chuyen tien
8/3/2150,000438866.030821.115734.Ck FT21215594327642
8/3/21300,000178937.030821.115615.MS 2021.205( me con chi Vuong)
8/3/21200,000IBVCB.1282543788.MS 2021205 Me con chi Vuong.CT tu 0731000670702 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/21100,000288518.030821.114834.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/3/21500,000426385.030821.114345.Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong FT21215307576782
8/3/2150,000280233.030821.113952.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/3/21300,000894225.030821.113950.Ong ba KhaiTam gui me con chau Vuong, ms 2021.205
8/3/21100,000531923.030821.113628.Ms 2021 205 me con chi Vuong
8/3/21500,000591274.030821.112629.MS 2021 205
8/3/211,000,000706132.030821.112447.ung ho MS 2021.205
8/3/21500,000148586.030821.112229.UNG HO MS 2021.205 ( ME CON CHI VUONG)-030821-11:22:22 148586
8/3/21300,000MBVCB.1282481929.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-203 (anh em Tron, Qua).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000251627.030821.111707.PHAM THI THU THOM chuyen tien ung ho MS 2021.205 me con chij Vuong
8/3/212,000,000146712.030821.111549.UNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)-030821-11:15:21 146712
8/3/21200,000167317.030821.111530.Ghi ro ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
8/3/21500,000SHGD:10006840.DD:210803.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)
8/3/21150,000020097042308031111162021d930964855.32241.111116.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
8/3/21500,000MBVCB.1282452479.MS 2021.205 me con chi Vuong.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000144312.030821.110711.MS 2021.205 ( ME CON CHI VUONG)-030821-11:07:05 144312
8/3/21200,000240220.030821.110235.Ung ho MS 2021 205 me con chi vuong
8/3/21500,000MBVCB.1282438053.Ong tran quan ung ho ms 2021 .205 me con chi vuong.CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000MBVCB.1282429826.AHuan ung ho ms 2021.205 (me con chi Vuong, Phu Tho).CT tu 0341006943170 NGUYEN QUANG HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000518215.030821.105232.MS 2021205 me con chi Vuong
8/3/21200,000158281.030821.104813.Ung ho MS 2021.205 (me con chi vuong)
8/3/211,000,000UNG HO MA SO 2021198 ( BA PHAM THI MEN )
8/3/21500,000978757.030821.104332.Chuyen tien ung ho MS 2021.205
8/3/215,500324041.030821.103413.Ung ho MS 2021 205
8/3/21100,000964019.030821.103420.Chuyen tien ung ho ms 2021.205 me con chi vuong
8/3/21500,000MBVCB.1282357397.ms 2021 205 uh me con chi Vuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/213,500,000950273.030821.102531.Kolmakova Ekaterina giup do MS 2021.205 me con chi Vuong
8/3/211,000,000929805.030821.101152.Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
8/3/21500,000IBVCB.1282306678.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000127341.030821.100510.MS 2021.202 (DINH THI TINH)-030821-10:05:09 127341
8/3/21200,000915370.030821.100158.Doan Vinh An ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong o Phu Tho
8/3/21200,000653800.030821.100133.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
8/3/21500,000MBVCB.1282283752.ung ho MS 2021.205 me con chi vuong.CT tu 1017575030 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000139071.030821.095420.Ung ho MS 2021.205
8/3/21500,000310412.030821.094502.ung ho MS 2021.205 me con chi vuong FT21215103470901
8/3/21200,000IBVCB.1282225561.Ms 2021 205 me con chi Vuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2150,000118669.030821.093052.UNG HO MS 2021.205(ME CON CHI VUONG)-030821-09:30:45 118669
8/3/21100,000MBVCB.1282215417.Fb Huyen Luu giup em MS 2021.202 DINH THI TINH.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000292341.030821.092456.Ung Ho MS 2021.201 em Lo Tuan Anh FT21215325558399
8/3/21200,000MBVCB.1282197303.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS2021.205.CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000285331.030821.091647.Ung ho MS 2021.200 chi nguyen thi kieu trinh FT21215789056424
8/3/2150,000MBVCB.1282185572.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000MBVCB.1282175699.Ung ho MS 2021.205.CT tu 0011000036003 PHAM HONG KHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000IBVCB.1282173756.MS2021 205 ME CON CHI VUONG.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/21500,000MBVCB.1282168277.Ung ho MS 2021-205( me con chi Vuong).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000276732.030821.090617.Ung ho MS 2021.205 me con chi vuong FT21215645610607
8/3/21200,000123368.030821.090615.MS 2021.205 Me con chi Vuong, Cam Khe, Phu Tho
8/3/21100,000170207.030821.090429.MS 2021 205 me con chi Vuong
8/3/211,000,000MBVCB.1282161661.Ung ho MS2021205.CT tu 0011001632310 PHAM VU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000756620.030821.090153.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2021205 Me con chi Vuong CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000615951.030821.085317.ung ho ms 2021.205 (me con c Vuong)
8/3/21150,000811248.030821.084620.MS 2021.205 me con chi vuong
8/3/21100,000808694.030821.084407.ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
8/3/2150,000SHGD:10006339.DD:210803.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.203. Anh em Tron Qua.
8/3/21300,000258999.030821.084055.MS 2021.205 me con chi Vuong 7 ng con FT21215007860907
8/3/21200,000258173.030821.083936.Ung ho ms 2021.205 FT21215861079631
8/3/211,000,000803253.030821.083900.chuyen tien ung ho 05 truong hop tu MS 2021. 196. 199. 200. 203. 205.
8/3/21100,000106836.030821.083348.UNG HO MS:2021.205( ME CON CHI VUONG)-030821-08:33:42 106836
8/3/21200,000253427.030821.083131.Ung ho Ms 2021.205 me con c Vuong FT21215369683388
8/3/21500,000477055.030821.083123.MS 2021205
8/3/21100,000MBVCB.1282094660.DO THI YEN chuyen tien ung ho ma so 2021 202( dinh thi tinh).CT tu 0451000434670 DO THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000SHGD:10007099.DD:210803.BO:HOANG THANH HAI.Remark:MS 2021.205
8/3/21200,000IBVCB.1282087350.NGUYEN HUU TAM ung ho be DINH THI TINH.CT tu 0111000218877 NGUYEN HUU TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000243928.030821.081314.Ung ho MS 2021.205 FT21215903791676
8/3/21100,000069009.030821.081154.Vinh Nam ung ho ms 2021 205 me con chi Nguyen Thi Vuong
8/3/21100,000240599.030821.080548.MS 2021.200 FT21215100139027
8/3/21200,000MBVCB.1282053867.MS 2021.203.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2123,000MBVCB.1282048979.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.205( Me Con Chi Vuong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21700,000MBVCB.1282047911.MS 2021.205.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21300,000MBVCB.1282044824.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0861005656777 TRAN DUC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000082340.030821.075053.Ung ho ms 2021 205 me con chi Vuong
8/3/21300,000234474.030821.074926.Ung ho MS 2021.205- me con chi Vuong FT21215728370375
8/3/21100,000470038.030821.074513.Cong Tran ung ho ma so 2021205 me con chi Vuong Phu Tho
8/3/21200,000746115.030821.072505.Chuyen tien MS 2021.205
8/3/21500,000746633.030821.071956.NGUYEN NGHIA DAN ung ho ma so 2021205 me con chi Vuong
8/3/212,000,000059546.030821.071532.VU HOANG ANH chuyen khoan ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/3/21200,000MBVCB.1281993518.LHP ung ho MS 2021.205.CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21500,000199468.030821.065613.ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh)
8/3/21800,000MBVCB.1281986924.Ung ho MS 2021.205.CT tu 0451000384667 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21100,000MBVCB.1281987892.MS 2021.205?(me con chi Vuong).CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/21200,000038147.030821.060108.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/3/21500,000MBVCB.1281966699.MS 2021 205 me co chi Vuong.CT tu 0421000408521 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/21100,000724227.030821.054931.ung ho ms 2021.205 me con chi Vuong
8/3/21100,000177415.030821.054424.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021 205 me con chi Vuong-VNPT2021080338984266
8/3/211,000,000MBVCB.1281963467.ung ho?MS 2021.205?(me con chi Vuong).CT tu 0071002952776 NGUYEN VAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2150,000459268.030821.010408.Ung ho NCHCCCL Vi 0362305556
8/4/21200,000MBVCB.1283733258.BUI THU THAO ung ho MS 2021.205.CT tu 0451000250973 BUI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000MBVCB.1283724614.Ung ho MS 2021.200.CT tu 0451000236737 PHAN THI NHAT THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000825673.030821.232230.ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
8/4/21200,000053010.030821.231933.(MB247)-Ung ho MS 2021.205
8/4/21200,000MBVCB.1283721350.ung ho MS 2021.205.CT tu 0451000236737 PHAN THI NHAT THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000825201.030821.232034.MS 2021.205
8/4/21500,000MBVCB.1283708262.MS 2021.205.CT tu 0261000279399 TRAN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/211,000,000MBVCB.1283704283.Ung ho MS 2021.205.CT tu 0441000767559 NGUYEN TRAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000709043.030821.225317.Ung ho MS 2021 205
8/4/21200,000046640.030821.224101.ung ho MS 2021.205
8/4/211,000IBVCB.1283692300.sdvsdv.CT tu 1021027746 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000012343.030821.223650.Ung ho ma so 2021.205 FT21216678892230
8/4/21100,000281080.040821.222142.Ung ho MS 2021.205
8/4/211,000,000310472.040821.222120.thu dong nai ung ho MS 2021.205 ( me con chi vuong)
8/4/21100,000639885.040821.220900.ung ho MS2021.205
8/4/21300,000280458.040821.215334.ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/4/21100,000MBVCB.1285334754.ung ho ms 2021.206 (em Huyen).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000MBVCB.1285323963.Le Phuong Nam chuyen tien giup gia dinh chi Nguyen Thi Vuong.CT tu 0181003508564 NGUYEN PHUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21250,000503435.040821.213028.UNGHOMASO2021.205 MECONCHIVUONG-040821-21:30:02 503435
8/4/21100,000MBVCB.1285286664.ung ho MS 2021.205( me con chi Vuong).CT tu 0351000894009 LAI DUC NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21300,000809028.040821.210515.MS 2021.205 Me con chi Vuong FT21217030873742
8/4/2120,000MBVCB.1285262577.NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho MS :2021.206( Nguyen Thi Huyen ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21300,000742330.040821.203924.ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
8/4/21100,000768116.040821.202446.Ung ho MS 2021 205 me con chi vuong phu tho
8/4/21200,000879002.040821.201931.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 205 me con chi Thuong
8/4/21200,000754273.040821.201037.NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan MS 2021 205
8/4/21500,000MBVCB.1285180170.Ung ho ms 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0011003684901 DANG THANH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000488377.040821.195953.UNG HO MS 2021.206 (NGUYEN THI HUYEN)-040821-19:59:34 488377
8/4/21100,000752698.040821.195750.Ung ho MS 2021.205 FT21216289718681
8/4/21500,000487967.040821.195751.UNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG), XIN CAM ON-040821-19:57:02 487967
8/4/21200,000742416.040821.195656.MS 2021 206
8/4/21100,000750453.040821.195516.Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong FT21216790232580
8/4/21200,000MBVCB.1285155635.LY MINH DINH chuyen tien ung ho MS 2021.205(me con chi vuong).CT tu 0071002990479 LY MINH DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000697522.040821.194424.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho me co c vuong
8/4/21100,000725752.040821.193940.Bui Tien Anh 0375702665 Ung ho NCHCCCL
8/4/21300,000MBVCB.1285118890.Ung ho ms 2021.205 me con chi Vuong.CT tu 0011004199509 NGUYEN HAI TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000209334.040821.191210.ung ho MS 2021 206 Nguyen Thi Huyen
8/4/21300,000IBVCB.1285065687.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000691611.040821.184814.Ung Ho MS2021.200 Chi Nguyen Thi Kieu Trinh FT21216905954132
8/4/21200,000292291.040821.183534.TRAN NGOC VAN TRANG Ung ho MS2021.105 me con chi Vuong
8/4/2150,000292247.040821.183529.PHAM HAI ANH Ung ho MS 2021.205
8/4/21500,000MBVCB.1284949336.MS 2021.205 ( me con chi vuong).CT tu 2211118888 PHAN VAN HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21300,000MBVCB.1284929294.Ung ho MS 2021 205 Me con Chi Vuong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/21200,000MBVCB.1284908009.LE THU YEN uh Ms 2021.205(me con chi Vuong).CT tu 1015642809 LE THU YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000906910.040821.172340.Ung ho Ms 2021 204
8/4/21200,000906512.040821.172228.Ung ho Ms 2021 203
8/4/21200,000609233.040821.172041.Ung ho MS 2021. 205 me con chi Vuong FT21216201526861
8/4/21100,000453218.040821.171210.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HOMS 2021.206 (NGUYEN THI HUYEN)-040821-17:11:05 453218
8/4/21200,000579148.040821.165321.Ung ho me con chi vuong ohuong vi huyen cam khe phu tho FT21216681742961
8/4/211,000,000838878.040821.164507.Gia dinh ong Huynh Khanh Hong ung ho MS2021 205
8/4/21100,000151827.040821.162950.IBFT Ung ho MS 2021.205
8/4/215,500790115.040821.161927.Ung ho Ma so MS 2021 206
8/4/21500,000508245.040821.161715.Ung ho Ms 2021 205 me con chi Vuong
8/4/21400,000MBVCB.1284736997.Ms2021.203(anh em Tron Qua).CT tu 0071000806388 VO HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/211,000,000898961.040821.160031.Chuyen tien ung ho MS 2021.205 me con chi vuong
8/4/21200,000IBVCB.1284722640.MS 2021 205 me con ch vuong.CT tu 0371003871604 TRUONG VAN DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21500,000725195.040821.154509.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/4/21300,000493925.040821.153918.Ung ho me con chi Vuong MS 2021.205 FT21216612905510
8/4/21200,000MBVCB.1284680384.NGUYEN VAN THINH chuyen tien MS 2021.205( me con chi Vuong).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000251100.040821.153340.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE THI LANH chuyen khoan ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/4/21100,000292546.040821.153408.NGUYEN CHI THUC ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
8/4/21200,000MBVCB.1284670122.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21500,000289197.040821.152815.LE LIEU ung ho MS 2021.20 mecon chi Vuong
8/4/21200,000MBVCB.1284660289.QUAN THI HOA ungho MS 2021.205.CT tu 0011001382702 QUAN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000284511.040821.152006.ung ho MS. 2021.205 gia dinh me con chi vuong
8/4/21200,000452333.040821.150009.Ung ho MS 2021205 FT21216996910081
8/4/21100,000451446.040821.145922.Ung ho MS 2021.205 FT21216188128049
8/4/2150,000643737.040821.145852.Ung ho ma so 2021 205 me con chi vuong
8/4/21100,000441082.040821.144836.Ung ho me con chi Vuong FT21216502399944
8/4/211,000,000089301.040821.144555.MS 2021205 ung ho me con chi Vuong Cam Khe Phu Tho
8/4/2150,000MBVCB.1284567166.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000436802.040821.144355.Ung ho MS 2021 182 Vu The Duc FT21216079203324
8/4/21100,000MBVCB.1284564810.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2150,000MBVCB.1284562025.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2150,000MBVCB.1284560803.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21300,000434936.040821.144152.Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong FT21216047521312
8/4/21100,000MBVCB.1284560007.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2150,000MBVCB.1284557927.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.201 (em Lo Tuan Anh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000MBVCB.1284556267.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000NGUYEN THI NHU LIEU (8+9+10+11+12) UNG HO NCHCCCL
8/4/21100,000IBPS/SE:01310012.DD:040821.SH:10014443.BO:DAM THI BICH HANH.UNG HO MS 2021.205 ME CON CHIVUONG
8/4/21200,000SHGD:10014800.DD:210804.BO:NGUYEN THI YEN NHI.Remark:Ung ho ms 2021.205 me con chi vuong
8/4/21300,000MBVCB.1284492962.MS 2021.205.CT tu 0721000643412 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000250296.040821.140643.Ung ho ma so 2021.205
8/4/21500,000401478.040821.140617.2021.205-040821-14:06:10 401478
8/4/21200,000564161.040821.140306.Ung ho MS 2021 205 Chi Vuong
8/4/21200,000479395.040821.140214.Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong.479395
8/4/21200,000MBVCB.1284471145.MS 2021.206.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000074769.040821.133128.MS 2021205 ME CON CHI VUONG
8/4/21300,000374697.040821.132611.MS 2021205 me con chi Vuong FT21216266610395
8/4/21200,000235708.040821.132537.Chau Le Van Do ung ho MS 2021.205 ( me con chi Vuong)
8/4/21200,000361094.040821.130648.MS 2021.205 Ung ho me con chi Vuong FT21216900347716
8/4/21200,000821644.040821.130239.ung ho ms 2021 205
8/4/21100,000514261.040821.130108.DINH HUY CONG chuyen tien ung ho chi Vuong Ms 20121.205
8/4/211,000,000033684.040821.125929.MS 2021.205 me con chi Vuong
8/4/21100,000319872.040821.125614.MS 2021 205
8/4/2110,000IBVCB.1284386843.UNG HO MS 2021 206 EM HUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/21200,000MBVCB.1284385224.TRAN THI THANH HOA chuyen tien ung ho MS 2021 205 .CT tu 0211000461064 TRAN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000351580.040821.125311.Ung ho 2021.205me con chi vuong FT21216390455291
8/4/21100,000MBVCB.1284381242.MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0441000764652 CHU THANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21500,000757150.040821.124733.ung ho MS2021.191(NguyenMinhVy)
8/4/2150,000483163.040821.124317.MS 2021 205
8/4/21500,000716302.040821.124320.Chuyen tien ung ho MS 2021.205 me con chi vuong
8/4/212,000,000384276.040821.124321.NHIM SOC UNG HO MS 2021.205 ME CON C VUONG-040821-12:43:15 384276
8/4/21200,000220562.040821.123919.UNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)
8/4/21300,000349372.040821.003837.ung ho 2021.205 ( me con c Vuong)
8/4/21100,000217305.040821.122948.ung ho ms 2021.205 me con chi Vuong
8/4/2180,000332679.040821.122747.MS 2021.205 me con c Vuong FT21216855900787
8/4/2150,000399692.040821.122633.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021206 Nguyen Thi Huyen
8/4/21200,000330296.040821.122452.MS 2020 205 me con chi Vuong FT21216814531865
8/4/21200,000MBVCB.1284342883.2021 .205.CT tu 1014191492 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000960477.040821.121738.ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen). Tu Quynh Phuong
8/4/21100,000190352.040821.121227.The moon ung ho MS2021.205(me con chi vuong)
8/4/21150,000MBVCB.1284315893.ung ho MS 2021.205.CT tu 0011004444153 LE MAI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000SHGD:10001698.DD:210804.BO:NGUYEN THI HONG NGOC.Remark:995221080456171 ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
8/4/2123,000MBVCB.1284280895.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000295175.040821.113648.ung ho me con chi vuong
8/4/21300,000659666.040821.113517.ung ho MS 2021.205 me con chi vuong
8/4/21200,000661061.040821.113421.ung ho MS2021.205
8/4/21100,000701940.040821.113005.ung ho me con chi vuong , cam khe phu tho
8/4/21200,000792791.040821.111914.Le Anh ung ho MS 2021205 me con c Vuong
8/4/21500,000267796.040821.111533.Ung ho MS 2021.206 FT21216621303714
8/4/21100,000267305.040821.111503.MS 2021.205 Mong moi dieu tot lanh den voi gia dinh FT21216956150302
8/4/212,000,000MBVCB.1284217816.VU QUOC HUY chuyen tien ung ho ms 2021205 ( me con chi Vuong) .CT tu 1014442880 VU QUOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21500,000790211.040821.111148.Ung ho NCHCCCL Trinh Hoang Anh 0904321963
8/4/21200,000IBVCB.1284209310.MS 2021 206 Nguyen Thi Huyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2135,000SHGD:10010958.DD:210804.BO:TRAN LONG VAN.Remark:Ung ho NCHCCCL tran long van 0901328802
8/4/211,000,000MBVCB.1284199972.Be Khue ung ho MS. 2021.202(anh em Tron Qua).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/212,000,000MBVCB.1284193308.Be Khue ung ho MS.2021.205(me con chi Vuong ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000350734.040821.102928.MS 2021.206 (NGUYEN THI HUYEN)-040821-10:29:21 350734
8/4/212,000,000205802.040821.101545.Ung ho ma so 2021.205 bo mat co 7 con nho FT21216926776692
8/4/21100,000571375.040821.101504.Ms 2021.205 me con chi vuong
8/4/21100,000628218.040821.100457.MS 2021.205
8/4/2150,000189056.040821.095908.Cc FT21216921680659
8/4/211,000,000761741.040821.095035.MS 2021205 ung ho me con chi Vuong
8/4/215,000,000981843.040821.094435.Ong Tu Van ung ho MS 2021.206 Nguyen Thi Huyen
8/4/21100,000SHGD:10009085.DD:210804.BO:NGUYEN THI NGOC TRAM.Remark:Ung ho ms 2021.205
8/4/21100,000608653.040821.094151.T ung ho Nguyen Thi Huyen MS 2021.206
8/4/21200,000031576.040821.094117.IBFT MS 2021.205 me con chi Vuong
8/4/21500,000975481.040821.093649.MS 2021.205 me con chi Vuong
8/4/21300,000226558.040821.092511.Ung ho NCHCCCL + Thuy 0965214348
8/4/21300,000952894.040821.092208.ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
8/4/21100,000590975.040821.091950.Ung ho MS 2021.205
8/4/21300,000150668.040821.091849.MS 2021.205, me con chi Vuong. Kinh nho quy bao chuyen giup FT21216305320417
8/4/21150,000330384.040821.090815.UNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)-040821-09:08:08 330384
8/4/21300,000IBVCB.1283970161.MS2021 205 .CT tu 0381000494200 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/21500,000SHGD:10008009.DD:210804.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.206 chau Nguyen Thi Huyen
8/4/2150,000328955.040821.090137.UNG HO MS 2021.206(NGUYEN THI HUYEN)-040821-09:01:11 328955
8/4/21700,000SHGD:10006509.DD:210804.BO:HOANG THI THANH THUY.Remark:Ung ho MS 2021.205
8/4/21100,000485585.040821.085500.MS 2021 205
8/4/21100,000SHGD:10004540.DD:210804.BO:HO THI NAM.Remark:Ung ho NCHCCCL 0326277027
8/4/21200,000915175.040821.084018.ung ho MS2021.205
8/4/21100,000122494.040821.083820.Vinh Nam ung ho ms 2021 206 Nguyen Thi Huyen
8/4/21500,000MBVCB.1283900373.Giup do 2021.206.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21500,000MBVCB.1283899036.Ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21500,000MBVCB.1283898215.Ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000MBVCB.1283892617.Ms 2021 205 me con chi vuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0691000399910 PHAM NGOC TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2150,000104938.040821.081329.Ck FT21216910108180
8/4/2150,000296049.040821.081253.LA TIEN DAT Chuyen tien
8/4/2150,000295805.040821.081206.DANG CHI TINH Chuyen tien
8/4/21100,000086247.040821.080451.MS 2021 206 Nguyen Thi Huyen
8/4/21100,000114819.040821.075840.MS 2021.205
8/4/2150,000097851.040821.075745.Ms 2021.205 me con chi Vuong FT21216921222458
8/4/21500,000MBVCB.1283850033.Ung ho ms 2021205.CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21500,000908279.040821.071517.MS 2021.205
8/4/211,000IBVCB.1283833834.a.CT tu 1021443357 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000079831.040821.065238.Me con chi vuong FT21216910906770
8/4/21200,000MBVCB.1283824161.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0611001944564 NGUYEN THI THU MAY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21200,000043378.040821.064755.ung ho MS 2022 205 ung ho me con chi Vuong
8/4/21200,000MBVCB.1283804382.Van Chuyen Trang Nam ho tro ?MS 2021.205 Me con chi Vuong.CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000854032.040821.054946.ung ho MS 2021.206 Nguyen Thi Huyen
8/4/21200,000521156.040821.052825.MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
8/4/21500,000029268.040821.052748.Ung ho MS 2021 206 Nguyen Thi Huyen
8/4/2150,000MBVCB.1283798503.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.206 (chau Nguyen Thi Huyen)Vietnamnet 04/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2150,000023733.040821.051839.Ung ho MS 2021 206 Nguyen thi Huyen
8/4/21500,000721711.040821.051024.ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/4/21200,000721665.040821.050815.MS 2021206 Nguyen Thi Huyen
8/4/213,000,000MBVCB.1283793254.ung ho MS 2021.205(me con c Vuong).CT tu 0441000804908 DO THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000MBVCB.1283792397.Ung ho MS 2021.205 (Me con chi Vuong).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000513675.040821.023845.MS2021205 Chi Nguyen Thi Vuong
