Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Fallen trees in Tam Ky city, Quang Ngai Province

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

A house in Tam Ky.

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Ruined houses in Tam Ky.

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Electric poles in Tam Ky.

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Houses in Hoi An town

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

In Da Nang City.

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Le Bang - Le Minh - Cong Sang