Từ đồng nghĩa với "friend"

06:00 | 31/08/2017

"Friend" là một từ phổ biến để chỉ bạn bè, nhưng chưa phải là từ duy nhất. Biết thêm các từ vựng đồng nghĩa khác sẽ giúp cách dùng từ của chúng ta phong phú hơn.

Tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

Nguồn ảnh: Pixabay.com

1. buddy (ˈbʌdɪ): bạn (thường dùng trong trường hợp thân mật)

Joe is a great guy. He’s a buddy of mine from college.

(Joe là một anh chàng tuyệt vời. Anh ấy đã là bạn tôi từ hồi đại học.)

2. comrade (ˈkɒmreɪd): đồng chí, chiến hữu

My grandfather speaks fondly of his comrades from his youth.

(Ông tôi nói kể chuyện hang say về những người chiến hữu thời trẻ của ông.)

3. pal (pæl): bạn (thường dùng trong trường hợp thân mật)

Fran and Youjin met in high school and have been pal for ten years.

(Fran và Youjin gặp nhau từ hồi trung học và đã làm bạn với nhau được mười năm.)

4. confidant (ˌkɒnfɪˈdænt): bạn tâm sự

 

He is my most trusted confidant. Whatever I tell him, he keeps secret.

(Anh ấy là người bạn tôi đáng tin nhất của tôi. Bất kể chuyện gì tôi kể với anh ấy, anh ấy cũng giữ bí mật.)

5. mate (meɪt): bạn (thường dùng trong các trường hợp thân mật)

They’ve been mates for a long time.

(Họ đã là bạn bè được một thời gian dài.)

6. bestie (ˈbɛstɪ): bạn thân (thường dùng trong các trường hợp thân mật)

I love going to the gym with my bestie.

(Tôi yêu việc đến phòng tập thể hình cùng với bạn thân của mình.)

7. chum (tʃʌm): bạn (thường dùng trong trường hợp thân mật)

They just met, but they’re talking and laughing together like old chum!

(Họ chỉ mới gặp nhau, nhưng họ đã trò chuyện và cười đùa như những người bạn lâu năm vậy!)

Vân Chi - Kim Ngân

 
 
  •  
  •  
0 bình luận