8/4/21500,000MBVCB.1283772811.MS 2021.205.CT tu 0611001941725 HOANG TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000MBVCB.1283761866.ung ho MS 2021.205.CT tu 0601000346267 MAI VAN SANYOR toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/21100,000MBVCB.1283761236.ung ho MS 2021.205.CT tu 0201000614569 HOANG VAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/215,000,000838742.040821.005459.ung ho MS 2021.205
8/4/21100,000MBVCB.1283742562.Ms 2021.205.CT tu 0521000722580 NGUYEN CONG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000345683.040821.234357.Ung ho me con chi vuong
8/5/21200,000MBVCB.1285405952.Ung ho hoan canh ms 2021.206.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000876303.040821.230310.Ung ho Ms 2021.205 FT21217033687605
8/5/21200,000872842.040821.225402.Ung ho me con chi Vuong MS 2021 205 FT21217323704065
8/5/21500,000870792.040821.224856.Ung ho gia dinh Ms 2021.205 FT21217290260004
8/5/2150,000MBVCB.1285384802.MS 2021.205.CT tu 1014786066 CHU CONG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000969066.050821.223009.Thao ung ho MS.2021. 198(ba pham thi men)
8/5/21400,000967604.050821.222645.Thao ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua)
8/5/21400,000966134.050821.222333.Ung ho MS2021.206 (bo con anh Phi)
8/5/21400,000965225.050821.222124.Thao ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
8/5/21200,000775844.050821.221231.Ung ho NCHCCCL FT21218408409992
8/5/214,500,000884418.050821.221203.Kolmakova E.V. giup do cho MS 2021.206 Bo con anh Phi
8/5/2120,000MBVCB.1287188762.NGUYEN VAN CHO chuyen tien NCHCCCL.CT tu 0251002704874 NGUYEN VAN CHO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/212,000,000887837.050821.220120.ung ho MS 2021 206 Bo con anh Phi Anh Nguyen Huu Phi so nha 01 ngo 9 duong Song Cay To dan pho 2 thi tran Thach Ha huyen Thach Ha Ha Tinh SDT 0971449768
8/5/211,000,000863073.050821.213829.2021.206 bo con anh phi
8/5/21500,000722142.050821.212243.UNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)-050821-21:22:36 722142
8/5/21300,000220463.050821.210317.ung ho MS 2021.205( Me con chi Vuong)
8/5/21100,000714307.050821.205254.Minh Tam ung ho MS 2021.203 FT21218354240330
8/5/21200,000903540.050821.204617.ung ho MS 2021.205
8/5/21500,000MBVCB.1287046667.Chuyen tien giup do MS 2021.206 Bo con anh Phi.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/211,000,000669515.050821.200620.Ung ho MS 2021 206 bo con anh Phi FT21217415546576
8/5/21100,000781806.050821.200506.MS 2021 205 me con chi vuong
8/5/21500,000706926.050821.200412.MS 2021.205 NGUYEN THI VUONG 0338347837 RUNG MANG,PHUONG VI,CAM KHE,PHU THO-050821-20:03:42 706926
8/5/21200,000288407.050821.195851.Ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi)
8/5/211,000,000662216.050821.195849.Ung ho MS2021206 Bo con anh Phi FT21217358735242
8/5/211,000,000MBVCB.1286979238.Ung ho MS 2021.206 (bo con anh Phi).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000763607.050821.195636.ung ho ms 2021.206 bo con anh phi
8/5/211,000,000693522.050821.195112.CHAU VAN CHAT chuyen tien UHMS 2021 205
8/5/21150,000183504.050821.193300.Ms2021205 me con chi vuong
8/5/211,000,000829838.050821.191822.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGO HIEP DUC THANG ung ho a Nguyen Huu Phi so nha 01 ngo 9 duong Song Cay TT Thach Ha Huyen Thach Ha Ha Tinh
8/5/211,000,000611803.050821.190654.Ung ho MS 2021.205 Me con chi Vuong FT21217046450342
8/5/21200,000IBVCB.1286878406.MS 2001.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0011002912693 DANG XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000190450.050821.190158.Ung ho me con chi Vuong o Phu Tho
8/5/21300,000709726.050821.185910.Chuyen tien ung ho MS2021.206 bo con anh Phi
8/5/21300,000601679.050821.185703.Ung ho MS 2021.205 . me con chi Vuong FT21217407778750
8/5/21300,000691163.050821.185438.UNG HO MS 2021.205-050821-18:54:30 691163
8/5/21100,000808354.050821.184734.MS 2021.203
8/5/21100,000785818.050821.182155.MS 2021.205
8/5/21500,000133089.050821.175802.UNG HO MS 2021 206 BO CON A PHI
8/5/21100,000009906.050821.175734.UH MS 2021.205 me con c vuong
8/5/21100,000023502.050821.175703.MS 2021 196
8/5/21500,000535133.050821.175345.Ms 2021205 me con chi Vuong FT21217107485180
8/5/21200,000917337.050821.175340.Ongba KhaiTam gui bo con anh Phi,ms 2021.206
8/5/21200,000326889.050821.175123.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 206 Bo con anh Phi
8/5/21500,000214515.050821.174100.ung ho ms 2021.206 ( bo con anh phi)
8/5/21200,000MBVCB.1286716436.CHU XUAN HIEN chuyen tien ungr ho MS 2021 -205 ( me con chi Vuong).CT tu 0071004278690 CHU XUAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000613215.050821.173023.ung ho ms 2021.206 bo con anh Phi
8/5/21200,000136654.050821.172358.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/5/21500,000497504.050821.172217.Ung ho me con chi vuong xa phuong vi cam khe phu FT21217107366346
8/5/21200,000135982.050821.172141.Ung ho MS 2021206 Bo con anh Phi
8/5/21500,000594075.050821.171656.ung ho MS 2021.206 nguyen thi Huyen
8/5/211,100,000589000.050821.171502.ung ho MS 2021.206 bo con anh Phi
8/5/21300,000MBVCB.1286648994.MS 2021 206 Bo con anh Phi.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/21200,000052564.050821.171000.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 206 bo con anh Phi
8/5/212,000,000578579.050821.170842.Giup MS 2021.205 me con chi Vuong
8/5/21200,000MBVCB.1286626794.Ung ho MS 2021.205(me con chi Vuong).CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000473331.050821.170232.Ung ho me con chi Vuong ms2021205 FT21217374144778
8/5/21200,000450516.050821.164416.Ung ho MS 2021.205 me con chi vuong FT21217327098908
8/5/21300,000MBVCB.1286573933.chuyen tien giup do me con chi Vuong.CT tu 0291003333344 NGO THI CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21150,000448095.050821.164216.MS 2021.205 FT21217188509901
8/5/212,000,000157343.050821.164150.Ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/5/214,000,000442607.050821.163801.U.ho ms 2021.205 me con chi vuong FT21217710135980
8/5/21100,000972107.050821.163430.ms 2021.205 me con chi vuong
8/5/21500,000270843.050821.163438.TRAN HOANG THANH chuyen tien tu thien MS 2021.205(me con chi Vuong)
8/5/21200,000872066.050821.163241.Ung ho MS 2021 206 Bo con Anh Phi
8/5/21500,000429805.050821.162822.Ung ho MS 2021.205 FT21217647062541
8/5/21200,000429657.050821.162816.Ung ho MS 2021.205 Me con chi vuong FT21217700958002
8/5/21500,000960530.050821.162652.Chuyen tien ung ho MS 2021.206 bo con anh Phi
8/5/21200,000423464.050821.162327.Ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi FT21217065013013
8/5/211,000,000949108.050821.161847.MS 2021.206
8/5/21500,000MBVCB.1286510689.ms 2021 206 uh bo con anh Phi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/21100,000412406.050821.161502.MS 2021205 me con chi Vuong FT21217833081682
8/5/21500,000MBVCB.1286481465.MS2021.205(me con chi VUONG,Cam Khe,Phu Tho).CT tu 0071005444299 VU QUOC DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000MBVCB.1286467866.MS2021.206(ung ho bo con anh PHI, Thach Ha, Ha Tinh).CT tu 0071005444299 VU QUOC DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/211,000,000918030.050821.155541.MS 2021.205 me con chi Vuong
8/5/21200,000139365.050821.155421.MS 2021 206 ung ho bo con anh Phi
8/5/21300,000054286.050821.155301.ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/5/21300,000070581.050821.155012.ung ho MS 2021.205 ( me co chi Vuong)
8/5/21100,000491159.050821.154917.NGUYEN THUY HANG chuyen khoan MS 2021 205 me con chi vuong
8/5/21200,000239602.050821.154811.ung ho MS2021.206(Bo con anh Phi)
8/5/21500,000901677.050821.154357.Chuyen tien ung ho MS 2021.206, cho Bo con anh Phi
8/5/211,000,000MBVCB.1286423749.Anh em tron qua va gia dinh anh toan 2021 195.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000364495.050821.153801.MS 2021.205 me con chi Vuong FT21217227696693
8/5/212,000,000MBVCB.1286404428.Chuyen cho MS2021205 (Me con chi Vuong).CT tu 0071000682015 NGUYEN THUAN TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000401423.050821.153209.IBFT MS 2021.205 me con chi Vuong
8/5/21100,000351686.050821.152719.MS 2021.205 FT21217104643800
8/5/21100,000220143.050821.151730.Le Duc Nghia ung ho MS. 2021.206 (Bo con anh Phi)
8/5/21100,000865332.050821.151614.MS 2021.206 ung ho bo con anh Phi
8/5/21200,000325218.050821.151459.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 206
8/5/21100,000218786.050821.151521.Le Duc Nghia ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
8/5/21200,000MBVCB.1286364023.Ung ho MS 2021.205.CT tu 0071001090537 CAO XUAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000335984.050821.151403.Ung ho ms 2021.206 bo con anh phi FT21217886300005
8/5/21500,000629320.050821.150941.UG HO MS 2021.205-050821-15:09:00 629320
8/5/21500,000MBVCB.1286348720.Ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0021001659588 NGUYEN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000279056.050821.150750.Vietcombank;0011002643148;PHUNG VAN DUC ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/5/211,000,000628848.050821.150747.UNG HO MS 2021.206 (BO CON ANH PHI)-050821-15:06:50 628848
8/5/21100,000649135.050821.150509.giup me con chi Vuong
8/5/2120,000146608.050821.025652.Ung ho ms 2021.246 Bo con anh Phi
8/5/21100,000MBVCB.1286314932.Ung ho ms 2021.205 ( me con chi Vuong ) .CT tu 0071000919579 NGUYEN THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2150,000180005.050821.145109.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ub MS 2021206 bo con anh Phi
8/5/21100,000157104.050821.144701.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 206 Bo con anh Phi
8/5/2150,000419190.050821.144630.PHAM HAI DANG chuyen khoan
8/5/21100,000828978.050821.144548.MS2021.205
8/5/211,000,000SHGD:10004154.DD:210805.BO:LE MINH TAM.Remark:LE MINH TAM SOC TRANG UNG HO MS 2021.205 ME CON CHI VUONG
8/5/212,000,000296429.050821.143511.LAM QUYNH TRANG ung ho me con chi Vuong MS 2021.205
8/5/21500,000291795.050821.142545.ung ho MS 2021.205 (me con chi vuong)
8/5/21300,000801206.050821.142151.Ung ho MS2021.205
8/5/215,500630423.050821.142128.Ung ho Ma so MS 2021 207
8/5/21200,000995701.050821.141600.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 206 Bo con anh Phi
8/5/211,000,000389065.050821.141342.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/5/21500,000MBVCB.1286238180.MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000972928.050821.141259.Ung ho MS 2021.205 - me con chi Vuong
8/5/21500,000270123.050821.140949.Ung ho MS 2021.205 -me con chi Vuong FT21217950343008
8/5/21500,000267989.050821.140724.Gui me con chi vuong FT21217062315980
8/5/21500,000282183.050821.140444.PHAM THI MAN chuyen tien ung hoMS2021( me conchi vuong)
8/5/212,000,000263642.050821.140220.Hai 091481888 CHIA SE MS2021.205 Me con chi vuong FT21217947196740
8/5/21200,000MBVCB.1286217812.Minh & An ung ho Ms 2021.206 (bo con chu Phi).CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000MBVCB.1286210596.Kim Hoa - Vungtau ung ho MS 2021205 me con chi Vuong.CT tu 0081000146791 NGUYEN THI MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000777278.050821.135512.ung ho MS 2021.205
8/5/21200,000774535.050821.135232.ung ho MS2021205 me con chi Vuong
8/5/21100,000035181.050821.135122.ung ho me con Chi Vuong
8/5/21200,000248694.050821.134347.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hoa 0703344334 FT21217996627802
8/5/21200,000603133.050821.133922.UNG HO MS : 2021.206( BO CON ANH PHI)-050821-13:38:56 603133
8/5/211,000,000MBVCB.1286175574.NGO THANH PHUC chuyen tienUng ho MS 2021.205 (me con chi vuong ).CT tu 0151000063179 NGO THANH PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000239753.050821.133213.Ung ho MS 2021.205 - Me con chi Vuong FT21217712784255
8/5/21300,000MBVCB.1286167002.Ms 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000269629.050821.133009.TRAN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2021205 me con chi vuong
8/5/21300,000MBVCB.1286145618.MS2021.205 (me con chi Vuong - Cam Khe -phu tho).CT tu 0331000473133 TRAN THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2150,000222614.050821.130820.Cc FT21217266547981
8/5/21300,000MBVCB.1286133467.Ung ho MS 2021.205 ( me con chi Vuong).CT tu 0041000711094 LE THI HONG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000IBVCB.1286130635.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0071005082675 LAM BICH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000IBVCB.1286130252.Ung ho cha con anh Phi MS 2021 206.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/21300,000219752.050821.130421.Ung ho ms 2021.205. Me con c vuong FT21217421003818
8/5/21100,000215942.050821.125859.MS 2021.205 Ung ho me con chi vuong FT21217295884506
8/5/21200,000088423.050821.125354.ung ho MS 2021 205me con chi Vuong
8/5/212,000,000201419.050821.123956.Ung ho MS 2021.206 Nguyen Thi Huyen FT21217109848081
8/5/2150,000MBVCB.1286086648.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.206 (bo con anh Phi).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000496014.050821.122553.Ung ho MS 2021 205
8/5/21100,000708628.050821.122500.ung ho MS 2021.205
8/5/21250,000MBVCB.1286039092.Ung ho MS2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0011002501497 NGUYEN TAI TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000295478.050821.120948.Ung ho MS 2021 206 bo con anh Phi
8/5/211,000,000076964.050821.120644.ung ho chi nguyen thi vuong khu 13 rung Mang xa Phuong vi Cam khe tinh Phu tho 0338347837
8/5/21200,000687581.050821.120458.Chuyen tien ms 2021205 nang pham ung ho me con chi vuong MS2021205
8/5/21500,000460800.050821.115932.2021 205 me con chi Vuong
8/5/21300,000MBVCB.1286014668.Gui ung ho MS 2021.205.CT tu 0111001115883 NGUYEN HUYNH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000MBVCB.1286010382.Gui ung ho MS 2021.206.CT tu 0111001115883 NGUYEN HUYNH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000380214.050821.114525.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021206bo con anh Phi
8/5/21100,000MBVCB.1285990731.ung ho ms 2021.206 (gd anh Phi).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000218321.050821.114236.Ung ho MS 2021.205
8/5/21200,000MBVCB.1285970374.Nguyen Thach Bang ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong.CT tu 0531002166516 NGUYEN THACH BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000IBVCB.1285961885.2021206 nguyen thi huyen.CT tu 0541000293177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/21100,000655535.050821.113024.ms2021205
8/5/21500,000MBVCB.1285957187.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0071002463018 DINH THI MAY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000SHGD:18569035.DD:210805.BO:Le Thi Huynh Linh.Remark:MS 2021.205 (me con chi vuong)
8/5/21200,000643520.050821.111913.UNG HO MS 2021.206 BO CON ANH PHI
8/5/21500,000244378.050821.111628.NGO THI THAO ung ho me con chi Vuong MS 2021205
8/5/21500,000120106.050821.111150.DO TRUNG KIEN UNG HO BO CON ANH PHI MS2021.206 FT21217896918075
8/5/21100,000568576.050821.111114.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.206 (BO CON ANH PHI)-050821-11:10:27 568576
8/5/21500,000119194.050821.111054.Ung ho NCHCCCL huynh Anh Tuan 0906443389 FT21217944300008
8/5/211,000,000113276.050821.110522.20021 205 Ung ho me con chi Vuong FT21217205609004
8/5/21200,000MBVCB.1285905137.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000206912.050821.105707.DO NGOC HANH chuyen tien ung ho MS 2021.205( Me con chi Vuong)
8/5/2140,000095076.050821.105316.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;2021 206 bo con anh phi
8/5/21200,000218492.050821.105220.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/5/21300,000069331.050821.104850.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 205
8/5/2150,000IBVCB.1285869315.Ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0971000005189 LE XUAN LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000MBVCB.1285870536.Ung ho Ms 2021.206 ( bo con anh Phi).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000050201.050821.104123.Ms 2021197 chi Ngo Thi Nga
8/5/21100,000085795.050821.104004.Ung ho MS 2021.206 bo con anh Phi FT21217074350989
8/5/2150,000562698.050821.103634.UNG HO MS 2021.206(BO CON ANH PHI)-050821-10:35:36 562698
8/5/2150,000080921.050821.103534.Cc FT21217248508014
8/5/21300,000MBVCB.1285829201.MS 2021.206(NGUYEN THI HUYEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000SHGD:10006008.DD:210805.BO:NGUYEN VAN THANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.205 ( ME CON CHI VUONG)
8/5/21500,000581953.050821.102654.ung ho MS 2021.206
8/5/212,000,000MBVCB.1285819317.Be Khue ung ho MS.2021.206(Bo con anh Phi).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/212,000,000904359.050821.102148.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE VAN UC chuyen khoan ung ho me con chi vuong
8/5/21100,000065792.050821.102140.Minh xin giup do gia dinh chi Vuong o Cam Khe Phu Tho FT21217208716745
8/5/211,000,000MBVCB.1285811837.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 1021041301 DUONG THI BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000MBVCB.1285810469.MS 2021.205(ME CON CHI VUONG),Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000292703.050821.101834.Ung ho mrj con chi vuong
8/5/21500,000MBVCB.1285806112.NGO THI THUY HANG chuyen tien Ung ho MS 2021.206(Bo con anh Phi).CT tu 0711000240666 NGO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000556479.050821.101210.UNG HO 2021-206 BO CON ANH PHI-050821-10:11:54 556479
8/5/215,000563222.050821.101025.ung ho ms 2021.206 bo con anh phi
8/5/21100,000555563.050821.100903.UNG HO MS 2021.206 ( BO CON ANH PHI )-050821-10:07:58 555563
8/5/211,000,000SHGD:10008697.DD:210805.BO:LE THI ANH THU.Remark:Gui ms 2021.206 bo con anh phi
8/5/2120,000,000047188.050821.100441.Ong Tu Van giup cho ms 2021 206 bo con anh Phi FT21217048508340
8/5/21300,000MBVCB.1285761836.PHAM BA THANG ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000271755.050821.095417.ung ho MS 2021.205( me con chi Vuong)
8/5/21200,000383998.050821.095353.ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/5/21100,000153290.050821.095250.PHAM TAT DAC chuyen khoan ung ho MS 2021 206 Bo con anh Phi
8/5/21200,000MBVCB.1285749663.Ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000034204.050821.095152.Ung ho Bo con anh Phi 2021-206 FT21217523897645
8/5/21500,000MBVCB.1285748151.Ung ho MS 2021.206(bo con anh Phi).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000150040.050821.094941.PHAM TAT DAC chuyen khoan ung ho me con chi Vuong MS 2021 205
8/5/2123,000MBVCB.1285721393.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.207( Bo Con Anh Phi ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000MBVCB.1285710198.Ung ho MS 2021.206 (bo con anh Phi).CT tu 0721000547230 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000581771.050821.093035.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 206 bo con anh phi
8/5/21200,000544653.050821.092725.MS 2021.206 (BO CON ANH PHI)-050821-09:26:45 544653
8/5/21500,000544511.050821.092624.MS 2021.206 ( BO CON ANH PHI )-050821-09:26:05 544511
8/5/21500,000959405.050821.092604.ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi
8/5/21200,000958998.050821.092536.MS 2021.205 me con chi Vuong
8/5/21800,000SHGD:10000190.DD:210805.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
8/5/21300,000543202.050821.092401.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/5/21100,000MBVCB.1285695985.MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0711000270544 TRAN HA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000MBVCB.1285689380.LAI NGUYEN THI YEN chuyen tien MS 2021 . 205 ( me con chi Vuong ).CT tu 1020508839 LAI NGUYEN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000MBVCB.1285687335.LAI NGUYEN THI YEN chuyen tien MS 2021 . 206 ( bo con anh Phi ).CT tu 1020508839 LAI NGUYEN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000MBVCB.1285685384.ung ho MS 2021.205.CT tu 0121000723782 NGUYEN THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000002342.050821.091830.MS 2021.206-bo con anh Phi FT21217325531393
8/5/21100,000MBVCB.1285681453.Ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000MBVCB.1285679696.Ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21150,000946130.050821.091247.ung ho me con chi Vuong. ma so MS2021.205
8/5/2150,000249205.050821.091024.DANG CHI TINH Chuyen tien
8/5/21500,000294262.050821.090859.ms 2021 205 me con vuong
8/5/21200,000990788.050821.090515.MS 2021.205 me con chi Vuong FT21217264183027
8/5/21200,000420418.050821.090325.Vietcombank;0011002643148;LE THI MY NUONG ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/5/21100,000290433.050821.090331.T ung ho bo con Anh Phi MS 2021.206
8/5/21100,000417479.050821.090305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE THI THANH THAO chuyen khoan ung ho me co chi Vuong ma so 2021205
8/5/21100,000167088.050821.090252.ung ho ms 2021 205 me con chi vuong
8/5/21200,000988573.050821.090236.MS 2021.206 ung ho bo con anh Phi FT21217753650224
8/5/21200,000018609.050821.090127.Ung ho MS 2021206 Bo con anh Phi
8/5/21100,000IBVCB.1285648539.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000983549.050821.085618.Ung ho ms 2021.205 me con chi vuong FT21217686610357
8/5/211,000,000148866.050821.085036.Ms 2021 206 bo con anh Phi
8/5/211,000,000SHGD:10006898.DD:210805.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021.206 Bo con anh Phi
8/5/2170,000Sender:79334001.DD:050821.SHGD:10000816.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2021 206(BO CONANH PHI) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/5/21300,000MBVCB.1285619297.Ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi.CT tu 0181001982817 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000MBVCB.1285619123.PHAN THI MAY ho tro me con chi vuong phu tho.CT tu 0381000488866 PHAN THI MAY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000MBVCB.1285615910.PHAN THI MAY ho tro me con chi vuong.CT tu 0381000488866 PHAN THI MAY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000MBVCB.1285615391.Ck ung ho anh Phi: MS 2021.206.CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000121324.050821.082904.MS 2021 206 Bo con anh Phi
8/5/211,000,000176781.050821.082909.ung ho ms 2021205 me con chi Vuong
8/5/21500,000118996.050821.082708.DO THE DUNG chuyen khoan ung ho me con chi Vuong 2021 205
8/5/21100,000074251.050821.082423.Vinh Nam ung ho ms 2021 207 bo con anh Nguyen Huu Phi
8/5/21200,000MBVCB.1285594192.Chuyen ung ho chi Vuong MS2021.205.CT tu 0011000590572 TRAN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000960315.050821.082138.Ung ho ms 2021205 me con c vuong FT21217155629991
8/5/21100,000898843.050821.082004.Chuyen tien ung ho ms 2021.206 bo con anh phi
8/5/21100,000179451.050821.081731.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/5/21200,000177574.050821.081703.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;VTL ck uh 2021 205 me con chi phuong
8/5/21200,000896702.050821.081557.MS 2021.205 ung ho me con c Vuong
8/5/212,000,000MBVCB.1285583080.ung ho me con chi Nguyen Thi Vuong o Cam Khe, Phu Tho.CT tu 0021002241587 LE MANH BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000SHGD:10001093.DD:210805.BO:CU THI VIEN.Remark:CU THI VIEN chuyen tien MS 2021.205 ( meconcvuong)
8/5/21500,000MBVCB.1285574657.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2021.206 (bo con anh Phi).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000131668.050821.080637.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148; MS 2021 205 me con chi Vuong
8/5/21500,000116870.050821.080319.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho bo con anh Phi Ms2021 206
8/5/21500,000MBVCB.1285567007.UNG HO?MS 2021205 ME CON CHI VUONG.CT tu 0081000382087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/21500,000529927.050821.075439.UNG HO MA SO 2021.206 ( BO CON ANH PHI)-050821-07:54:31 529927
8/5/21300,000IBVCB.1285556859.MS 2021 206 bo con anh Phi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/21200,000130235.050821.074944.MS 2021.205
8/5/21200,000MBVCB.1285555105.2021-206(bo con anh Phi).CT tu 0061000126289 THAI DOAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000MBVCB.1285532571.bo tai me nuoi 7 con nho.CT tu 0461000575731 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2150,000871179.050821.071946.ung ho ma so 2021.205 me con chi vuong
8/5/21500,000063145.050821.071814.TRAN HUONG THUY ck ung ho MS 2021 205 me con c Vuong
8/5/21200,000927441.050821.070617.Vietcombank;0011002643148;DUONG THI PHUONG ung ho ms 2021 205 me con chi vuong
8/5/21500,000904690.050821.065633.Vietcombank;0011002643148;MS 2021.206?Bo con anh Phi
8/5/2150,000MBVCB.1285515467.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.206 (bo con anh Phi)Vietnamnet 05/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000052309.050821.065253.MS 2021 205 me con chi Vuong
8/5/2150,000377986.050821.065233.MS 2021206 Bo con anh Phi
8/5/21500,000928810.050821.063714.Ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi FT21217030307077
8/5/2150,000861500.050821.063506.Ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi
8/5/21200,000928432.050821.063430.MS 2021.206 FT21217325020068
8/5/21300,000045750.050821.063026.unghoMS2021206unghoboconaPhi
8/5/21200,000045551.050821.062932.Ung ho MS 2021 206
8/5/21200,000926088.050821.061415.Ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi FT21217899007013
8/5/21200,000925936.050821.061234.Ung ho Nguyen Huu Phi 31 tuoi o thach ha ha tinh FT21217711242293
8/5/21300,000925921.050821.061224.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong o Phu Tho Chuc gia dinh som on dinh cuoc song a. FT21217484899571
8/5/215,000,000MBVCB.1285498508.Ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21300,000857096.050821.060436.ung ho gd anh Phi sn01 ngo9 duong Song Cay huyen Thach Ha Ha Tinh
8/5/21100,000MBVCB.1285494860.Ung ho MS2021206 ung ho bo con anh Phi.CT tu 0181000361120 NGO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000027865.050821.054837.Xin duoc ung ho Me Con Chi Nguyen Thi Vuong MS2021 205
8/5/21200,000MBVCB.1285490701.NGUYEN DUC CHINH chuyen tien ung ho MS 2021.205(Me con chi Vuong).CT tu 0011001655909 NGUYEN DUC CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21100,000774478.050821.052409.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 206 bo con anh Phi
8/5/211,000,000320283.050821.052315.ung ho MS 2021.206 bo con anh Phi
8/5/21200,000523401.050821.051901.I MS2021.206 BO CON ANH PHI-050821-05:18:34 523401
8/5/2120,000232169.050821.050426.ung ho MS 2021.187 (Sung A Chua)
8/5/2150,000231896.050821.045739.ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong)
8/5/21500,000024844.050821.044437.Tran thi ho lan thanh hoa ung ho ma 2021 205 me con em vuong phu tho
8/5/21100,000229972.050821.040715.ms 2021.205 me con chi Vuong
8/5/21200,000522329.050821.040549.UNG HO MS 2021.206 ( NGUYEN THI HUYEN )-050821-04:05:23 522329
8/5/21200,000918363.050821.035358.Ung ho ms 2021.205 me con chi vuong FT21217736106361
8/5/21200,000MBVCB.1285466571.MS 2021.205?(ung ho me con chi Vuong).CT tu 0011002113417 BUI THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21500,000MBVCB.1285459411.Ung ho nchcccl KimLamThuyNgaUSA +19169375733.CT tu 0531002180523 LE KIM LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/21200,000009992.050821.003907.ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/5/2150,000MBVCB.1285445746.ung ho ms 2021 206.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/21100,000310980.050821.002209.Ung ho MS 2021.205
8/5/21200,000665206.050821.001854.ung ho NCBGCCCL NGO THUY GIANG 0944657088
8/6/211,000,000MBVCB.1287257907.MS 2021.205 me con chi Nguyen Thi Vuong - Phu Tho.CT tu 0071001115678 TRAN THANH DANG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000912072.050821.232324.Chuyen tien ung ho 2021.206 bo con a phi
8/6/21100,000807822.050821.232015.Ung ho MS 2021.206 Bo con Anh Phi FT21218949072771
8/6/21100,000910137.050821.231542.ung ho MS 2021.206 bo con anh Phi
8/6/21100,000MBVCB.1287248131.MS2021.206 Bo con anh Phi.CT tu 0481000769770 PHAM XUAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000700378.060821.230433.Ung ho MS 2021.208
8/6/21500,000969334.060821.225258.Ung ho Ms 2021 205 me con chi Vuong
8/6/21200,000419025.060821.224719.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/6/21100,000498221.060821.223922.Ung ho MS 2021207 Bo con anh Phi
8/6/21200,000MBVCB.1287220316.LE VAN LUC ung ho MS 2021.206.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000909905.060821.223026.Ung ho MS 2021 207 bo con a phi
8/6/21100,000164372.060821.222639.Ung ho NCHCCCL
8/6/21150,000MBVCB.1289059867.Ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000400263.060821.222215.Ung ho MS 2021 208 Hoang van nghia
8/6/21500,000MBVCB.1289053603.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0071000803278 BUI THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000430140.060821.220402.UNG HO MS 2021.209 (BACH THI LAM)
8/6/21200,000MBVCB.1289034689.MS 2021.208?(Hoang Van Nghia).CT tu 0201000681108 HO VAN CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000IBVCB.1289016236.Ung ho MS 2021.176( Bui Quang Huy).CT tu 0121001819997 NGUYEN TAN TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000MBVCB.1289013304.Ms 2021.205 mc c.Vuong.CT tu 0921000714877 NGUYEN HUYNH THUY VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000MBVCB.1289004609.PHAM ANH DUC chuyen tien Ms2021205.CT tu 0221000032611 PHAM ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000667272.060821.213907.MS 2021.207 bo con anh Phi FT21219309596607
8/6/211,000,000666116.060821.213733.Ung ho ma so 2021.205, 2021.206, 2021.207, 2021.208 Moi ma so 250k FT21219609637030
8/6/21500,000512080.060821.213000.ung ho hoang van nghia ms 2021 208
8/6/21500,000657670.060821.212552.MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21219816349604
8/6/21200,000MBVCB.1288971372.TRUONG THI NGA chuyen tien ung ho me con Chi Vuong Ms 2021.205.CT tu 0121001010636 TRUONG THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000651512.060821.211804.Ung ho MS 2021.205 FT21219461619340
8/6/21100,000185559.060821.210722.Ung ho ma so 2021208 hoang van nghia
8/6/21500,000640483.060821.210514.ung ho MS 2021.205 Me con Chi Vuong FT21219834060891
8/6/21500,000625403.060821.210337.Chuyen tien ung ho ms2021208 hoang van nghia
8/6/211,000,000312315.060821.210226.MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/21200,000311963.060821.210209.MS 2021 205 Gia dinh Mimi ung ho Me con Chi Vuong
8/6/21200,000404791.060821.090143.Ung ho me con chi Vuong- ms 2021.205
8/6/211,000,000VCBPAY.1288938702.ung ho MS.2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000847191.060821.205726.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Duong Thi To Nga ung ho MS2021208 Hoang Van Nghia
8/6/21200,000843120.060821.205625.Vietcombank;0011002643148;ms 2021205 me con chi vuong
8/6/21200,000854268.060821.205408.Ung ho MS 2021209
8/6/21200,000294098.060821.204941.NGUYEN THI NGOC ung ho MS 2021 207 Bo con anh Phi
8/6/21500,000625834.060821.204911.Ung ho ma so 2021 205 me con chi vuong FT21219506627938
8/6/211,000,000MBVCB.1288919659.MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0011002622911 TRUONG TRAN NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000IBVCB.1288919682.a.CT tu 1018117651 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000IBVCB.1288912067.a.CT tu 1020105976 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000MBVCB.1288901597.Ung ho em nghia MS 2021.208.CT tu 0851000034540 HOANG DINH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000280688.060821.203551.ung ho MS 2021.205(me con chi Vuong)
8/6/2150,000279687.060821.203342.PHAM THUY TRA MY Chuyen tien
8/6/212,000,000MBVCB.1288869702.Ung ho MS 2021.208 (hoang van nghia).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,800,000MBVCB.1288870198.2. ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 1017064820 VO QUANG BON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000581612.060821.201846.Chuyen tien ung ho MS 2021.207 Bo con anh Phi
8/6/211,000,000597487.060821.201813.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21218307820400
8/6/21500,000581065.060821.201709.Chuyen tien ung ho MS 2021.208 Hoang van Nghia
8/6/211,000,000270967.060821.201541.ung ho ms 2021208( hoang van nghia)
8/6/21300,000245482.060821.201529.Ung ho MS 2021.205 me con chi vuong
8/6/21100,000142968.060821.201355.Ung ho MS 2021.208 hoang van nghia
8/6/21300,000927337.060821.200918.Ong ba KhaiTam gui cha con anh Phi, ms 2021.207
8/6/211,000,000396867.060821.080745.Ung ho MS 2021.205 me con chi vuong
8/6/21200,000MBVCB.1288846341.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.207.CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000MBVCB.1288843869.ung ho MS 2021 hoang van nghia .CT tu 0961000023790 VU THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000567476.060821.200351.chuyen tien ung ho ma so 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/21500,000583237.060821.200309.Ung ho MS 2021.028 Hoang Van Nghia FT21218243087586
8/6/21500,000208837.060821.195151.Ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/211,000,000569354.060821.194834.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21218648957806
8/6/21500,000555377.060821.194050.Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/6/21500,000383336.060821.193546.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THANH LONG ck ung ho MS 2021 207 bo con anh Phi
8/6/21300,000MBVCB.1288788603.MS 2021 208 anh Hoang Van Nghia .CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/211,000,000250779.060821.193403.ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
8/6/21300,000928644.060821.193058.UNG HO ME CON C VUONG MS 2021.205-060821-19:30:51 928644
8/6/21500,000MBVCB.1288779998.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0631003765670 PHAN THI ANH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000203168.060821.192217.UNG HO MS 2021.208 em HOANG VAN NGHIA
8/6/212,000IBVCB.1288759960.on9.CT tu 1020105976 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000965111.060821.191739.MS2021.208
8/6/21200,000540016.060821.191645.Ung ho MS 2021.208 Hoang van Nghia FT21218632961134
8/6/21150,000535033.060821.191124.Ung ho ma MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21218997750723
8/6/21200,000953808.060821.190716.Chuyen tien ung ho me con chi Vuong
8/6/21100,000951934.060821.190542.MS 2021.205
8/6/21200,000MBVCB.1288736054.van chuyen Trang Nam ung ho MS2021202 anh em Tron Qua.CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000866608.060821.185426.C HEO2451
8/6/21500,000MBVCB.1288710218.Ms 2021.205 me con chi Vuong.CT tu 0071002484476 HO THI KIM HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21600,000561940.060821.184943.MS 2021.199 LUU CONG MINH NANG.561940
8/6/21600,000561812.060821.184631.MS 2021.208 HOANG VAN NGHIA.561812
8/6/21200,000MBVCB.1288695086.Ung ho hoan canh MS 2021 208 Hoang Van Nghia.CT tu 0481000854661 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21300,000920628.060821.184221.GD Trong Hao ung ho chi Vuong o Cam Khe Phu Tho
8/6/21100,000MBVCB.1288687398.MS 2021.208.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000MBVCB.1288664786.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000151779.060821.182218.Ung ho MS 2021.205 Me con chi vuong
8/6/21500,000485893.060821.182119.ug ho be DangTQuyenTran
8/6/21100,000063374.060821.181456.Ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/21500,000895184.060821.181139.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/21500,000882629.060821.181125.MS 2021.205 Ung ho Me con Chi Vuong
8/6/211,000,000908165.060821.175640.UNG HO MS2021.205(ME CON CHI VUONG)-060821-17:56:13 908165
8/6/21100,000771844.060821.174911.Vietcombank;0011002643148;LE TIEN THANG ung ho MS2021208 Hoang Van Nghia
8/6/21250,000MBVCB.1288590409.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21250,000MBVCB.1288587422.ung ho MS 2021.198 (pham thi men).CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21250,000MBVCB.1288585673.ung ho MS 2021.201 (Lo Tuan Anh).CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21250,000MBVCB.1288584086.ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000294084.060821.174415.NGUYEN THE CUONG Chuyen tien ung ho Ms2021205 me con chi Vuong
8/6/21250,000MBVCB.1288581218.MS 2021.205.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21250,000MBVCB.1288579976.ung ho MS 2021.206.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000115144.060821.174123.ung ho MS 2021 208 hoang van nghia
8/6/21100,000629773.060821.172936.Ung ho MS 2021 205
8/6/2150,000607022.060821.172402.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021208 Hoang Van Nghia
8/6/21500,000MBVCB.1288532806.PHAM THI DUONG chuyen tien MS:2021205 ung ho me con Vuong.CT tu 0501000034022 PHAM THI DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000MBVCB.1288527464.MS 2021.208 Hoang Van Nghia.CT tu 0011001962322 NGUYEN THI HO THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000408245.060821.171143.Ung ho MS 2021.209 bach thi lam FT21218032668343
8/6/21200,000406082.060821.171000.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21218900154071
8/6/21200,000MBVCB.1288502468.MS 2021.209.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000192188.060821.170252.UNG HO MS 2021 209 BACH THI LAM
8/6/21100,000784331.060821.170218.Chuyen tien Ms 2021.205 uh me con chi vuong
8/6/21500,000MBVCB.1288487124.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0441000769799 PHAM MINH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000MBVCB.1288485776.Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000925855.060821.170056.UNG HO MS 2021 205 Me con chi Vuong
8/6/21200,000388866.060821.165625.MS 2021 205 FT21218926868554
8/6/211,000,000MBVCB.1288465486.NGUYEN BANG THU BA chuyen tien cho NGUYEN THI VUONG:khu13rung MANG-Phuong Vi-CamKhe-PhuTho-MS:2021.205.CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000767219.060821.165153.ung ho MS 2021.205
8/6/211,000,000MBVCB.1288460817.Ung ho ma so 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0201000486820 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2110,000,000IBVCB.1288435232.MS 2021205 me con chi Vuong.CT tu 0181003371083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21300,000478024.060821.164004.Ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)
8/6/211,000,000IBVCB.1288415746.Chuyen cho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0021001816067 LE THI ANH DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000241814.060821.162359.ung ho em MS 2021.208(Hoang Van Nghia)
8/6/21500,000SHGD:10005243.DD:210806.BO:NGO THI DIEM TRAN.Remark:995221080662379 MS 2021.206 Bo con anh Phi
8/6/21200,000MBVCB.1288356846.Ung ho MS 2021.169 ( Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0111000203995 TRAN THANH NHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000MBVCB.1288323088.MS 2021.208( Hoang Van Nghia).CT tu 0011001713467 TO THI NGUYET NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000004648.060821.155211.Vietcombank;0011002643148;LE THI PHUONG chuyen khoan UNG HO MS 2021 0205 me con chi Vuong
8/6/211,000,000MBVCB.1288300292.Hoang van Nghia.CT tu 0231000599969 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21200,000982684.060821.154539.2021.205 ung ho chi Vuong
8/6/21100,000MBVCB.1288297225.ung ho ms 2021.208 (em Nghia).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000MBVCB.1288288454.Ms 2021.205 (ung ho me con chi Vuong).CT tu 0351000186512 NGUYEN THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000MBVCB.1288276881.NHU THI THANH HUYEN ung ho me con chi phuong.CT tu 1013365207 NHU THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000483539.060821.153529.Ung ho MS2021 209 bach thi lam
8/6/21100,000642841.060821.153540.UH ma so 2021 205 me con chi Vuong
8/6/21500,000892137.060821.153432.Vietcombank;0011002643148;DUONG THI BICH HOA chuyen khoan cho me con chi Luong MS2021205
8/6/21300,000880363.060821.153248.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 205 Me con chi Vuong
8/6/21100,000865180.060821.153137.UNG HO MS 2021.208 HOANG VAN NGHIA -060821-15:30:32 865180
8/6/21100,000MBVCB.1288263226.Ung ho MS 2021.205.CT tu 0051000492448 HUYNH THI HUYEN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2110,000,000629681.060821.152724.Chuyen tien ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/211,000,000MBVCB.1288250887.ung ho ms 2021.208 (hoang van nghia).CT tu 0021000676589 VU TIEU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000277955.060821.152445.Ung ho MS 2021.205 FT21218101113868
8/6/21200,000621448.060821.152208.Ct ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/21100,000463894.060821.151855.NGUYEN VAN TIEN chuyen khoan ung ho hoang van nghia MS 2021 208
8/6/2150,000MBVCB.1288230727.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000MBVCB.1288230133.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.207 (Bo con anh Phi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000MBVCB.1288227666.ung ho em Bach Thi Lam xom 13 xa Hoa Hai Huong Khe Ha Tinh.CT tu 0731000855168 NGUYEN TIEN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000859868.060821.151439.UNG HO MS 2021.208( HOANG VAN NGHIA)-060821-15:14:31 859868
8/6/21200,000642707.060821.151225.ISL20210806151220200-Nguyen Chi Huan ung ho MS 2021.207 (Bo con anh Phi)
8/6/21500,000333512.060821.030848.ung ho ms 2021.208 hoang van Nghia
8/6/21200,000MBVCB.1288206520.NGUYEN THI THANH LOAN ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0011001145168 NGUYEN THI THANH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000MBVCB.1288207173.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000689139.060821.150241.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Uh ms2021 208 hoang van nghia
8/6/21300,000586522.060821.150243.Ung ho MS 2021.209
8/6/21100,000584928.060821.150202.Ung ho MS 2021.208
8/6/21100,000584504.060821.150127.Ung ho MS 2021.206
8/6/21100,000583741.060821.150100.Ung ho MS 2021.205
8/6/21100,000MBVCB.1288197405.T DUNG ung ho MS2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000582713.060821.150023.Ung ho MS 2021.204
8/6/21100,000582173.060821.145935.Ung ho MS 2021.203
8/6/2110,000664969.060821.145842.Vietcombank;0011002643148;2021 201 uh em lo tuan anh
8/6/21100,000MBVCB.1288190788.T DUNG ung ho MS2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000MBVCB.1288189248.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0281000547506 LE NGOC DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000SHGD:10000988.DD:210806.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/6/21500,000815659.060821.145435.UNG HO MS 2021.205 - ME CON CHIVUONG FT21218947390310
8/6/21200,000MBVCB.1288182810.ung ho MS 2021.207(Bo con anh Phi).CT tu 0351000895391 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000570122.060821.145229.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/6/213,000,000ANH BUI THANH NAM TO 43 K4B1 CUA ONG UNG HO MA SO: MS2021.209-BACH THI LAM
8/6/21200,000156533.060821.144950.MS 2021.205 (me con chi vuong)
8/6/21500,000281058.060821.144647.ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi)
8/6/21200,000IBVCB.1288160516.ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0071001259239 THAI KHANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000232556.060821.144215.Ung ho 2021.205 me con chi vuong FT21218002230100
8/6/21500,000IBVCB.1288157970.MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000IBVCB.1288156391.Ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000MBVCB.1288157291.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000MBVCB.1288155993.Nguyen Thi Hong Diem Can Tho ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0111000276650 DO THI BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000MBVCB.1288153417.UNG HO MS 2021.209 ( BACH THI LAM ) - HUYEN HUONG KHE - HA TINH.CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000657986.060821.142732.IBFT MS 2021.206 -Bo con anh Phi
8/6/21150,000IBVCB.1288125156.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21150,000IBVCB.1288113612.ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21150,000IBVCB.1288110753.ung ho MS 2021.198 (Ba Pham Thi Men).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000378314.060821.141656.Ung ho MS 2021205
8/6/21500,000MBVCB.1288096770.NGUYEN THI HIEN toi ms 2021.208 Hoang van nghia.CT tu 0201000632598 NGUYEN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000262938.060821.140925.ung ho MS 2021.205 (me von chi Vuong)
8/6/21200,000262654.060821.140855.8 me con nha chi vuong
8/6/21200,000118698.060821.141002.ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
8/6/21200,000IBVCB.1288088850. ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000942552.060821.140406.2021.206 ung ho bo con a phi
8/6/21150,000IBVCB.1288086164.ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000839179.060821.135906.UNG HO 2021-208 HOANG VAN NGHIA-060821-13:58:58 839179
8/6/211,000,000192680.060821.135748.Ung ho MS 2021.208 hoang van nghia FT21218156787332
8/6/211,000,000372736.060821.135659.Ung ho MS 2021205 Me con chi Vuong
8/6/213,000,000544611.060821.135627.Ung ho ma so 2021209 Bach Thi Lam
8/6/21500,000MBVCB.1288055721.Giup do 2021.208.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000MBVCB.1288053510.MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0491000083690 TRAN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000180299.060821.134152.Cc FT21218927440774
8/6/21300,000MBVCB.1288038188.HOANG THI THU THUY chuyen tienung ho Hoang Van Nghia ma so(MS 20 21.208 ).CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000367486.060821.133358.MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/6/21200,000MBVCB.1288036071.MS 2021.203 (anh em Tron Qua).CT tu 0511000448004 TO DUONG VIET HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000MBVCB.1288026381.MS 2021.206 (Bo con anh Phi).CT tu 0511000448004 TO DUONG VIET HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000906337.060821.132454.ung ho MS 2021.208 hoang van nghia
8/6/211,000,000166248.060821.132247.Ung ho me con chi Vuong - MS 2021.205 FT21218040200190
8/6/21200,000IBVCB.1288009446.MS 2021 209 Bach Thi Lam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21300,000158102.060821.131126.Ung ho Ms 2021.205 me con chi Vuong FT21218104137280
8/6/21200,000240648.060821.130916.MS 2021.209(Bach Thi Lam )
8/6/21100,000MBVCB.1288001313.Ung ho MS 2021.205.CT tu 1014365817 NGUYEN QUANG TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000142475.060821.130355.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN QUY CUONG chuyen khoanMS 2021209 Bach Thi Lam
8/6/21500,000891631.060821.130203.Ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi
8/6/21400,000886434.060821.125446.MS 2021.206 bo con a phi
8/6/21300,000MBVCB.1287979443.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0021001546855 TRAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000358407.060821.125327.ung ho MS 2021205 me con Chi Vuong
8/6/21100,000524369.060821.124742.MS 2021 205 me con chi vuong
8/6/21200,000MBVCB.1287962718.NGUYEN HOA LY DON chuyen tien ung ho MS 2021.206.CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000MBVCB.1287960886.MS 2021.208 ( Hoang Van Nghia).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000IBVCB.1287943062.MS2021.208 hoang van nghia.CT tu 0441000666438 NGUYEN HUU TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/215,000,000MBVCB.1287941469.Ung ho MS 2001.205( me von chi Vuong).CT tu 0591000818181 QUACH CONG BAC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000125639.060821.122911.Ung ho MS 2021.208 HOANG VAN NGHIA FT21218227092504
8/6/2150,000IBVCB.1287935624.Ung ho chau Hoang Van Nghia MS 2021.208.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21300,000412804.060821.122420.Ung ho ms 2021.209 ( Bach Thi Lam)
8/6/21300,000120179.060821.122229.MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21218078773805
8/6/21300,000MBVCB.1287928469.UNG HO MS 2021205 (ME CON CHI VUONG).CT tu 0011000064841 HA MINH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000411336.060821.121611.ung ho MS 2021.208(Hoang Van Nghia), ck bao VietNamNet
8/6/21200,000113815.060821.121500.Ung ho MS 2021.209 bach thi lam FT21218058299003
8/6/21100,000MBVCB.1287911543.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong) mong chi va cac chau vuot qua.CT tu 0451000378984 LE THI MINH HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000110572.060821.121127.MS2021 205 me con chi vuong FT21218000272158
8/6/21300,000747265.060821.120107.Giup ms 2021.208 em Hoang Van Nghia
8/6/21200,000455794.060821.115519.Ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/6/21200,000MBVCB.1287876870.Ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000406826.060821.115105.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia). Mong e som khoi benh.
8/6/211,000,000342068.060821.115018.2021209 Bach thi Lam
8/6/21200,000827028.060821.114920.ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/21200,000282695.060821.114533.Ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/6/21500,000206041.060821.114400.NGUYEN ANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2021209 Bach Thi Lam
8/6/21500,000SHGD:10013358.DD:210806.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.208 em Hoang Van Nghia
8/6/211,000,000418350.060821.114305.Chu tien thanh 123 au co ha noi ung ho ma 20121.208 hoang van nghia
8/6/21150,000MBVCB.1287844845.Ung ho MS2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0031000313949 NGUYEN THI MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000078702.060821.113734.ung ho MS 2021 208 em Hoang Van Nghia FT21218549831683
8/6/211,000,000IBVCB.1287844256.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000MBVCB.1287831119.Ninh Duc Thuc-Chuyen tien ung ho Bach Thi Lam MS 2021.209.CT tu 0081000808330 NINH DUC THUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000414091.060821.112654.Ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/6/21500,000452306.060821.111838.2021 208 HOANG VAN NGHIA
8/6/21500,000292131.060821.111721.ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam Rat mong con duoc di hoc DH
8/6/211,000,000MBVCB.1287800895.Be Khue ung ho MS.2021.208(Hoang Van Nghia).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000IBVCB.1287789337.ung ho ma so MS 2021 203 anh em Tron Qua.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2120,000,000SHGD:12595926.DD:210806.BO:HO THANH VAN.Remark:ONG LE VIET SI CHU TICH UBND QUAN O MON TP CAN THO UNG HO MS2021208-(HOANG VAN NGHIA)
8/6/2150,000IBVCB.1287784748.ung ho ma so MS 2021 204 Duong Bich Le Chi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21500,000285645.060821.110523.MS 2021.205 ( me con chi Vuong )
8/6/21200,000797821.060821.110229.MS 2021.208 (HOANG VAN NGHIA)-060821-11:02:29 797821
8/6/21500,000041136.060821.110138.MS20212008 ung ho em hoang van nghia FT21218428531714
8/6/21300,000759647.060821.110052.Ung ho MS2021.206
8/6/2150,000IBVCB.1287763654.ung ho ma so MS 2021 205 me con chi Vuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/211,000,000SHGD:10000959.DD:210806.BO:NGUYEN VAN ANH.Remark:UNG HO MS 2021209 BACH THI LAM
8/6/213,000,000107340.060821.105920.Ung ho ma so 2021.209 (Bach Thi Lam)
8/6/21100,000234650.060821.105837.Ms 2021 205 Me con chi Vuong
8/6/2150,000IBVCB.1287760118.ung ho ma so MS 2021 206 Nguyen Thi Huyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2150,000IBVCB.1287752153.ung ho ma so MS 2021 206 bo con anh Phi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21300,000MBVCB.1287748713.Ms 2021205 me con chi Vuong.CT tu 0751000000322 NGUYEN THI HANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000140886.060821.105107.dt 0948307185 ung ho MS 2021200 chi nguyen thi kieu trinh
8/6/21500,000MBVCB.1287745935.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0121000793701 NGUYEN DUC HOANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000IBVCB.1287744119.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0021001240797 NGUYEN TU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000140008.060821.104544.dt 0948307185 ung ho MS 2021205 me con chi vuong
8/6/2110,000IBVCB.1287730586.UNG HO MS 2021 207 ANH PHI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21200,000450039.060821.104254.MS 2021 205 me con chi Vuong
8/6/2110,000IBVCB.1287727954.UNG HO MS 2021 208 HOANG VAN NGHIA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/211,500,000736144.060821.104100.ung ho ms 2021.209 bach thi lam
8/6/2150,000211337.060821.103732.PHAM HAI DANG chuyen khoan
8/6/21500,000MBVCB.1287707560.ung ho MS2021.206 ( Nguyen Thi Huyen ).CT tu 0061000042839 LE THI BANG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000IBVCB.1287706467. chuyen khoan ung ho ms 2021.208 HOANG VAN NGHIA.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000MBVCB.1287703688.ung ho MS2021.205 ( me con chi Nguyen Thi Vuong ).CT tu 0061000042839 LE THI BANG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000163412.060821.102956.T ung ho Hoang van Nghia MS 2021.208
8/6/21100,000309672.060821.102608.TRAN ANH NGUYET chuyen khoan giup do em Bach Thi Lam
8/6/21100,000302473.060821.102208.TRAN ANH NGUYET chuyen khoan giup do bo con anh Phi
8/6/21200,000MBVCB.1287677730.Ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/211,000,000272813.060821.101756.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN VAN THANG chuyen khoan
8/6/21100,000SHGD:10001337.DD:210806.BO:PHAM MY LINH.Remark:995221080654415 ung ho Ms 2021.209
8/6/21500,000MBVCB.1287669153.TRAN KHANH DUNG chuyen tien MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0721000611148 TRAN KHANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000SHGD:10001328.DD:210806.BO:PHAM MY LINH.Remark:995221080654388 Ung ho Ms 2021.206
8/6/21200,0000200970405080610092420210000955965.43113.101339.LE HUU PHUC CT
8/6/211,000,000230624.060821.101107.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN VAN THUYET ung ho ms 2021208
8/6/21100,000984744.060821.100945.Ung ho ms 2021.208 Hoang Van Nghia FT21218752050888
8/6/21100,000981076.060821.100621.Ung ho MS 200.208 HOANG VAN NGHIA FT21218063708104
8/6/211,000,000584673.060821.100519.IBFT MS 2021.205 Me con Chi Vuong
8/6/21500,000MBVCB.1287642524.Ung ho MS 2021.209(Bach Thi Lam).CT tu 0071001300097 NGUYEN XUAN DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000MBVCB.1287611835.MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000007308.060821.094139.ZP5VN8CC1OUI 210806000058560 MS 2021.205
8/6/21300,000033966.060821.094111.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru 0339310546
8/6/21500,000MBVCB.1287591101.Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0451001420826 NGHIEM DINH DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000IBVCB.1287588631.ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi)?.CT tu 0401000148049 NGUYEN THANH CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000143231.060821.093622.ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/211,000,000/Ref:P1899949{//}/Ref:P1899949{//}CO HA 0904163662 UNG HO MS 2021.208 DVC:TRAN THU HA NHASO 16 LO D3 KDT NAM THANG LONG
8/6/21500,000SHGD:10009902.DD:210806.BO:DUONG ANH SON.Remark:MS 2021.205 me con chi Vuong
8/6/21500,000MBVCB.1287571896.PHAM THI THUY LAN chuyen tien MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0011001142041 PHAM THI THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000771354.060821.093002.UNG HO MS 2021.209 ( BACH THI LAM)-060821-09:29:53 771354
8/6/213,000,000958714.060821.092904.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho Ms 2021205 me con chi Vuong
8/6/21100,000941582.060821.092638.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 209 bach thi lan
8/6/21500,000940052.060821.092514.MS2021.208 -Hoang van nghia-ung ho Vietnamnet FT21218514337202
8/6/21500,000SHGD:10008305.DD:210806.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.208 em Hoang Van Nghia
8/6/211,000,000569757.060821.091730.IBFT Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/21200,000MBVCB.1287542484.DANG HOANG HAI ung ho MS 2021.206 ( Bo Con anh PHI ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000930551.060821.091443.To Nhung HN UH ma 202.202 Dinh Thi Tinh FT21218753699824
8/6/2150,000125778.060821.091334.Ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
8/6/21300,000369742.060821.091309.ung ho MS( Hoang van Nghia) 2021.208
8/6/21500,000SHGD:10000768.DD:210806.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.208 (HOANG VAN NGHIA)
8/6/2123,000MBVCB.1287525326.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.208( Hoang Van Nghia ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000920640.060821.090301.Ung ho MS2021.209 Bach Thi Lam FT21218484269924
8/6/21200,000920224.060821.090228.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21218676055150
8/6/21200,000MBVCB.1287515197.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000786630.060821.090129.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/2150,000088189.060821.090119.TAI TIEU KHON chuyen tien
8/6/21500,000MBVCB.1287507517.Ung ho ms2021205 me con chi vuong.CT tu 0071000649500 DINH XUAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000085233.060821.085723.ung ho ms 2021.208( Hoang Van Nghia)
8/6/21300,000123129.060821.085544.Ung ho MS 2021208 chau Hoang Van Nghia
8/6/2150,000763107.060821.085533.UNG HO MS 2021.208(HOANG VAN NGHIA)-060821-08:55:05 763107
8/6/21500,000913919.060821.085454.Ung ho chau Hoang Van Nghia MS 2021. 208 FT21218057649064
8/6/2150,000212251.060821.085352.DANG CHI TINH Chuyen tien
8/6/21200,000740371.060821.085321.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN VAN HUAN chuyen khoan ung ho MS2021 209bach thi Lam
8/6/21100,000112263.060821.085450.Ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)
8/6/21200,000MBVCB.1287495234.LHP ung ho MS 2021.208.CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000IBVCB.1287494279.ung ho ma so MS 2021 208.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21100,000582566.060821.085015.ung ho Ms 2021.208
8/6/21500,000280934.060821.084709.UNG HO MA SO 2021 208
8/6/21300,000MBVCB.1287485834.Ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000MBVCB.1287484910.Ung ho ms 2021.208.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000137722.060821.083949.NGUYEN THI THUY chuyen khoan ung ho bo con anh Phi ms 2021 206
8/6/21200,000170479.060821.083947.TTTP ung ho Ms2021.205 me con chi Vuong
8/6/21200,000169834.060821.083646.TTTP ung ho Ms2021.206 Bo con anh Phi
8/6/2150,000SHGD:10008128.DD:210806.BO:VU THANH HAI.Remark:UNG HO MS2021.206
8/6/211,000,000898980.060821.083453.Ngo Khoa TTri HN ung ho MS 2021-208 Hoang van Nghia FT21218607019859
8/6/21100,000084072.060821.083430.Vinh Nam ung ho ms 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/21100,000169525.060821.083449.TTTP ung ho Ms2021.204 Duong Bich Le Chi
8/6/21100,000169289.060821.083333.TTTP ung ho Ms2021.206 Nguyen Thi Huyen
8/6/21100,000169069.060821.083232.TTTP ung ho Ms2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/21300,000SHGD:10004991.DD:210806.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.206 bo con anh Phi
8/6/21200,000598359.060821.082738.Vietcombank;0011002643148;?MS 2021208
8/6/21200,000120856.060821.082631.ung ho MS2021 207 Hoang Van Nghia
8/6/21100,000757763.060821.082651.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.208 (HOANG VAN NGHIA)-060821-08:26:16 757763
8/6/215,500,000SHGD:10002225.DD:210806.BO:LE NGUYEN QUOC ANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)
8/6/21100,000117913.060821.082415.MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/211,000,000757354.060821.082438.UNG HO MA SO 2021.208 (EM HOANG VAN NGHIA)-060821-08:24:30 757354
8/6/21500,000555582.060821.082255.IBFT Ung ho MS 2021.208 hoang van nghia
8/6/21500,000503028.060821.082239.Ung ho MS2021.208 (Huynh Van Nghia)
8/6/21200,000111051.060821.081841.Ung ho em Hoang Van Nghia MS 2021 208
8/6/21500,000887009.060821.081527.Ung ho bo con anh Phi Ma so 2021. 206 FT21218306902790
8/6/21200,000755196.060821.081100.UNGHOMASO2021.206-060821-08:10:32 755196
8/6/211,000,000IBVCB.1287432356.LY VINH PHUOC chuyen khoan ung ho MS 2021.206(NGUYEN THI HUYEN).CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000358687.060821.080827.MS 2021.208 ( Hoang Van Nghia)
8/6/2150,000MBVCB.1287431809.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000MBVCB.1287430448.MS 2012.205 (ME Con chi Vuong).CT tu 0451000250196 LE LENH BAC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814
8/6/2120,000054102.060821.080125.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
8/6/215,000,000987909.060821.075950.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/21100,000876540.060821.075353.MS 2021.205 FT21218808101044
8/6/21200,000873244.060821.074506.Ung ho MS 2021 208 em Hoang Van Nghia FT21218247969626
8/6/21500,000400882.060821.074413.Vietcombank;0011002643148;LE THI ANH DAI Yen Bai ung ho MS2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/21150,000400524.060821.074408.Vietcombank;0011002643148;MS 2021206 Bo con anh Phi
8/6/21150,000394543.060821.074223.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/6/21200,000MBVCB.1287397998.MS 2021.208.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000482205.060821.073701.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)
8/6/2150,000285341.060821.073538.ms 2021.206(ung ho bo co anh phi)
8/6/21500,000631764.060821.073348.ISL20210806073211912-ung ho MS 2021.208 (hoang van nghia)
8/6/21100,000479437.060821.073158.MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)
8/6/21100,000MBVCB.1287392176.ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia.CT tu 0831000040411 DUONG THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000MBVCB.1287385891.Ung ho ma so MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0011002329895 NGUYEN PHAM Y NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000865901.060821.072133.Ung ho MS 2021.205 FT21218029008583
8/6/21200,000MBVCB.1287382723.bi viem tuy cap.CT tu 0201000605425 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/21300,000266149.060821.071803.ms 2021205 me con c vuong
8/6/21200,000IBVCB.1287377550.PHAM TU ANH chuyen khoan ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong.CT tu 0611001891179 PHAM TU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000247339.060821.071235.Ung ho MS 2021.208 HOANG VAN NGHIA
8/6/211,000,000279478.060821.070145.Ung ho MS 2021.208 ( Hoang Van Nghia )
8/6/21500,000860793.060821.070044.Ung ho MS 2021.208 FT21218159839372
8/6/21200,000MBVCB.1287364739.Ung ho ma so 2021.205 Me con chi Vuong.CT tu 0611001476448 NGUYEN THI THUY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21200,000857927.060821.064517.gia dinh Trung Tien ung ho MS 2021.208 FT21218320394044
8/6/21500,000277237.060821.064231.ung ho ms 2021.208 ( hoang van nghia )
8/6/21300,000MBVCB.1287360332.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0071005117184 NGUYEN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2150,000MBVCB.1287360116.ung ho ma so MS 2021.205.CT tu 0241004087823 LE NHUT TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21500,000MBVCB.1287357397.Ung ho MS 2021. 208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0451001826651 LE THI NGOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21300,000045389.060821.063450.Ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/2150,000MBVCB.1287355882.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)Vietnamnet 06/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/211,000,000747502.060821.063100.UNG HO MS 2021.208-060821-06:30:52 747502
8/6/215,000,000949470.060821.063013.Chuyen tien ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/21100,000112713.060821.062542.ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
8/6/21200,000275707.060821.062514.chuyen tien ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/21100,000275393.060821.062055.MS 2021.208 hoang van nghia
8/6/21100,000854198.060821.061845.Ung ho MS 2021.208 hoang van nghia FT21218709028413
8/6/211,000,000947477.060821.061804.MS 2021.208
8/6/21200,000030368.060821.055727.Ms 2021. 208
8/6/21300,000919244.060821.055620.Ong ba KhaiTam gui chau Hoang Van Nghia, ms 2021.208
8/6/21100,000MBVCB.1287344400.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021.208 ( Hoang Van Nghia ).CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/21100,000944213.060821.055247.ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/6/2150,000143737.060821.055036.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/6/21100,000746357.060821.054452.MS 2021.208 HOANG VAN NGHIA-060821-05:44:45 746357
8/6/21300,000940885.060821.045701.MS 2021.206
8/6/2150,000837441.060821.015612.Ung ho NCHCCCL Tram 0921902921 FT21218076637564
8/6/21100,000MBVCB.1287289523.HOANG THI MINH THOM chuyen tien dong vien 5 chau.CT tu 0541000287248 HOANG THI MINH THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000MBVCB.1289124328.MS 2021 143.CT tu 0181003478026 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21200,000MBVCB.1289123048.MS 2021 152.CT tu 0181003478026 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21200,000169857.060821.235244.Ung ho ma so 2021205
8/7/211,000IBVCB.1289122527.a.CT tu 1019541806 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000MBVCB.1289121701.MS 2021 156.CT tu 0181003478026 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21200,000MBVCB.1289121886.MS 2021 164.CT tu 0181003478026 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21200,0000200970423080623444820219c9a775728.46137.234447.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
8/7/21200,000MBVCB.1289118213.MS 2021 208.CT tu 0181003478026 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21100,000559136.060821.233447.MS 2021208 HOANG VAN NGHIA
8/7/21100,000864230.070821.222658.MS2021 210 TRAN VAN KHAC
8/7/21100,000577735.070821.222509.MS 2021.210 tran van khac FT21221102586999
8/7/21200,000MBVCB.1290719763.MS 2021.210 Tran Van Khac.CT tu 9945244968 TRAN MINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000MBVCB.1290719323.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0531002474141 NGUYEN HO NGOC THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000291889.070821.222303.MS 2021.210(Tran Van Khac)
8/7/21200,000MBVCB.1290717990.UH ms 2021.210 Tran Van Khac (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21150,000MBVCB.1290715474.Trong phat ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 9933886690 NGUYEN TRONG PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000451881.070821.221648.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/21100,000451104.070821.221527.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/21300,000447721.070821.221015.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/21100,000566692.070821.221001.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221180553054
8/7/21200,000MBVCB.1290701341.Ung ho ms 2021.210.CT tu 0071000785566 KHONG DANG NINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2150,000640544.070821.221051.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/211,000,000595820.070821.220649.MS 2021.210 tran van khac.595820
8/7/21300,000760783.070821.220624.MS 2021.207
8/7/21200,000326438.070821.220604.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21100,000MBVCB.1290694790.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071001039222 TRAN MINH TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000561147.070821.220300.Ung ho MS 2021 .210 .Tran Van Khac FT21221539405187
8/7/21200,000346038.070821.220209.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Giup em ngia
8/7/21100,000IBVCB.1290689125.Ung ho MS 2021.208(Hoang Van Nghia).CT tu 0071004361804 TRINH THI KIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000754935.070821.215945.Ms 2021 206 Nguyen Thi Huyen
8/7/21200,000754090.070821.215600.Ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/7/21105,000437014.070821.215411.UNG HO MS.2021.210 (TRAN VAN KHAC)
8/7/21100,000308448.070821.215108.Ung ho MS 2021 210 tran van khac
8/7/21300,000MBVCB.1290671244.UNG HO MS2021.208 (HOANG VAN NGHIA).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000MBVCB.1290668513.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000MBVCB.1290644574.Ung ho me con c Vuong ms2021.205.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000555858.070821.212218.ma so 2021 210 tran van khac
8/7/2150,000745952.070821.212116.Ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
8/7/21200,000224467.070821.211325.NGO THI YEN chuyen tien ung ho MS 2021.208(Hoang Van Nghia)
8/7/21100,000MBVCB.1290614846.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.208( Hoang Van Nghia).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/211,000,000MBVCB.1290611393.Ung ho MS 2021.210 ( Tran Van Khac).CT tu 0181003455960 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/212,000,000708227.070821.210902.Co Nga Thanh Hoa UH MS 2021.205 me con chi vuong cam khe phu tho
8/7/21100,000MBVCB.1290609035.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.210( Tran Van Khac).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21300,000510193.070821.210717.Ms 2021208 hoang van nghia FT21221506701495
8/7/21200,000IBVCB.1290601249.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0351000803737 DO TUAN KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21550,000506959.070821.210359.Ung hoMS 2021.208 FT21221273268000
8/7/21100,000067317.070821.210244.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 210
8/7/21500,000MBVCB.1290589500.Ung ho MS 2021.210(Tran Van Khac).CT tu 0771000610241 HOANG DUC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/212,000,000146779.070821.205630.MS 2021.210(TRAN VAN KHAC)-070821-20:56:02 146779
8/7/212,000,000MBVCB.1290584448.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0511003846828 NGUYEN THI BICH DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000221774.070821.204853.Ung ho ms2021 208
8/7/21100,000491044.070821.204725.Ung Ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221737935202
8/7/2150,000017568.070821.204556.IBFT Ung ho MS2021.208 Hoang Van Nghia
8/7/21450,000488110.070821.204438.Ung ho ms 2021.210 FT21221371108171
8/7/21100,000488004.070821.204433.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21221280610804
8/7/21200,000486656.070821.204319.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221683523010
8/7/21100,000MBVCB.1290558780.ms 2021 210 tran van khac.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21100,000204388.070821.203745.MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/7/21500,000674779.070821.203643.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/7/21500,000MBVCB.1290553541.Ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000767822.070821.203328.MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/7/21500,000MBVCB.1290547072.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/211,000,000475033.070821.203153.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21221000204867
8/7/21500,000187483.070821.202710.NGUYEN VAN LUAN chuyen khoan UH MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/7/21300,000465945.070821.202239.Ung ho ma so 2021207 FT21221121724836
8/7/21200,000179554.070821.202214.ung ho MS 2021 208 chau Hoang Van Nghia
8/7/21100,000MBVCB.1290526703.Ung ho MS2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000460045.070821.201638.Ung ho ma so 2021208 FT21221309809040
8/7/21300,000MBVCB.1290517709. chuyen tien?ung ho MS 2021.210?(Tran Van Khac).CT tu 0491000007909 NGUYEN THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000647924.070821.201107.ung ho ma so 2021.210 TRAN VAN KHAC
8/7/21100,000726915.070821.200922.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21100,000641942.070821.200454.MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/7/21300,000MBVCB.1290486346.Ung ho MS 2021.210 ( Tran Van Khac ).CT tu 0081000737579 DIEU THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/211,000,000605145.070821.192759.MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21100,000560557.070821.185628.ung hoMS 2021.210Tran Van Khac
8/7/21100,000IBVCB.1290374767.MS 2021.210 tran van khac.CT tu 0441000666438 NGUYEN HUU TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000290661.070821.184704.dt ung ho ms 2021.194 chi Dang Thi Nguyet
8/7/21100,000645463.070821.184431.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac). Tu Phuc Nho
8/7/21100,000984680.070821.184311.IBFT Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21100,000286053.070821.184119.DT ung ho ms 2021.203 anh em Tron Qua
8/7/21100,000283203.070821.183744.DT ung ho Ms 2021.210 em Tran Van Khac
8/7/21100,000236402.070821.183709.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021210?Tran Van Khac
8/7/2150,000982849.070821.183427.MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/211,000,000407873.070821.183351.MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21100,000277608.070821.183105.DT ung ho ms 2021.208 em Hoang Van Nghia
8/7/21200,000352559.070821.182655.MS 2021.210 TRAN VAN KHAC FT21219008030304
8/7/21200,000699201.070821.182424.Ung ho MS 2021207
8/7/21300,000967599.070821.181738.ung ho ms 2021.207
8/7/21100,000IBVCB.1290309884.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0031001157368 PHAM THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000961734.070821.181127.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21100,000113850.070821.180325.MS 2021 210 TRAN VAN KHAC-070821-18:02:58 113850
8/7/21100,000965680.070821.180123.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21100,000MBVCB.1290285962.Ung ho?MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000104407.070821.175715.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/21100,000MBVCB.1290257892.ung ho Tran Van Khac.CT tu 0281000559224 LUONG CHI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000MBVCB.1290255699.Ms 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 1015420915 LE MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000233653.070821.173845.MS 2021.210 ( Tran Van Khac)
8/7/21200,000130251.070821.174103.MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21200,000MBVCB.1290228725.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2150,000222953.070821.172633.Ung Ho MS2021.210 ( Tran Van Khac)
8/7/212,000IBVCB.1290222829.bu.CT tu 1020935089 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000105340.070821.172502.MS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)-070821-17:24:53 105340
8/7/212,000IBVCB.1290217206.zxc.CT tu 1021259854 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000103375.070821.171634.MS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)-070821-17:16:26 103375
8/7/21300,000886479.070821.171412.Ung ho em Bach Thi Lam MS 2021.209
8/7/211,000,000553451.070821.171250.Ung ho MS 2021 179 Be Le Tran Huy
8/7/2120,000883878.070821.171223.Chuyen tien 1 banh mi. sy 0909225529
8/7/21100,000539982.070821.171117.MS 202179 Be Le Tran Huy
8/7/21100,000678113.070821.170952.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21100,000678027.070821.170936.ung ho MS 2021210 Tran Van Khac
8/7/21300,000358656.070821.170847.Ung ho MS 2021.207 (Bo con anh Nguyen Huu Phi - Thach Ha-Ha Tinh)
8/7/21300,000MBVCB.1290179579.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac.CT tu 0061001063820 DAO DUY THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000191341.070821.170033.Ung ho MS 2021.208 ( Hoang Van Nghia)
8/7/21500,000201517.070821.165950.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/21200,000MBVCB.1290162657.LE THI NHAN chuyen tien ung ho bo con anh Phi .CT tu 0811000013783 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000858652.070821.165315.vozer ung ho MS 2021.210
8/7/21300,000MBVCB.1290156019.MS 2021 210 em Tran Van Khac.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21100,000841205.070821.165223.ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21200,000183454.070821.164056.ms 2021.210
8/7/21200,000816026.070821.163853.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21100,000807882.070821.163433.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21200,000MBVCB.1290119478.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 9847126821 PHAM VY TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000MBVCB.1290108795.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 1041000041163 NGUYEN NHU TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000004206.070821.162329.MS2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/211,000,000087066.070821.161149.UNG HO MS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)-070821-16:11:42 087066
8/7/2150,000751288.070821.160249.ung ho ms 2021 210 tran van khac
8/7/21500,000795790.070821.160211.ung ho MS 2021.210 Tran van Khac
8/7/21500,000657334.070821.160139.Ung ho MS 2021205 me con chi Vuong em
8/7/21100,000MBVCB.1290055010.MS 2021.210.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000139561.070821.155418.MS 2021.210
8/7/21500,000MBVCB.1290023609.Ung Ho Ms 2021.209 Bach Thi Lan.CT tu 0201000620588 THIEU DANG CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1290019889.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071000804463 DUONG THANH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000025257.070821.153658.ZP5VN9A5T01B 210807000155822 MS 2021.210
8/7/21300,000170090.070821.153433.Ung ho MS 2021.207 . Bo con anh Phi FT21219460728292
8/7/21100,000MBVCB.1290007807.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0441000796738 TRUONG TU LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2150,000160317.070821.152432.MS 2021.210 tran van khac FT21219550581833
8/7/21200,000751963.070821.152231.UNG HO MS 2021.210 TRAN VAN KHAC
8/7/21100,000683834.070821.152123.Ung ho ms 2021 210 tran van khac
8/7/21100,000153325.070821.151714.Ung ho MS 2021.210 FT21219897733311
8/7/21200,000MBVCB.1289973281.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071001221326 LUU PHUOC QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000072909.070821.151503.UNG HO MS 2021.210-070821-15:14:35 072909
8/7/2130,000745149.070821.151420.MS 2021.209 Ung ho Bach Thi Lam.
8/7/21500,000632200.070821.151720.MS 2021207
8/7/21200,000531558.070821.150222.ms 2021 210 Tran van khac
8/7/21250,000131657.070821.145303.Ung ho Ms 2021. 208 Hoang Van Nghia FT21219045600086
8/7/21250,000130462.070821.145135.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21219084290310
8/7/2150,000723519.070821.145057.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/211,000,000722094.070821.144832.Chuyen tien ung ho Ms 2021.207 bo con anh Phi
8/7/212,000,000MBVCB.1289924587.Ung ho Ms 2021205.CT tu 0511000480041 HOANG VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/212,000,000MBVCB.1289922195.Ung ho MS 2021.210 ( Tran Van Khac ).CT tu 0251001780454 BUI VAN DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000921547.070821.144037.IBFT ung ho MS 2021.210 tran van khac
8/7/21500,000IBVCB.1289913287.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0041000166404 NGUYEN THIEN NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289902168.Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0011000571455 TRAN THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000063386.070821.143028.UNG HO MS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)-070821-14:28:42 063386
8/7/21100,000MBVCB.1289884618.Ung ho MS 2021.210(Tran Van Khac).CT tu 0181003434877 VO ANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/211,000,000690406.070821.141539.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21500,000217279.070821.141503.Ung ho MS.2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/21200,000683242.070821.140615.MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21200,000093074.070821.140211.Ung ho MS 2021 179 Be Le Tran Huy FT21219944942231
8/7/21200,000054749.070821.135427.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/2110,000IBVCB.1289834286.UNG HO MS 2021 210 TRAN VAN KHAC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21200,000053560.070821.133935.UNG HO MS 2021.210-070821-13:39:28 053560
8/7/211,000,000064675.070821.131950.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21219809207323
8/7/21200,000MBVCB.1289804639.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/211,000,000049042.070821.131514.CHUYEN GIUP CHAU TRAN VAN KHAC ( CON CHI NGAN - BLIEU) - BV UNG BUOU TPHCM-070821-13:15:13 049042
8/7/21500,000MBVCB.1289796637.Ban doc ung ho MS2021.210(tran khac viet).CT tu 0381000449142 BUI THI KIM HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000296254.070821.130639.Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy)
8/7/21300,000050608.070821.125923.MS2021.179 FT21219502309583
8/7/21200,000324091.070821.125712.ung ho MS 2021 208 HOANG VAN NGHIA
8/7/21200,000MBVCB.1289770454.ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0071000692502 NGUYEN VAN MUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289768349.ung ho MS 2021. 194.CT tu 0021000531317 NGUYEN LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000630785.070821.125151.Ung ho MS 2021.210
8/7/21300,000142691.070821.125028.Ung ho MS 2021.209( Bach Thi Lan)
8/7/21500,000524312.070821.124744.ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
8/7/21100,000MBVCB.1289757586.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0351001003425 NGUYEN LAM HO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289757583.Ung ho Ms 2021.205.CT tu 0721000594835 VU THUY NGOC NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000611065.070821.123642.Ung ho MS 2021179 be Le Tran Huy
8/7/211,000,000041707.070821.123702.MS 2021.210( TRAN VAN KHAC )-070821-12:36:31 041707
8/7/21300,000613823.070821.123345.Chuyen tien ung ho ms 2021.208 em Hoang Van Nghia
8/7/212,000,000030773.070821.123321.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21219860003668
8/7/21200,000610350.070821.122753.Ung ho MS 2021.210
8/7/21200,000474410.070821.122456.Ung Ho MS 2021.179
8/7/21500,000MBVCB.1289722885.Ms 2021.210 Tran Van Khac.CT tu 0441000773846 VO THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000015295.070821.121418.ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21219008555806
8/7/21100,000013041.070821.121134.MS 2021.210 TRAN VAN KHAC FT21219390304721
8/7/21100,000010155.070821.120812.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21219295696596
8/7/21100,000521848.070821.120709.Ung ho MS 2021 210 tran van khac
8/7/21200,000008167.070821.120553.Ung ho MS 2021.179 Be Le Tran Huy FT21219337750743
8/7/21200,000273994.070821.120435.PHAM ANH TUAN Chuyen tien
8/7/21200,000IBVCB.1289693795.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0281001679054 LE NGUYEN KHOI NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000004542.070821.120415.MS 2021.210
8/7/21100,000275033.070821.120300.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021198 ba Pham Thi Men
8/7/21200,000260335.070821.120053.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21200,000MBVCB.1289687934.MS 2021.210?(Tran Van Khac).CT tu 0441000681023 NGUYEN ANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000446048.070821.115724.Ung ho ms 2021 210 Tran Van Khac
8/7/215,000,000MBVCB.1289677772.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0421000431429 LE CAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000438939.070821.115215.ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/7/21500,000MBVCB.1289671028.Cao Dep - ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0181003354686 BUI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/211,000,000206352.070821.114934.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Gia dinh Giang Khiet HN ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/7/21200,000205975.070821.114922.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021210?Tran Van Khac
8/7/21500,000MBVCB.1289667211.Ung ho hoan canh ms 2021.210 .CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000992408.070821.114801.MS 2021.210 TRAN VAN KHAC FT21219048891136
8/7/21200,000520443.070821.114740.2021 210 tran van khac
8/7/21300,000MBVCB.1289662648.Ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000427271.070821.114408.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21700,000MBVCB.1289653105.MS 2021.210 TRAN VAN KHAC.CT tu 0531002564565 TRAN NGOC THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000050223.070821.113829.MS 2021210 Tran Van Khac
8/7/21300,000627751.070821.113922.Ms 2021 207 Ung ho bo con anh Phi
8/7/21200,000136380.070821.113501.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21200,000561194.070821.113424.ms 2021.210 ung ho Tran Van Khac
8/7/21400,000519444.070821.113403.ung ho ms 2021179 tran le huy
8/7/21300,000IBVCB.1289637248.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000977360.070821.113140.MS 2021 210 Tran Van Khac FT21219460635894
8/7/21100,000MBVCB.1289636956.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0331000476952 DOAN PHI LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21300,000IBVCB.1289634195.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000975646.070821.112954.Ung ho MS.2021.210. Tran Van Khac FT21219979613242
8/7/21500,000518977.070821.112853.ung ho 2021210 tran van khac
8/7/21200,000547882.070821.112611.Ung ho MS 2021.210 Tran van khac
8/7/21200,000545372.070821.112343.Ung ho MS 2021.206 Nguyen Thi Huyen
8/7/21300,000MBVCB.1289619549.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21150,000MBVCB.1289619445.Ms 2021 210.CT tu 0491000054571 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289605455.Ung ho?MS 2021.210?(Tran Van Khac).CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21300,000MBVCB.1289604044.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 1016158679 VU THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000MBVCB.1289604848.Ung ho MS. 2021.210(Tran Van Khac).CT tu 0251002677438 PHAM HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289596227.UNG HO MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21300,000MBVCB.1289592607.MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 1016158679 VU THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000950620.070821.110457.MS 2021.210 FT21219047203535
8/7/21500,000946165.070821.110034.Ung ho MS 2021.210 FT21219089441757
8/7/21100,000358360.070821.105934.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21200,000MBVCB.1289572922.ung ho ms 2021.205.CT tu 0181003418447 VU XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/212,000,000962931.070821.105546.Chuyen tien giup MS 2021.210 tran van khac
8/7/21100,000MBVCB.1289562104.ung ho Ms 2021.210 Tran van khac.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000581841.070821.105018.Kieu Huong ung ho Ms 2021210
8/7/21300,000636916.070821.104745.UH MS 2021.208( HOANG VAN NGHIA)- CHUC E CHONG KHOI BENH
8/7/21500,000164028.070821.104639.MS 2021. 210 ( Tran Van Khac)
8/7/21500,000IBVCB.1289546469.Ung ho MS 2021.210 (TRan Van Khac).CT tu 0121001819997 NGUYEN TAN TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000560954.070821.104228.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/7/211,000,000MBVCB.1289543607.TRAN CHI THANH chuyen tien ung ho MS2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0181000648107 TRAN CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/212,000,000916503.070821.103154.Ung ho MS 2021.200 chi Nguyen thi Kieu Trinh FT21219896774038
8/7/21500,000910015.070821.102538.Ung ho MS 2021.205 FT21219002575080
8/7/21500,000MBVCB.1289511238.MS 2021.208?(Hoang Van Nghia).CT tu 1016309064 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289504839.MS 2021.210?Tran Van Khac..CT tu 1016309064 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289495314.MS 2021.208 ung ho HOANG VAN NGHIA.CT tu 0081001227959 TRAN THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289496142.Ung ho MS 2021.210( Tran Van Khac ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/211,000,000217903.070821.100634.DINH THI TUYEN ung ho ma so 2021210(tran van khac )
8/7/21100,000002962.070821.100632.UNG HO MS 2021.210(TRAN VAN KHAC)-070821-10:06:05 002962
8/7/215,000,000901315.070821.100441.Chuyen tien ms2021.210 tran van khac
8/7/21200,000566673.070821.100135.ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21200,000MBVCB.1289454493.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.210 ( em TRAN VAN KHAC ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2150,000889842.070821.095601.ung ho ma so 2021. 210
8/7/21200,000247125.070821.095351.Ung ho Chi Phan Thi Ngan
8/7/21500,000882466.070821.094857.ung ho MS 2021.210
8/7/21500,000878843.070821.094612.ung ho MS 2021.205
8/7/211,000,000MBVCB.1289430607.Gia dinh Dau Dau ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0211000465649 LAI HOANG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000875259.070821.094224.MS 2021.199
8/7/211,000,000MBVCB.1289425467.Gia dinh Dau Dau ung ho MS 2021.207 (bo con anh Phi).CT tu 0211000465649 LAI HOANG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000863615.070821.093900.Ung ho MS 2021209 Bach thi Lam FT21219051690606
8/7/2150,000220705.070821.093752.ung ho ms 2021 210 tran van khac
8/7/2150,000867461.070821.093724.Chuyen tien UH ma so 2021.210 Tran van khac
8/7/211,000,000445858.070821.093335.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/7/21500,000419054.070821.093024.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 208 hoang van nghia
8/7/21200,000294512.070821.091956.ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
8/7/21200,000543215.070821.091841.giup ms 2021.195 gia dinh anh toan
8/7/21500,000843774.070821.091717.Chuyen tien ung ho ms 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21200,000MBVCB.1289376259.MS 2021.210.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000834052.070821.090846.Chuyen tienMS2021.210tranvankhac
8/7/21200,000171472.070821.090629.Ung ho cho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/7/21200,000540845.070821.090622.giup ms 2021.210 Tran van khac
8/7/21400,000829433.070821.090527.Chuyen tien Ung ho moi mot truong hop 200.000d. MS 2021.209 va 210
8/7/2150,000MBVCB.1289363564.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2150,000832993.070821.090408.Cc FT21219002270744
8/7/21100,000830481.070821.090053.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21219813876279
8/7/21150,000285681.070821.090027.ung ho ms 2021.210
8/7/21500,000101860.070821.085828.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21500,000MBVCB.1289348254.NGUYEN THI THANH TRANG chuyen tien. MS 2021.210 ( Tran Van Khac) mong con mau khe..CT tu 0181002690723 NGUYEN THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/213,000,000818814.070821.085439.Chuyen tien ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21200,000097936.070821.085349.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21500,000819024.070821.085241.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/21100,000151694.070821.085137.ung ho ms 2020 210 chau Phan Khac Viet
8/7/21500,000814047.070821.084954.UMG HO MS 2021.210 TRAN VAN KHAC
8/7/21200,000IBVCB.1289335744.MS 2021 210 Tran Van Khac.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21500,000810532.070821.084603.Chuyen tien giup do chau TRAN VAN KHAC .con Chi NGAN. ap Binh Dan, xa Loc Ninh, huyen Hong Dan, tin
8/7/21500,000278330.070821.084204.Ung ho MS 2021.210 ( Tran van Khac)
8/7/21500,000MBVCB.1289320163.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289319170.Hung Da Nang ung ho ms 2021.210.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2110,000,000803177.070821.083546.ong Tu Van giup do chi Phan Thi Ngan MS 2021.210
8/7/211,000,000811085.070821.083229.giup me con chi Vuong ma so 2021205 FT21219320793311
8/7/213,000,000400008.070821.082818.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/7/2150,000MBVCB.1289306714.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)Vietnamnet 07/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000076623.070821.082404.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21100,000075153.070821.082156.Vinh Nam ung ho ms 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21100,000014624.070821.081612.Vietcombank;0011002643148;ungr hooj MS 2021 209 Bachj Thij Lam
8/7/211,000,000268172.070821.081231.CAO THI THANH HA ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
8/7/21100,000076069.070821.081021.ung ho ms 2021.210 (tran van khac)
8/7/2123,000MBVCB.1289277721.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2110,000946938.070821.080129.Vietcombank;0011002643148;2021 198 uh ba men
8/7/211,000,000536388.070821.075022.Ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/7/21100,000179931.070821.074858.TTTP ung ho Ms2021.210 Tran Van Khac
8/7/2150,000977923.070821.074717.UNG HO MS 2021.210(TRAN VAN KHAC)-070821-07:47:08 977923
8/7/215,500083422.070821.074642.Ung ho Ma so MS 2021 210
8/7/215,500082746.070821.074551.Ung ho Ma so MS 2021 209
8/7/215,500081565.070821.074421.Ung ho Ma so MS 2021 208
8/7/2150,000MBVCB.1289256869. MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000530338.070821.073845.ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac)
8/7/21100,000530270.070821.073804.ung ho MS 210( em TRAN VAN KHAC)
8/7/21200,000MBVCB.1289250368.MS 2021.210 (Tran Van Khac) .CT tu 0011004022705 HOANG TUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21500,000MBVCB.1289246353.ung ho MS2021.210 Tran Van Khac.CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/211,000,000MBVCB.1289245172.MS 2021 210 Tran Van Khac.CT tu 1013152329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/21300,000MBVCB.1289238830.ung ho?MS 2021.210?(Tran Van Khac).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21300,000754512.070821.071521.ung ho ms 2021.210 tran van khac
8/7/21500,000MBVCB.1289228863.TRAN CANH NHAN chuyen tien.CT tu 0041000330861 TRAN CANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2150,000MBVCB.1289225592.Ung ho MS 2021.208.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2150,000MBVCB.1289224728.Ung ho MS 2021.210.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21300,000052266.070821.064406.ung ho ms 2021 210
8/7/21200,000806309.070821.064202.ung ho ms 2021.210(Tran Van Khac)
8/7/21100,000035073.070821.063806.Ms 2021 210 Tran Van Khac
8/7/21200,000744929.070821.063641.Ung ho 2021.207 bo con a Phi
8/7/21500,000MBVCB.1289211687.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho TRAN VAN KHAC chua benh (MS 2021.210).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000743294.070821.062247.Chuyen tien ung ho MS 2021.208 Hoang van nghia
8/7/21200,000802232.070821.060631.Ung ho MS 2021.210 (Tran van Khac)
8/7/21500,000MBVCB.1289195404.MS 2021.207 (Bo con anh Phi).CT tu 0511000441025 NGUYEN CHAU QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000MBVCB.1289189284.MS 2021.207 Anh Phi.CT tu 0201000433712 TRUONG HUU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21100,000734522.070821.045728.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.207 bo con anh phi
8/7/21200,000MBVCB.1289159798.DOAN THI MAI ANH chuyen tien ung ho ms 2021.208 (hoang van nghia).CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000MBVCB.1289156820.Ms 2021.205.CT tu 0451001712564 DINH THI AI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/21200,000467492.070821.010027.MS 2021.207 bo con anh Phi
8/7/21500,0000200970423080700412620218648787270.46144.004126.ung ho ms 2021.207 Bo con anh Phi, chuc anh vuot qua kho khan va cac be khon lon gioi giang
8/7/21200,000502058.070821.001652.MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/7/21200,000342510.070821.001551.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;CAO THI DUNG chuyen khoan Ung ho MS 2021200 Chi Nguyen Thi Kieu Trinh
8/7/21100,000737584.070821.001559.Ung ho MS 2021205 me con chi Vuong FT21219115047150
8/7/211,000IBVCB.1289133077.qwe.CT tu 1018188134 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2150,000341208.070821.001310.MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/7/21110,000734378.070821.000312.Ung Ho MS 2021.208 E Hoang Van Nghia FT21219072180990
8/8/21150,000MBVCB.1290794368.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0721000601116 NGUYEN DANG THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000771679.070821.235705.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21100,000621664.070821.235546.MS 2021.210 FT21221603278712
8/8/21200,000621647.070821.235544.MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221430114309
8/8/21100,000163780.070821.235306.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/8/21200,000MBVCB.1290789978.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0021000292780 LE QUANG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000MBVCB.1290789634.MS 2021.210.CT tu 0011004320304 NGUYEN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21250,000MBVCB.1290787369.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21500,000616063.070821.234016.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21221714846200
8/8/21200,000398643.070821.233847.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21100,000392513.070821.232701.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21500,000608193.070821.232027.ung ho MS 2021.210 FT21221106202608
8/8/21500,000370798.070821.231835.MS 2021.210 TRAN VAN KHAC
8/8/21500,000607088.070821.231759.Ung ho MS 2021.210 - Tran Van Khac FT21221642580948
8/8/21100,000678933.070821.230559.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/8/21300,000766049.070821.230507.Ms2021210 tranvankhac
8/8/21100,000599693.070821.230233.MS 2021.210 TRAN VAN KHAC FT21221805401562
8/8/21200,000599328.070821.230153.MS2021.210 Tran Van Khac FT21221861040061
8/8/21200,000040474.070821.230141.IBFT Ung ho MS 2021.179
8/8/21300,000791951.070821.230123.ung ho ms 2021.210 tran van khac
8/8/211,000,000MBVCB.1290756491.NGUYEN PHUC LUU chuyen tien ung ho MS 2021.210(Tran Van Khac).CT tu 0121002537850 NGUYEN PHUC LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/211,000IBVCB.1290753580.15.CT tu 1018251436 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/2150,000595766.070821.225440.Ung ho MS 2021.210 TRAN VAN KHAC FT21221066276632
8/8/21200,000533541.070821.225201.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Can)
8/8/21200,000533123.070821.225042.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/8/21100,000366820.070821.224850.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21300,000591260.070821.224633.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21221030435897
8/8/21100,000589860.070821.224412.MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221273638736
8/8/21100,000MBVCB.1290734700.Ung ho ms 2021.210 Tran Van Khac.CT tu 0071005413004 LAM HUE QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000777618.070821.223310.MS 2021.208 Hong Vn Ngha
8/8/21100,000776923.070821.223237.MS 2021.210 Tran Van Khac
8/8/21100,000581354.070821.223035.Ms 2021.210 FT21221901248138
8/8/21100,000966146.080821.215939.Ung ho NCHCCCL .
8/8/21300,000793774.080821.215847.ung ho MS 2021.206 -bo con anh Phi
8/8/21300,000253325.080821.215622.MS 2021.211 gia dinh ong Bam FT21221683906603
8/8/2150,000312734.080821.214952.LX UNG HO MS 2021.210(TRAN VAN KHAC)-080821-21:49:44 312734
8/8/21100,000261353.080821.213814.ms 2021.179 ( le tran huy)
8/8/21100,000260669.080821.213539.ung ho ms.2021.210(tran van khac)
8/8/214,500,000974728.080821.212550.Kolmakova E.V. giup do cho MS 2021.211 gia dinh ong Bam
8/8/211,000,000790888.080821.212401.MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
8/8/21300,000974913.080821.212310.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21200,000IBVCB.1292000730.MS2021 208 Hoang Van Nghia.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/211,000,000618595.080821.210054.ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/8/21300,000616788.080821.205821.NGUYEN MANH THANG ung ho ms 2021 209 bach thi lam
8/8/211,000,000097720.080821.204114.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
8/8/211,000,000MBVCB.1291948778.MS 2021.208.CT tu 0511003846828 NGUYEN THI BICH DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21150,000MBVCB.1291945633.Ung ho 2021.209 (Bach Thi Lam) .CT tu 0111000371667 NGUYEN NGOC NHA QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/211,000,000933668.080821.201949.ung ho ms 2021.209 (bach thi lam)
8/8/21200,000192982.080821.201817.MS 2021.208 FT21221175225660
8/8/21300,000MBVCB.1291927765.ms 2021 211 uh gia dinh ong Bam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21500,000172428.080821.195050.UH MS 2021.205 Me con chi Vuong. NamMo A Di Da Phat FT21221146457360
8/8/21500,000MBVCB.1291865439.Ung ho MS2021.210 Tran Van Khac .CT tu 0071001589920 TRUONG HOANG THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2150,000084590.080821.193147.MS2021 208
8/8/21500,000841647.080821.191715.MS 2021 205 me con chi Vuong
8/8/21668,000MBVCB.1291838872.MS 2021.211.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/211,000,000126289.080821.184633.Ung ho MS 2021209 Bach thi Lan FT21221068819569
8/8/21200,000MBVCB.1291778649.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21100,000589163.080821.182648.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE THI MY chuyen khoan
8/8/21200,000MBVCB.1291757641.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000879747.080821.180806.2021.211 ong Bam
8/8/211,000,000MBVCB.1291724607.NGUY THI THAO ung ho MS 2021-205 ( me con chi vuong.CT tu 0371000513429 NGUY THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000MBVCB.1291708523.Ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi).CT tu 0531000272839 NGUYEN VAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000MBVCB.1291700117.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0531000272839 NGUYEN VAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000277489.080821.173029.M.Nguyet UH MS 2021.205
8/8/21500,000MBVCB.1291695338.Ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0531000272839 NGUYEN VAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000809019.080821.172338.ung ho MS2021.209 em Bach Thi Lam
8/8/21100,000698047.080821.171612.Ung ho MS2021 211 gd ong Bam
8/8/21300,000059928.080821.171620.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221313302012
8/8/21500,000023959.080821.171226.MS 2021.208 hoang van nghia
8/8/21500,000MBVCB.1291665089.ung ho ms 2021.209 bach thi lam.CT tu 0441003734691 NGUYEN THI MAI KA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000019273.080821.170646.ZP5VNA7VL4HF 210808000206355 MS 2021.210 Tran Van Khac NAM MO DUOC SU
8/8/21500,000IBVCB.1291656060.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia.CT tu 0071002023490 PHAM THI LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/211,000,000453738.080821.170003.Ung ho ma so 2021.209 BACH THI LAM
8/8/21500,000887813.080821.165715.Ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/8/21300,000022944.080821.163114.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21221628272905
8/8/215,000,000262337.080821.162618.MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG) LAN 3-080821-16:26:10 262337
8/8/21500,000248016.080821.161541.NGUYEN THI HAI YEN ung ho MS 2021.206 bo con anh Phi
8/8/21200,000978958.080821.161359.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuong 0765283000
8/8/21500,000246973.080821.161302.NGUYEN THI HAI YEN ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/8/21200,000826026.080821.155748.ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
8/8/21200,000729175.080821.154700.uhms 2021 210 con xin gieo duyen lanh Phat Phap, nguyen cau dai chung vuot moi kho dau. Nam Mo Duoc
8/8/21500,000986621.080821.154612.2021205 ung ho me con chi vuong FT21221313062776
8/8/21100,000MBVCB.1291537575.DANG THI THUY LANH ung ho 2021.211. (GD Ong Bam).CT tu 0011002763820 DANG THI THUY LANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000MBVCB.1291536775.ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen). chuc con mau khoe..CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000724002.080821.154201.uhms 2021 211. con xin gieo duyen lanh Phat Phap, nguyen cau cho tat ca vuot moi kho dau, buoc di tr
8/8/212,000,000MBVCB.1291534627.VU QUOC HUY chuyen tien ung ho ms 2021.209 Bach thi Lam.CT tu 1014442880 VU QUOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000MBVCB.1291531459.ung ho ms 2021.211 (gd ong Bam).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000MBVCB.1291528149.ung ho ms 2021.210 (em Khac).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000251527.080821.152702.UNG HO MS: 2021.208( HOANG VAN NGHIA)-080821-15:26:53 251527
8/8/211,000,000MBVCB.1291503202.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000864911.080821.151241.Ung ho be ma so 2021209 Bach thi Lam
8/8/21100,000248946.080821.151212.UNG HO MS: 2021.211( GIA DINH ONG BAM)-080821-15:12:12 248946
8/8/2150,000806529.080821.150922.MS 2021.210
8/8/21500,000806193.080821.150843.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/8/211,000,000MBVCB.1291488688.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0461000584149 MAO BAO LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/211,000,000731585.080821.150437.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;THAI HONG VAN chuyen khoan
8/8/21200,000MBVCB.1291469421.Ung ho ms 2021.205 ( me con chi vuong ).CT tu 0071002443243 PHAM XUAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000947218.080821.145102.Ung ho NCHCCCL 0912614154 FT21221215036300
8/8/211,000,000MBVCB.1291448294.Ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21250,000MBVCB.1291446091.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0041000202473 HUYNH TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000020097042308081425292021ceec902635.47493.142529.ung ho ms 2021.210 tran van khac
8/8/21200,000582132.080821.142028.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HUYNH GIAO chuyen khoan bao Vietnam net ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
8/8/21500,000665715.080821.141929.Chuyen tien ung ho MS 2021.209 bach thi lam
8/8/21300,000377500.080821.141822.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/8/21300,000126344.080821.140954.MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
8/8/211,000,000301872.080821.140626.LE HUY NGHIEM vung tau ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/8/21200,000MBVCB.1291412058.HS ngheo vuot kho.CT tu 0351000954123 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21500,000736328.080821.140112.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/8/21200,000145740.080821.140122.IBFT MS 2012.209 Bach Thi Lam
8/8/21200,000882232.080821.135205.Ms 2021.210 Tran Van Khac
8/8/21300,000MBVCB.1291388798.MS 2021.211 (gia dinh ong Bam).CT tu 1013230851 NGUYEN THI HOAI CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/212,000,000232684.080821.132422.UNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)-080821-13:24:14 232684
8/8/21200,000437855.080821.131810.VU DUC BINH chuyen khoan UHMS 2021 209 BTLam
8/8/21500,000892983.080821.131734.Ung ho MS2021.209 Bach Thi Lam FT21221840051286
8/8/21300,000890245.080821.131259.Ung ho MS 2021 208 FT21221057008090
8/8/21300,000889628.080821.131155.Ung ho MS 2021.210 FT21221145072061
8/8/21500,000288016.080821.125220.dang anh thu chuyen tien ung ho MS 2021.197 (ngo thi nga)
8/8/21500,000MBVCB.1291327662.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000285293.080821.124218.DANG ANH THU chuyen tien ung ho MS 2021.208 (hoang van nghia)
8/8/212,000,000225422.080821.123623.MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)-080821-12:36:09 225422
8/8/21100,000283449.080821.123532.ung ho NCHCCCL QUYNH 0916184389
8/8/21100,000936995.080821.123256.MS 2021.210(Tran Van Khac ,)
8/8/211,000,000224765.080821.123241.UNG HO MS 2021.209 (BACH THI LAM)-080821-12:32:13 224765
8/8/21150,000607104.080821.121853.MS 2021.211 Gia Dinh Ong Bam
8/8/21200,000835612.080821.121544.ung ho MS 2021 211 gia dinh ong Bam
8/8/21100,000723588.080821.121432.uh ms 2021211.ong ba bam
8/8/21100,000MBVCB.1291271474.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2150,000160573.080821.120214.Vietcombank;0011002643148;DANG THI HAI chuyen khoan Ung ho MS 2021209 Bach Thi Lam
8/8/21100,000219324.080821.115932. GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HOMS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)-080821-11:58:58 219324
8/8/21500,000841024.080821.115609.Ung ho NCHCCCL - DrSlump - 0989084050 FT21221440296150
8/8/21150,000720569.080821.115204.UNG HO EM KHAC MS 2021.210
8/8/21100,000354781.080821.115022.Ms2021 211 gia dinh ong Bam
8/8/211,000,000350064.080821.114552.Ms 2021 211 GIA DINH ONG BAM
8/8/21100,000MBVCB.1291242379.MS 2021.208 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Hoang Van Nghia.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000107698.080821.114133.Ung ho ma so 2021209
8/8/21200,000574894.080821.113354.Chuyen tien ung ho MS 2021.210
8/8/21300,000467606.080821.113058.MS 2021.211. gia dinh ong Bam
8/8/21300,000105060.080821.112534.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/8/21600,000MBVCB.1291213396.Ung ho MS 2021.163; 2021.205; 2021.206 (moi hoan canh 200k).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/212,000,000MBVCB.1291202835.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000966181.080821.111242.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/8/211,000,000720924.080821.110400.nguyen duy duc ung ho MS 2021 208 (hoang van nghia)
8/8/21200,000753707.080821.110058.ung ho ms 2021.211( Gia dinh ong Bam)
8/8/21100,000MBVCB.1291166287.Ung ho MS 2021.211 GD ong Bam.CT tu 0021000497361 LAI NAM PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000790392.080821.104630.Ung ho me con C Vuong o Tinh Phu Tho FT21221102241494
8/8/21300,000MBVCB.1291150887.HOANG MINH PHUONG chuyen tien ung ho 2021.207 bo con anh Phi.CT tu 0121002266923 HOANG MINH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000816922.080821.104207.ung ho ma so 2021 211 gia dinh ong bam
8/8/21200,000MBVCB.1291139978.NGUYEN THI VAN MINH chuyen tien cho em BACH THI LAM. CHO EM HOC DH.CT tu 0531000281164 NGUYEN THI VAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000MBVCB.1291133759.Ung ho MS 2021.210.CT tu 0111000689322 NGUYEN HA GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000708090.080821.102746.ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam). Tu STN
8/8/21300,000MBVCB.1291122734.2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0561000516850 PHAN THI HA LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000767653.080821.101700.MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221311933780
8/8/211,000,000146870.080821.101406.Mai Van Cuong gui tien ung ho MS 2021 211 gia dinh ong Bam
8/8/21100,000694521.080821.100930.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 207 bo con anh phi
8/8/212,000,000198324.080821.100936.ME CON CHI VUONG-080821-10:09:25 198324
8/8/21100,000760591.080821.100745.NDT ung ho MS 2021.208 FT21221228889650
8/8/21300,000230196.080821.100642.MRS NHU CK UNG HO GIA DINH ONG BAM MS 2021 211
8/8/21500,000MBVCB.1291092317.HOANG MINH PHUONG chuyen tien ung ho 2021.208 Hoang Van Nghia.CT tu 0121002266923 HOANG MINH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000759375.080821.100611.Ung ho MS 2021 209 em Lam FT21221090738431
8/8/2110,000IBVCB.1291091580.UNG HO MS 2021 211 GD ONG BAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21500,000MBVCB.1291090195.ung ho ms. 2021.206 (bo con anh Phi Ha Tinh).CT tu 0071000657147 NGUYEN THI LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000224975.080821.100218.Ung ho MS 2021 211 gia dinh ong Bam
8/8/211,000,000MBVCB.1291083207.UH MS 2021.211 (GD ong Bam ba Chiem) .CT tu 0721000586450 NGUYEN HONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000MBVCB.1291067994.LE THANH TUAN chuyen tien ung ho ma so 2021.210.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000941222.080821.094901.ung ho ms 2021.208 hoang van nghia
8/8/21100,000MBVCB.1291065314.MS 2021 181 Ha Tuan Anh.CT tu 0021000304124 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21100,000MBVCB.1291058168.QUYNH ung ho e Bach Thi Lam (Ms 2021. 209).CT tu 1389786125 NGUYEN VU NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000191869.080821.093357.UNG HO MS 2021.211(GIA DINH ONG BAM)-080821-09:33:29 191869
8/8/21500,000MBVCB.1291044828.Hung Da Nang ung ho ms 2021.208.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/211,000,000699479.080821.093042.ung ho ( MS 2021.208 ) ( Hoang Van Nghia )
8/8/21300,000220828.080821.093046.LE NGOC THANG chuyen tien ung ho MS 2021.210 (tran van khac)
8/8/211,000,000698919.080821.092700.ung ho MS 2021.211 ( Gia dinh Ong Bam )
8/8/2123,000MBVCB.1291035928.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.211 (gia dinh Ong Bam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000600209.080821.092651.UNG HO MS 2021.211 GIA DINH ONG BAM.600209
8/8/211,000,000698508.080821.092359.ung ho MS 2021.210 ( Tran Van Khac )
8/8/212,000,000MBVCB.1291028920.LE HOANG TUNG chuyen tien ung ho MS 2021.211 (gd ong Bam).CT tu 0011000250957 LE HOANG TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000800341.080821.092126.Vk ck long tuyet ung ho bo con anh Phi
8/8/21500,000920437.080821.092047.PN Anka giup do cho MS 2021.206 Nguyen Thi Huyen
8/8/21100,000720207.080821.090959.Ung ho Ms 2021206 Bo con a Phi FT21221921870244
8/8/21100,000MBVCB.1291000568.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0441000814276 NGUYEN MY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000076208.080821.085441.IBFT Ung ho MS 2021.209 - Bach Thi Lam
8/8/21200,000IBVCB.1290984573.MS 2021 211 gia dinh ong Bam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21100,000MBVCB.1290980412.MS 2021.210?(Tran Khac Viet).CT tu 0721000600667 DOAN MINH QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000323668.080821.084353.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2021211 gia dinh ong Bam Chuyen khoan Bao VIETNAMNET
8/8/21100,000MBVCB.1290976744.MS 2021.211.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000691981.080821.082654.MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/8/211,000,000698370.080821.082641.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21221146383018
8/8/21100,000117142.080821.082515.Vinh Nam ung ho ms 2021 211 gia dinh Ong Bui Van Bam
8/8/21100,000MBVCB.1290951890.Ung ho MS 2021.210(Tran Van Khac).CT tu 0071001336665 TRAN TUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000MBVCB.1290944975.Giup do 2021.211.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2150,000688069.080821.080344.Ms 2021.210 tran van khac FT21221218100267
8/8/21200,000865292.080821.080316.ung ho MS 2021.209
8/8/2150,000MBVCB.1290930212.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/212,000,000MBVCB.1290929575.MS 2021 207.CT tu 0011000401810 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/211,000,000MBVCB.1290929240.Bach Thi Lam MS 2021.209.CT tu 1017020485 LE HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000059629.080821.075313.MS 2021 211 gia dinh ong Bam
8/8/212,000,000MBVCB.1290923489.MS 2021 208.CT tu 0011000401810 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21100,000146577.080821.075249.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021211gia dinh ong Bam
8/8/2150,000613734.080821.074822.TRINH THI GAM chuyen tien
8/8/212,000,000MBVCB.1290919469.MS 2021 206.CT tu 0011000401810 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21100,000088484.080821.074629.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 ma so 204 va 205
8/8/212,000,000MBVCB.1290916433.MS 2021211.CT tu 0011000401810 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/21200,000682239.080821.074428.khanh trung thuy tien ung ho MS 2021.211 FT21221681035306
8/8/21500,000MBVCB.1290916894.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071000601743 NGUYEN PHAM QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000063167.080821.074023.IBFT Ung ho Ms2021.211 gia dinh ong Bam.
8/8/21100,000MBVCB.1290911779.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0491000023161 NGUYEN QUANG DIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000081380.080821.073335.Ung ho MS 2021 205 MS 2021 210 MS 2021 211
8/8/21200,000679237.080821.073304.MS 2021.207 Bo con A Phi FT21221648066030
8/8/21100,000178599.080821.072824.MS 2021.208 (HOANG VAN NGHIA)-080821-07:27:56 178599
8/8/21300,000676727.080821.072235.Ung ho MS 2021.211 gia dinh ong bam FT21221222404104
8/8/2150,000MBVCB.1290901795.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam)Vietnamnet 08/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000675734.080821.071820.Ung ho MS 2021.210 tran van khac FT21221073954700
8/8/21200,000MBVCB.1290899433.NGUYEN VAN THANG chuyen tien unMS2021.205 (Me con chi Vuong).CT tu 0451000224398 NGUYEN VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000MBVCB.1290895939.MS 2021.208 (hoang van nghia).CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000784325.080821.070440.Ung ho ma so 2021211 gia dinh ong Bam
8/8/21300,000MBVCB.1290888214.ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong bam).CT tu 1019742460 DAO NGOC HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000001906.080821.064853.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 199
8/8/21100,000MBVCB.1290879369.ms 2021.210 ( Tran Van Khac).CT tu 0331000514699 PHAM TRUNG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000841681.080821.062857.Chuyen tien2021.177 cao anh tuan
8/8/21200,000MBVCB.1290879073.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0111000201225 LY XUAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000841010.080821.061642.Chuyen tien2021.193 tran cong thanh
8/8/21100,000839859.080821.061317.Chuyen tien2021.206 a.phi
8/8/21100,000MBVCB.1290871488.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0441000682874 DO NHU KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/211,000,000MBVCB.1290871323.Ms 2021.205 me con chi Vuong.CT tu 0331003777850 DANG THI MY TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000MBVCB.1290868921.PHAM THI PHUONG ung ho MS 2021.211 Gia dinh ong Bam.CT tu 1015793859 PHAM THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000653283.080821.024446.Ung ho NCHCCCL nguyen thanh thuy0988010092 FT21221314333723
8/8/21100,000648588.080821.015327.MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221552000018
8/8/21200,000171238.080821.014328.UNG HO MS 2021.210(TRAN VAN KHAC)-080821-01:43:19 171238
8/8/21200,000777970.080821.014239.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21100,000MBVCB.1290835012.Ung ho ms 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0451000411951 DANG NHAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000391883.080821.013658.ZP5VNA7VAK98 210808000021282 MS 2021.210Tran Van Khac
8/8/21100,000MBVCB.1290831051.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21500,000IBVCB.1290829969.Ung ho ma so MS 2021.210 Tran Van Khac.CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000MBVCB.1290829954.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0111000170370 LAM TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000644488.080821.012321.Ms 2021.210 tran van khac FT21221806840512
8/8/21100,000822045.080821.011018.ung ho ma so MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21100,000640495.080821.010031.Ung ho MS.2021.210 Tran Van Khac FT21221894842250
8/8/21100,000639923.080821.005721.MS 2021.210 ung ho Tran Van Khac FT21221246548525
8/8/2150,000775947.080821.005351.MS 2021210 Tran Van Khac
8/8/21200,000MBVCB.1290819768.Ma so 2021.210 Tran Van Khac.CT tu 1019710886 PHAM ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000MBVCB.1290818110.Ung ho ms 2021.210.CT tu 0031000618908 NGUYEN THAI QUANG TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000821195.080821.004623.MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221174305241
8/8/21100,000017287.080821.003946.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21200,000013650.080821.003022.MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21100,000650273.080821.002833.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21200,000168465.080821.002715.UNG HO MS 2021.210 TRAN VAN KHAC-080821-00:27:15 168465
8/8/21100,000890189.080821.002301.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221000328913
8/8/21100,000MBVCB.1290804682.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071001200456 NGUYEN DUC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000MBVCB.1290804573.Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0121000877517 TRAN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000MBVCB.1290805035.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac.CT tu 1016187328 NGUYEN HUU DUC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000630061.080821.001713.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221158049208
8/8/21500,000MBVCB.1290801321.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0491000140567 PHAM NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21300,000772823.080821.000933.Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
8/8/21100,000MBVCB.1290800263.MS 2021.210.CT tu 0281000475850 HUYNH VAN NGO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21200,000167304.080821.000728.MS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)-080821-00:07:00 167304
8/8/2150,000MBVCB.1290799020.Ung ho ms 2021.210 tran van khac.CT tu 0021000352932 BUI DINH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2150,000493271.080821.000641.UNG HO MS 2021.207 (BO CON ANH PHI)
8/8/21500,000MBVCB.1290797202.MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0141000577669 PHAN THANH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/21100,000167132.080821.000353.UNG HO MS 2021.210(TRAN VAN KHAC)-080821-00:03:44 167132
8/8/21100,000MBVCB.1290796372.ung ho MS 2021.210.CT tu 0711000241084 DO VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2150,000693800.080821.235555.HA MANH CUONG ung ho MS 2021 206 Nguyen Thi Huyen
8/9/21100,000693306.080821.235309.HA MANH CUONG ung ho MS2021 208 Hoang van Nghia
8/9/21200,000285816.080821.231855.MS2021.210 FT21221200001933
8/9/2110,000MBVCB.1292104197.p.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/21200,000278893.080821.225700.Ung ho NS 2021.210 Tran Van Khac FT21221861488400
8/9/21150,000244620.080821.225352.T ung ho gia dinh Ong Bam MS 2021.211
8/9/21200,000277493.080821.225258.Ung ho MS 2021.211 gia dinh ong Bam FT21221639063001
8/9/21100,000563160.080821.225242.Chuyen tien ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac chuc e mau khoe
8/9/21100,000559286.080821.223758.Chuyen Ma 2021.209 Bach thi lam ha tinh
8/9/212,000,000231737.090821.221640.LE TAN DAT Chuyen tien ( ung ho Ms 2021.210 tran van khac)
8/9/21200,000MBVCB.1293912341.Ung ho MS 2021.212 nguyen phuong dat.CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21100,000MBVCB.1293890701. TRANG UH ms 2021 209 Bach Thi Lam.CT tu 0041000196537 HO THAO TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21300,000MBVCB.1293886281.MS 2021 212.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/211,000,000964190.090821.212716.ung ho MS 2001.209 Bach Thi Lam
8/9/21150,000215232.090821.212433.Ms 2021 211 gia dinh ong Bam
8/9/21100,000673333.090821.211559.CHUYEN KHOAN TU MOMO
8/9/21100,000597443.090821.211308.Ung ho MS 2021.210 TRAN VAN KHAC
8/9/21100,000598743.090821.211038.ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/9/21100,000MBVCB.1293823839.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.210 Tran Van Khac. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000961502.090821.205941.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/9/21100,000102913.090821.205710.Ma so 2021209 bach thi lam FT21222040011184
8/9/2120,000MBVCB.1293799966.NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho MS:2021.212(nguyen phuong dat).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21500,000577417.090821.204544.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/9/2150,000292460.090821.202740.PHAM HAI ANH Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/9/2150,000291644.090821.202557.PHAM HAI ANH Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21100,000075453.090821.202539.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lan FT21221467847670
8/9/21300,000MBVCB.1293738117.ms 2021 212 uh Nguyen Phuong Dat.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/211,000,000MBVCB.1293731327.MS 2021.209 Bach Thi Lam.CT tu 0031000190882 NGUYEN THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21670,000051634.090821.195929.Tan Luc ung ho MS 2021.205 FT21221759044283
8/9/21500,000MBVCB.1293682573.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071000982026 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21100,000905101.090821.194302.ung ho ma so MS2021.211 (gia dinh ong Bam)
8/9/21100,000904551.090821.194213.ung ho ma so MS2021.202
8/9/21100,000904230.090821.194146.ung ho ma so MS2021.189 (dinh van son)
8/9/21100,000903629.090821.194103.ung ho ma so MS2021.195 (Gia dinh anh Toan)
8/9/2150,000034442.090821.194041.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21221924015390
8/9/21500,000146835.090821.191505.NGO TRAN PHI HUNG chuyen khoan den MS 2021 210 tran van khac
8/9/211,000,000174650.090821.184422.ung ho MS 2021 205 giup me con chi Vuong
8/9/21200,000494743.090821.183641.UNG HO MS 2021.212 ( NGUYEN PHUONG DAT)-090821-18:36:13 494743
8/9/21200,000MBVCB.1293548267.ung ho MS 2021212.Nguyen phuong Dat..CT tu 9978257435 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/211,000,000492794.090821.182634.MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)LAN 4-090821-18:26:33 492794
8/9/211,800,000654010.090821.182426.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/9/21500,000927775.090821.174818.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21221600003505
8/9/21100,000MBVCB.1293453956.MS 2021. 211 ( gia dinh ong Bam).CT tu 0491001519850 NGUYEN THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2150,000908199.090821.173033.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21221039526934
8/9/21200,000291651.090821.170900.DOAN THI LOAN uh ms 2021 164
8/9/21500,000473674.090821.170859.UNG HO MS 2021.212 ( NGUYEN PHUONG DAT)-090821-17:08:31 473674
8/9/21500,000144643.090821.170744.ung ho tran van khac ms 2021 210
8/9/212,000,000169367.090821.170654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021212
8/9/21500,000144153.090821.170611.ung ho Nguyen thi huyen ms 2021 206
8/9/21100,000879134.090821.170605.Ung ho NCHCCCL -Trang- 0908286577 FT21221475021262
8/9/21200,000796523.090821.165620.ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21200,000MBVCB.1293344872.MS 2021 212 Nguyen Phuong Dat.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/21500,000468829.090821.165217.UNG HO MS 2021.210 ( TRAN VAN KHAC)-090821-16:51:48 468829
8/9/21100,000788047.090821.164833.Ung ho ma so 2021.209 Bach Thi Lam
8/9/21200,000578255.090821.164744.Ung ho MS 2021 205
8/9/21300,000915681.090821.162915.ung ho MS2021.210 tran van khac
8/9/21500,000393930.090821.162633.ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/9/21500,000458498.090821.161929.MS 2021.212, MONG CON CHONG KHOI-090821-16:19:28 458498
8/9/21500,000256725.090821.161615.Ung ho MS 2021.205
8/9/21500,000253530.090821.161132.MS 2021.212
8/9/21100,000717453.090821.160712.Ung ho MS 2021. 212 (Nguyen Phuong Dat)
8/9/21300,000804627.090821.160702.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat FT21221960721554
8/9/21100,000789241.090821.155343.MS 2021 203 anh em Tron qua
8/9/212,000,000SHGD:10009639.DD:210809.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly HUng Yen ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)
8/9/21100,000774431.090821.154256.ung ho ms 2021 212 nguyen phuong dat FT21221586036510
8/9/211,000,000763064.090821.153330.MS 2021.211 Gia dinh ong Bam - Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21221861556641
8/9/211,500,000656698.090821.152853.Ung ho MS 2021.206 Nguyen Thi Huyen 0366272602
8/9/21300,000473198.090821.152722.Ung ho ma so 2021 211 gia dinh ong Bam
8/9/211,500,000654579.090821.152605.Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong 0338347837
8/9/21300,000731720.090821.152403.Ung ho ma so 2021 210 Tran Van Khac
8/9/211,500,000650581.090821.152312.Ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi 0971449768
8/9/21300,000467461.090821.152252.Ung ho ma so 2021 212 Nguyen Phuong Dat
8/9/2150,000423224.090821.150814.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021212 Nguyen Phuong Dat
8/9/2150,000648875.090821.145739.TRINH THI GAM chuyen tien
8/9/21100,000MBVCB.1293059232.MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21500,000674579.090821.145150.MS 2021 205 me con chi vuong
8/9/21100,000MBVCB.1293055504.MS2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21300,000609169.090821.145149.Chuyen tien ung ho ms 2021.212 chau nguyen ohuong dat
8/9/21200,000708082.090821.144514.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat FT21221104050760
8/9/21500,000764291.090821.144412.Ung ho MS2021.200(chi Nguyen Thi Kieu Trinh)
8/9/21300,000596900.090821.144048.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/9/21100,000698925.090821.143610.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat FT21221950054610
8/9/21500,000164658.090821.142434.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/9/21100,000623212.090821.141912.Chuyen khoan ung ho ms 2021 210 tran van khac
8/9/21200,000MBVCB.1292949376.NGUYEN THI NGOC Cham ung ho bo con A Phi-Ha Tinh.CT tu 0611001900900 NGUYEN THI NGOC CHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2150,000574503.090821.134201.Ung ho MS 2021 212 nguyen phuong dat
8/9/21500,000MBVCB.1292907743.Giup do 2021.212.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000607319.090821.133314.Ung ho ms 2021211 gia dinh ong Bam
8/9/21200,000607261.090821.133104.Ung ho ms 2021212 nguyen phuong dat
8/9/211,000,000MBVCB.1292896379.TRAN XUAN KHANH chuyen tien MS 2021209 bach thi lam.CT tu 0081000104562 TRAN XUAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2150,000635813.090821.132257.Cc FT21221429905681
8/9/21100,000878117.090821.132235.Vietcombank;0011002643148;LE TIEN THANG Ung ho ma so 2021212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21200,000970136.090821.131549.Ung ho MS2021.210 Tran Van Khac
8/9/21500,000MBVCB.1292858731.Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0201000655144 NGUYEN VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/211,000,000MBVCB.1292856922.MS 2021.211 (gia ding Ong Bam).CT tu 0531002240304 TRAN CHI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/211,000,000MBVCB.1292854903.MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0531002240304 TRAN CHI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000616857.090821.125757.Ung ho MS 2021. 209 Bach Thi Lam FT21221359314040
8/9/21500,000403944.090821.125652.UNG HO MS 2021.207 ( BO CON ANH PHI)-090821-12:56:42 403944
8/9/2110,000IBVCB.1292838805.UNG HO MS 2021 212 NGUYEN PHUONG DAT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/21500,000402808.090821.124850.UNG HO MS 2021.208 ( HOANG VAN NGHIA)-090821-12:48:48 402808
8/9/21100,000MBVCB.1292814774.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.212 ( Nguyen Phuong Dat).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21300,000564005.090821.115615.MS 2021.202 anh em Tron qua FT21221074893500
8/9/21500,000390059.090821.115318.QUANG UNG HO MS 2021.209 (BACH THI LAM)-090821-11:53:17 390059
8/9/21500,000556139.090821.114812.Ung ho MS 2021.211 gia dinh o Bam FT21221366639499
8/9/21500,000219420.090821.114022.DINH THI TUYEN ung ho ms 2021212( nguyen phuong dat)
8/9/21100,000887081.090821.113536.Ung ho MS 2021. 212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21100,000852962.090821.113346.ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat). Tu Phuc Nho
8/9/212,000,000242082.090821.111511.Ung ho MS 2021 210
8/9/21200,000847688.090821.111123.MS2021.203(ae tron qua)
8/9/21200,000847115.090821.110900. MS 2021.212-nguyen phuong dat
8/9/211,000,000SHGD:10004805.DD:210809.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
8/9/211,000,000MBVCB.1292626293.HAO ung ho MS 2021.207 (bo con anh Phi Ha Tinh).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/211,000,000663765.090821.110154.2021206 Bo con a Phi
8/9/21500,000105377.090821.105235.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 209 bach thi lam
8/9/21500,000496550.090821.105120.Ung ho MS 2021.212 FT21221648808874
8/9/21200,000209177.090821.104615.Ung ho ma so MS 2021 212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21200,000SHGD:10002469.DD:210809.BO:NGUYEN THI HANG.Remark:UNG HO MS 2021.210 -TRAN VAN KHAC
8/9/21200,000IBPS/SE:79310001.DD:090821.SH:10014073.BO:NGUYEN KIM CHI.UNG HO MS 2021.210 TRAN VAN KHAC
8/9/21200,000329143.090821.104305.Ung ho ms 2021 207 Bo con anh Phi
8/9/21300,000SHGD:10002317.DD:210809.BO:NGUYEN THI HANG.Remark:UNG HO MS 2021.208 - HOANG VAN NGHI A
8/9/21200,000204452.090821.104209.Ung ho ms 2021 203 Anh em Tron Qua
8/9/21200,000325721.090821.104110.Ung ho ms 2021 205 me con chi Vuong
8/9/215,500319859.090821.103758.Ung ho Ma so MS 2021 211
8/9/211,000,000SHGD:10032309.DD:210809.BO:VU VAN KHUYNH.Remark:Ung ho MS 2021 - 205 me con chi Vuong
8/9/215,500315264.090821.103524.Ung ho Ma so MS 2021 212
8/9/211,000,000SHGD:10031913.DD:210809.BO:NGUYEN BA NGUYEN.Remark:Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lan
8/9/21500,000IBPS/SE:01310001.DD:090821.SH:10017643.BO:VO THANH LAP.DUY KHANG UNG HO GIA DINH ME CON CHI VUONG MA SO 2021.205
8/9/21100,000182330.090821.102219.MS 2021 212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21200,000466073.090821.102201.Ung ho MS 2021. 209 Bach Thi Lam FT21221019090444
8/9/21150,000Sender:79334001.DD:090821.SHGD:10002201.BO:TRAN THI TRA MY0496675.UNG HO MS2021.205 (VCB)NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/9/21200,000Sender:79334001.DD:090821.SHGD:10002149.BO:TRUONG HAI THANH4377613.UNG HO MS 2021.208 HOANG VAN NGHIA (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/9/21200,000SHGD:10028178.DD:210809.BO:NGUYEN HA DUONG.Remark:Ung ho ms 2021.210 Tran Van Khac
8/9/2150,000SHGD:10023227.DD:210809.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021.211 gia dinh ong Bam
8/9/21500,000SHGD:10028248.DD:210809.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.212 chau Nguyen Phuong Dat
8/9/212,000,000266164.090821.100754.HA THANH HAI chuyen khoan ung ho MS2021 205 Me con chi Vuong
8/9/21300,000IBPS/SE:01341001.DD:090821.SH:10000031.BO:LUONG VAN KHUYEN..2100000012786462.LUONG VAN KHUYEN CHUYEN TIEN
8/9/21500,000MBVCB.1292490278.HO THI HANH HOA chuyen tien MS 2021.208(HOANG VAN NGHIA).CT tu 0071001339234 HO THI HANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/212,000,000712017.090821.100229.Ung ho MS2021.205 me con chi Vuong
8/9/21100,000SHGD:10023396.DD:210809.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.211
8/9/21150,000SHGD:10023389.DD:210809.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.210
8/9/211,000,000232587.090821.094814.Cty Quang Minh ung ho MS 2021210 Tran Van Hieu o Bac Lieu
8/9/21500,000734268.090821.094513.Chuyen tien ung ho ms 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21500,000SHGD:10012594.DD:210809.BO:HOANG THI THANH THUY.Remark:Ung ho ms 2021.207 bo con anh Phi
8/9/21200,000MBVCB.1292442827.Ung ho MS 2021.212 Ng Phuong Dat.CT tu 0301005629999 VU THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21500,000SHGD:10028849.DD:210809.BO:TRAN VAN NHAN.Remark:Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21100,000SHGD:10024022.DD:210809.BO:DANG THI CAM VAN.Remark:Gia dinh ong bui van bam bui thi chiem
8/9/211,000,000MBVCB.1292427341.MS 2021.212?(Nguyen Phuong dat).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000443921.090821.093343.TRAN BAO QUYEN UNG HO MS 2021209 Bach Thi Lam
8/9/21300,000SHGD:10015723.DD:210809.BO:NGUYEN BA HAI.Remark:Ms 2021210 tran van khac
8/9/211,000,000SHGD:10011340.DD:210809.BO:TRAN QUANG HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/9/211,000,000SHGD:10004389.DD:210809.BO:HO THONG MINH.Remark:IBUNG HO MS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)
8/9/21200,000SHGD:10009217.DD:210809.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.206 NGUYEN HUU PHI
8/9/21600,000MBVCB.1292398397.DO THI THUY DUNG ct ung ho Tran Van Khac benh ung thu.CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000349785.090821.091939.UNGHOMASO2021.211 GIADINHONGBAM-090821-09:19:38 349785
8/9/21300,000IBPS/SE:01310012.DD:090821.SH:10020048.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MS 2021208 HOANG VAN NGHIA
8/9/21200,000402694.090821.091909.MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21221080331336
8/9/21200,000IBVCB.1292392342.MS 2021 212 Nguyen Phuong Dat.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2150,000401496.090821.091748.Cc FT21221844496530
8/9/21500,000177878.090821.091517.Ung ho MS2021 205 me con chi Vuong
8/9/2123,000MBVCB.1292386620.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.212 ( Nguyen Phuong Dat ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21250,000SHGD:10002802.DD:210809.BO:LE TRAN DANG KHOA.Remark:IBMS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)
8/9/21500,000348286.090821.091344.UNG HO MS .2021.212( NGUYEN PHUONG DAT)-090821-09:13:36 348286
8/9/21200,000237206.090821.091309.Giup be NGUYEN PHUONG DAT (ung thu xuong) Con chi HO THI THU
8/9/21500,000347742.090821.091132.UNG HO MS 2021.211( GIA DINH ONG BAM)-090821-09:11:23 347742
8/9/21200,000SHGD:10000136.DD:210809.BO:NGUYEN NHAT BAO.Remark:Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/9/2150,000394729.090821.091011.Cc FT21221173037968
8/9/21200,000SHGD:10000728.DD:210809.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.Remark:Ms2021.208 hoang van nghia
8/9/21100,000SHGD:10000684.DD:210809.BO:NGUYEN KHANH DU.Remark:Ms 2021.210 Tran Van Khac
8/9/21200,000SHGD:10000011.DD:210809.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 212 NGUYEN PHUONG DAT
8/9/2150,000SHGD:10000069.DD:210809.BO:NGUYEN VAN MAN.Remark:995221080950682 Chuyen tien ung ho MS 2021.212
8/9/21200,000343983.090821.085330.MS 2021.212 NGO TAI-CAU CHUC BE KHOE MANH AN VUI-090821-08:53:21 343983
8/9/21100,000087033.090821.085049.Vinh Nam ung ho ms 2021 212 Nguyen Phuong Dat
8/9/211,000,000323198.090821.084846.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021212?Nguyen Phuong Dat
8/9/211,000,000/Ref:PALPM10QPNH{//}/Ref:PALPM10QPNH{//}LP VNM10QPNH MS 2021.208, HOANG VAN NGHIA DVC:MRSPHAM VU DIEM HA
8/9/21100,000MBVCB.1292326524.Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/211,000,000IBVCB.1292320205.ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 0071000067438 PHAM THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000260238.090821.083747.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms 2021 209
8/9/21100,000340640.090821.083550.UNG HO MS 2021.212(NGUYEN PHUONG DAT)-090821-08:35:22 340640
8/9/21500,000336762.090821.083458.Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
8/9/21200,000238680.090821.083341.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho em Dat o Thanh Hoa
8/9/2150,000367728.090821.083357.Cc FT21221080166600
8/9/21100,000334858.090821.083149.T ung ho Nguyen phuong Dat MS 2021.212
8/9/21100,000106551.090821.083126.ung ho Ma so: 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
8/9/21500,000002936.090821.083026.ZP5VNB5P1ATT 210809000038550 ung ho ms 2021.210 tran van khac
8/9/21300,000360575.090821.082144.Ung ho ma 2021.209. Bach thi lan FT21221587082244
8/9/21200,000289683.090821.080832.IBFT ung ho MS 2021.212 nguyen phuong da
8/9/21100,000057719.090821.080746.MS 2021 212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21100,000032482.090821.074120.ung ho MS 2021.205
8/9/21200,000MBVCB.1292248141.MS 2021.212.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000MBVCB.1292242608.Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000430826.090821.073343.HUONG TRA UNG HO MS 2021 212 UNG HO BE NGUYEN PHUONG DAT
8/9/21200,000969433.090821.072847.ung ho MS 2021 212 Nguyen Phuong Dat
8/9/2150,000MBVCB.1292237449.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21200,000339732.090821.072621.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat FT21221211500649
8/9/21300,000941418.090821.071123.Ongba KhaiTam gui chau Nguyen Phuong Dat-ms 2021.212
8/9/2150,000605032.090821.065819.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21100,000MBVCB.1292215999.MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0011004172276 CUNG DINH TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21500,000MBVCB.1292214442.Ung ho be: NGUYEN PHUONG DAT - MS 2021.212.CT tu 0181003400335 NGUYEN VAN THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21300,000600120.090821.063443.Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/9/211,000,000330059.090821.063445.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat FT21221443668740
8/9/21300,000599872.090821.063044.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/9/211,000,000598622.090821.062835.Ung ho MS 2021.205 Me con chi Vuong
8/9/2150,000MBVCB.1292204260.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)Vietnamnet 9/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21300,000598009.090821.061611.Ung ho ma so 2021.211 Gia dinh ong Bam
8/9/21300,000596902.090821.061453.Ung ho ma so 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/9/21500,000MBVCB.1292194797.MS 2021.212.CT tu 0181003403831 DUONG DUC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/21300,000324567.090821.052609.Ung ho ms 2021. 212 nguyen phuong dat FT21221817686820
8/9/21100,000618903.090821.014155.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS2021 209 bach thi lam
8/9/211,500,000680246.090821.013836.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/10/21300,000MBVCB.1293978611.Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0021001688258 PHAM THI MINH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21300,000664697.090821.233919.MS 2021.211 Gia dinh ong Bam
8/10/21300,000890613.090821.233902.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma so 2021212 chau Dat
8/10/21200,000MBVCB.1293963729.Ung ho hoan canh ms 2021.212.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000167868.090821.223456.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21222537200388
8/10/21200,000534900.090821.222838.MS 2021.212 (NGUYEN PHUONG DAT)-090821-22:28:37 534900
8/10/21100,000459696.100821.221712.Ung ho MS 2021 213 Luong Van Thanh
8/10/21100,000134119.100821.220815.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21223224077011
8/10/2150,000240819.100821.213922.ung ho ms 2021.212 Nguyen Phuong Dat tri benh
8/10/2150,000849764.100821.212909.Ung ho MS 2021.211 gia dinh ong Bam
8/10/2130,000844173.100821.212006.MS 2021.213 (Luong Van Thanh)
8/10/2110,000244179.100821.210730.Vietcombank;0011002643148;2021 203 uh anh em tron qua
8/10/21200,000824471.100821.210132.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/10/21200,000823114.100821.210000.Ung ho MS 2021.213 Luong Van Thanh
8/10/21100,000357385.100821.204746.Ung ho MS 2021 213 Luong Van Thanh
8/10/21100,000196151.100821.204727.Ung ho MS 2021.207 Bo con anh Phi
8/10/21100,000195769.100821.204648.Ung ho MS 2021.204 Duong Bich Le Chi
8/10/21300,000MBVCB.1295927540.Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0021000641253 NGUYEN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000050126.100821.203008.Ung ho ms 2021 vacxincovid FT21222505711838
8/10/212,000,000049265.100821.202921.Ung ho MS 2021.213 Luong Van Thanh FT21222177314478
8/10/2110,000011472.100821.202716.Vietcombank;0011002643148;2021 211 uh gia dinh ong bam
8/10/21100,000750609.100821.202224.UNG HO EM LUONG VAN THANH-100821-20:21:55 750609
8/10/2150,000IBVCB.1295828834.Ung ho em Luong Van Thanh MS 2021.213.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/21200,000478256.100821.194150.Ung ho ctrinh NCHCCCL
8/10/21100,000976630.100821.192107.Ung ho ms 2021.209 bach thi lam FT21222715296729
8/10/21100,000269110.100821.192018.MS2021.213 ( Luong Van Thanh )
8/10/21400,000MBVCB.1295748953.Ms 2021 213 Luong Van Thanh.CT tu 0041000426053 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/21500,000MBVCB.1295727415.Hung Da Nang ung ho ms 2021.213.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000662967.100821.185556.ung ho MS 2021.211 gia dinh ong Bam
8/10/21300,000MBVCB.1295685124.MS 2021 213 em Luong Van Thanh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/21300,000218822.100821.175600.ung ho ma so 2021.209 Bach thi lam
8/10/21200,000067853.100821.174842.Ung ho Bach Thi Lam
8/10/21300,000876537.100821.174900.Ung ho NCHCCCL-THU HA-0704462025 FT21222220089701
8/10/2120,000MBVCB.1295462351.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.212 be nguyen phuong dat.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2120,000MBVCB.1295459103.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.213 anh luong van thanh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000969191.100821.171233.Le Van Viet Ung ho MS 2021.23 Luong Van Thanh
8/10/2150,000277096.100821.165822.LUU PHUONG LINH Chuyen tien ms 2021.213 Luong Van Thanh
8/10/2180,000700403.100821.165807.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.212 (NGUYEN PHUONG DAT)-100821-16:56:53 700403
8/10/212,000,000704662.100821.165736.ung ho ma so 2021 202 dinh thi tinh
8/10/2180,000699610.100821.165520.PHAM NGOC TUNG UNG HOMS 2021.213 (LUONG VAN THANH)-100821-16:54:44 699610
8/10/2150,000606124.100821.165242.Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
8/10/21100,000MBVCB.1295290377.MS 2021.210 (Tran Van khac).CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/215,000,000SHGD:10007668.DD:210810.BO:CHU THI BINH.Remark:UNG HO ANH EM TRON QUA
8/10/21300,000SHGD:10001282.DD:210810.BO:DIEP TRUONG LAM.Remark:Ung ho truong hop MS 2021 212 Nguyen Phuong Dat tinh Thanh Hoa
8/10/21200,000516975.100821.154641.Nguyen Thi Thai ung ho ong Luong Van Thanh Ms 2021.213
8/10/21500,000697197.100821.153948.MS 2021.213 Luong Van Thanh FT21222319473915
8/10/21100,000MBVCB.1295128915.ung ho ms 2021.213 (em Thanh).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000684532.100821.153027.Ung Ho MS 2021 210 Tran Van Khac FT21222667203111
8/10/21300,000486924.100821.152857.TRINH THI QUE chuyen khoan ung ho chau Nguyen Phuong Dat MS 2021 212
8/10/21100,000MBVCB.1295119784.ung ho ms 2021.212 (be Dat).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000481215.100821.152422.MS 2021 212
8/10/21500,000723315.100821.152435.ung ho MS 2021210 Tran Van Khac
8/10/2150,000IBVCB.1295105948.ma so MS 2021 211 gia dinh ong Bam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/21500,000668413.100821.152400.UNG HO MA SO 2021.210-100821-15:23:38 668413
8/10/21300,000478247.100821.152151.TRINH THI QUE ck ung ho chau Tran Van Khac MS 2021 210
8/10/2150,000IBVCB.1295099898.ma so MS 2021 210 Tran Van Khac.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/21200,000599054.100821.151817.IBFT Ung ho MS 2021.029
8/10/21100,000MBVCB.1295073330.Ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000283528.100821.145241.ung ho ms 2021.205 me con chi vuong
8/10/21500,000IBVCB.1294999226.Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat) qua bao Vietnamnet.CT tu 0071001143562 LE KE BA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/211,000,000IBVCB.1294992860.Ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh) qua bao Vietnamnet.CT tu 0071001143562 LE KE BA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/211,000,000SHGD:10000424.DD:210810.BO:NGUYEN THI LIEN.Remark:UNG HO MS 2021.202DINH THI TINH
8/10/2150,000595716.100821.141144.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021213 Luong Van Thanh
8/10/211,000,000MBVCB.1294872975.LE THI THANH NHI chuyen tien.CT tu 0071001302440 LE THI THANH NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000016459.100821.133927.ZP5VNC3ITHC5 210810000150996 MS 2021.213
8/10/21500,000MBVCB.1294845718.UNG HO MS 2021.208 (HOANG VAN NGHIA).CT tu 0071001523775 NGUYEN THO THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/211,000,000567573.100821.132304.Cty Quang Minh ung ho MS 2021213 Luong Van THanh o Tuyen Quang bi U ac tinh
8/10/21100,000143664.100821.131157.ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh). Tu Phuc Hoat
8/10/21500,000MBVCB.1294796644.Giup do 2021.213.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21500,000MBVCB.1294779370.MS 2021.213 ( Luong Van Thanh).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000589859.100821.125603.diep te ung ho chuong trinh nchcccl
8/10/21200,000513218.100821.124007.Ung ho MS 2021 213 Luong Van Thanh FT21222714003006
8/10/211,000,000563783.100821.122629.Ungho MS 2021.21 nguyen phuong dat
8/10/21100,000MBVCB.1294719844.HOANG MINH TUAN ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0081001289252 HOANG MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000563563.100821.122610.uh ms 2021.213 Luong Van Thanh
8/10/21500,000MBVCB.1294690784.Vuong Ngoc Quy ung ho MS 2021.212(NGUYEN PHUONG DAT), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21500,000MBVCB.1294672303.Vuong Ngoc Quy ung ho MS 2021. 208(HOANG VAN NGHIA), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21300,000MBVCB.1294651005.Lieu thi ung ho MS2021.213(LUONG VAN THANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000864139.100821.114955.ung ho ma so : MS 2021.213 (luong van thanh)
8/10/21200,000099364.100821.114320.Ung ho MS 2021.213(Luong van Thanh )
8/10/21100,000MBVCB.1294608120.ung ho MS 2021.211 gia dinh ong Bam.CT tu 0541000250799 PHAM DUC NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21300,000316307.100821.113457.ung ho ma so 2021 211
8/10/21100,000MBVCB.1294602695.ung ho?MS 2021.213?(Luong Van Thanh).CT tu 0541000250799 PHAM DUC NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21500,000MBVCB.1294566457.MS 2021. 207 (BO CON ANH PHI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2150,000276686.100821.111418.LA TIEN DAT Chuyen tien
8/10/2150,000632952.100821.110827.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 211 gia dinh ong Bam
8/10/21300,000IBVCB.1294541925.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21500,000IBVCB.1294536272.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2150,000417533.100821.110448.Cc FT21222638607330
8/10/2150,000828181.100821.110106.Ung ho NCHCCCL
8/10/2150,000238287.100821.105713.MS 2021.213. hunghoaiduc
8/10/21100,000MBVCB.1294485763.ung ho ms 2021 209 bach thi lam.CT tu 0011000999866 NGUYEN VAN GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000256840.100821.104143.ung ho MS 2021.209 (Bach thi lam )
8/10/212,100,000MBVCB.1294470650.Ung ho ms2021.194/195/196/197/199/200/213 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000868081.100821.102722.Chuyen tien ung ho ms2021.213 luong van thanh
8/10/2150,000MBVCB.1294432729.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21300,000MBVCB.1294427351.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat.CT tu 0151000458412 LY THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000861305.100821.102150.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/10/21500,000IBVCB.1294418104.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0181003346134 DANG HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21300,000850570.100821.101332.ung ho MS 2021.213 Luong Van Thanh
8/10/211,000,000692156.100821.100346.MS2021205 ME CON CHI VUONG
8/10/21100,000183465.100821.100210.T ung ho Luong van Thanh MS 2021.213
8/10/21500,000253227.100821.095850.Ung ho MS 2021 205 Me con chi Vuong
8/10/21300,000831293.100821.095841.Chuyen tien ung ho ms 2021.213 luong van thanh
8/10/21200,000827063.100821.095518.ung ho MS 2021.205
8/10/2150,000338099.100821.095312.Cc FT21222249970465
8/10/21500,000SHGD:10001287.DD:210810.BO:NGUYEN THI THANH HONG.Remark:995221081053241 Ung ho MS 2021.213 Luong Van Thanh
8/10/21200,000MBVCB.1294329549.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2150,000080695.100821.093559.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;VU THI HOA chuyen khoan
8/10/21100,000SHGD:10001111.DD:210810.BO:HA THI HOA.Remark:995221081052862 giup MS2021.202 giup chi Dinh Thi Tinh
8/10/2149,000799225.100821.093115.Chuyen tien Ung ho NCHCCCL Nguyen Huu Nghi 0976177177
8/10/21300,000MBVCB.1294281760.Ung ho MS 2021.208( Hoang Van Nghia).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2150,000115572.100821.091727.TRINH THI GAM chuyen khoan
8/10/211,000,000954205.100821.091556.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 213 LUONG VAN THANH
8/10/2150,000299953.100821.091351.Cc FT21222061055271
8/10/21500,000294783.100821.090753.Ung ho MS 2021.209 FT21222429060889
8/10/2150,000299245.100821.090324.HUA THI NHO Chuyen tien
8/10/2123,000MBVCB.1294240317.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000562318.100821.085244.UNG HO MS 2021.213(LUONG VAN THANH)-100821-08:52:16 562318
8/10/21150,000MBVCB.1294187471.Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0201000117979 NGO DUC THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21300,000MBVCB.1294186864.Ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh).CT tu 0251002330622 DUONG SIN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21500,000269818.100821.083330.To Nhung UH ma so 2021.209 Bach Thi Lam FT21222713082304
8/10/2150,000268671.100821.083137.Ung ho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga FT21222637507980
8/10/211,000,000MBVCB.1294167842.Ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000IBVCB.1294161477.MS 2021 213 Luong Van Thanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/211,000,000IBVCB.1294157859.LY VINH PHUOC chuyen khoan ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000MBVCB.1294152132.MS 2021.213.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000097748.100821.080647.Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
8/10/21100,000096190.100821.080506.Ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh)
8/10/215,500090370.100821.080331.Ung ho Ma so MS 2021 212
8/10/21100,000059636.100821.080234.Vinh Nam ung ho ms 2021 213 Luong Van Thanh
8/10/215,500088642.100821.080142.Ung ho Ma so MS 2021 213
8/10/2150,000NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
8/10/21100,000554027.100821.075937.UNG HO MS 2021.213 (LUONG VAN THANH)-100821-07:59:35 554027
8/10/211,000,000248874.100821.074931.MS 2021.213 Luong Van Thanh FT21222681613287
8/10/21300,000952182.100821.074537.Ongba KhaiTam gui chau Luong Van Thanh-ms 2021.213
8/10/21300,000713391.100821.074334.ungho luong van thanh ms2021.213
8/10/21100,000074561.100821.074219.MS 2021 213 Luong Van Thanh
8/10/2110,000IBVCB.1294114329.UNG HO MS 2021 213 LUONG VAN THANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/21100,000083616.100821.073457.ung ho MS 2021.213 luong van thanh
8/10/21200,000MBVCB.1294094675.Ung ho ms 2021.213 (Luong Van Thanh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21500,000236589.100821.070113.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21222608567764
8/10/21300,000699288.100821.065802.Ung ho MS 2021.213 Luong Van Thanh
8/10/2150,000MBVCB.1294079320.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh)Vietnamnet 10/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21200,000251205.100821.062113.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;VU THI THUAN ung ho
8/10/21100,000MBVCB.1294063894.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho MS 2021.213( Luong Van Thanh).CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000230626.100821.061942.Ung ho MS 2021.213 luong van thanh FT21222101348730
8/10/21200,000243690.100821.061624.MS 2021 213 luong van thanh
8/10/21100,000MBVCB.1294060619.Ung ho MS 2021 .213 (Luong Van Thanh).CT tu 0011004022705 HOANG TUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21100,000688828.100821.055421.ung ho MS 2021.213 Luong Van Thanh
8/10/2150,000MBVCB.1294048283.Giup do nguoi gia neo don.CT tu 0861000038903 TRAN THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/21500,000217967.100821.023856.Uh MS 2011.211 gia dinh ong Bam FT21222250107983
8/10/21500,000009623.100821.003859.ung ho ma so 2021 212 Nguyen Phuong Dat

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-08-2021 01:31:55500,000ung ho ms 2021.202 dinh thi tinh; thoi gian GD:31/07/2021 22:56:21
01-08-2021 01:42:0450,000LPT ung ho MS 2021201 em Lo Tuan Anh; thoi gian GD:01/08/2021 00:04:17
01-08-2021 02:50:3610,000Ung ho MS2021.201 (em Lo Tuan Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-08-2021 05:24:08200,000CT DEN:121322890444 MS 2021.202 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
01-08-2021 06:47:46100,000CT DEN:121323433312 STA ungho ms2021.202 (anh em Tron va Qua)
01-08-2021 06:53:44200,000ung ho MS 2021.202 (dinh thi tinh)
01-08-2021 06:57:27300,000ung ho MS 2021 202 ae Tron Qua
01-08-2021 07:59:11100,000ms 2021.202 ( anh em tron qua )
01-08-2021 08:50:07300,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho ms2021.202 (anh em Tron Qua)
01-08-2021 09:27:47200,000CT DEN:121330073313 UNG HO MS 2021 202 DINH THI TINH
01-08-2021 09:30:21500,000VU VAN XUNG chuyen tien ung ho MS 2021.202 ( Anh em Tron; Qua)
01-08-2021 09:34:31100,000CT DEN:121330079643 Ung ho MS 2021 202 anh em Tron Qua
01-08-2021 12:31:261,000,000ung ho . M S2021. 202 anh em TronQua
01-08-2021 12:33:43300,000ung ho ms 2021.200
01-08-2021 13:34:06500,000Pham Thi Thu Ha ung ho MS 2021.202(Dinh Thi Tinh)
01-08-2021 15:05:44150,000CT DEN:121308954119 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho ma 2021202 anh em Tron Qua
01-08-2021 15:10:47100,000ung ho MS2021.202 (dinh thi tinh)
01-08-2021 15:23:49500,000CT DEN:121315776561 GIUP BN 2021_196. BE YEN NHI-010821-15:23:48 776561
01-08-2021 22:49:395,000,000CT DEN:121315247528 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.203 anh em Tron Qua FT21214328255937
02-08-2021 00:56:5150,000LPT ung ho MS 2021203 anh em Tron Qua; thoi gian GD:01/08/2021 23:21:43
02-08-2021 01:05:2820,000Ung ho MS2021.203 (anh em Tron Qua). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/08/2021 00:51:53
02-08-2021 01:36:19200,000NGUYEN XUAN SAU ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh
02-08-2021 07:44:55500,000CT DEN:020148196397 ung ho MS 2021204 Duong Bich Le Chi
02-08-2021 08:02:03300,000ung ho ma so 2021.204
02-08-2021 08:31:0720,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.204
02-08-2021 09:01:35300,000LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2021.204(Duong Bich Le Chi)
02-08-2021 09:05:05200,000CT DEN:121440101267 Ung ho MS 2021 204 Duong Bich Le Chi
02-08-2021 09:37:092,000,000ung ho ma so 2021.203 anh em Tron Qua thuong may em qua
02-08-2021 09:41:5250,000So GD goc: 10016829 Ung ho NCHCCCL chau Hien ung ho chuong trinh
02-08-2021 10:45:00300,000ung ho Ms 2021.204 chau Duong Bich Le Chi xa Quang son; Lap thach; Vinh phu
02-08-2021 10:59:251,000,000NTP ung ho MS 2021. 203 (anh em Tron; Qua).
02-08-2021 11:15:13500,000ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi)
02-08-2021 13:48:5550,000CT DEN:121406548725 IBFT Ms 2021.202 chi tinh
02-08-2021 17:41:5450,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.204 (Duong Bich Le Chi)
02-08-2021 17:44:20100,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua)
02-08-2021 19:03:28100,000ms 2021.204 ( duong bich le chi )
02-08-2021 21:34:29100,000CT DEN:121414050407 MBVCB.1281772291.050407.MS 2021.202 mong em gang hoc tiep !.CT tu 0491000051307 TRAN MINH TUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-08-2021 00:50:4150,000LPT ung ho MS 2021204 Duong Bich Le Chi; thoi gian GD:02/08/2021 23:53:02
03-08-2021 00:55:2210,000Ung ho MS2021.204 (Duong Bich Le Chi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:03/08/2021 00:50:11
03-08-2021 07:27:10150,000ung ho ms 2021.205
03-08-2021 07:28:10100,000CT DEN:121500744936 ung hoMS 2021.205 me con chi Vuong
03-08-2021 07:41:301,000,000CT DEN:121500231877 Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong FT21215574050425
03-08-2021 07:45:25500,000CT DEN:121500233074 Ung ho MS 2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh FT21215860877275
03-08-2021 08:02:38100,000Duy Tuan ung ho MS 2021.205
03-08-2021 08:26:51500,000Ms 2021.205 (me con chi Vuong)
03-08-2021 08:46:14100,000ung ho MS 2021205 (me con chi Vuong)
03-08-2021 09:02:26300,000CT DEN:121550108867 ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
03-08-2021 09:08:39100,000CT DEN:121502054957 MBVCB.1282170312.054957.MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-08-2021 09:23:271,000,000Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
03-08-2021 09:40:07300,000ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
03-08-2021 10:08:32200,000MS 2021.205
03-08-2021 10:11:261,000,000CT DEN:121503335559 Ung ho me con chau Vuong MS 2021 205 FT21215176210442
03-08-2021 10:19:06100,000CT DEN:121503664730 STA ungho ms2021.205 (me con chi Vuong)
03-08-2021 10:20:06300,000NGUYEN HUU HOA ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
03-08-2021 10:41:28200,000ung ho me con chi vuong ma . MS 2021.205
03-08-2021 10:42:4920,000So GD goc: 10010529 Ung ho nchcccl thang 8
03-08-2021 13:51:34500,000TRUONGHA Chuyen tien;giup do MS 2021.205(me con chi Vuong)
03-08-2021 15:02:00100,000So GD goc: 10004082 MS.2021.205 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
03-08-2021 16:17:18100,000ung ho chi Ngo Thi Nga ms 2021.197
03-08-2021 18:34:59200,000UH ms 2021.205
03-08-2021 18:40:331,000,000CT DEN:121550080890 Ung ho MS 2021 205
03-08-2021 18:52:40100,000MS2021.205 (me con chi Vuong)
03-08-2021 18:55:42100,000MS 2021.200 (Chi Nguyen Thi Kieu Trinh)
03-08-2021 18:59:30100,000MS2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
03-08-2021 19:31:23100,000CT DEN:121512671115 uh ms 2021 205. chuc moi nguoi vuot qua moi kho khan. Nam Mo A Di Da Phat
03-08-2021 20:02:31100,000ung ho NCHCCCL NGUYEN THI HUONG LAN 0982184737
03-08-2021 20:22:25200,000Ung ho MS 2021.205
03-08-2021 20:42:47500,000ms 2021.205
03-08-2021 22:15:57100,000PHAN BA DUY ung ho MS 2021.205
03-08-2021 22:21:16200,000ung ho MS 2021.205
04-08-2021 00:42:02200,000Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong); thoi gian GD:03/08/2021 23:23:37
04-08-2021 00:44:41200,000Le Thanh Tung chuyen tien ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong); thoi gian GD:03/08/2021 23:48:25
04-08-2021 00:47:1720,000Ung ho MS2021.205 (me con chi Vuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:04/08/2021 00:17:43
04-08-2021 00:49:15200,000ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong); thoi gian GD:04/08/2021 00:45:07
04-08-2021 01:03:25100,000ung ho Ms 2021.205
04-08-2021 06:13:2350,000Ung ho MS2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
04-08-2021 06:39:10200,000CT DEN:121623859701 HTMS 2021.205 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
04-08-2021 07:30:02100,000ung ho ms 2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
04-08-2021 07:33:331,000,000Ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
04-08-2021 07:49:29200,000NGUYEN THI YEN Chuyen tien ung ho ms 2021205
04-08-2021 08:07:45200,000CT DEN:040148732539 Ung ho MS2021205
04-08-2021 08:08:02500,000CT DEN:121601890966 ung ho MS 2021.205
04-08-2021 08:13:27500,000ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
04-08-2021 08:18:20500,000ung ho MS 2021.205 (Me con chi Vuong)
04-08-2021 08:24:01250,000So GD goc: 10002178 IBVCB.1283496948.MS 2021.198 (Ba Pham Thi Men).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-08-2021 08:33:40250,000So GD goc: 10002572 IBVCB.1283500362.MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-08-2021 08:39:451,000,000ung ho ms 2021.202(anh em Tron Qua)
04-08-2021 08:51:56100,000CT DEN:121660139644 Ung ho MS 2021 206 Nguyen Thi Huyen
04-08-2021 08:58:14200,000ung ho MS2021206 Nguyen Thi Huyen
04-08-2021 09:05:541,000,000ung ho ma so 2021.205 me con chi Vuong thuong gia dinh chi qua
04-08-2021 09:29:5950,000CT DEN:121602027850 IBFT MS2021.205
04-08-2021 10:13:27200,000CT DEN:121661266069 DOAN THI HAO chuyen khoan giup do ma so 2021 206 nguyen thi huyen
04-08-2021 10:19:441,000,000CT DEN:121603209848 ung ho ms 2021.206 nguyen thi huyen FT21216611805908
04-08-2021 10:29:2430,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.206
04-08-2021 10:59:3650,000Ung Ho Ms 2121.205 Chi Vuong
04-08-2021 11:34:59100,000CT DEN:121604317133 STA ungho ms2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
04-08-2021 11:42:03500,000CT DEN:121604048360 MBVCB.1284272676.048360.Ung ho Ms 2021.205.CT tu 0251002742432 BUI DUY CUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-08-2021 11:55:05500,000So GD goc: 995221080456012 995221080456012 Chuyen tien giup doMS 2021.206 Nguyen Thi Huyen
04-08-2021 12:21:46250,000MS 2021.205 uh me con chi Vuong
04-08-2021 12:25:34250,000ms 2021.200 chi nguyen thi kieu trinh
04-08-2021 12:28:281,000,000Ung ho me con chi Vuong MS 2021205
04-08-2021 13:09:14200,000ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
04-08-2021 13:17:49200,000CT DEN:121606969779 UNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)
04-08-2021 14:41:2450,000CT DEN:121607404818 Ho tro me con chi Vuong MS 2021.205
04-08-2021 15:08:01100,000ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
04-08-2021 15:09:15100,000ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
04-08-2021 15:27:15200,000CT DEN:121608480631 Uh c nguyen thi vuong ms 2021.205 FT21216118141044
04-08-2021 15:56:23500,000Ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
04-08-2021 16:00:34500,000CT DEN:121616753259 MS 2021 205 Me con chi Vuong
04-08-2021 16:24:28300,000CT DEN:121609469008 ung ho MS2021.205
04-08-2021 16:57:41500,000Ung ho MS 2021.205
04-08-2021 17:17:39500,000NGUYEN THI MY DIEP chuyen tien ung ho MS 2021.206( Nguyen Thi Huyen)
04-08-2021 18:27:16300,000CT DEN:121611617850 Ung ho ma so 2021.205
04-08-2021 18:47:20500,000ung ho MS 2021.206 (nguyen thi huyen)
04-08-2021 18:58:34500,000ung ho ms 2021.205 (me con chi vuong)
04-08-2021 19:59:32100,000CT DEN:121612215527 IBFT em gui cho 7 ban co ba vua mat
04-08-2021 20:06:19200,000NGUYEN THI NGOC HUE Chuyen tien UNG HO MS 2021.205 (Me con chi VUONG)
04-08-2021 20:22:49200,000CT DEN:121660172782 Ung ho MS 2021 205 me con chi Vuong
04-08-2021 20:38:06200,000CT DEN:040148958011 ung ho MS 2021205
04-08-2021 21:44:3150,000ms 2021.206 ( nguyen thi huyen )
04-08-2021 21:46:09100,000ms 2021.205 ( me con cho vuong )
04-08-2021 22:01:291,000,000ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
04-08-2021 22:14:07300,000MS 2021.205 ung ho me con chi Vuong
04-08-2021 22:33:45200,000CT DEN:121615811918 ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
04-08-2021 22:36:12100,000ung ho ms 2021.205
05-08-2021 00:33:04100,000CT DEN:121615872438 Ung ho MS2021.205 FT21217892050106; thoi gian GD:04/08/2021 22:52:56
05-08-2021 00:41:4350,000LPT ung ho MS 2021205 me con chi Vuong; thoi gian GD:05/08/2021 00:07:07
05-08-2021 00:41:4950,000LPT ung ho MS 2021206 Nguyen Thi Huyen; thoi gian GD:05/08/2021 00:08:11
05-08-2021 00:43:04150,000CT DEN:121717068717 MBVCB.1285440437.068717.Ung ho ms 2021.200 ( chi nguyen thi kieu trinh).CT tu 0071000981484 NGUYEN THI NHAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam; thoi gian GD:05/08/2021 00:23:24
05-08-2021 06:11:45200,000CT DEN:121723082952 MBVCB.1285499815.082952.MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0811000042705 NGUYEN THIEN KIM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-08-2021 08:21:49200,000So GD goc: 10004350 Gui chi vuong
05-08-2021 08:30:43500,000Hoang Thi Oanh chuyen tien ung ho me con chi Vuong
05-08-2021 08:35:04100,000ung ho me con chi Vuong ms 2021.205
05-08-2021 08:40:50200,000So GD goc: 10003149 MBVCB.1285585133.ung hoMS2021.205 ( me con chi Vuong).CT tu 0501000189454 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-08-2021 08:43:51500,000NGUYEN BA CUONG Chuyen tien ung ho MS 2021205 Me con chi Vuong
05-08-2021 08:45:0420,000CT DEN:050149014425 Ung ho me con chi vuong
05-08-2021 09:53:05200,000NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.206 (Bo con anh Phi)
05-08-2021 10:04:56200,000HOANG THI THOA Chuyen tien cho me con chi Vuong.
05-08-2021 10:12:46150,000CT DEN:121703862459 STA ungho ms2021.206 (bo con anh Phi)
05-08-2021 10:18:331,000,000CT DEN:121703879129 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 206 bo con anh Phi
05-08-2021 10:23:16100,000CT DEN:121710043544 Ung ho ma 2021205 me con chi vuong phu tho
05-08-2021 10:27:51200,000BICH NHUAN CT UNG HO MS2021205 me con chi vuong
05-08-2021 10:52:22400,000PHAM HUNG Chuyen tien giup gia dinh chi vuong 7 con.phu tho.
05-08-2021 11:47:05500,000CT DEN:121704671392 MS 2021.205. Me con chi Vuong
05-08-2021 11:48:21500,000So GD goc: 10012047 GIUP DO A PHI HA TINH
05-08-2021 12:33:04300,000ung hoMS 2021.206(Bo con anh Phi)
05-08-2021 12:52:2270,000CT DEN:121705357863 IBFT Ms 2021.206 a phi
05-08-2021 13:52:421,000,000NTP ung ho MS 2021. 206 (Bo con anh Phi ).
05-08-2021 13:57:39200,000So GD goc: 10001410 MS 2021206 BO CON ANH PHI
05-08-2021 14:09:2920,000Ung ho MS2021.206 (bo con anh Phi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-08-2021 14:38:23100,000CT DEN:121707820221 ung ho MS 2021.206
05-08-2021 15:13:59200,000CT DEN:121708314373 Vietinbank;114000161718;Ms 2021205
05-08-2021 15:46:311,000,000CT DEN:121708905195 Chuyen tien ung ho MS 2021.206 Bo con anh Phi
05-08-2021 16:00:00100,000ms 2021.206 ( bo con anh phi )
05-08-2021 16:02:30200,000ung ho MS 2021.206
05-08-2021 17:03:12300,000CT DEN:121710430372 IBFT UNG HO MS 2021.206. BO CON ANH PHI
05-08-2021 17:17:30500,000CT DEN:121710595341 Chuyen tien ung ho MS 2021.206
05-08-2021 17:59:56200,000ung ho MS 2021.206 (Nguyen thi Huyen)
05-08-2021 18:05:42100,000Chuyen tien ung ho MS 2021.205
05-08-2021 18:18:59100,000DO THI NHUNG ung ho me con chi Vuong
05-08-2021 18:47:05200,000CT DEN:121718110053 ms 2021 205 me con chi vuong
05-08-2021 18:48:051,000,000PHAM THI BACH HUE CT ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong) Phu Tho
05-08-2021 19:03:33200,000CT DEN:121712740961 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho ms 2021205 me con chi vuong
05-08-2021 19:28:5750,000CT DEN:121712085421 MBVCB.1286928096.085421.ung ho gd e Phi @ ( Van mat roi ).CT tu 0081001165696 NGUYEN THI KIM CHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-08-2021 21:37:3150,000CT DEN:121714064681 MBVCB.1287153126.064681.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0731000706969 NGUYEN BAO NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-08-2021 21:49:2550,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen)
06-08-2021 00:53:05100,000LPT ung ho MS 2021206 Bo con anh Phi; thoi gian GD:05/08/2021 23:55:40
06-08-2021 05:35:161,000,000ung ho ms MS 2021.208 Hoang Van Nghia
06-08-2021 06:07:17200,000CT DEN:121823946165 HT 2021.207 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
06-08-2021 06:11:08100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.208; Hoang Van Nghia
06-08-2021 06:28:52150,000ung ho ma so 2021.208
06-08-2021 07:21:10200,000MS 2021.205 me con chi Vuong. phu tho
06-08-2021 07:22:491,000,000Nguyen Hong Quan ung ho MS2021.208Hoang Van Nghia
06-08-2021 07:30:212,000,000ung ho ms 2021.208( hoang van nghia)
06-08-2021 07:31:09500,000ung ho ms 2021.206( bo con anh Phi)
06-08-2021 07:35:58200,000CT DEN:121800973258 HTMS 2021.208 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
06-08-2021 07:38:49200,000ung ho MS 2021.208(Hoang Van Nghia)
06-08-2021 07:41:26300,000ung ho MS 2021.206 (bo con anh Phi)
06-08-2021 08:01:19200,000ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong)
06-08-2021 08:04:46100,000CT DEN:121801484767 Vietinbank;114000161718;chuyen bao vietnamnet ung ho MS 2021 206 bo con anh phi
06-08-2021 08:08:111,000,000CT DEN:060149272039 Ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
06-08-2021 08:21:435,000,000ong Tu Van giup ms 2021.308 chau Hoang Van Nghia
06-08-2021 08:34:49100,000ung ho MS 2021.205
06-08-2021 09:00:12200,000Giup MS 2021.208 em Hoang Van Nghia
06-08-2021 09:06:01400,000CT DEN:121802547891 MS 2021.208 Hoang Van Nghia
06-08-2021 09:08:02500,000DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2021.208 ( Hoang Van Nghia)
06-08-2021 09:30:315,000,000TRINH THI HONG KHU 9 BA DINH BIM SON THANH HOA UNG HO MS2021.205 ME CON CHI VUONG
06-08-2021 09:37:40200,000NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)
06-08-2021 09:47:25100,000CT DEN:121880154863 KHONG QUOC TUAN chuyen khoan
06-08-2021 09:49:10300,000Ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
06-08-2021 09:49:25300,000Ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
06-08-2021 09:53:47400,000CT DEN:121802661964 uhms 2021 207 va 2021 208 moi ms 200k. Con xin gieo duyen Phat Phap den tat ca dai chung. Nam Mo A D
06-08-2021 09:56:59500,000So GD goc: 10000464 Ung ho me con chi Vuong MS 2021.205
06-08-2021 10:17:42500,000CT DEN:121803384838 Ung ho MS 2021208( Hoang van Nghia)
06-08-2021 10:25:2350,000ung ho MS 2021.208 ( Hoang Van Nghia)
06-08-2021 10:53:13300,000CT DEN:121803486159 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;LUONG QUOC DOAN chuyen khoan ung ho ms 2021208 hoang van nghia
06-08-2021 11:01:21200,000CT DEN:121804759946 HTMS 2021.209 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
06-08-2021 11:42:3350,000CT DEN:121804774525 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho em Hoang Van Nghia o Yen My Hung Yen MS 2021 208
06-08-2021 11:58:071,000,000DO THI NGUYET chuyen tien ung ho em Hoang Van Nghia; ma so 2021.208
06-08-2021 12:26:30100,000ms 2021.205
06-08-2021 12:52:31300,000ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
06-08-2021 13:38:56100,000CT DEN:121813577399 MS 2021 208
06-08-2021 13:44:59200,000TRAN NGOC CUONG ct ung ho MS 2021205 me con chi vuong
06-08-2021 13:53:14100,000ung hoMS 2021.208(Hoang Van Nghia)
06-08-2021 14:10:44200,000CT DEN:121807076797 MBVCB.1288099006.076797.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0511003902081 HUYNH MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-08-2021 14:19:4550,000ung ho MS 2021.209 ( Bach Thi Lam)
06-08-2021 14:21:2120,000Nguyen Hoang Hai ung ho ms 2021.208
06-08-2021 14:29:52200,000CT DEN:121807088972 IBVCB.1288133312.088972.HUYNH DUC CHI ung ho MS 2021.205( me con chi Vuong).CT tu 1011000643568 HUYNH DUC CHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-08-2021 14:41:06100,000NGUYEN THI HAI ct ung ho MS2021.205(me con c vuong)
06-08-2021 14:59:54100,000NGUYEN DUC THINH Chuyen tien ung ho MS2021.209
06-08-2021 15:09:40500,000CT DEN:121880453259 Nguyen Dinh Dong tro duyen em Hoang Van Nghia MS 2021 208
06-08-2021 15:17:04100,000CT DEN:121808735380 STA ungho ms2021.208 (Hoang Van Nghia)
06-08-2021 15:25:09300,000Ung ho MS 2021.207( Bo con anh Phi)
06-08-2021 15:26:30300,000Ung ho MS 2021.208( Hoang Van Nghia)
06-08-2021 15:29:375,000,000Ung ho Hoang VAN nghia Ms 2021208
06-08-2021 15:31:22200,000CT DEN:121815865144 ME CON CHI VUONG-060821-15:31:22 865144
06-08-2021 15:47:44500,000So GD goc: 10013621 MBVCB.1288294631.Tien Ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0631000413902 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-08-2021 15:49:40500,000So GD goc: 10013741 MBVCB.1288301324.Tien ho MS 2021.206 (Cha con anh Phi) .CT tu 0631000413902 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-08-2021 15:57:28500,000CT DEN:121815873542 UNG HO MS2021.205( ME CON CHI VUONG)-060821-15:57:28 873542
06-08-2021 16:19:37500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.193 (TRAN CONG THANH)
06-08-2021 16:21:22500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.205 (me con chi VUONG)
06-08-2021 16:24:19100,000CT DEN:121804353690 Ung ho MS2021.208 hoang van nghia
06-08-2021 16:42:02500,000NguyenVietPhuong chuyen ung ho ms 2021.208
06-08-2021 16:46:2350,000ms 2021.208 ( hoang van nghia )
06-08-2021 17:43:59300,000CT DEN:121810736556 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;NGUYEN SY VINH ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
06-08-2021 18:00:52100,000CT DEN:121811864804 Chuyen tien giup me con ch Vuong
06-08-2021 18:27:00300,000CT DEN:121811490214 Ung ho MS 2021205 me con c Vuong FT21218760890300
06-08-2021 19:09:33500,000CT DEN:121812011989 MBVCB.1288742160.011989.VU PHUONG LIEN chuyen tien ho tro me con chi Vuong o Phu Tho.CT tu 0081000618297 VU PHUONG LIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-08-2021 20:04:0250,000MS 2021.208
06-08-2021 21:17:09300,000ung ho MS 2021.205 (mecon chiVuong)
06-08-2021 21:21:49200,000CT DEN:121814654436 Ma so 2021.207 Bo con anh Phi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21219354348637
06-08-2021 21:33:53300,000CT DEN:121814663515 ung ho ms 2001.208 em hoang van nghia FT21219207744203
06-08-2021 21:41:50200,000Ung ho MS 2021.207 (bo con anh phi)
06-08-2021 22:00:59200,000CT DEN:121822380947 cho ms 2021208 hoang van nghia
06-08-2021 22:36:29100,000ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Vuong(Phu Tho)
06-08-2021 22:38:2150,000CT DEN:121815704607 Ung ho MS 2021.207 FT21219408505220
06-08-2021 22:41:2150,000LPT ung ho MS 2021208 Hoang Van Nghia
07-08-2021 00:38:52100,000CT DEN:121823430667 Ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam; thoi gian GD:06/08/2021 23:07:11
07-08-2021 00:39:49200,000CT DEN:121816797509 IBFT Ung ho ms 2021.208 hoang van nghia; thoi gian GD:06/08/2021 23:14:08
07-08-2021 00:41:48500,000CT DEN:121816725408 MS 2021.207 FT21219507127851; thoi gian GD:06/08/2021 23:30:13
07-08-2021 02:38:121,000,000CT DEN:121919468697 Vietinbank;114000161718;TRUONG MINH TRUNG chuyen khoan gop giup vuot qua kho khan
07-08-2021 05:03:22500,000CT DEN:121922058117 MBVCB.1289189663.058117.ung ho MS 2021.207 (Bo con anh Phi).CT tu 0381000381323 BUI DUC PHU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-08-2021 06:58:04100,000CT DEN:121923808821 ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
07-08-2021 07:06:3170,000CT DEN:121900815783 IBFT Ms 2021.204 duong bich le chi
07-08-2021 07:07:4470,000CT DEN:121900815856 IBFT Ms 2021.209 bach thi lam
07-08-2021 07:23:232,000,000CT DEN:121900373863 Giup 6 bo con anh phi
07-08-2021 08:33:59500,000CT DEN:121908129382 MS 2021 210 Tran Van Khac
07-08-2021 09:29:31100,000Ung ho MS 2021. 210
07-08-2021 09:48:09200,000CT DEN:121909998894 2021.205 CHI VUONG-070821-09:48:09 998894
07-08-2021 10:05:482,000,000CT DEN:121903889733 Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia FT21219955997024
07-08-2021 10:08:362,000,000CT DEN:121903892579 Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21219023658840
07-08-2021 10:14:14400,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.210 T.V.Khac
07-08-2021 11:53:37300,000CT DEN:121904997448 Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21219357026925
07-08-2021 11:55:381,000,000Ung ho MS 2021210 Tran Van Khac
07-08-2021 11:57:381,000,000Ung ho MS 2021179 be Le Tran Huy
07-08-2021 12:06:28150,00015128298930-0909205122-ung ho MS 2021210 Tran Van Khac
07-08-2021 12:27:43100,000TA THI BICH THAO Chuyen tien ung ho MS 2021.208 (Hoang van Nghia)
07-08-2021 12:34:04100,000ung ho MS 2021.210 ( Tran Van Khac)
07-08-2021 13:22:0120,000MS 2021.207
07-08-2021 13:35:0950,000MS 2021.210(Tran Van Khac)
07-08-2021 14:19:52100,000CT DEN:121990376181 Ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
07-08-2021 14:27:28250,000CT DEN:121907698001 Chuyen tien ung ho MS 2021.210
07-08-2021 14:56:23100,000CT DEN:121914068863 MS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)-070821-14:56:22 068863
07-08-2021 15:03:11100,000CT DEN:121908734597 MS2021.210 TRAN VAN KHAC
07-08-2021 15:21:42100,000CT DEN:121908040503 MBVCB.1289984311.040503.MS 2021.210.CT tu 0351001199640 TRAN VAN THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-08-2021 15:36:27200,000CT DEN:121990707504 Ung ho em Tran Van Khac MS 2021 210 tran van khac
07-08-2021 15:54:461,000,000ung ho MS 2021.210(Tran Van Khac)
07-08-2021 16:04:10110,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.210 tran van khac
07-08-2021 17:05:46200,000CT DEN:121910874699 Chuyen tien ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
07-08-2021 17:25:3210,000Ung ho MS2021.210 (Tran Van Khac). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-08-2021 18:27:19200,00015139997932-0981232027-ms 2021 210 tran van khac
07-08-2021 18:54:07200,000ung ho _ MS 2021.208 ( HOANG VAN NGHIA)
07-08-2021 19:39:50300,000MS 2021.210
07-08-2021 20:47:59100,000CT DEN:121990782890 MS 2021 208 Hoang van nghia
07-08-2021 21:08:27100,000CT DEN:122014490194 STA ungho ms2021.210 (Tran Van Khac)
07-08-2021 21:10:28100,000MS 2021.210 (Tran Van Khac)
07-08-2021 21:13:03100,000MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)
07-08-2021 21:14:16200,000ung ho MS 2021.207 (Bo con anh Phi)
07-08-2021 21:16:52100,000MS2021.207 (bo con anh Phi)
07-08-2021 21:24:411,000,000CT DEN:121914082770 MBVCB.1290637053.082770.MS 2021.210 TRAN VAN KHAC.CT tu 0181003359710 VUONG THE DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-08-2021 21:41:39200,000CT DEN:121914260582 Vietinbank;114000161718;BUI HUY HOANG ung ho MS 2021 210 Tran van khac
07-08-2021 21:47:37200,000CT DEN:121921155282 MS 2021.210 (TRAN VAN KHAC)-070821-21:46:50 155282
07-08-2021 22:15:46200,000CT DEN:121991867301 MS 2021 210 Tran Van Khac
07-08-2021 22:29:4850,000CT DEN:121922350772 MS 2021 210 Tran Van Khac
07-08-2021 22:35:41150,000CT DEN:121991882318 MS 2021 210 Tran Van Khac
07-08-2021 22:38:43100,00015148119016-0983298334-Ung ho MS 2010 210 Tran Van Khac
08-08-2021 00:43:2650,000ms 2021.210 (tran van khac ); thoi gian GD:07/08/2021 22:58:28
08-08-2021 00:45:55100,000CT DEN:121916302959 MS 2021.210 (Tran Van Khac); thoi gian GD:07/08/2021 23:11:18
08-08-2021 01:00:30300,000CT DEN:121917633150 Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac FT21221046552081; thoi gian GD:08/08/2021 00:27:25
08-08-2021 01:03:27100,000MS 2021.210 (Tran Van Khac); thoi gian GD:08/08/2021 00:43:27
08-08-2021 01:03:4210,000Ung ho MS2021.208 (Hoang Van Nghia). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:08/08/2021 00:45:10
08-08-2021 04:56:17100,000CT DEN:121921352731 UH MS 2021207
08-08-2021 05:37:39500,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.211 ( gia dinh ong Bam )
08-08-2021 05:40:47200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.206 ( Nguyen Thi Huyen )
08-08-2021 06:46:11500,000ung ho ms 2021.211
08-08-2021 07:03:07200,000CT DEN:122000845381 HTMS 2021.211 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
08-08-2021 08:01:02300,000MS 2021.210 . CHUC HAI ME CON NHIEU SUC KHOE
08-08-2021 08:09:2210,000LE DUC ANH chuyen tien
08-08-2021 08:19:1225,000MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
08-08-2021 08:21:3425,000MS 2021.210 Tran Van Khac
08-08-2021 08:42:00300,000ung ho ms 2021.210(tran van khac)
08-08-2021 08:42:1250,000CT DEN:122001705321 ung ho ms 2021 208 FT21221593991934
08-08-2021 08:43:31300,000ung ho ms 2021.207(bi con anh phi)
08-08-2021 08:45:06300,000ung ho ms 2021.196(pham yen nhi)
08-08-2021 08:46:30300,000ung ho ms 2021.194(dang thi nguyet)
08-08-2021 08:54:2810,000,000ong Tu Van ho tro ms 2021.211 gia dinh ong Bui Van Bam va ba Bui Thi Chiem
08-08-2021 08:56:5850,000em Bach Thi Lam
08-08-2021 09:17:0050,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.211
08-08-2021 09:39:32500,000CT DEN:122002559231 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho Tran Van Khac MS 2021 210
08-08-2021 10:09:24150,000Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
08-08-2021 10:25:49800,000ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam)
08-08-2021 10:38:46200,000GUI TANG GD CHI VUONG O PHU THO. NGUYEN CAU CHO GD LUON BINH AN
08-08-2021 10:58:461,000,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho ma so 2021.211( gia dinh ong Bam)
08-08-2021 11:00:2350,000CT DEN:122004003526 UH MS2021.208 Hoang Van Nghia
08-08-2021 11:20:39300,000TRUONG BA HA Chuyen tien ung ho Ma So 2021.206 (Bo con anh Phi)
08-08-2021 12:19:3650,000Luong Van Han so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam)
08-08-2021 12:34:00200,000Duong dior UH MS 2021.209 BACH THI LAM
08-08-2021 12:49:47200,000PHAM HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2021.209(Bach Thi Lam)
08-08-2021 14:27:44100,000CT DEN:122014494637 MS 2021 211
08-08-2021 15:08:33100,000CT DEN:122008699571 ms2021209,bach thi lam
08-08-2021 15:15:02100,000ms 2021.211 ( gia dinh ong bam )
08-08-2021 15:27:02500,000CT DEN:122008712459 ung ho MS 2021.210
08-08-2021 15:29:38500,000CT DEN:122008714442 ung ho MS 2021.208
08-08-2021 16:04:11300,000CT DEN:122009743977 Chuyen tien ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
08-08-2021 16:05:03200,000VU THI THU TRANG Chuyen tien ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
08-08-2021 16:16:202,000,000CT DEN:122016617812 ung ho Ms 2021207 bo con anh Phi
08-08-2021 17:59:57300,000ung ho ms 2021.208 Hoang Van Nghia
08-08-2021 19:09:36100,000Ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam). chuc em nhieu sk va se tiep tuc viec hoc cua minh
08-08-2021 20:35:54500,000NGUYEN TON NU XUAN DIEM chuyen tien ung ho MS 2021.210 ( Tran Van Khac)
08-08-2021 20:36:35100,000MS 2021.203 (anh em Tron Qua)
08-08-2021 20:46:10150,000CT DEN:122013241844 IBFT ung ho 2021.209 Bach Thi Lam
08-08-2021 20:48:2460,000CT DEN:122013952968 ung ho 2021.211 Gia dinh ong Bam
08-08-2021 20:51:18200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.208
08-08-2021 23:01:43100,000Ung ho chau MS 2021210 Tran Van Khac
09-08-2021 01:10:5550,000LPT ung ho MS 2021210 Tran Van Khac; thoi gian GD:08/08/2021 23:51:05
09-08-2021 01:10:5950,000LPT ung ho MS 2021211 gia dinh ong Bam; thoi gian GD:08/08/2021 23:51:41
09-08-2021 01:15:2220,000Ung ho MS2021.211 (gia dinh ong Bam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/08/2021 00:43:48
09-08-2021 05:32:40500,000ung ho ms 2021.212 nguyen phuong dat
09-08-2021 05:53:33200,000Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
09-08-2021 06:17:48200,000ung ho ma so 2021.212 ( nguyen phuong dat)
09-08-2021 07:38:41500,000ung ho ms 2021.209 bach thi lam
09-08-2021 07:43:26300,000Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
09-08-2021 07:53:015,000,000ong Tu Van ho tro ms 2021.212 gia dinh chi Ho Thi Thu
09-08-2021 08:12:04100,000MS2021.209
09-08-2021 08:12:10200,000CT DEN:122101098118 Ung ho ma so 2021.209 Bach Thi Lam
09-08-2021 08:20:38500,000CT DEN:090149976347 ung ho MS 2021212 Nguyen Phuong Dat
09-08-2021 08:24:5850,000CT DEN:122101645079 Ct ung ho chau Dat, ms 2021.212
09-08-2021 08:34:44200,000So GD goc: 10003059 IBVCB.1288990293.MS 2021.204 (Duong Bch Le Chi).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-08-2021 08:42:24100,000CT DEN:122101659684 ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
09-08-2021 08:45:19200,000So GD goc: 10014545 ung ho MS 2021.205 me con chi vuong
09-08-2021 08:47:52200,000So GD goc: 10003069 IBVCB.1288992557.MS 2021.208 (Hoang Van Nghia).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-08-2021 09:18:40500,000So GD goc: 10023979 Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
09-08-2021 09:58:01100,000CT DEN:122102158789 STA ungho ms2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
09-08-2021 10:13:42300,000CT DEN:122103457171 Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat FT21221760148083
09-08-2021 10:17:351,000,000So GD goc: 10007716 MBVCB.1289418209.NGUYEN CHIEN THANG ung ho MS 2021.210 ( Tran Van Khac ).CT tu 0631000468920 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-08-2021 10:28:20200,000So GD goc: 10003888 MS 2021.210 ( Tran Van Khac) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
09-08-2021 11:19:57500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.202 ( DINH THI TINH)
09-08-2021 11:53:29200,000MS 2021.209 (bach thi lam)
09-08-2021 13:37:46100,000CT DEN:122113569111 MS 2021 212
09-08-2021 14:16:50200,000CT DEN:122107883123 UNG HO CHAU HOANG VAN DUC BI BONG
09-08-2021 14:17:54300,000Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
09-08-2021 14:38:5010,000LE DUC ANH chuyen tien
09-08-2021 15:10:19500,000DO THI BICH THUY chuyen tien ung ho ms 2021.208 Hoang van Nghia
09-08-2021 15:46:18500,000So GD goc: 10022410 MS 2021.210 (Tran Van Khac)
09-08-2021 16:04:00200,000NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.212(Nguyen Phuong Dat)
09-08-2021 19:12:43100,000ung ho MS 2021.209 (bach thi lam)
09-08-2021 19:43:38500,000MS2021.209
09-08-2021 21:26:31100,000MS 2021.210 Tran Van Khac
09-08-2021 21:30:07100,00015232996863-0938217009-ung ho MS 2021 210 Tran Van Khac
09-08-2021 22:47:0850,000LPT ung ho MS 2021212 Nguyen Phuong Dat
10-08-2021 01:02:4410,000Ung ho MS2021.212 (Nguyen Phuong Dat). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-08-2021 06:14:10100,000Ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh)
10-08-2021 06:27:42200,000CT DEN:122223072445 Truong Anh Hao chuyen tien ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh)
10-08-2021 06:33:511,000,000ung ho ma so 2021.213 Luong Van Thanh thuong anh qua
10-08-2021 07:18:05500,000ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh)
10-08-2021 07:38:42100,000TRAN TUAN ANH ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
10-08-2021 07:46:18200,000ung ho chi Lam ms 2021.209
10-08-2021 07:55:42100,000ung hoMS 2021.213(Luong Van Thanh)
10-08-2021 07:59:025,000,000CT DEN:122200252263 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.213 Luong Van Thanh FT21222358309506
10-08-2021 09:09:53150,000ung ho MS 2021.209 em bach thi lam
10-08-2021 10:42:0810,000LE DUC ANH chuyen tien
10-08-2021 14:32:3050,000CT DEN:122207719451 Vietinbank;114000161718;HOANG TRUNG HIEU chuyen khoan
10-08-2021 15:11:501,000,000CT DEN:122215664256 UNG HO MS 2021.212 VA 2021.213-100821-15:11:49 664256
10-08-2021 15:42:10200,000CT DEN:122203960986 Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
10-08-2021 16:16:39100,000CT DEN:122216688739 UNG HO MS2021.209(BACH THI LAM)
10-08-2021 18:49:342,000,000CT DEN:122220753437 Ung ho MS2021 209 Bach Thi Lam
10-08-2021 19:24:36100,000ms 2021.213 ( luong van thanh )
10-08-2021 19:50:2250,000CT DEN:122212781042 Vietinbank;114000161718;LE VAN DUNG chuyen khoan ung ho e nguyen phuong dat
10-08-2021 19:56:11500,000PHAN HOAI TRANG ung ho MS 2021213 Luong Van Thanh
10-08-2021 20:50:48500,000CT DEN:021222201450 Ung ho ms 2021.205
10-08-2021 20:51:32500,000CT DEN:021222201452 Ung ho ms 2021.203
10-08-2021 21:44:2450,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.210
10-08-2021 22:36:0750,000CT DEN:122215150272 Ung ho MS 2021.213 FT21223195940139

Ban Bạn đọc

Chị Hoàng Thị Vị mắc bệnh rối loạn đông máu đã sinh bé gái nặng 2,1kg

Chị Hoàng Thị Vị mắc bệnh rối loạn đông máu đã sinh bé gái nặng 2,1kg

Niềm hạnh phúc vỡ òa đến với vợ chồng chị Hoàng Thị Vị khi chị vừa sinh hạ con gái đầu lòng nặng 2,1kg. Đây cũng là niềm mong mỏi từng ngày của bạn đọc quan tâm đến gia đình chị.